İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1041
  • Toplantı No: 2008/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/013
Gündem No :25
Karar Tarihi:03.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1041
Şikayetçi:
 Selahattin KARAHASAN - Karahasan Gıda İnşaat Medk. Kömür Teks. Nak. Yemek Temz. Hizm. Bulancak Mahallesi Hasan Demirel Sokak Nu 5 Bulancak / GİRESUN
 İhaleyi yapan idare:
 Espiye 75. Yıl Çok Programlı Lisesi Müdürlüğü Esentepe Mahallesi GİRESUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.01.2008 / 2530
Başvuruya konu ihale:
 2007/204335 İhale Kayıt Numaralı “Toplu Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.02.2008 tarih ve 08.03.39.0041/2008-16E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Espiye 75. Yıl Çok Programlı Lisesi Müdürlüğünce 08.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Toplu Temizlik Hizmeti Alımı ihalesine ilişkin olarak Karahasan Gıda İnşaat Medk. Kömür Teks. Nak. Yemek Temz. Hizm. ticari unvanıyla faaliyet gösteren Selahattin KARAHASAN’ın 11.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 15.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  23.01.2008 tarih ve 2530 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

İhale konusu hizmetin toplu temizlik hizmeti alımı olmasına rağmen, ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu iş deneyim belgesinin taşımalı öğretim kapsamında yemek hizmeti alımından edinildiği,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 42 nci maddesine göre ihale konusu hizmetle benzer nitelikte olmayan iş deneyimi sunan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Şikayetçinin 04.01.2008 tarihinde ihale dokümanı satın alarak 08.01.2008 tarihinde ihaleye teklif verdiği ve istekli sıfatını haiz olduğu anlaşılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde İsteklilerin tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılması aşamalarına ilişkin idari işlemler hakkında şikayet başvurusunda bulunabileceği ve ihaleye teklif sunduktan sonra ihale dokümanına yönelik şikayet başvurusunda bulunamayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan Yönetmelik hükmü uyarınca, şikayetçinin idari şartnamede yapılan benzer iş tanımına yönelik başvuru ehliyeti bulunmamaktadır.

 

Bu nedenle; başvuru, ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu iş deneyim belgesinin ihale komisyonunca geçerli kabul edilmesinin mevzuata aykırı olup olmadığı yönünden incelenmiştir.

 

İncelenen ihalede iki isteklinin teklifinin eşit olduğu ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde idari şartnamenin 36.3 üncü maddesinde yapılan düzenleme uyarınca fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak ihalenin iş deneyimi yüksek olan istekli üzerinde bırakıldığı görülmüştür.

 

İhale konusu hizmet, temizlik hizmeti olup idari şartnamenin 7.3.1 inci maddesinde isteklilerin teklif ettikleri bedelin % 50’sinden az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer nitelikteki hizmetlerden edinilmiş iş deneyim belgesinin istenildiği; aynı şartnamenin 7.4 üncü maddesinde ise;“Kamu veya özel sektörde her türlü hizmet alımı benzer iş olarak kabul edilecektir.” şeklinde düzenleme yapıldığı belirlenmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgelerinden en yüksek bedelli olan Espiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan ve konusu  “Hizmet Alımı (Taşımalı Öğrenci Öğle Yemeği)” şeklinde belirtilen iş deneyim belgesi olduğu belirlenmiştir.

 

İncelenen ihalede idari şartnamede yapılan benzer iş tanımı çerçevesinde; yemek hizmetinden edinilen iş deneyim belgesinin geçerli kabul edilmesinde mevzuata aykırılık görülmemiştir.

           

Diğer yandan, şikayete konu ihalede toplam iki istekli bulunduğu, iki isteklinin teklif bedelinin de birbirine eşit olduğu, şikayetçinin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği, kesinleşen ihale kararının ihale üzerinde bırakılan istekliye 09.01.2008 tarihinde elden imza karşılığı, ikinci teklif sahibi olan şikayetçiye ise 09.01.2008 tarihinde postaya verilen taahhütlü mektupla 14.01.2008 tarihinde bildirildiği belirlenmiştir.

 

Şikayetçinin kesinleşen ihale kararını tebellüğ etmeden önce 11.01.2008 tarihinde ihale dokümanında benzer iş tanımında yapılan düzenlemeler ve diğer isteklinin iş deneyim belgesinin geçerli kabul edilmesinin mevzuata aykırı olduğu iddialarıyla idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, ancak idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu gün idarenin ihale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalandığı, kesinleşen ihale kararı şikayetçiye bildirilmeden imzalanan sözleşmenin 4734 sayılı Kanunun 41 ve 42 nci maddelerine aykırı olduğu belirlenmiş ise de şikayetin uygun bulunmaması nedeniyle bu aykırılık sonuca etkili görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

 

            1- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca; yapılan ön inceleme sonucunda anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilmektedir.

 

Sözkonusu başvuruda; İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi,

 

2- Şikayet dilekçesi ve eklerinin ilgisi nedeniyle Sağlık Bakanlığı’na bildirilmesi,

 

Yönündeki düşüncemle, çoğunluk kararına katılmıyorum.  

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul