İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1020
  • Toplantı No: 2008/012
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/012
Gündem No :1
Karar Tarihi:27.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-1020
Şikayetçi:
 Türk-Azeri Mayın Temizleme Adi Ortaklığı, Şehit Ersan Caddesi No 4/6 06680 Çankaya / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Mardin İl Özel İdaresi, 13 Mart Mahallesi Karanfil Sokak No 1 47100 Yenişehir / MARDİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.02.2008 / 4769
Başvuruya konu ihale:
 2008/4881 İhale Kayıt Numaralı “Mayın Sahası Temizleme İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.02.2008 tarih ve 08.05.26.0022/2008-25E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Mardin İl Özel İdaresi’nce 29.01.2008 tarihinde Pazarlık Usulü ile yapılan “Mayın Sahası Temizleme İşi” ihalesine ilişkin olarak Türk-Azeri Mayın Temizleme Adi Ortaklığı’nın 29.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  12.02.2008 tarih ve 4769 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin 2 nci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) 14.01.2008 tarihinde ihaleye davet yapıldığı halde, ihale dokümanının 15.01.2008’de hazır olduğu ve ancak bu tarihte davetli firmalara verilebildiği, dokümanın yanlışlarla dolu olduğu,

 

            2) İdari şartnamenin mayın temizleme hizmeti için değil, inşaat yeterliğine göre hazırlandığı, inşaat firması yeterlik, mali durum vb. belgelerin istenildiği,

 

            3) 18.01.2008 tarihli ikinci idari şartnamenin mayın temizleme iş koluna ilişkin yeterlik belgeleri istenmeden Tüsan inşaat firmasının katılımını kolaylaştıracak şekilde içinin boşaltıldığı,

 

            4) Usulsüz zeyilname düzenlendiği,

 

            5) İhale komisyonu başkan ve üyelerinin Valilik oluruna aykırı dokümana göre ihaleyi yönettikleri,

 

            6) Firmalarının evrakının didik didik incelenmesine rağmen, Tüsan firmasının evraklarına rastgele bakıldığı,

 

            7) Mayın temizlemeye ilişkin iş bitirme belgesinin Valilik oluruna rağmen istenilmediği,

 

            8) Tüsan firmasının teklif mektubunun da yeterlilik belgeleri içinde sunulduğu, ihale komisyonunun teklif belgelerini ayrı zarfta teslim almadığı,

 

            9) Yeterlilik aşamasında vekalet belgeleri fotokopi olduğu için Yenigün-Uniexplorer ortaklığı elenirken, Tüsan’ın korunduğu,

 

            10) İhalede fiyat indirimi istenildiği,

 

            11) Tüsan firmasının mayın temizleme tecrübesi, SOP, temizleme tekniği vb. belgeleri ihale komisyonuna sunmadığı ve teklifi aşırı düşük olduğu halde sorgulanmadığı, 

 

            12) Görevi ihmal eden ve kötüye kullananların cezalandırılması gerektiği,

 

            İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdarenin 14.01.2008 tarihli yazıları ile (KİK004.1/H) Yenigün, Countermine, Türk-Azeri Ort. Gir., Dolunay, Tüsan, Saha firmalarına, 29.01.2008 tarihine kadar yeterlik başvurusunun sunulması hususu bildirilmiştir. Başvuru sahibi 18.01.2008 tarihinde idarenin 229 sayılı davet yazısını tebellüğ etmiştir.

 

İhale dokümanı başvuru sahibi firma tarafından 15.01.2008 tarihinde satın alınmıştır.

 

Firmanın ihaleye davet edildiği tarihten sadece 1 gün sonra ihale dokümanını satın aldığı dikkate alındığında, dokümanın hazırlığı aşamasına ilişkin olarak firma açısından hak kaybı doğuran bir durum oluşmadığından iddia yerinde görülmemiştir.

 

İhale dokümanında yapılan değişikliklere ilişkin tarih içermeyen zeyilname ise, 18.01.2008 tarihli yazılar ile doküman satın alan firmalara elden tebliğ edilmiştir.  Bu tarih firmanın ihaleye davet yazısını tebellüğ ettiği tarih ile aynı olup ihale tarihi olan 29.01.2008 tarihinden de 10 gün önce bilgi sahibi olunması sağlandığından bu işlemlerde mevzuata aykırılık oluşmadığı sonucuna varılarak iddia yerinde görülmemiştir.

 

 

 

 

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İncelenen ihalenin teknik şartnamesinde, amaç ve işin adı ve niteliği maddelerinde ve devamında ihale konusu işin mayın temizleme işi olduğu açıkça ortaya konulduğu görülmektedir.

 

            İdari şartnamede ise, inşaat yeterliliğine ilişkin olarak yapılan herhangi bir düzenlemeye rastlanılmadığından iddia yerinde görülmemiştir.

 

3)      Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

18.01.2008 tarihli zeyilname ile idari şartnamenin 7.3.1 maddesindeki iş deneyim belgesine ilişkin düzenleme kaldırılmış olup idarenin başvuru sahibi firmanın şikayet başvurusuna verdiği cevapta, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 36 ncı maddesinin son fıkrasının “İlk defa gerçekleştirilecek yeni bir hizmet türünün ortaya çıkması durumunda daha önce bu hizmeti yerine getirecek yeterli sayıda istekli bulunamaması nedeniyle rekabet koşullarının oluşmayacağı hizmet alımı ihalelerinde, idareler iş deneyimi aramayabilir.” hükmü uyarınca rekabetin artırılması amacıyla iş deneyiminin aranmadığı belirtilmiştir.

 

İş deneyim belgesinin aranmaması katılan tüm firmalar açısından geçerli olduğundan bir firmaya yönelik olarak bu değişikliğin yapıldığı iddiası yerinde görülmemiştir.

 

4)      Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 12.1 maddesinde, “İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, başvuru ve tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir.” düzenlemesi ve 12.2 maddesinde, “Zeyilname ihale dokümanı alanların tümüne iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderilir veya imza karşılığı elden verilir ve ihale tarihinden en az 10 gün önce tüm isteklilerin bilgi sahibi olmaları sağlanır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Başvuru sahibi firma ihale dokümanında tespit ettiğini belirttiği hatalara ilişkin olarak idareye müteaddit başvurularda bulunmuş olup, dokümana ilişkin olarak zeyilname düzenlenmiş ve başvuru sahibi ve diğer firmaların 18.01.2008 tarihli yazıları elden tebellüğ ederek bilgi sahibi olmaları sağlanılmıştır. Bu yazılarda, elden teslime ilişkin farklı bir tarih ile imza atılmış olmadığından tebellüğ tarihlerinin de 18.01.2008 olduğu sonucuna varılmıştır. İhale tarihinin 29.01.2008 olduğu dikkate alındığında firmaların 10 gün öncesinden bilgi sahibi olması şartının da yerine getirildiği anlaşıldığından iddia yerinde görülmemiştir.

 

            5) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

             Mardin Valiliği’nin 08.01.2008 tarihli oluru ile, mayınlı arazinin temizlenmesi ihalesinin 4734 sayılı Kanunun 21/b maddesine istinaden ivedi olarak yapılması hususu onaylanmıştır. Dolayısıyla ihale dokümanının pazarlık usulüne göre hazırlanmış olması gerekmektedir. İdarece önce Belli İstekliler Arasında İhale usulüne göre doküman düzenlenmiş ancak daha sonra yapılan zeyilname ile pazarlık usulü yönünde değişiklik yapılmış olduğundan iddia yerinde görülmemiştir.

 

 

 

            6) Başvuru sahibinin 6 ncı iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhale komisyonunca düzenlenen 29.01.2008 tarih ve 15.20 saatli zarf açma ve belge kontrol tutanağından ihaleye katılan 3 firma için de aynı belgeler üzerinden değerlendirme yapıldığı ve eşit muamele ilkesine aykırı hareket edilmediği anlaşıldığından iddia yerinde görülmemiştir.

 

7) Başvuru sahibinin 7 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Mardin Valiliği’nin 08.01.2008 tarihli oluru ile, mayınlı arazinin temizlenmesi ihalesinin 4734 sayılı Kanunun 21/b maddesine istinaden ivedi olarak yapılması hususu onaylanmıştır.

 

10.01.2008 tarihli ihale onay belgesinde, “ihalenin Valilik makamının 08.01.2008 sayılı olur emirlerine istinaden 4734 sayılı KİK’nun 21/b maddesine istinaden yapılacağı ve isimleri belirtilen 6 firmanın davet edileceği” belirtilmiştir.

 

Dolayısıyla Valilik olurunda iş bitirme belgesi ile ilgili bir husus bulunmadığından iddia yerinde görülmemiştir.

 

            8) Başvuru sahibinin 8 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Pazarlık usulüne ilişkin tip idari şartnamenin 5 inci maddesinde, yeterlik başvurularının son başvuru tarihine kadar sunulacağı, 18.1 maddesinde, Şartnamede belirtilen bütün yeterlik belgelerinin başvuru mektubu ekinde bir zarfa konulacağı, 34.3 maddesinin 16 nolu dipnotunda, ihale komisyonunun yapılan değerlendirmeler sonucu yeterliliği tespit edilen isteklilerden, belirleyeceği tarih ve saate kadar fiyat içeren tekliflerini sunmalarını isteyeceği, 36.3.1 maddesinde ihale komisyonunca belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan isteklilerin bir tutanakla tespit edileceği, 37 nci maddenin 19 nolu dipnotunda isteklilerle fiyat görüşmesi yapılarak verilen son indirimli teklifler değerlendirilerek ihalenin sonuçlandırılacağı öngörülmektedir.

 

            İhaleye ait idari şartnamenin 3 üncü maddesinin (c) ve (d) alt maddelerinde, “İhale tarihi: 29.01.2008 ve ihale saati:14.00” düzenlemesi, 5 inci maddesinin (b) ve (c) alt maddelerinde ise, “son teklif verme  tarihi (ihale tarihi): 29.01.2008 ve son teklif verme saati (ihale saati): 14.00” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

            İhale dosyasında, yeterlik belgelerinin sunulup değerlendirilmesi aşamasından sonra yeterli görülenlerden fiyat içeren tekliflerin sunulmasının talep edilmesine ilişkin bir belge görülmemiştir.

 

            3 firmanın teklif dosyaları incelendiğinde, Yenigün firmasının dosyasında teklif mektubunu iade aldığına ilişkin imzalı beyanının yer aldığı, teklif mektubunun görülmediği,

 

Tüsan firmasının yeterlik belgeleri arasında birim fiyat teklif mektubunun ve üzerinde “teklif mektubu dış zarfıdır” yazan bir belgenin bulunduğu,

 

            Türk-Azeri adi ortaklığının dosyasındaki dizi pusulasında belgelerin A ve B zarfı olarak ayrıldığı, ancak ikisinin de aynı anda sunulduğu,

 

İdarece 29.01.2008 tarih ve 15.44 saatli teklif mektubu ve geçici teminata ilişkin zarf açma ve belge kontrol tutanağında sadece Türk-Azeri adi ortaklığının adının yer aldığı hususları tespit edilmiştir.

 

            Bu kapsamda, firmaların yeterlik başvurusu tarihinde yeterlik belgeleri ile birlikte teklif mektuplarını da sunduğu anlaşılmaktadır.

           

İdarenin başvuru sahibinin şikayetine verdiği cevapta,

“Yeterlilik ve ihalenin, idari şartnamenin 3-c ve d maddelerinde ve 5. maddesinin b ve c bendinde belirtildiği üzere aynı tarihte ve saatte yapılacağı açıklanmıştır. Buna istinaden ihaleye teklif veren 3 firma yeterlilik ve teklif zarflarını aynı saatte (kapalı zarf içinde) vermişlerdir. Ayrıca idari şartnamenin 18.1 ile 27.1 maddelerinde tekliflerin ve evrakların ne şekilde verileceği açıklanmış ve tüm istekliler şartnamemize uygun olarak evrakları teslim etmişlerdir.

Hiçbir firmanın teklif mektubu yeterlilik aşamasında açıklanmamıştır. Yeterlilik alan firmalar belirlendikten sonra teklifler okunmuştur. Yeterlilik alamayan Yenigün-Uniexpl ortak girişimine ait teklif zarfının açılmadan iade edildiği görülmüştür.

Dosyanın incelemesinden ihaleye katılan isteklilerin hepsinin yeterlilik başvuru belgeleri ile teklif fiyatının aynı zarf içinde ihale tarihinde ve saatinde sunduğu anlaşılmaktadır. Başvuru sahibinin yada isteklilerden herhangi birinin ihale öncesinde bu hususta tereddüde düştüğüne ilişkin bir yazılı ve sözlü talep olmamıştır. İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkındaki Yönetmenliğin 5-2 maddesinde ´İstekliler, ihaleye teklif sunduktan sonra ihale dokümanına, adaylar ise son yeterlilik başvurusunda bulunduktan sonra ön yeterlilik dokümanına yönelik şikayet başvurusunda bulunamaz´. denilmektedir. Bu nedenle Kamu İhale Kurumu mevzuatına aykırılık görülmemiştir.

Firmanın, ‘birim fiyat mektubunda´ ihale dokümanını oluşturan bütün belgelerin tarafınızdan tamamen incelenmiş, okunmuş ve işin yapılacağı yer görülmüş olup, herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edildiğine dair beyan mevcuttur. Bu hususu hem ihale evraklarını hem de hizmet koşulları kabul edildiğini göstermektedir.”

 

            şeklinde açıklamalar yer almaktadır.

 

            Bu durumda, firmaların teklif mektubu ve geçici teminatlarını yeterlik belgeleri ile birlikte aynı anda sundukları, bunun da idari şartnamedeki düzenlemeden kaynaklandığı, ancak idarenin önce yeterlik değerlendirmesini yaparak buna ilişkin tutanakları tuttuğu ve sonra teklif fiyatlara ilişkin tutanak tuttuğu görülmektedir.

 

            Firmaların bu şekildeki uygulamasının, idarenin kesinleşmiş dokümanındaki düzenlemelerden kaynaklandığı ve tüm katılımcılar için aynı yönde uygulama yapıldığı anlaşıldığından bu durumun sonuca etkili bir aykırılık oluşturmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            9) Başvuru sahibinin 9 uncu iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale komisyonunca düzenlenen 29.01.2008 tarih ve 15.29 saatli Uygun Olmayan Belgelerin Uygun sayılmama gerekçelerine ilişkin tutanakta Yenigün-Uniexpl Ortak Girişiminin uygun olmayan belgeleri ile bunların uygun sayılmama gerekçeleri belirtilmiştir.

 

            İdarece ihaleye teklif veren 3 firmadan başvuru sahibi de dahil olmak üzere 2 firmanın yeterlik belgelerinin tamam olduğu, 1 firmanın ise yeterli olmadığı tespit edilmiştir. Yeterli bulunmayan firma tarafından idareye bu konuda herhangi bir itirazda bulunulmamıştır.

 

            İhalede yeterlik alan firmalarla birlikte yeterlik alamayan firmaların da bulunması doğal olup bu durum başvuru sahibi firma da dahil olmak üzere yeterlik alan firmaların korunduğu anlamına gelmemektedir. Bu nedenle iddia yerinde görülmemiştir.

 

            10) Başvuru sahibinin 10 uncu iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhale dosyası içinde 1 inci ve 2 nci fiyat tekliflerinin istenildiğine ilişkin yazı bulunmamakla birlikte, idarece tutulan 29.01.2008 tarihli 15.30 saatli tutanakta “1. teklifler” ibaresi ve 29.01.2008 tarihli 15.45 saatli tutanakta “2. teklifler” ibaresi bulunmaktadır.

 

            Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin “Fiyat görüşmesi” başlıklı 37 nci maddesinin 19 nolu dipnotunda,

 

            “a) 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (a), (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde, madde metnini aşağıdaki şekilde düzenleyeceklerdir:

Tekliflerin ihale komisyonunca değerlendirilmesi aşamasından sonra, isteklilerle verdikleri teklifler üzerinde fiyat görüşmesi yapılacaktır.

Bu fiyat görüşmesinde; ihale komisyonu istekliler ile yapacağı tek toplantıda, teklif veren isteklileri ve bunların teklif ettikleri fiyatları açıklar ve isteklilerden, ilk tekliflerine bağlı kalmak kaydıyla ihale kararına esas olacak son indirimli fiyat tekliflerini yazılı ve kapalı olarak sunmalarını ister. Verilen bu son fiyat teklifleri değerlendirilerek ihale sonuçlandırılır.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

            4734 sayılı Kanunun 21/b maddesine göre yapılan pazarlık usulü ihalede, indirimli ikinci fiyatın istenilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığından iddia yerinde görülmemiştir.

 

            11) Başvuru sahibinin 11  inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Tüsan firması ile Türk-Azeri Adi Ortaklığı’nın ihale dokümanında istenilen belgeleri sunduğu ihale komisyonunca düzenlenen tutanak ile tespit edilmiş olup, mayın temizlemeye ilişkin iş deneyim belgesi, SOP, temizleme tekniği vb.  belgeler istenilmediğinden bu hususta belge sunulması da gerekmemektedir.

 

Ayrıca, Tüsan firmasının teklif ettiği fiyat 636.000,00 YTL olup bu fiyat idarenin yaklaşık maliyetinin biraz altında kalmaktadır.

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde,

“İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.
İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.”  hükmü bulunmaktadır.

            İncelenen ihalede geçerli teklif olarak kalan iki tekliften başvuru sahibinin teklifi yaklaşık maliyetin çok üzerinde iken, diğer firmanın teklifi yaklaşık maliyetin biraz altındadır. İdare yaklaşık maliyetini firmalardan alınan teklifleri değerlendirerek belirlemiştir. Fiyat araştırması sonucu alınan tekliflere firma karı da dahildir. Dolaysıyla yaklaşık maliyet ile iddia konusu edilen teklif fiyatı arasındaki fark da bundan kaynaklanabilecektir.

4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi, ihale komisyonunun “diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları” tespit edeceğini öngörmektedir. Başvuru sahibi firmanın teklifinin yaklaşık maliyetin çok üzerinde olduğu dikkate alındığında, ihale komisyonunca henüz bu konuda bir karar alınmamış olmakla birlikte, Tüsan firmasının teklifinin, yaklaşık maliyetten düşük olsa da ihale komisyonunca “aşırı düşük” olarak değerlendirilmemesi mümkündür. Bu nedenle idarenin aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmaması yönündeki takdirinde mevzuata aykırılık bulunmadığından iddia yerinde görülmemiştir.

            12) Başvuru sahibinin 12 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Dosya üzerinden yapılan incelemede görevin ihmal edildiği veya kötüye kullanıldığına ilişkin tespit yapılamayacağından iddia yerinde görülmemiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin 2 nci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul