İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1035
  • Toplantı No: 2008/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/013
Gündem No :19
Karar Tarihi:03.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1035
Şikayetçi:
 Burcum Plastik İnş. Tur. Tem. Med. Oto. Gıda Dağ. Paz. San. Tic. Ltd. Şti., Yeşilırmak Sokak No: 10/1 Demirtepe / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Çolaklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Üçtepeler Mahallesi 07604 Manavgat / ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.01.2008 / 1770
Başvuruya konu ihale:
 2007/174558 İhale Kayıt Numaralı “Çolaklı Belde İçi ve Sahil Kesimi Katı Atık (Çöp) Toplama ve Nakli İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.02.2008 tarih ve 08.02.32.0022/2008-12E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Çolaklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nce 18.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Çolaklı Belde İçi ve Sahil Kesimi Katı Atık (Çöp) Toplama ve Nakli İşi” ihalesine ilişkin olarak Burcum Plastik İnş. Tur. Tem. Med. Oto. Gıda Dağ. Paz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 05.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 07.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  16.01.2008 tarih ve 1770 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan firmanın sunduğu iş deneyim belgesinin benzer iş tanımına ve asıl işe uymadığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İhale konusu işin adı, idari şartnamenin 2.a maddesinde “Çolaklı belde içi ve sahil kesimi katı atık (çöp) toplama ve nakli işi” olarak belirtilmiştir.

 

            İlanın 4.4 maddesinde ve idari şartnamenin 7.4 maddesinde, “Benzer iş olarak kabul edilecek işler; Cadde ve sokakların süpürülmesi, katı atık toplama ve nakli işi benzer iş olarak gösterilebilir.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

            İdari şartnamenin 56.1 maddesinde ise, “Yüklenici tıbbi atık aracı ile idarenin belirleyeceği (tüm kurum, kuruluş, otel vs.ye iletilen) bir günde, haftada bir kez tıbbi atıkları toplayacak ve yasal standartlarda bertaraf edecektir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Teknik şartnamenin, “Konu” başlıklı 1 inci maddesinde, “Çolaklı Belediyesi hudutları içerisindeki Yağlılar, S.Beyli, Deli İmamlı, Merkez (Tokaç Bölgesi dahil), Birlik Cad. Üç Tepeler, Tilkiler, Arıtma, Çolaklı Beldesi hudutları dahilindeki bütün ikincil konut yazlıklar, kıyı kesiminde bulunan bütün oteller, eğitim kampları ve Yavrudoğan sınırları içerisinde bulunan kıyıdaki oteller ile bütün ikincil konut yazlıklar Katı Atık (Çöp) Toplama ve Nakli işi ile Teknik şartnamenin ekinde bulunan cadde, sokak, park, okul, cami, mezarlık, halk plajı ve Pazar yerlerinin süpürülerek ve yıkanarak temizlenmesi bu ihalenin konusunu oluşturmaktadır.” şeklinde düzenleme yapılmış olup “İşlerin tarifi” başlıklı 2 nci maddede, “katı atıkların toplanması, çim ve ağaç dallarının toplanması, cadde, sokak, meydan, Pazar yerleri, kaldırım ve yürüme yollarının temizlenmesi ve yıkanması” alt başlıklarında yapılacak işler tarif edilmiş ve 2.2.k maddesinde, “Sağlık kuruluşlarının çöpleri her gün toplanacaktır. Tıbbi atıklar Tıbbi atık Yönetmeliği’ne göre imha edilecektir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan firma tarafından sunulan iş deneyim belgesinde işin adı, “Çöp depolama alanlarının işletilmesi, hastane atıklarının toplanması, taşınması ve yakılması” olarak belirtilmiştir.

 

İhale dokümanının yukarıdaki düzenlemeleri dikkate alındığında, sunulan iş deneyim belgesinin bu ihalede belirlenen benzer iş ile ve ihale konusu işe uygun olduğu görülmektedir.

 

Ancak ihale üzerinde bırakılan firma tarafından sunulan iş deneyim belgesinin türü iş denetleme belgesi olup, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Geliştirme Daire Başkanlığı İşletmeler Müdürlüğü tarafından, “İşletmeler Müdürü” sıfatı ile mimar Haşmet S. Zenginler adına düzenlenmiştir. Teklif dosyasında bu kişinin ihale üzerinde bırakılan firmanın yarıdan fazla hisseye sahip ortağı olduğuna ilişkin KİK027.2/H nolu standart form da sunulmuştur.

 

Bu kapsamda iş denetleme belgesine ilişkin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ilgili hükümleri şu şekildedir:

 

“İş deneyim belgesinin düzenlenmesi

  Madde 53- Bir sözleşme kapsamında 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara gerçekleştirilen veya yapımla ilgili hizmet işleri ile sınırlı olmak üzere denetlenen veya yönetilen  işler için iş deneyim belgeleri, iş sahibi tarafından düzenlenir ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanır.

 

Düzenleme koşulları

Madde 54-c) Yapımla ilgili hizmet işlerinde mühendis veya mimar olmak ve sözleşme bedelinin en az % 50’sinde fiilen görev yapmak kaydıyla;

 

İş deneyim belgelerinin verilmesi

Madde 58- c) İş denetleme belgesi:

1- İş sahibi idarede mimar veya mühendis olmak kaydıyla ve kendi meslekleri ile ilgili olarak denetledikleri yapımla ilgili hizmet işlerinde, sözleşme bedelinin en az % 50’sinde fiilen görev yapmış olmak şartıyla kontrol mühendisi ve aynı teknik seviyede görev yapanlara iş sahibi idare (sözleşmeyi yapan idarenin yetkili makamı), tarafından tek sözleşmeye ilişkin olarak düzenlenir ve verilir.

2- Yapımla ilgili hizmet işlerinde, mimar veya mühendis olmak kaydıyla, yüklenici bünyesinde kendi meslekleri ile ilgili olarak sözleşme bedelinin en az % 50’sinde fiilen denetleme yapmış olanlara ilgili idare (sözleşmeyi yapan idarenin yetkili makamı) tarafından tek sözleşmeye ilişkin olarak düzenlenir ve verilir.

 

Değerlendirmeye ilişkin esaslar

Madde 59- İş deneyim belgelerinin değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır :

a) İş bitirme, iş durum, iş denetleme ve iş yönetme belgeleri, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki istekliler tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. Bu belge sahiplerinin ortağı bulunduğu tüzel kişilerin ihaleye girebilmesinde, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması, her ihalede bu oranın aranması ve teminat süresince bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur. İş deneyim belgesi sahibi gerçek veya tüzel kişilerin birden fazla tüzel kişiliğin sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulunmaları halinde iş deneyim belgeleri bu tüzel kişiliklerin sadece birinde kullanılabilir (KİK027.2/H).

f) İş bitirme ve iş durum belgesi tutarları ile gerçek şahıslarca denetim faaliyetleri nedeniyle alınan iş denetleme belgesi tutarları tam olarak, gerçek şahıslarca yönetim faaliyetleri nedeniyle alınan iş yönetme belgesi tutarları ise 1/10 oranında dikkate alınır.

 

Komisyonların inceleme yetkisi

Madde 61- İş denetleme belgesi ile ilgili olarak; mezuniyet belgesi, meslek odası belgesi, görevlendirme yazısı, geçici kabul tutanağı, hakediş raporları, varsa kesin hakediş raporu, özel sektörde görev yapanlar için bu sayılanlara ek olarak, işin başında idareye verilmiş olan taahhütname, müteahhidin teknik personel bildirimi, sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeler,

Gibi belgelerden gerekli gördüklerini, yurt dışında iş veya görev yapanlardan da yukarıda sayılanların muadili belgeler isteyebilir.”

 

Bu düzenlemeler uyarınca, iş denetleme belgesinin sadece yapımla ilgili hizmet işleri için düzenlenebileceği dikkate alındığında, belge konusu işin adı kısmında yazan “Çöp depolama alanlarının işletilmesi, hastane atıklarının toplanması, taşınması ve yakılması” işinin yapımla ilgili hizmet işi olmadığı ortadadır. Dolayısıyla bu iş için iş denetleme belgesi düzenlenmesinde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan firmanın teklif dosyasında bunun dışında iş deneyim belgesi de sunulmadığı görüldüğünden bu firmanın uygun iş deneyim belgesi sunmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılması gerekirken ihalenin bu firma üzerinde bırakılmasında mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Bu durumda ihale üzerinde kalan isteklinin iş deneyim belgesinin uygun olmaması sebebiyle değerlendirme dışı bırakılması sonucunda, kalan tek geçerli teklif sahibi olan Burcum Ltd. Şti.’nin teklifinin de (1.200.000,00 YTL) yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu dikkate alındığında ekonomik açıdan en avantajlı teklifin gerçekçi bir fiyat yarışması sonucunda oluşmadığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde “temel ilkeler” başlığı altında “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

            Zikredilen Kanunun 5 inci maddesinde yer alan ilke gereğince, idareler bu kanuna göre yapılan ihalelerde; rekabeti ve kaynakların verimli kullanmasını sağlamakla sorumludur. Söz  konusu ihalede; ekonomik açıdan en avantajlı teklifin gerçekçi bir fiyat yarışması sonucunda oluşmaması sebebiyle zikredilen Kanunun 5 inci maddesinde yer alan “temel ilkeler”in ihlal edildiği sonucuna varıldığından ihale işlemleri ve ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince ihale işlemleri ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul