İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1046
  • Toplantı No: 2008/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/013
Gündem No :30
Karar Tarihi:03.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1046
Şikayetçi:
 Kartanesi İnşaat Taah. Hizm. Ltd. Şti., Yaylacık Mahallesi Ulubatlı Hasan Cad. Mühendisler Odası Yanı Kat 1 KIRIKKALE
 İhaleyi yapan idare:
 TCDD 2. Bölge Müdürlüğü, Behiçbey / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.01.2008 / 2237
Başvuruya konu ihale:
 2007/184236 İKN|li “ Ankara Misafirhane ve Personel Yatakhanesinin Temizliği İşi”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.02.2008 tarih ve 08.03.05.0085/2008-10E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            TCDD 2. Bölge Müdürlüğü’nce 24.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Ankara Misafirhane ve Personel Yatakhanesinin Temizliği” ihalesine ilişkin olarak Kartanesi İnşaat Taah. Hizm. Ltd. Şti.’nin 25.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 08.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  21.01.2008 tarih ve 2237 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) TCDD 2. Bölge Müdürlüğü tarafından “Ankara Misafirhane ve Personel Yatakhanesinin Temizliği” ihalesinin 24.12.2007 tarihinde yapıldığı, söz konusu ihaleye ilişkin ihale dokümanının satın alındığı, ihaleye ilişkin işin idari şartnamesinde işin adının; “ Ankara misafirhane ve personel yatakhanesinin iç ve dış çevrelerinin temizlik hizmetlerinin (idr. ve teknik şartnameye göre) yaptırılması” şeklinde tanımlandığı, ilanda ise; “Ankara misafirhane ve personel yatakhanesinin temizliği” olarak tanımlandığı, aynı hususun idari şartname ve ilanda farklı olarak tanımlandığı, mevzuata gereği ilan ve idari şartnamenin aynı şekilde düzenlenmemesi durumunda düzeltme ilanı yapılması gerektiği, idarece düzeltme ilanı yapılmadığı,

 

            2) Teknik şartnamenin 13 üncü maddesinde; “yüklenici temizlik işini yapmış olduğu bina ile ilgili olarak ortaya çıkacak temizlik işiyle ilgili doğrudan ilgili her türlü taşıma, boşaltma, temizleme vb. işlerin yapılması ve yürütülmesiyle ilgili olarak idarenin işçi talebini derhal karşılayacaktır” şeklinde düzenlemesi, 19 uncu maddesinde; “ bina dahilinde yapılması gereken temizlikle ilgili yer değiştirmelerinde büro veya bilimum malzemelerin nakli, nakil sonucunda temizlenecek bilimum sair yerlerin temizliğinin yapılması, diğer yerlerde meydana gelecek temizlikle ilgili her türlü, yükleme ve boşaltma işleri idarenin talebi üzerine yüklenici tarafından derhal yerine getirilecektir” düzenlemesi, anılan şartnamenin 38 inci maddesinde; “kullanılacak iş makineleri, ekipman ve temizlik malzemeleri asgari düzeyde tutulmuş olup, yapılacak işin özelliği gereği bulunması gereken fakat yukarıda zikredilmeyen makine ve ekipman ve malzemelerde ihtiyaç halinde derhal temin edilecektir” düzenlemesinin mevzuata uygun olmadığı, yükleme ve boşaltma işleri SSK risk oranının % 3 olduğu, bina temizlik işlerinde ise % 2 olduğu, eğer yükleme boşaltma işi yapılacaksa idari şartnamede iş riski oranının düzeltilmesi gerektiği, büro ve malzemelerin nakli işlemindeki nakliye ücretinin kimin tarafından karşılanacağının belirtilmesi gerektiği iddia edilmektedir.    

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1. Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

                        TCDD 2. Bölge Müdürlüğü tarafından Ankara Misafirhane ve Personel Yatakhanesinin Temizliği İşi”’nin 24.12.2007 tarihinde teklif birim fiyat usulüne göre  ihale edilmiştir. Söz konusu iş 20 işçi ile 12 ay süreli olarak temizlik hizmetlerinin yapılması işidir.

 

            Şikayet konusu ihaleye ilişkin işin idari şartnamesinde işin adının; “ Ankara misafirhane ve personel yatakhanesinin iç ve dış çevrelerinin temizlik hizmetlerinin (idari ve teknik şartnameye göre) yaptırılması” şeklinde tanımlandığı, ilanda ise; “Ankara misafirhane ve personel yatakhanesinin temizliği” olarak tanımlandığı, aynı hususun idari şartname ve ilanda farklı olarak tanımlandığı iddia edilmektedir.

 

            Söz konusu ihaleye ilişkin idari şartnamenin “ İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı ikinci maddesinin a bendinde; “Adı: Ankara Misafirhane ve personel yatakhanesinin iç ve dış çevrelerinin temizlik hizmetlerinin (idr. ve tekn. Şartnameye göre) yaptırılması” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            Aynı  işe ilişkin ilanın 2 nci  maddesinin (a)  bendinde  ihale  konusu     hizmetin;  Niteliği, türü ve miktarı: Ankara Misafirhane ve personel yatakhanesinin 20 eleman 12 ay süre ile teknik şartnameye göre yaptırılması hizmet alımı” olarak tanımlanmıştır.

 

            İdareye yapılan şikayet başvurusu üzerine idarenin cevap yazısında;“ idari şartnamenin 2. maddesinin (a) bendindeki işin adı ile 29.11.2007 tarih ve 981 sayılı Kamu İhale Bülteninde yayınlanan ihale ilanının 2 nci maddesindeki işin adı, türü ve miktarı aynıdır. İtiraz dilekçenizde belirttiğiniz gibi işin adında bir farklılık yoktur. İhale ilanının 2 nci paragrafındaki işin adı KİK ihale hazırlama modülündeki yazı karakterlerinin belirli bir sınırı olduğundan işin adı kısaltılmıştır. İhale ilanının 2. maddesindeki işin adı ile idari şartnamenin 2 nci maddesindeki işin adı aynıdır.” ifadesine yer verilmiştir.  

 

            Şikayet konusu husus yukarıda belirtilen düzenlemelerle birlikte değerlendirildiğinde; ihaleye ilişkin ilanının işin niteliği ve miktarı bölümünde misafirhane ve personel yatakhanesinin iç ve dış temizliğinin yapılacağı ayrı ayrı belirtilmemesine  rağmen, söz konusu işin 20 işçi ile 12 ay süreli olarak temizlik hizmeti olduğu gerek idari şartnamede gerekse ilanda açıkça ifade edilmiştir. İdarenin şikayet başvurusuna cevap yazısında belirtildiği üzere, KİK ihale ilan hazırlama modulünde yazı karakterleri için sınırlı alan bulunduğundan, idarece ilanda işin adının  kısaltılmış olduğu, ancak işin içeriğinin ve miktarının ilan ve idari şartnamede açık olduğu anlaşıldığından işin adının ilanda ve idari şartnamede farklı belirtildiği yönünde başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.  

 

            2. Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik şartnamenin “B- Temizlikte Uyulacak Genel Kurallar ve Diğer Hükümler” başlığının 13 üncü maddesinde; “yüklenici temizlik işini yapmış olduğu bina ile ilgili olarak ortaya çıkacak temizlik işiyle doğrudan ilgili her türlü taşıma, boşaltma, temizleme vb. işlerin yapılması ve yürütülmesiyle ilgili olarak idarenin işçi talebini derhal karşılayacaktır” düzenlemesi,

 

            19 uncu maddesinde; “ bina dahilinde yapılması gereken temizlikle ilgili yer değişikliklerinde büro veya bilimum malzemelerin nakli, nakil sonucunda temizlenecek bilimum sair yerlerin temizliğinin yapılması, diğer yerlerde meydana gelecek temizlikle ilgili her türlü, yükleme ve boşaltma işleri idarenin talebi üzerine yüklenici tarafından derhal yerine getirilecektir” düzenlemesi,

 

            38 inci maddesinde; “kullanılan iş makineleri, ekipman ve temizlik malzemeleri asgari düzeyde tutulmuş olup, yapılacak işin özelliği gereği bulunması gereken fakat yukarıda zikredilmeyen makine ve ekipman ve malzemelerde ihtiyaç halinde derhal temin edilecektir” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            Başvuru sahibinin dilekçesinin teknik şartnamenin 13 üncü ve 19 uncu maddesinde yükleme ve boşaltma işlerinin de işin kapsamında yapılacağının belirtildiği, teknik şartnamenin 13 ve 19 uncu maddelerinin 38 inci maddesi ile çeliştiği, nakliye ve boşaltma risk prim oranının % 3 olduğu, temizlik işlerinde ise bu oranın % 2 olduğu iddia edilmiştir.

 

            İdareye yapılan şikayet başvurusu üzerine idarenin cevap yazısında; “teknik şartnamenin 13 ve 19 uncu maddesinde belirtildiği gibi temizlik yapılırken ortaya çıkacak her türlü taşıma ve boşaltma hizmeti  doğrudan orayı temizleyen kişileri ilgilendirdiğinden ihalemizin ana konusu olmayıp teknik şartnamede belirtilmek isten temizlik esnasında süreklilik arz etmeyen örneğin, yatak altlarının süpürülmesinde yatağın çekilmesi, masa, sandalye ve dolapların temizlenmesi esnasında bunların kaldırılması ve çekilmesini kapsamaktadır. Ankara misafirhane ve personel yatakhanesinin temizliği esnasında bunlardan başka bir tahmil işlemi yoktur. ifadesine yer verilmiştir.

 

            Şikayet konusu husus yukarıdaki düzenlemelerle birlikte değerlendirildiğinde; teknik şartnamenin ilgili maddelerinde belirtildiği üzere, yüklenicinin temizlik işini yaptığı bina ilgili olarak ortaya çıkacak doğrudan ilgili taşıma ve boşaltma işlerini yapacağı anlaşılmaktadır. Teknik şartnamenin ve ihale dokümanın içeriğinde temizlik işinde çıkabilecek taşıma ve boşaltma işleri haricinde ayrıca bir nakil ve ya taşıma işinden bahsedilmemektedir. Buradan anlaşılması gerekenin temizlik esnasında dolapların, sandalyelerin, masaların kaldırılması ve çekilmesi işleridir. İdarenin de cevap yazısında belirtildiği üzere, işin kapsamında ayrıca bir taşıma, boşaltma ve nakil işlerinin bulunmamaktadır. Belirtilen nedenlerle, başvuru sahibinin bu iddiasının da yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.       

 

           

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

            4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile
karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul