İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1053
  • Toplantı No: 2008/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/013
Gündem No :37
Karar Tarihi:03.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1053
Şikayetçi:
 Çetin Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti., G.O.P. Mahallesi Barbaros Bulv. M. Demir İşmerkezi Nu: 30 Çerkezköy / TEKİRDAĞ
 İhaleyi yapan idare:
 20. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü,Babaeski Trafo Merkezi P.K 10 39200 Babaeski / KIRKLARELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.01.2008 / 2405
Başvuruya konu ihale:
 2007/168986 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.02.2008 tarih ve 08.03.19.0102/2008-16E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            20. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü’nce 03.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Çetin Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.’nin 07.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 08.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  22.01.2008 tarih ve 2405 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idarece yapılan asgari maliyet hesabı konusunda hata yapıldığı, tekliflerinin giyim bedelini nakdi olarak hesapladığı gerekçesiyle ihale dışı bırakıldığı, ihaleye ait idari şartnamenin teklif fiyata dahil olan masraflar maddesinde belirtilen teklife dahil edilmesi gereken maliyetler bazında teklif hazırladıkları, ihale için verilen diğer tekliflerin aşırı düşük teklif olarak değerlendirilmesi gerektiği, bu nedenle ihalenin üzerlerine bırakılması veya iptal edilmesi gerektiği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari şartnamenin 2.c ve ihale ilanının 2.a maddesinde; “TEİAŞ 20. İletim Tesis İşletme Grup Müdürlüğü Sorumluluk Alanında Bulunan 5188 Sayılı Yasa Kapsamındaki İşyerlerinin (9 Adet Trafo Merkezi) Özel Güvenlik Şirketlerinden 36 Kişilik Özel Güvenlik Elemanı ile Karşılanması Hizmet Alımı” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdari şartnamenin 49.2 maddesi ile ihale ilanının 2.c maddesinde; “işin süresi 365 gündür.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26.3.1 maddesinde; her güvenlik görevlisine aylık 26 gün üzerinden brüt 3,50 YTL yemek, brüt 2,50 YTL yol bedelinin nakdi olarak ödeneceği, 26.3.2 maddesinde; yazlık ve kışlık giyim eşyalarının ayni olarak yüklenici tarafından karşılanacağı, 26.3.3 maddesinde özel güvenlik personeline brüt asgari ücretten en az % 25 fazla ücret ödeneceği, 26.3.4 maddesinde; 9 trafo merkezinde bir günde vardiyalı olarak 3 güvenlik görevlisinin çalışacağı ve 2008 yılı resmi ve dini bayram günlerinin 13,5 gün olduğu, 26.5 maddesinde; iş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranının %1,5 olduğu düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

            İhalede 8 adet doküman satın alınmış olup, 03.12.2007 tarihinde yapılan ihaleye 5 istekli tarafından teklif verilmiş bulunmaktadır.

 

            İhale komisyonu ihaleye en düşük fiyat teklifi veren Lider Güv. Kor. Ve Eğt. Hiz. Ltd. Şti.’nin teklif fiyatını açıklamasını  yazı ile talep etmiştir.

 

            Lider Güv. Kor. ve Eğt. Hiz. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük açıklamasına ilişkin yazısında; yemek ve yol dahil asgari işçilik maliyeti olarak 487.881,68 YTL, giyim için kişi başı 28 YTL, Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası için 567,00 YTL, firma karı olarak 3,64 YTL tutar beyan ettiği, giyim için proforma fatura, Mali Sorumluluk Sigortası için Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketinden alınan onaylı teklif belgesi sunduğu anlaşılmıştır.

 

            İhale komisyonu 04.12.2007 tarihli kararı ile Lider Güv. Kor. ve Eğt. Hiz. Ltd. Şti.’nin yaptığı açıklamaları ve belgeleri uygun bularak ihalenin adı geçen istekli üzerinde bırakılmasına karar vermiştir.

 

            İhaleye ait idari şartnamede yer alan düzenlemeler dikkate alınarak yapılan hesaplamada; yemek ve yol dahil, giyim hariç asgari işçilik maliyeti 487.881,68 YTL’ dir. İhale üzerinde bırakılan Lider Güv. Kor. ve Eğt. Hiz. Ltd. Şti.’nin açıkladığı kişi başı 28 YTL tutarındaki giyim bedelinin bu tutara eklenmesi sonucunda; 488.919,92 YTL tutar ortaya çıkmaktadır. İhale üzerinde bırakılan isteklinin 567,00 YTL olarak beyan ettiği Mali Sorumluluk Sigortası Poliçe bedeli de bu tutara eklendiğinde yemek, yol, giyim, asgari işçilik ücreti ve mali sorumluluk sigortası dahil toplam 489.486,92 YTL olup, bu tutarın ihale üzerinde bırakılan Lider Güv. Kor. ve Eğt. Hiz. Ltd. Şti.’nin 489.490,56 YTL tutarındaki teklif fiyatından düşük olduğu görülmektedir.

           

            İhale komisyonunun belgelendirmek suretiyle yapılan açıklamaları kabul ederek, ihaleyi belgelendirmek suretiyle açıklama yapan istekli üzerinde bırakmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı değerlendirildiğinden başvuru sahibinin iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

           

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul