İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1045
  • Toplantı No: 2008/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/013
Gündem No :29
Karar Tarihi:03.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1045
Şikayetçi:
 Çak Temizlik Özel Eğitim ve Dan. Hizm. İnş. Taah. Medk. Tur. Tic. Ltd. Şti., Gazipaşa Mahallesi Y. Selim Bulvarı No:173/3 TRABZON
 İhaleyi yapan idare:
 Trabzon Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü, Gülbaharhatun Mahallesi İnönü Caddesi 61040 TRABZON
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.01.2008 / 2866
Başvuruya konu ihale:
 2007/196712 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.02.2008 tarih ve 08.03.68.0078/2008-17E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Trabzon Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü’nce 07.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Çak Temizlik Özel Eğitim ve Dan. Hizm. İnş. Taah. Medk. Tur. Tic. Ltd. Şti.’nin 17.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 25.01.2008 tarih ve 2866 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 8 kişi ile 11 aylık genel temizlik hizmetinin KİK işçilik modulünden yapılan hesaplamaya göre (sigorta risk prim oranı %2) giyim bedeli hariç 62.277,54.-YTL olduğu, ihale üzerinde kalan firma ve birkaç firmanın 62.277,54.-YTL teklif verdiği, 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ve Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII/H/b maddesi hükmüne göre asgari işçilik maliyetinin brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluştuğu ve işçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden açıklama istenilmesi gerektiği, idarenin idari ve teknik şartnamede yer alan giyim bedelini göz önüne alarak aşırı düşük teklif değerlendirmesi yapmadan ihaleyi sonuçlandırmasının mevzuata aykırı olduğu, ihale üzerinde kalan isteklinin teklifinin giyim bedelini kapsamadığı, bu ve eşdeğer tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması  gerektiği, ayrıca Özgüven Temizlik ve Baybak Temizlik firmalarının verdiği tekliflerin hayatın olağan akışı ve piyasa şartları içerisinde değerlendirildiğinde giyim için de %3 sözleşme gideri göz önüne alındığında temininin mümkün olmadığı firmaları teklifinin en uygun teklif olduğu iddia edilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İhaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu hizmetin 2008 yılında 11 ay boyunca ve 8 personel ile İl Emniyet Müdürlüğünün genel temizlik hizmetlerinin yapılması işi olduğu belirtilmiştir.

 

            İdari şartnamenin teklif fiyata dahil olan masraflara ilişkin 26.1 maddesinde; “Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödenecek her türlü vergi (KDV hariç) resim, harç ve benzeri giderler teklif fiyata dahil edilmiştir.”,

 

            26.3 maddesinde; “Hüküm konmamıştır.”,

 

            26.5 maddesinde; “Personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigorta prim oranı % 2’dir.” düzenlemeleri yer almıştır.

 

            Anılan idari şartnamenin VI-Diğer Hususlar maddesinde; “İşçinin giyecek ihtiyacı ilgili firma tarafından karşılanacaktır. (Bir yazlık ve bir kışlık işçi elbisesi)….Tüm Resmi ve Dini Bayramlar ile Yılbaşı tatilinde personel çalıştırılmayacaktır. Alınacak olan işçi personelin yol ve yemek giderleri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından karşılanacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Ayrıca, ihaleye teknik şartnamenin 1/i maddesinde; “Temizlik malzemesi ve teçhizat İl Emniyet Müdürlüğünce temin edilecektir.” düzenlemesi yer almıştır.

 

            İşin süresi ile başlama ve bitiş tarihlerine ilişkin olarak idari şartnamenin 49 uncu maddesinde; “Sözleşme imzalanmasına müteakip 01.01.2008 tarihinde işe başlanacak ve 31.12.2008 tarihinde sona erecektir.”, 49.2 nci maddesinde; “İşin süresi 01.01.2008 ile 31.12.2008 tarihleri arasıdır.” düzenlemeleri yer almasına karşın, ihaleye ait ilanın 2 nci maddesinde; işin süresinin 01.02.2008 ile 31.12.2008 tarihleri arasında ve 11 ay olduğu belirtilmiştir.

 

          İhale tarihinin 07.01.2008 olduğu anlaşılan söz konusu ihalede işin başlama tarihinin 01.01.2008 olamayacağı açık bulunduğundan ve ilan ile idari şartnamenin 2 nci maddesinde işin 11 ay süreli olduğu ve işin başlama ve bitiş tarihlerinin 01.02.2008 ile 31.12.2008  olduğu belirtildiğinden, idari şartnamenin 49 uncu maddesinde yapılan işin süresine ilişkin düzenlemede maddi hata bulunduğu anlaşılmış ve ihale konusu işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin  01.02.2008 ile 31.12.2008  olduğu değerlendirilmiştir.

 

          Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII/H/b maddesinde; “Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır….

            Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır….

          Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır…” hükmü yer almaktadır.

 

          İhale dokümanında yer alan düzenlemeler uyarınca; ihale konusu işe ilişkin asgari işçilik maliyetinin; brüt asgari ücret ile idari şartnamede ayni karşılanacağı öngörülen giyim bedelinden oluştuğu anlaşılmıştır.

 

            İhale dokümanında yer alan düzenlemelere göre ve işçilik hesaplama modülü kullanılarak yapılan hesaplamada; idari şartnamede ayni karşılanacağı öngörülen giysi bedeli hariç olmak üzere ihale konusu işte çalıştırılması öngörülen 8 işçinin 11 ay üzerinden asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme giderleri dahil toplam asgari işçilik maliyetinin 67.277,54.-YTL olduğu görülmüştür.

 

  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 72 nci maddesinde; “İhale komisyonu verilen tekliflerden, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

            İhale komisyonu;

            a) Verilen hizmet ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin hizmetin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Hizmet işinin özgünlüğü,

 

            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen aşırı düşük teklifler, geçerli teklif olarak dikkate alınır.

 

            Aşırı düşük teklif değerlendirmesinde tekliflerin, asgari maliyet yanında sözleşme giderlerini (damga vergileri, varsa noter masrafları, KİK payı gibi) karşılayıp karşılamadığı da dikkate alınacaktır.” hükmü yer almıştır.

 

          İhale konusu işe ait toplam asgari işçilik maliyetinin giysi bedeli hariç olmak üzere 67.277,54.-YTL olduğu anlaşıldığından; Şah-Tem Gıda Sanayi Tem. Yem. Hizm. İnş. Tur. Tic. Ltd. Şti.’nin 66.297,70.-YTL’lik ve Albatros Medikal Temizlik ve Yemek Hiz. Tur. İnş. Nak. Tic. Ltd. Şti.’nin 67.227,54.-YTL’lik teklif bedelinin söz konusu asgari işçilik maliyetinin altında bulunduğu, Yöneliş Gıda İnş. Tem. Hiz. Tic. ve San. Ltd. Şti., Buhara Yemek İmalatı ve Temizlik İşleri – Neşat BULUT, Hüseyin Avni KANDAZ - Gıda Taahhüt ve Ticaret  ile Latifoğlu Temizlik ve Yem. Hizm. Taş. İnş. Tic. Ltd. Şti.’nin 67.277,54.-YTL’lik tekliflerinin ise giysi bedeli hariç hesaplanan asgari işçilik maliyeti tutarına eşit olduğu görülmüştür.

 

          Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 72 nci maddesi hükmü uyarınca anılan tekliflerin idarece aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulmaları gerektiği anlaşılmış ise de; Şah-Tem Gıda Sanayi Tem. Yem. Hizm. İnş. Tur. Tic. Ltd. Şti.’ne ve Albatros Medikal Temizlik ve Yemek Hiz. Tur. İnş. Nak. Tic. Ltd. Şti.’ne ait teklif bedelinin giysi bedeli hariç hesaplanan asgari işçilik maliyetinin altında bulunduğu, diğer tekliflerin ise giysi bedeli hariç hesaplanan asgari işçilik maliyetine eşit olmakla birlikte giysi bedeline ilişkin bir pay içermediği ve dolayısıyla giysi bedelini karşılamadığı anlaşıldığından, söz konusu tekliflerin idarece değerlendirme dışı bırakılmaları gerektiği belirlenmiştir.

 

          Bununla birlikte; idarece Albatros Medikal Temizlik ve Yemek Hiz. Tur. İnş. Nak. Tic. Ltd. Şti.’nin sunduğu geçici teminat mektubu süresinin yetersiz olması nedeniyle ayrıca Şah-Tem Gıda Sanayi Tem. Yem. Hizm. İnş. Tur. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin ise %3 sözleşme gideri dahil asgari işçilik maliyetini karşılamadığı gerekçesi ile idarece zaten değerlendirme dışı bırakıldıkları görüldüğünden, bu teklifler açısından düzeltici işlem tesis edilmesine gerek bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

          Toplam 17 istekli tarafından teklif verilen söz konusu ihalede, 11 istekli tarafından ihale konusu işe ait asgari işçilik maliyeti olan 67.277,54.-YTL’nin üzerinde teklif verildiği anlaşılmıştır.

 

          Teklif bedeli asgari işçilik maliyetinin üzerinde bulunan söz konusu 11 istekliye ait teklif bedelleri arasında en düşük teklif sahibinin 67.288,00.-YTL ile Bay-Pak Temizlik Liman Hizm. Gıda İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti., en düşük ikinci teklif sahibinin ise 67.290,00.-YTL ile Öz Güven İnş. Nak. Harf. Per. Hizm. Tic. Ltd. Şti. olduğu, şikayetçi Çak Temizlik Özel Eğ. Ve Dan. Hiz. İnş. Taah. Med. Tur. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif bedeli olan 67.359,94.-YTL’nin ise üçüncü en düşük teklif olduğu görülmüştür.

 

          Asgari işçilik maliyetinin giysi bedeli hariç 67.277,54.-YTL olduğu söz konusu ihalede; Bay-Pak Temizlik Liman Hizm. Gıda İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 67.288,00.-YTL ve Öz Güven İnş. Nak. Harf. Per. Hizm. Tic. Ltd. Şti.’nin 67.290,00.-YTL’lik teklif bedellerinin söz konusu asgari işçilik maliyetinin üzerinde bulunduğu anlaşıldığından, anılan tekliflerin idarece aşırı düşük teklif olarak değerlendirilmemesi Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 72 nci maddesi hükmüne aykırı bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Şikayet konusu ihaleye ilişkin olarak idare ile Yöneliş Gıda İnş. Tem. Hiz. Tic. ve San. Ltd. Şti. arasında 24.01.2008 tarihinde sözleşme imzalandığı anlaşılmıştır.

 

Yapılan incelemede; 10.01.2008 tarihli kesinleşen ihale kararına karşı şikayetçi tarafından 17.01.2008 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, idarenin 22.01.2008 tarihli işleminde hem şikayetin uygun bulunmadığına hem de ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesine karar verildiği, şikayeti esastan sonuçlandıran karar ile ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi yönünde kararın ayrı ayrı alınmadığı ve ihale işlemlerine devam kararının gerekçesinde sadece “ivedilik ve kamu yararı bulunduğu” belirtildiğinden kararın gerekçeli olma şartının yerine getirilmemesi nedeniyle ihale yetkilisince alınan ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanmasına dair kararın usulüne uygun alınmadığı anlaşılmıştır.

 

Şikayetin uygun bulunmadığına ve ihale sürecinin devamına ilişkin kararın 22.01.2008 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, şikayetçinin 25.01.2008 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçesi ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, ancak idarece ihale konusu işe ilişkin sözleşmenin 24.01.2008  tarihinde imzalandığı anlaşılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 11 nci maddesinde; ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesine ilişkin gerekçeli kararın başvuruyu sonuçlandıran karar ile birlikte sözleşmenin imzalanmasından en az yedi gün önce başvuru sahibine tebliğ edilmesi gerektiği ve idarece usulüne uygun karar alınmadan ve bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa ihale kararı ve sözleşmenin hükümsüz sayılacağı belirtilmiştir.

 

İdarece 22.01.2008 tarihinde alınan ivedilik ve kamu yararı gerekçesi ile ihale işlemlerine devam kararının usulüne uygun alınmadığı ve usulüne uygun alınmayan kararın 22.01.2008 tarihinde şikayetçiye bildirilmesinden sonra 7 günlük süre beklenilmeden 24.01.2008 tarihinde sözleşme imzalandığı anlaşılmıştır.

 

İdarece usulüne uygun olarak ihale işlemlerine devam kararı alınmadan ve usulüne uygun bildirim yapılmadan sözleşme imzalandığı anlaşıldığından, ihale kararı ve sözleşmenin hükümsüz olduğu anlaşılmıştır.

 

          Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, söz konusu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen Yöneliş Gıda İnş. Tem. Hiz. Tic. ve San. Ltd. Şti., ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen Buhara Yemek İmalatı ve Temizlik İşleri – Neşat BULUT ve diğer tekliflerden Hüseyin Avni KANDAZ - Gıda Taahhüt ve Ticaret ile Latifoğlu Temizlik ve Yem. Hizm. Taş. İnş. Tic. Ltd. Şti.’ne ait tekliflerin idarece değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

   Oybirliği ile karar verildi

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul