İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1017
  • Toplantı No: 2008/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/011
Gündem No :182
Karar Tarihi:25.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-1017
Şikayetçi:
 Asil Yemek Temizlik Bilg. Özl. Sağlık Hizm. Tem. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. Kültür Mah. 4316 Sok. Aklanlar Apt. No:7/4 MERSİN
 İhaleyi yapan idare:
 Şanlıurfa Belediye Başkanlığı Atatürk Bulvarı Merkez Bina 3. Kat No:314 63100 ŞANLIURFA
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.02.2008 / 4819
Başvuruya konu ihale:
 2007/170444 İhale Kayıt Numaralı “Kent İçi Temizlik Çöp Toplama ve Çöp Nakli Hizmet Alım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.02.2008 tarih ve 08.0542.G023/2008-14 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Şanlıurfa Belediye Başkanlığı tarafından 17.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kent İçi Temizlik Çöp Toplama ve Çöp Nakli Hizmet Alım İşi”  ihalesine ilişkin olarak Asil Yemek Temizlik Bilg. Özl. Sağlık Hizm. Tem. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 13.02.2008 tarih ve 4819 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1) İdare tarafından hazırlanan idari şartnamede 2 nci maddesinde  işin adının “Kent İçi Temizlik Çöp Toplama ve Çöp Nakli Hizmet Alımı” işi olarak belirlendiği, idari şartnamenin 7.4 maddesinde benzer iş olarak kabul edilecek işlerin; “Çöp toplama ve nakli ile cadde ve sokakların el ve makine ile süpürülmesi v.b.”  şeklinde belirlendiği,  söz konusu benzer iş tanımının Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde uygun olmadığı ihalede yapılan işin personel çalıştırmaya dayalı bir hizmet alımı işi olduğu dikkate alındığında istenilen benzer işin sadece “Her türlü personel çalıştırılmasına dayalı hizmet işi” olarak tanımlanmasının uygun olacağı ve ihaleye katılımı arttıracağı,

 

2) Teknik şartnamenin 11 inci maddesinde “Denetim araçlarının bakım, onarım, akaryakıt, yedek parça ve her türlü giderinin yüklenici  tarafından karşılanacağı” düzenlemesinin yer aldığı, ancak ihtiyaç duyulabilecek giderlerin neler olduğunun açık olmadığı, ayrıca bu araçların günde kaç km. yapacağı konusunda herhangi bir ifadeye yer verilmemesinin belirsizlik oluşturduğu, söz konusu düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği hükme bağlanmıştır.

 

          İncelenen ihalede; başvuru dilekçesine başvuruda bulunmaya yetkili olunduğunda dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırıldığına dair banka dekontunun eklenmediği tespit edilmiş olup, anılan eksikliğin giderilmesi için Kuruma başvurulması gerektiği hususunun www.ihale.gov.tr adresinde yayımlandığı, tespit edilen aykırılığın İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 15 günlük itirazen şikayet süresi içerisinde giderilmediği  anlaşılmıştır.

 

          Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında, Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç) (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükmüne, 22 nci maddesinde ise, iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarına yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği  ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul