İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1054
  • Toplantı No: 2008/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/013
Gündem No :38
Karar Tarihi:03.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1054
Şikayetçi:
 Gürağaç Temizlik ve Elektronik Gıda Tic. ve San. Ltd. Şti., Arifiye Mahallesi Sencer Sokak Pirinç İşhanı Nu 1/8 ESKİŞEHİR
 İhaleyi yapan idare:
 Emirdağ Devlet Hastanesi Başhekimliği, 03600 Emirdağ / AFYON
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.01.2008 / 2666
Başvuruya konu ihale:
 2007/182205 İhale Kayıt Numaralı “2008-2009 Yılları İçin 21 İşçi İle Malz. Gen. Temz. İlaçlama, Çamaşırhane, Kal. Yakımı, Bahçe Bak. Tem. Hzm.” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.02.2008 tarih ve 08.03.50.0102/2008-17E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Emirdağ Devlet Hastanesi Başhekimliği’nce 26.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008-2009 Yılları İçin 21 İşçi İle Malz. Gen. Temz. İlaçlama, Çamaşırhane, Kal. Yakımı, Bahçe Bak. Tem.Hzm. ihalesine ilişkin olarak Gürağaç Temizlik ve Elektronik Gıda Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 07.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  24.01.2008 tarih ve 2666 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 26.12.2007 tarihinde yapılan ihaleye katıldıkları, Adem Elektronik Sosyal Hizm. Gıda Tic. Ve San. Ltd. Şti.’nin Kalite Yönetim Sistem Belgesinin ihale tarihi itibariyle günü geçmiş olduğu, bu durumun ilk oturumda şifahen söylendiği, teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği halde üzerine ihale yapıldığı, bu nedenle hak kaybına uğradıkları, düzeltici işlem kararı verilerek tekliflerin yeniden değerlendirilmesi ve ihalenin üzerlerine bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

Başvuruya konu ihalede 8 firma tarafından ihale dokümanı satın alınmış olup, 26.12.2007 tarihinde yapılan ihaleye 4 istekli tarafından teklif verilmiştir.

 

            İhale komisyonu 26.12.2007 tarihli kararında ihaleye en düşük fiyat teklifi veren Tem&Ser Temizlik Hizm. Taahhüt Tic. Ltd. Şti.’nin, şartname alındı belgesinin ve ilaçların katolog ve broşürlerinin ihale zarfı içerisinde olmaması nedeniyle ihale dışı bırakılmasına karar vermiştir.

 

            26.12.2007 tarihli ihale komisyon kararında; isteklilerin huzurunda yapılan ilk oturumda, teklif fiyat açısından ikinci sırada bulunan Adem Elk. Sos. Hizm. Gıda Tic. San. Ltd. Şti.’nin Türk Standartları Enstitüsünden alınmış kalite yönetim sistem  belgesinin ihale zarfı içerisinde mevcut olduğu, ancak geçerlilik tarihinin 17.12.2007 olduğunun görüldüğü, bu nedenle orada bulunan istekliden geçerlilik tarihi devam eden bir belgenin mevcut  olup olmadığının sorulduğu, bu suretle istekliden aynı belgenin geçerlilik tarihi 02.10.2010 olan suretinin elden alındığı, bu belgenin kabul edilerek ihalenin üzerinde bırakıldığı belirtilmiştir.

 

            26.12.2007 tarihli ihale komisyon kararında; teklif fiyat açısından üçüncü sırada olan başvuru sahibi Gürağaç Tem. Elek. Gıda Tic. San. Ltd. Şti.’nin ihale zarfında ilaçlama izin belgesi, kalite yönetim sistem belgesi ve kalorifer ateşçi belgelerinin fotokopi olduğu, fotokopi olan belgelerin asıllarının, ilk oturum sırasında hazır bulunan isteklide olduğunun anlaşılması üzerine asıl belgeler görülerek değerlendirmeye alındığı ve bu isteklinin ikinci en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği belirtilmiştir.

 

            İhale komisyonunca ihale üzerinde bırakılan isteklinin, geçerlilik tarihi uygun olmayan ISO 9001-2000 belgesinin, ilk oturum sırasında hazır bulunan istekliden elden geçerlilik tarihi uygun olan yeni bir belge alınmak suretiyle tamamlatılması ile ikinci en avantajlı teklif sahibinin fotokopi olan ilaçlama izin belgesi, kalite yönetim sistem belgesi ve kalorifer ateşçi belgesinin ilk oturum sırasında hazır bulunan istekliden elden asıllarının görülmesi suretiyle onaylarının tamamlatılmasının, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 66 ncı maddesinde yer alan; “İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılamaz.

Ancak,

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

b) Aday ve isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

İdarelerce tamamlatılır.

 

Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak idarelerce aday veya isteklilere makul bir tamamlama süresi verilir.

 

İdarelerce bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde aday veya isteklilerce sunulan belgelerin, başvuru veya ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, aday veya isteklinin başvuru veya ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi halinde kabul edilir.” hükmüne uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden yapılan incelemesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İhale ilanının 5 inci maddesinde; Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. İhale tarihi itibariyle Resmi yürürlükteki asgari ücreti dahi karşılamayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. işin yürütülmesinde kullanılacak Temizlik ekipman ve malzemelerini makul değerlerin altında dışında karşılamayan aşırı  düşük tekliflerde değerlendirme dışı bırakılacaktır.” düzenlemesine yer verilmesine karşın, idari şartnamenin 36 ncı maddesinde; “ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenir” düzenlemesine yer verilmiş olup, düzenlemelerin birbiri ile uygun olmadığı görülmüştür.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul