İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1049
  • Toplantı No: 2008/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/013
Gündem No :33
Karar Tarihi:03.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1049
Şikayetçi:
 Edessa Yemekhanecilik San. ve Tic. A.Ş. Atatürk Bulvarı Abduldullatif Yetkin İşhanı Nu 68 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Erdemli Devlet Hastanesi Baştabipliği Alata Mahallesi Hastane Caddesi 33740 Erdemli / İÇEL
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.01.2008 / 2561
Başvuruya konu ihale:
 2007/82165 İhale Kayıt Numaralı “Hizmet Üretim Giderleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.02.2008 tarih ve 08.03.33.0097/2008-9E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Erdemli Devlet Hastanesi’nce 24.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hizmet Üretim Giderleri” ihalesine ilişkin olarak Edessa Yemekhanecilik San. ve Tic. A.Ş.’nin 03.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  23.01.2008 tarih ve 2561 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

1)             İdarenin ihalenin iptaline ilişkin kararının iptaline,

 

            2) Mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek, gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma yapılmak üzere idarenin bağlı bulunduğu Sağlık Bakanlığına bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idarenin sözkonusu ihaleyi daha önce iptal etmiş olduğu, firmaları tarafından Kamu İhale Kurumuna yaptıkları itirazen şikayet başvurusu neticesinde Kamu İhale Kurulu’nun 12.11.2007 tarih ve 2007/UH.Z-3658 sayılı kararı ile idarenin iptal işleminin mevzuata uygun olmadığı gerekçesi ile ihalenin iptaline ilişkin kararın iptaline karar verildiği, bunun üzerine firmalarından aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, firmalarınca teklif açıklamasında bulunulduğu, ancak daha sonra idare tarafından gönderilen 24.12.2007 tarihli yazı ile ihalenin geçerli teklif kalmadığından tekrar iptaline karar verildiğinin bildirildiği, idarece ihalenin Kamu İhale Kurulu Kararına uygun olarak sonuçlandırılması gerekirken, idarece ihalenin tekrar iptal edilmesi işleminin mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhaleye ait İdari Şartnamenin 2.a. maddesinde ihale konusu işin adının “1 Kalem 20 İşçi ile 29 (Yirmidokuz) Aylık Hasta Refakatçi Yönlendirme, İdari Birimler Veri Girişi ve Veri Hazırlama Hizmetleri İşi” olduğu,

 

İdari Şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde; ihale konusu iş süresince (29 ay) her bir işçiye üç yazlık ve üç kışlık iş önlüğünün verileceği, her bir işçi için aylık 26 gün üzerinden yol ücreti ödeneceği, çalışacak işçilerin yemeklerinin hastane tarafından karşılanacağı ve sigorta risk prim oranının % 1,5 olduğunun belirtildiği,

 

Teknik Şartnamenin “Personel Rejimi” başlıklı 3 üncü maddesinde ise;

“…

5- Personeller için asgari ücret X 1 maaş verilecek ve bu maaş üzerinden SSK primi yatırılacaktır…

6- Erkek ve bayan personeller için renklerini hastane idaresinin belirleyeceği kışlık ve yazlık iş önlüğü giymek zorundadır. İş önlüğü sadece üst önlükten ibarettir. İhale yirmi dokuz aylık olduğundan firma her bir personel için üç yazlık üç kışlık olmak üzere altı adet kıyafet verecektir…


8- Tüm işçiler vardiyalı olarak Cumartesi veya Pazar günü olmak şartıyla haftada bir gün izin kullanacaklardır. Mesai günleri toplam haftada altı, ayda yirmi altı gündür.


10- Kurumumuz yemekhanesinde yemek çıktığı için personel yemeğini yemekhaneden yiyecektir.” şeklinde düzenleme yapıldığı,

 

İdari Şartnamenin 49 uncu maddesinde ihale konusu işin süresinin 01.08.2007-31.12.2009 tarihleri arasında 29 ay olarak düzenlendiği,

 

Görülmüştür.

 

            Öte yandan, idare tarafından 23.07.2007 tarihli Zeyilname ile Teknik Şartnamenin 3.8. maddesinin;

 

“3.8. Bir işçinin haftalık mesaisi 45 saat olup, aylık çalışma gün sayısı 26 gündür. Resmi ve Dini bayram günleri ile yılbaşı günü, toplam 6 (altı) personel çalıştırılacaktır. 2009 yılı Resmi ve Dini bayram günleri ile yılbaşı günü hesaplaması için 2008 yılı baz alınacaktır.

İdari Tip Şartnamemizde işin süresi 29 aylık olarak belirtilmiş iken ihale gününü ileriye alınması sebebi ile ihale süresi 28 aylık olup 31.12.2009 tarihinde bitecektir.”şeklinde değiştirildiği belirlenmiştir.

 

İhale dokümanında yer verilen maliyet kalemleri esas alınarak Kamu İhale Kurumunun işçilik hesaplama modülü kullanılmak suretiyle yapılan hesaplamada; ihale konusu işin 28 ay olduğu, ihale konusu işte toplam 20 kişinin çalıştırılacağı ve sigorta risk prim oranının ise % 1,5 olduğu dikkate alındığında, % 3 sözleşme giderleri dahil (resmi-dini bayram günlerine ilişkin çalışma, giyim ve yol hariç) teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamının 409.977, 90 YTL’ye karşılık geldiği görülmüştür.

 

 İdarenin yaklaşık maliyet tespit tutanağına esas olan hesaplamada resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı gününe ilişkin çalışılacak gün sayısının 219 olarak belirlendiği anlaşılmıştır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü çalışılacak toplam gün sayısının 219 olduğu esas alındığında ise teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamının (giyim ve yol hariç)  415.321,66 YTL’ye karşılık geldiği belirlenmiştir.

 

İdarece aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmaksızın, 13.08.2007 tarihli ihale komisyonu kararıyla ihaleye teklif veren 4 isteklinin teklifinin asgari işçilik maliyetinin altında kaldığı, 1 isteklinin teklifinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu, 1 isteklinin teklifinin ise geçici teminat mektubu süresinin yetersiz olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılarak, ihalede geçerli teklif bulunmadığından ihalenin iptaline karar verilmiş;

 

Başvuru sahibi tarafından 08.10.2007 tarih ve 28588 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunulması üzerine; Kamu İhale Kurulu’nun 12.11.2007 tarih ve 2007/UH.Z-3658 sayılı kararı ile idarece aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak ihalenin iptal edilmesinin mevzuata aykırı olduğu belirtilerek idarenin ihalenin iptaline ilişkin kararının iptaline karar verilmiştir.

 

Kamu İhale Kurulu Kararı üzerine ihale komisyonunca isteklilere gönderilen 04.12.2007 tarihli yazılar ile teklifi aşırı düşük bulunan Raif İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti., Ofisnet Bilg. Elekt. San. Ltd. Şti.& Yılmazlar Gıda İnş. Mob. Tic. ve San. Ltd. Şti., Edessa Yemekhanecilik San. ve Tic. A.Ş. ve Asil Yemek. Tem. Bil. San. Tic. Ltd. Şti. olmak üzere toplam 4 istekliden 07.12.2007 tarihine kadar teklif bileşenlerine ilişkin açıklamada bulunmalarının istenildiği; 12.12.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile;

 

1) Edessa Yemekhanecilik San. ve Tic. A.Ş.’nin teklifinin, giyim bedeline ilişkin olarak her biri 1,15-YTL’den olmak üzere 120 adet iş önlüğü için toplam 138,00-YTL’lik teklif açıklamasında bulundukları, giyim bedeline ilişkin bu açıklamanın hayatın olağan akışına ve genel hayat tecrübelerine uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

2) Asil Yemek. Tem. Bil. San. Tic. Ltd. Şti.’nin yol giderine ilişkin olarak Erdemli ilçesinde geçerli dolmuş ücretlerini esas alarak teklif açıklamasında bulunduğu ancak bu hususu tevsik edici herhangi bir belge sunmadığı, ihale konusu iş süresince (28 ay) 0,75-YTL dolmuş ücretinin sabit kalmasının mümkün olmadığı, bu açıklamanın hayatın olağan akışına ve genel hayat tecrübelerine aykırı olduğu gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

3) Ofisnet Bilg. Elekt. San. Ltd. Şti.& Yılmazlar Gıda İnş. Mob. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamasını 07.12.2007 tarihine kadar yapması gerekirken 14.12.2007 tarihinde yaptığı gerekçesi ile teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

4) Raif İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif sorgulamasına herhangi bir cevap vermediği gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

5) Megatek Kırt. Tem. Elkt. Elktron. San. Ltd. Şti.’nin teklifinin geçici teminat mektubunun süresinin 120 günden az olduğu, Mikrodata Bilişim Teknolojileri İmal. San. ve Tic. Ltd. Şti.& Belsoft Bilişim Sisteml. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin ise yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu için değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalede geçerli teklif kalmadığından ihalenin iptaline karar verildiği anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi firmanın aşırı düşük teklif açıklamasında giyim bedelini tevsik için her biri 1,15-YTL’den olmak üzere 120 adet iş önlüğü için toplam 138,00-YTL’lik proforma fatura sunduğu görülmüştür. Firmanın giyim bedeline ilişkin teklif etmiş olduğu bedelin hayatın olağan akışına aykırı olduğu ve piyasa koşullarında sözkonusu giyim eşyasının bu fiyata temin edilmesinin mümkün olmadığı görüldüğünden idarece başvuru sahibi isteklinin teklifinin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Asil Yemek. Tem. Bil. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 07.12.2007 tarihli teklif açıklamasında ise yol giderine ilişkin olarak Erdemli ilçesinde geçerli dolmuş ücretlerini (0,75-YTL) esas alarak teklif açıklamasında bulunduğu ancak bu hususu tevsik edici herhangi bir belge sunmadığı gerekçesi ile teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür. Bununla birlikte; sözkonusu istekli tarafından mutad taşıma ücreti olarak Erdemli İlçesinde geçerli dolmuş ücretinin değerlendirme ölçütü olarak alındığı, Erdemli İlçesinde geçerli dolmuş ücretlerinin herkes tarafından bilinebileceği, malum olan bu hususun ayrıca tevsik edilmesine ihtiyaç olmadığı göz önüne alındığında, isteklinin teklifinin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

Bunun yanı sıra; süresinde aşırı düşük teklif açıklamasında bulunmadıkları gerekçesi ile teklifleri değerlendirme dışı bırakılan Raif İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Ofisnet Bilg. Elekt. San. Ltd. Şti.’nin durumuna ilişkin yapılan incelemede;

 

İdarece Raif İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne gönderilen 04.12.2007 tarih ve 781 sayılı yazı ile teklif bileşenlerine ilişkin olarak 07.12.2007 günü mesai bitimine kadar cevaplanmak üzere açıklama istenildiği, 07.12.2007 tarihine kadar sözkonusu firmadan herhangi bir cevap gelmediği gerekçesi ile 12.12.2007 tarihli ihale komisyon kararında isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığının belirtildiği görülmüştür. Bununla birlikte idarenin posta zimmet defterinin onaylı örneğinden sözkonusu yazının 05.12.2007 tarihinde postaya verildiği, ihale dosyası içeriğinde tebligatın iadeli taahhütlü olarak yapıldığına ilişkin herhangi bir belgenin olmadığı belirlenmiştir. Bu nedenle, tebligatın adı geçen istekliye hangi tarihte yapıldığına ilişkin herhangi bir belirleme yapılamamıştır. Adı geçen istekli tarafından ise 24.12.2007 tarih ve 3356 sayı ile idare kayıtlarına alınan dilekçe ile Kamu İhale Kurulu’nun ihalenin iptaline ilişkin idare kararının iptali yönündeki kararı doğrultusunda idarece firmalarına aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmasının istenildiği belirlenmiştir.

 

Ayrıca, idarece Ofisnet Bilg. Elekt. San. Ltd. Şti.’ne gönderilen 04.12.2007 tarih ve 782 sayılı yazısı ile teklif bileşenlerine ilişkin olarak 07.12.2007 günü mesai bitimine kadar cevaplanmak üzere açıklama istenildiği, oysa sözkonusu yazının 05.12.2007 tarihinde posta yolu ile gönderildiği, firma tarafından 14.12.2007 tarihinde teklif açıklaması yapıldığı, süresinde yapılmayan teklif açıklaması nedeniyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür. Sözkonusu isteklinin tebligatı hangi tarihte aldığına ilişkin herhangi bir belirleme yapılamamıştır. Bununla birlikte ihale dosyasının incelenmesi neticesinde, idarece sözkonusu yazının firmaya fax iletisi ile de gönderildiği tespit edilmiş ancak, fax iletisinin firmaya hangi tarihte gönderildiği hususunda herhangi bir bilgi veya belgeye rastlanılmamıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde ihale komisyonunun teklif fiyatı aşırı düşük olduğunu tespit ettiği teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak isteyeceği hüküm altına alınmıştır. Anılan Kanunun 65 inci maddesinde “Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde yapılacak tebliğler hakkında Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.” hükmü yer almakta olup Kanunun 38 inci maddesinde özel bir bildirim usulü belirlenmemiş olduğundan, bu madde uyarınca yapılacak bildirimlerde Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca hareket edilmesi gerekmektedir.

 

Kendilerinden 05.12.2007 tarihinde postaya verilen 04.12.2007 tarihli yazılar ile aşırı düşük teklif açıklaması istenilen sözkonusu iki istekliden Raif İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin ve Ofisnet Bilg. Elekt. San. Ltd. Şti.’nin idarenin yazılı talebinden süresi içerisinde haberdar olduklarına ilişkin ihale işlem dosyasında herhangi bir bilgi veya belgenin bulunmadığı, bu nedenle sözkonusu iki istekliden Raif İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin hiçbir şekilde teklif açıklamasında bulunamadığı; Ofisnet Bilg. Elekt. San. Ltd. Şti.’nin ise idarece öngörülen süre geçtikten sonra teklif açıklamasında bulunduğu, idarece normal posta yoluyla gönderilen bir yazıya yazının postaya verildiği tarihi izleyen tarihten itibaren iki gün içerisinde cevap verilmesinin fiilen mümkün olmadığı hususları birlikte değerlendirildiğinde, idarece isteklilerin resmi tebligatı almaları ve makul bir sürede teklif açıklamasında bulunmaları beklenmeksizin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata aykırılık teşkil ettiği sonucuna varılmıştır.

 

Yukarıda yer verilen açıklamalar doğrultusunda; Asil Yemek. Tem. Bil. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirmeye alınması ve Raif İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne ve Ofisnet Bilg. Elekt. San. Ltd. Şti.’ne ise aşırı düşük teklif açıklamalarını sunabilmeleri için makul bir süre tanınarak yeniden tebligat yapılması gerekmektedir.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 39 uncu maddesinde; "İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir." hükmü bulunmaktadır.

 

Başvuruya konu ihalenin 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu kararı üzerine idarece 17.12.2007 tarihinde iptal edildiği ancak idarenin iptal işleminde tespit edilen sözkonusu aykırılıklar nedeniyle iptal işleminin 4734 sayılı Kanuna uygun olmadığı görülmüştür.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İdarenin ihalenin iptaline ilişkin kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul