İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1048
  • Toplantı No: 2008/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/013
Gündem No :32
Karar Tarihi:03.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1048
Şikayetçi:
 Yeniçeri Bilişim Mak. Turizm İnş. Temz. Gıda ve Gıda Dent. San. Tic. Ltd. Şti., Kazım Karabekir Mahallesi 115. Sokak No 22/8 Etimesgut / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü Alım İkmal Dairesi Başkanlığı ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.01.2008 / 1724
Başvuruya konu ihale:
 2007/154218 İhale Kayıt Numaralı “Merkez Hizmet Binaları ve Diğer Binaların Genel Temizlik İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.02.2008 tarih ve 08.02.26.0092/2008-5E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünce 22.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Merkez Hizmet Binaları ve Diğer Binaların Genel Temizlik İşi” ihalesine ilişkin olarak Yeniçeri Bilişim Mak. Turizm İnş. Temz. Gıda ve Gıda Dent. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 04.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 07.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  16.01.2008 tarih ve 1724 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İş deneyim belgesi olarak, teklif edilen bedelin % 45’i oranında tek sözleşmeye dayalı iş deneyiminin istendiği, iş deneyim istenirken yüzdelik oranın üst limite değil de alt limite yakın olmasının gerektiği, bu şekilde ihaleye katılımın daraltıldığı, 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesine aykırılık bulunduğu,

 

            2) Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin 13.2 maddesinin e bendinde; “Kullanılan aylık temizlik malzeme tüketim miktarını gösterir, idare personeli ile yüklenici yetkilisinin imzalarını taşıyan listeyi, ...” denilmekte olduğu, ihalenin götürü bedel üzerinden yapıldığı dikkate alındığında, yüklenicinin aylık hak ediş raporunu düzenlerken işin ifasında kullandığı temizlik malzemelerinin miktarını nasıl tespit edeceği ve hak ediş raporunu nasıl düzenleyeceğinin açık olmadığı,

 

            3) İşin alt yüklenicilere yaptırılamayacağı yönünde düzenleme yapılmış ise de bu düzenlemenin, yüklenicinin ilaçlama konusunda izin belgesine sahip olmaması durumunda ilaçlama işinin bu izin belgesine sahip olanlara en az ayda bir defa cumartesi günü ilaçlama yaptırılması düzenlemesi ile çeliştiği,

 

            4) İhale dokümanında sigorta ile ilgili sorumluluğun Yükleniciye ait olduğu belirtildiği halde, teminat limitlerine ilişkin herhangi bir düzenlemenin yapılmamasının, isteklilerin teklif edecekleri bedelin oluşturulmasında bir belirsizliğe sebep olacağı,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhaleye ilişkin idari şartnamenin “İş deneyim belgeleri” başlıklı 7.3.1 maddesinin ikinci fıkrasında; “ İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 45’i oranında, ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin verilmesi zorunludur.” düzenlemesine yer verilmiştir.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 42 nci maddesinin ikinci fıkrasında; “İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 25’inden az ve % 50’sinden fazla olmamak üzere idarece belirlenecek bir oranda, ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibrazı istenir.” hükmü yer almaktadır.

İlgili mevzuat hükmü ile idarece şikayet konusu edilen iş deneyim belgesi ile ilgili olarak yapılmış bulunan düzenleme bir arada değerlendirildiğinde, teklif edilen bedelin % 25’i ile % 50’si arasında olmak üzere, teklif edilen bedelin % 45’i oranında iş deneyim belgesi istenmesinde idarenin takdirinin bunduğu ve buna göre teklif edilen tutarın % 45’i oranında iş deneyim belgesinin istenmesinin mümkün olduğu anlaşıldığından, bu yönde yapılan şikayet yerinde görülmemiştir.

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhaleye ilişkin olarak hazırlanmış bulunan Hizmet Alımları Sözleşmesinin “Ödeme yeri ve şartları” başlıklı 13.2 maddesinin (e) bendinde; “Kullanılan aylık temizlik malzeme tüketim miktarını gösterir, idare personeli ile yüklenici imzasını taşıyan listeyi,  istihkak ödemeleri sırasında idareye teslim etmesini müteakip, Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 38 inci maddesi çerçevesinde, … , yükleniciye ödenir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İhaleye ilişkin ihale dokümanının bir parçası olan Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin “Hakediş Ödemeleri” başlıklı 42 nci maddesinde;

“a) Sözleşme bedelinin iş süresince dönemler itibariyle ödenmesi :

Sözleşme konusu hizmetin yüklenici tarafından belli bir süre boyunca devamlı olarak verilmesi (4 üncü maddede tanımlanan sürekli nitelikte bir iş olması) veya işin bölümlere ayrılabilir olması durumunda sözleşmede belirtilen aralıklarla, kesin ödeme mahiyetinde olmamak ve kazanılmış hak sayılmamak üzere geçici hakediş ödemeleri yapılır. Yüklenici tarafından yapılan işlerin bedelleri, sözleşmedeki kayıtlara ve ilgili kanunlara göre yapılacak kesintiler de çıktıktan sonra, sözleşmenin ödemeye ilişkin hükümleri çerçevesinde kendisine ödenir.

İdarenin isteği halinde yüklenici, kesin hesapları kontrol teşkilatının denetimi altında olmak üzere işe paralel olarak yürütmek zorundadır. Bu halde, geçici hakediş raporlarının düzenlenmesinde, bitmiş iş kısımları için bu kesinleştirilmiş miktarlar dikkate alınır.

 

Hakediş raporlarının düzenlenmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır.

1- Toplam Bedel Üzerinden Birim Fiyat Sözleşmelerde;

Geçici hakediş raporları yüklenicinin başvurusu üzerine, sözleşme veya eklerinde aksine bir hüküm bulunmadıkça ayda bir defa düzenlenir. Gelecek yıllara sari olmayan sözleşmelerde yaptırılan işler için, son hakediş raporu bütçe yılının sonuna rastlayan ayın yirminci (20.) günü düzenlenir.

İşe başladığından beri meydana getirilen işler, kontrol teşkilatı tarafından yüklenici veya vekili ile birlikte hesaplanır ve bulunan miktarlar, teklif edilen birim fiyatlarla çarpılmak suretiyle sözleşmedeki esaslara uygun olarak hakediş raporuna geçirilir.


2-Toplam Bedel Üzerinden Götürü Bedel Sözleşmelerde;

Yüklenicinin yapacağı iş götürü olarak bölümler halinde teslim alınacaksa hakediş raporları, ilgili bölümlerin tamamlanmasından sonra sözleşmesinde yazılı esaslara göre düzenlenir. Bu hakediş raporlarının imzalanma, düzeltme ve ödemeleri yukarıdaki (1) numaralı bentte yazılı hükümlere göre yapılır.…”

düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yine, ihaleye ilişkin olarak hazırlanmış bulunan Hizmet Alımları Sözleşmesinin “Ödeme yeri ve şartları” ile ilgili 13 üncü maddesinin “Sözleşme bedeli” alt başlıklı 13. maddesinde ise; “Faturanın ve hak ediş evraklarının Sosyal İşler ve İç Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri tarafından kontrol edilerek onaylanmasını müteakip, Ankara Or-An Sitesi TRT Genel Müdürlüğü, Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Merkez Muhasebe Müdürlüğüne intikal ettirilmesinden sonra, Genel Şartnamenin hatalı, kusurlu ve eksik işlere ilişkin 32 nci maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, aşağıda öngörülen plan ve şartlar çerçevesinde çalıştırılacak işçilerin çalıştıkları gün sayıları esas alınarak aylık ödenecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Buna göre, hizmetin yüklenici tarafından belli bir süre boyunca devamlı olarak verilmesi durumunda, sözleşmede belirtilen aralıklarla, kesin ödeme mahiyetinde olmamak ve kazanılmış hak sayılmamak üzere geçici hakediş ödemelerinin yapılması, yüklenici tarafından yapılan işlerin bedellerinin, sözleşmedeki kayıtlara ve ilgili kanunlara göre yapılacak kesintiler de çıktıktan sonra, sözleşmenin ödemeye ilişkin hükümleri çerçevesinde ödenmesi, toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşmelerde ise; hakediş raporlarının ilgili bölümlerin tamamlanmasından sonra sözleşmesinde yazılı esaslara göre düzenlenmesi gerekmektedir.

 

Diğer taraftan, idare tarafından şikayet konusu edilen husus ile ilgili olarak başvuru sahibine verilen cevapta; “sözleşme tasarısının 13.2 maddesinde yer alan düzenlemenin ay sonlarında temizlik malzemelerinin öngörüldüğü kadarıyla her aya düşen miktar kadar tam olarak kullanılıp kullanılmadığının kontrolünün sağlanmasına yönelik olduğu” hususları belirtilmiştir. Bu bağlamda, teknik şartnamenin (E) bölümünde, işin ifası sırasında kullanılacak temizlik malzemelerinin neler olduğu ve her bir malzemenin işin tamamlanma süresince toplam olarak ne miktarlarda kullanılması gerektiği ortaya konulmuş olup, iddia edildiği üzere yapılan düzenlemede; aylık ödemelere esas hakedişlerin tüketilen temizlik malzemesi miktarına göre düzenlenmesi gerektiği yönünde bir anlamın bulunmadığı belirlenmiştir.

 

Netice itibariyle, şikayet konusu edilen husus ve ilgili mevzuat hükümleri bir arada değerlendirildiğinde, aylık kullanılan temizlik malzemesinin tüketim miktarının hesaplanması ve tespitine yönelik yapılmış bulunan düzenlemenin uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhaleye ait ilanın 4.1.7 maddesinde ve idari şartnamenin 18 inci maddesinde; “ihale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.” düzenlemesi ile, ihaleye ait sözleşme tasarısının 16 ncı maddesinde; “Bu işte alt yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhaleye ait teknik şartnamenin “Temizlikte uyulacak kurallar” başlıklı (B) bölümünün 18 inci maddesinde ise; “Binalardaki yemekhaneler, mutfak, ambar, çalışma odaları, toplantı salonları ve sair yerler haşarata karşı TSE 8358 normlarına uygun şekilde, "Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesine" sahip olması durumunda ilaçlamanın yüklenici tarafından, bu izin belgesine sahip olmaması durumunda ise ilaçlamanın anılan izin belgesine sahip olanlara, en az ayda bir defa cumartesi günü ilaçlama yaptırılacaktır. İlaç idare tarafından verilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin “VIII-M. Hizmet Alımı İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” başlıklı maddesinin 4 numaralı alt maddesinde,

 

“İhalenin konusu hizmet sadece Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında yerine getirilen ilaçlama hizmeti ise idari şartnamenin "İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri" başlıklı maddesinin  "ihale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan belgelere" ilişkin alt maddesinde "Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesine" yer verilmesi gerekmektedir.

İhale konusu hizmetin sadece ilaçlama olmadığı ihalelerde (temizlik ve yemek hizmet alımı gibi); ilaçlamanın hizmetin karakteristik edimi olmaması ve rekabetin arttırılması amacıyla  bu ihalelerde idari şartnamenin  "İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri" başlıklı maddesinde "Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesinin" istenilmemesi  gerekmektedir. Bu ihalelerde, ilaçlamanın Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak gerçekleştirileceği; yüklenicinin Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesine sahip olması durumunda ilaçlamanın yüklenici tarafından;  bu izin belgesine sahip olmaması durumunda ise ilaçlamanın anılan izin belgesine sahip olanlara yaptırılacağına ilişkin, teknik şartnamede düzenleme yapılması gerekmektedir. İdarelerce ihale konusu hizmette alt yüklenici çalıştırılmaması öngörülüyor ise haşerelere karşı ilaçlamanın ihale konusu hizmetin karakteristik edimi olmaması nedeniyle idari şartnamenin "Alt Yükleniciler" maddesi  "İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz." şeklinde düzenlenebilecek ve her ne kadar idari şartnamede işin alt yüklenicilere yaptırılamayacağı belirtilmiş olsa da yüklenici, ilaçlama işini anılan izin belgesine sahip olanlara yaptırabilecektir.” açıklamalarına yer verilmiştir.

 

Buna göre, ihale konusu hizmetin sadece ilaçlama işi olmadığı temizlik veya yemek hizmeti alımı gibi ihalelerde; idari şartnamede işin alt yüklenicilere yaptırılamayacağı hususu belirtilmiş olsa da, yüklenicinin ilaçlama işini anılan izin belgesine sahip olan diğer firmalara  yaptırabileceği belirtilmektedir.

 

İhale konusu işin, “TRT Genel Müdürlüğünün Ankara’da bulunan Genel Müdürlük ve diğer hizmet binaları ile park-bahçe gibi açık ve kapalı alanların malzemeli olarak genel temizliği” işi olduğu ve ilaçlama işinin bahse konu ihalenin karakteristik bir parçası olmadığı anlaşıldığından, işin alt yüklenicilere yaptırılamayacağı belirtilmiş olmakla birlikte, yüklenicinin Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesine sahip olması durumunda ilaçlamanın yüklenici tarafından, bu izin belgesine sahip olmaması durumunda ise ilaçlamanın anılan izin belgesine sahip olan firmalara yaptırılmasına ilişkin yapılan düzenlemede, anılan Tebliğ hükmüne aykırılık bulunmadığından, ihale dokümanının bir biri ile çeliştiği iddiası yerinde görülmemiştir.

         

4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinin dipnotunda; iş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde kime ait olacağı hususu ile idarenin işin nitelik ve özelliğine göre ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitlerinin bu maddede belirtilmesi gerektiğine yer verilmiştir.

 

İhaleye ilişkin Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesinin ilk 4 fıkrasında sırasıyla;

“İşyerinde, işin başlamasından kabul belgesinin verilmesine kadar her türlü araç, malzeme, ihzarat, makine ve taşıtlar ile sözleşme konusu hizmet işinin korunmasından yüklenici sorumludur.

Yüklenici, kazaların, zarar ve kayıpların meydana gelmesini önlemek amacı ile gereken bütün önlemleri almak ve kontrol teşkilatı tarafından, kaza, zarar ve kayıp ihtimallerini azaltmak için verilecek talimatların hepsine uymak zorundadır.

Yüklenici, işin devamı süresince iş yerinde yapılacak çalışmalarda her türlü güvenlik önlemini almak zorundadır. İş sahasında veya çevresindeki bölgede, yeterli güvenlik önleminin alınmaması nedeniyle doğabilecek hasar ve zararın ödenmesinden yüklenici sorumludur. Ayrıca yüklenici, işyerinde kullanılan ekipmanın neden olabileceği kazalardan korunma usullerini ve önlemlerini çalışanlara öğretmek zorundadır. Bu konularda gerek kontrol teşkilatı tarafından istenen ve gerekse yüklenicinin kendi arzusu ile uyguladığı güvenlik ve koruma önlemlerine ilişkin giderlerin tümü yükleniciye aittir.

Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir.”

 

düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdarece doküman içerisinde firmalara verilen sözleşme tasarısının “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinin 2 nci fıkrasında; “İş ve iş yerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluk Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesinde düzenlenen usul ve esaslar dahilinde yükleniciye aittir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun “İş ve İşyerinin Sigortalanması” başlıklı 9 uncu maddesinde; “Yapım işlerinde yüklenici; işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile yapılan işin biten kısımları için, özellik ve niteliklerine göre işe başlama tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı ihale dokümanında belirtilen şekilde sigorta yaptırmak zorundadır.” hükmü yer almaktadır.

 

4735 sayılı Kanunun 9 ve 22 nci maddeleri ile Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesi birlikte değerlendirildiğinde; yüklenici tarafından sigorta yaptırılması gerektiği belirlenmişse, sözleşme tasarısının 22 nci maddesinde sigorta türü ve teminat limitlerinin de açıkça düzenlenmesi gerektiği, aksi halde sözleşme tasarısının 22 nci maddesinde sigorta türü ve teminat limitlerine ilişkin bir düzenleme yapılmasına yer olmadığı anlaşılmaktadır.

 

Bu çerçevede, idarece sigortaya ilişkin yapılmış bulunan düzenlemeler incelendiğinde, yüklenici tarafından sigorta yaptırılması gerektiğinin belirtilmediği, buna karşılık işin yapılması sırasında doğacak tüm zararların karşılanma sorumluluğunun her şart altında yükleniciye ait olduğu anlaşıldığından, sözleşme tasarısının 22 nci maddesinin eksik düzenlendiği yönündeki iddianın uygun olmadığı tespit edilmiştir

           

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

İncelemeye konu ihalede 26 adet ihale dokümanının satın alındığı, 9 isteklinin teklif verdiği yapılan inceleme sonucunda bu tekliflerden yedi adedinin geçerli olduğu, ancak geçerli tekliflerden altı adedinin yaklaşık maliyetin üzerinde bulunduğu gözönüne alındığında, anılan ihalede 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı, bu nedenle ihalenin iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul