• Karar No: 2008/UH.Z-1019
  • Toplantı No: 2008/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/011
Gündem No :179
Karar Tarihi:25.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-1019
Şikayetçi:
 İstanbul Sosyal Hizmetler San. ve Tic. Ltd. Şti., Kemalpaşa Mahallesi Ordu Caddesi Nu: 286/4 Laleli-Eminönü / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Cumhuriyet Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü,58140 SİVAS
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.02.2008 / 5451
Başvuruya konu ihale:
 2007/200795 İhale Kayıt Numaralı “2008 Yılı Malzemeli Yemek Hizmeti Alımı (10 Aylık)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.02.2008 tarih ve 08.06.06.0102/2008-26 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Cumhuriyet Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından 04.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008 Yılı Malzemeli Yemek Hizmeti Alımı (10 Aylık)” ihalesine ilişkin olarak İstanbul Sosyal Hizmetler San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 19.02.2008 tarih ve 5451 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Aynı ihaleye ilişkin başka bir itirazen şikayet başvurusu üzerine 18.02.2008 tarih ve 2008/UH.Z-827 sayılı Kurul kararı ile ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanması kararının kaldırılmasına karar verildiğinden yeniden karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1- Teknik Şartnamenin Pişirme başlığı altındaki kısımda; “Kahvaltının hazırlanması ve yemeklerin pişirilmesi işi C.Ü.A Hastanesine ait olan mutfaklarda gerçekleştirilecektir. Ancak olağan üstü durumda firmaya ait iş yerinde hazırlanıp gerçekleştirilecektir” denildiği,  bu maddenin Kanunun 5 inci maddesinin temel ilkeler bölümüne açıkça aykırı olduğu,  ihaleye katılımı daraltarak rekabeti engellediği, sadece Sivas´ta bulunan yemek fabrikası olan firmaların bu ihaleye teklif vermelerini sağladığı,

 

2- Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin 13. l maddesinde; sözleşme bedeli (ilave işler nedeniyle meydana gelecek artışlar dahil) Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü tarafından ve Genel Şartnamenin hatalı kusurlu ve eksik işlere ilişkin 32 nci maddesinde hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıda plan ve şartlar çerçevesinde ödenecektir. Yükleniciye yapılacak her türlü ödeme Cumhuriyet Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğünün Bütçe durumuna göre yapılacaktır” denildiği, sözleşme tasarısının cezalar ve kesintiler başlıklı 17.3 maddesinde; yüklenici firma kurumun isteklerini yerine getirmediği taktirde kurum bu sözleşmeyi fesh etmeye yüklenici firmanın kesin teminatını irat kaydetmeye yetkilidir, iş bu sözleşme bu sebep ve şekilde feshi halinde yüklenici firma kurumdan herhangi bir nam altında hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunamaz.” düzenlemesi bulunduğu, ayrıca teknik şartnamede işin yapılması için gerekli personel sayıları verilmiş olup, personele yapılacak ödeme ile ilgili olarak personelin her ayın 5’i ile 10’u arası maaşları ödemek zorundadır.” düzenlemesi bulunduğu, bu düzenlemelerin 4734 sayılı Kanunun 5 ve 12 nci maddeleri ile Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 24 üncü maddesine aykırı olduğu,

 

3- Teknik şartnamenin genel hükümler başlığının 6 ncı maddesinde; “Hastane idaresi yüklenici firmadan idarenin belirlediği bazı özel günlerde ( Yılbaşı, 23 Nisan, 14 mart, Yaşlılar, kanser haftası vb.) toplam 2 gün içinde verilen yemek sayısını geçmeyecek şekilde ekstra yemek talebinde bulunabilir. Bunun için yüklenici firma ek bir ücret talep etmeyecektir."denildiği, 10 aylık ihalede toplam 860.000 adet yemek miktarı olup, günlük ortalama yemek sayısının 2.866 adet olduğu, 2 günlük yemek sayısının ise 5.732 adet olduğu,  bu düzenlemenin belirsizlik taşıdığı, keyfi uygulamaya açık olduğu, yükleniciye çok büyük kazanç sağlayabileceği gibi zarar da verebilir bir düzenleme olduğu, bu madde açıkça Kanununun 5 inci maddesine aykırılık oluşturduğu,

 

4- Teknik şartnamede; “pirincin 50 kg torbalarda olacağı, mercimeğin 200-500 gr’lık paketlerde olacağının belirtildiği, bu iştirakçi firmaların tedarikçilerine ambalaj sınırlaması getirerek rekabetini engellendiği,  teknik şartnamenin çayın evsafı kısmında Çaykur´un ürettiği marka çay istendiğinin belirtildiği, özel yüklenicilerin çaylarının kabul edilmeyeceği açıkça hüküm altına alındığı, teknik şartnamede Vanilya için 5gr´lık ambalajlar içerinde olacaktır denildiği, meyve sularının 200cc´lik özel ambalaj kutularında olmalı, eritme peynirleri 12,5gr´lık (2adt) veya 25gr.’lık öncelikle alüminyum folyo içerisinde üçgen prizma şeklinde ambalajlanır. Bunların birkaçı bir arada mukavva, plastik vb. gibi insan sağlığına zarar vermeyen ambalajlar içine konularak teslim edilir denildiği, bu düzenlemelerle iştirakçi firmaların tedarikçilerine sınırlama getirilerek rekabetin engellediği, tedarikçilere sınırlama getirilmesi suretiyle  rekabetin engellemesinin de Kanuna aykırı olduğu,

 

5- Teknik şartnamenin 23 üncü maddesinde; “Yüklenici firma mutfakta yemek pişirmek için kullanacağı suyu belediye suyundan (Mehr-i Vefa) temin edecektir” denildiği, Belediyenin (Mehr-i Vefa) suyu damacana sular gibi ücret karşılığında vermesi özel su satışı yapan firmaların ve ihaleye iştirak eden firmaların tedarikçilerinin engellemesi anlamına geldiği ve Kanuna aykırı olduğu,

 

5- İdari Şartnamenin 26. l maddesinde; “sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödenecek her hürlü vergi (KDV Hariç) resim, harç ve benzeri giderler, her türlü sigorta giderleri, ulaşım giderleri teklif fiyata dahil edilecektir. Bu giderler yükleniciye aittir.” düzenlemesine yer verildiği,  anılan dipnot açıklaması ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesi ile birlikte değerlendirildiğinde, eğer işyerini sigortalama sorumluluğu yükleniciye ait olarak belirtilmişse sigorta türü ve teminat limitlerinin de açıkça düzenlenmesi gerektiği, işin yürütülmesi sırasında belirsizliklere neden olabileceği,

 

6- Teknik şartnamenin 3 üncü maddesinde; “masa örtülerinin renk ve kalitesine idare karar verecektir.” denildiği, 4 üncü maddesinde; “Hastane idaresi gerekli görürse yüklenici firma yemekhanelerde kullanılacak perdeleri temin edecektir.” denildiği,  bu maddelerin teklif vermeyi güçleştirici, belirsiz hale getirici olduğu,  yemekhanede kullanılacak masa örtülerinin ve perdelerinin sayı ve kalitelerinin ihale sonrasına bırakılması yerine teknik şartnamede söz konusu perde ve masa örtülerinin özelliklerini ve miktarlarının belirtilmesi gerektiği,

 

7- Cumhuriyet Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından 04.02.2008 tarihinde yapılan 2008 Yılı 10 Aylık Malzemeli Yemek Hizmeti Alımı işine ait ihale dokümanı hakkında 06.02.2008 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulundukları, ancak idarece şikayete cevap verilmeden ivedilik kararı alındığı, ivedilik kararında gerekçe olarak; hastanede yemek hizmetinden faydalanan yatan hasta ve çalışan personellerin mağdur edilmemesi ifadesine yer verildiği, idarenin yemek hizmeti sözleşmesi halen devam ettiğinden mağduriyetin olmayacağı, dolayısıyla ivedilik kararının gerekçesinin yerinde olmadığı, 4734 sayılı Kanunun 5 ve 12 nci maddeleri ile Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 24 üncü maddesine aykırılık teşkil eden ivedilik kararının kaldırılması gerektiği iddia edilmektedir.

 

            İdarenin şikayete ilişkin nihai kararını vermediği, başvuru sahibinin ise sadece ivedilik kararının gerekçesinin yerinde olmadığı iddiasıyla ilgili olarak itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

İncelenen ihalede, ihale yetkilisince alınan ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanmasına dair kararda, 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin 5 inci fıkrasında yer alan koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin (b) bendi uyarınca ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanması kararının kaldırılması gerekmekle birlikte, aynı ihaleye ilişkin başka bir itirazen şikayet başvurusu üzerine 18.02.2008 tarih ve 2008/UH.Z-827 sayılı Kurul kararı ile ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanması kararının kaldırılmasına karar verildiğinden yeniden karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul