İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1013
  • Toplantı No: 2008/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/011
Gündem No :159
Karar Tarihi:25.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-1013
Şikayetçi:
 Paşa İlaç. Bilgi İşlem Yemek Danışmanlık Tur. Taah. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Caddesi No: 62/3 G.O.P. / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 TCDD Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğü, Fabrika Müdürlüğü Behiçbey 06105 Yenimahalle / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.02.2008 / 4761
Başvuruya konu ihale:
 2007/191433 İhale Kayıt Numaralı “Ankara Demiryolu Fabrikasının Temizliği” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.02.2008 tarih ve 08.05.25.0182/2008-23 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            TCDD Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğü tarafından 10.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Ankara Demiryolu Fabrikasının Temizliği” ihalesine ilişkin olarak Paşa İlaç. Bilgi İşlem Yemek Danışmanlık Tur. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin 12.02.2008 tarih ve 4761 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) Teknik şartnamede temizlikte kullanılacak makine ve ekipman istenmesine rağmen sayılarının verilmediği,

 

            2) İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde giyecek istenmesine rağmen giyeceklerin niteliklerinin belirtilmediği,

 

            iddia edilmektedir.

 

           4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

          

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 04.01.2008 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan kararın 07.01.2008 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, idarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki 15 gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 12.02.2008 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinde itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmış, 22 nci maddesinde ise iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları sayılmıştır.

           İncelenen ihalede, iddialarının somut ve ciddi nitelikte olmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

          Açıklanan nedenlerle;

 

        Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

        
   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul