• Karar No: 2008/UH.Z-1040
  • Toplantı No: 2008/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/013
Gündem No :24
Karar Tarihi:03.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1040
Şikayetçi:
 Burak Müt. Yemekçilik Tem. Nak. Tur. Otom. Teks. Gıda İnş. Elek. Bilg. Hay. Su Ürn. Med. San. Tic. Ltd. Şti. Gazikent Mahallesi Eski Nizip Yolu Üzeri, Mobilyacılar Sitesi 42/1 Şehitkamil / GAZİANTEP
 İhaleyi yapan idare:
 EÜAŞ Elektrik Üretim A.Ş.Genel Müdürlüğü-Malzeme Yönetimi ve Ticaret Daire Başkanlığı 13. Kat İnönü Bulvarı Nu:27 06490 Bahçelievler /ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.01.2008 / 3244
Başvuruya konu ihale:
 2007/150771 İKN|li “Çatalan HES İşletme Müdürlüğüne Ait 2 Yıl Süreli Genel Temizlik, Park-Bahçe Bakımı, Yemekhane-Sosyal Tesis İşletmeciliği Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.02.2008 tarih ve 08.04.15.0041/2008-20E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            EÜAŞ Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Daire Başkanlığınca 26.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Çatalan HES İşletme Müdürlüğüne Ait 2 Yıl Süreli Genel Temizlik, Park-Bahçe Bakımı, Yemekhane-Sosyal Tesis İşletmeciliği Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Burak Müt. Yemekçilik Tem. Nak. Tur. Otom. Teks. Gıda İnş. Elek. Bilg. Hay. Su Ürn. Med. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 17.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  29.01.2008 tarih ve 3244 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; şikayete konu ihalede firmalarının ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği, ancak idari ve teknik şartnamede yer alan gider kalemleri dikkate alındığında, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen tutardan asgari maliyet düşüldükten sonra artakalan 42.718,98 YTL ile işçilerin 24 aylık ulaşım giderini, kıyafet giderini, 24 ay boyunca her gün 24 saat idarenin kullanımında olacak traktör giderini, çim biçme makinesinin benzin giderini, en az 366 gün kullanılacak ilaçlama makinesinin benzin giderini, 336 gün yapılacak ilaçlamada ilaca katılacak mazot giderini ve sosyal tesislerde bulundurulacak bardak, tabak v.s. gibi malzeme giderini karşılamasının gerçekçi piyasa koşulları ile mümkün olmadığı, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin aşırı düşük teklif olarak değerlendirilme dışı bırakılması gerektiği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Götürü bedel teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen, sözleşme süresinin iki yıl, istihdam edilecek toplam personel sayısının 25 kişi olduğu şikayete konu ihalenin, teklif fiyata dahil masrafların belirlendiği idari şartnamenin 26 ncı maddesinde;

 

-Hizmet kapsamında istihdam edilecek işçilere işletme yemekhanesinde çıkan tabldottan ayni olarak yemek verileceği, yemek bedelinin 2.50 YTL/öğün olduğu ve aylık 26 gün üzerinden yüklenicinin istihkakından kesileceği,

 

-İşçilerin ulaşımının (aylık 26 gün), giyim ve koruyucu giyim malzemesinin ayni olarak yüklenici tarafından karşılanacağı,

 

-Kalorifer dairesinde çalıştırılacak 1 kişiye asgari ücretin % 10´u kadar fazla ücret ödeneceği,

 

-Resmi-Dini Bayram ve Yılbaşı tatillerinde çalıştırılacak personel sayısının 2 kişi aşçı, 2 kişi garson olmak üzere toplam 4 kişi olduğu, bu personelin 08:00-24:00 saatlerinde lokal ve yemekhanede ikili vardiya usulünde çalıştırılacağı, işin süresi boyunca Resmi Dini Bayram ve Yılbaşı tatillerinde çalışılacak gün sayısının 96 olduğu,

 

-İş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranının % 2,5 alınacağı,

 

belirtilmiştir.

 

Teknik şartnamede, işçilere verilecek giyime ilişkin olarak garsonların (6 kişi) ayakkabı, gömlek, pantolon kravat/papyon giyeceği, aşçıların (2 kişi) aşçı pantolonu, önlüğü ve gömleği giyeceği, tüketim kooperatifinde çalışacak personelin (1 kişi) gömlek ve pantolon giyeceği, kaloriferci dahil temizlikte çalışanların (16 kişi) kumaş ceket ve pantolondan oluşan iki parçalı giyim, çalışılan yere göre çizme veya ayakkabı giyeceği düzenlenmiştir.

 

İdari şartnamede yapılan düzenlemeler çerçevesinde, nakdi olarak ödenecek olan işçi ücretleri, resmi tatillerde yapılacak çalışma için ödenecek ücret ve ayni olarak karşılanarak hakedişten kesileceği öngörülen yemek bedeli ile % 3 sözleşme ve genel giderler dahil olarak yapılan hesaplamada, teklif edilmesi gereken asgari bedel 487.181.02 YTL olup ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif bedelinin bu tutardan 42.718,98 YTL fazla olduğu anlaşılmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin, ihale dokümanında öngörülen diğer gider kalemlerinin maliyetini karşılayıp karşılamayacağı hususunda değerlendirme yapmak üzere, ihale komisyonunca 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklif bileşenlerine ilişkin açıklama istenildiği belirlenmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif bileşenlerine ilişkin süresi içerisinde idareye sunulan açıklamanın incelenmesi sonucunda;

 

-Personel servisinin kendi araçlarıyla yapılacağı; bu nedenle 760,00 YTL’si amortisman, 8.760 YTL bakım/yakıt maliyeti olmak üzere teklif fiyatına toplam 9.520,00 YTL yansıtıldığı,

 

-Farklı pozisyonlarda çalışacak işçilerin görevlerine uygun olarak şartnamede belirlenen kıyafetler için Oğuzhan İş ve İşçi Elbiseleri ticari unvanıyla Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren Oğuzhan Mehmet KİRİŞÇİ’den alınan ve toplam tutarı 1.518,00 YTL olan 2 adet teklif ile işçi sağlığı ve güvenliği için gerekli görülen donanım (toz maskesi, yağmurluk, çizme ve baret) için Çevik Ticaret ticari unvanıyla Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren İsmail ÇEVİK’ten alınan 1.005,00 YTL bedelli teklifin sunulduğu; söz konusu tekliflerde, işçilerin iki yıllık giyim ve donanım ihtiyacı dikkate alınarak toplam 2.523,00 YTL bedel öngörüldüğü,

 

- Sözleşme süresince çalışma alanında bulundurulacak olan Traktör için,  Sefer ÖZGÜL ile noter huzurunda imzalanan yakıt hariç iki yıllık kira bedeli 8.000,00 YTL olan sözleşmenin sunulduğu,

 

- Traktörün yakıt bedeli olarak 4.800,00 YTL bedel öngörüldüğü,

 

-Sinek ilaçlama ve dumanlama makinesi temin bedeli için Kanaat Ticarethanesi/Zekeriya BAĞRIAÇIK’tan alınan 7.000,00 YTL’lik teklifin sunulduğu,

 

- Misinalı çim biçme makinesinin firmalarına ait olduğunu  tevsik etmek üzere 2.200 YTL bedelli  fatura sunularak 271,19 YTL amortisman bedeli öngörüldüğü,

 

- Sinek ilaçlama ve dumanlama makinesi ile çim biçme makinesinin şartnamede istenilen işlerin yürütülmesinde yaklaşık 3.000,00 YTL yakıt bakım vs. gideri öngörüldüğü,

 

- İlaçlama işi için firmalarınca gerekli izin alınamaması halinde ilaçlama izin belgesi olan firmalar marifetiyle yaptırılacağı belirtilerek bu konuda yapılan piyasa araştırması üzerine 3.500,00 YTL bedel öngörüldüğü,

 

- Hizmet yeri olarak belirlenen lokalin ihale şartnamesinde istenen şartlarda işletilebilmesi için gerekli sermayenin 550 YTL öngörüldüğü,

 

- Ayrıca, öngörülemeyen giderlerin veya sözleşme süresince oluşabilecek maliyet farklarının 3.193,50 YTL olarak hesaplanan firma karından karşılanmasının düşünüldüğü,

 

 anlaşılmıştır.

 

Teknik şartnamede yapılan düzenlemelerden, temizlik malzemesinin idare tarafından karşılanacağı, bahçe bakımında kullanılacak traktör, çim biçme makinesi ve ilaçlama makinesinin yakıtının yüklenici tarafından karşılanacağı anlaşılmaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin yapmış olduğu açıklamalarda, hizmetin yürütülmesinde kullanılacak makinelerin amortisman veya temin bedelinin de teklif fiyata yansıtıldığı görülmüştür. Oysa, teklif bileşenlerine ilişkin açıklamada demirbaş niteliğinde olan makine ekipmanın temin veya amortisman bedelinin ayrıca bir gider kalemi olarak gösterilmesine gerek bulunmamaktadır. Keza Kamu İhale Genel Tebliğinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde amortisman gideri asgari işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan % 3 sözleşme ve genel giderler payı içerisinde kabul edilmiştir.

 

İhale konusu işin toplam 25 personelle temizlik, ilaçlama dahil park ve bahçe bakımı ile lokal işletilmesi hizmeti olduğu dikkate alındığında, ihale konusu hizmetin esas itibariyle personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olduğu ve Kamu İhale Genel Tebliğinde yapılan düzenlemeler uyarınca idari şartnamede teklif fiyata dahil edilmesi öngörülen işçilik, yol, yemek ve kıyafet bedeli üzerinden hesaplanacak asgari işçilik maliyetine %3 sözleşme ve genel gider payı ile sözleşmenin yürütülmesinde sarf edilecek malzeme giderinin eklenerek teklif edilmesi gereken asgari teklif bedelinin hesaplanması ve isteklilerin teklifine ilişkin açıklamaların bu hesaplama sonucunda değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından yapılan açıklamada, işçilerin giyim ve donanımı için öngördüğü 2.523,00 YTL, yol gideri için öngördüğü 8.760,00 YTL araç yakıt/bakım maliyeti (araç amortisman gideri hariç), yemek bedeli aylık 26 gün üzerinden 2,50 YTL/ öğün, işçilik ücretleri (tatil ücreti dahil) esas alınarak yapılan hesaplamada % 3 sözleşme ve genel gider payı dahil olmak üzere teklif edilmesi gereken asgari tutarın 498.802,51 YTL olduğu hesaplanmıştır.

 

Bu tutara, traktörün kira bedeli 8.000,00 YTL  ve yakıt bedeli olarak öngörülen 4.800,00 YTL,  sinek ilaçlama ve dumanlama makinesi ile çim biçme makinesinin şartnamede istenilen işlerin yürütülmesinde yakıt/bakım gideri olarak öngörülen 3.000 YTL, ilaçlama için öngörülen 3.500 YTL, lokallin işletilmesi için gerekli malzeme bedeli 550,00 YTL dahil edildiğinde ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilmesi gereken asgari tutarın 518.652,51  YTL olduğu anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, ihale üzerinde bırakılan  istekli tarafından maliyet bileşenleri için öngörülen bedeller dikkate alındığında ihale üzerinde bırakılan isteklinin 529.900,00 YTL tutarındaki teklifinin ihale komisyonunca yeterli görülmesinde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul