En son güncellemeler 24 Haziran 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1055
  • Toplantı No: 2008/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/013
Gündem No :40
Karar Tarihi:03.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1055
Şikayetçi:
 SFK İnşaat Taah. Nak. Müh. Peyzaj Pet. Ltd. Şti. İhsaniye Mahallesi İzmiryolu Çilek Sokak No: 2/5 BURSA
 İhaleyi yapan idare:
 Bursa Büyükşehir Belediyesi İhale Şartname Hazırlık Şube Müdürlüğü Ek Hizmet Binası D Blok Kat:2 16190 Acemler Osmangazi / BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.01.2008 / 3145
Başvuruya konu ihale:
 2007/168256 İhale Kayıt Numaralı “Şehrin Batı Bölgesi Yeşil Alanların ve Ana Arterlerinin Çevre Düzenlemesi ve Bakımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.02.2008 tarih ve 08.04.04.0119/2008-18E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bursa Büyükşehir Belediyesi İhale Şartname Hazırlık Şube Müdürlüğü’nce 17.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Şehrin Batı Bölgesi Yeşil Alanların ve Ana Arterlerinin Çevre Düzenlemesi ve Bakımı İşi” ihalesine ilişkin olarak SFK İnşaat Taah. Nak. Müh. Peyzaj Pet. Ltd. Şti.’nin 15.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 17.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  28.01.2008 tarih ve 3145 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Başvuru konusu ihalenin Alsancak Çelik Kons. İnş. Ener. Tem. Turz. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, anılan firmanın isim değiştirmeden önceki adıyla Ezgi İnşaat firmasına ait 2006 yılında gerçekleştirdiği iş deneyim belgesini sunduğu, Alsancak Çelik Kons. İnş. Ener. Tem. Turz. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasının idareye sunmuş olduğu  iş deneyim  belgesini  kullanabilmesi  için  Ezgi  inşaattaki  2006 yılı Ticaret Sicil Gazetesindeki ortakların pay oranlarını gösteren evrakın olmadığı, işin yapıldığı tarihler olan 2006 yılındaki pay oranlarına bakılması ve 2006 yılında şirketten ayrılan kişi varsa ayrılan bu ortağın veya ortakların hisseleri oranında iş deneyim belgesinden düşülmesi ve kalan tutarın ihalenin asgari yeterlilik oranını sağlayıp sağlamadığının araştırılması gerektiği, dilekçe ekinde yer verilen  Radikal ve Sabah gazetelerinde yayımlanan Ezgi İnşaatın sahibi İbrahim Selçuk, ortağı Şuayip Aydemir ve Alsancak Çelik Kons. İnş. Ener. Tem. Turz. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin şimdiki %95 ortağı Cengiz Hasmer´in Ezgi İnşaatın teknik müdürü olarak yargılanacak sanıklar arasında yer aldığı yönündeki iddiaların firmalarında şüphe oluşturduğu, söz konusu şahıs ile ilgili kamu davası ve yargılama süreci açıldığından ilgili şahsın ve dolayısıyla %95 hissesi olan Alsancak Çelik Kons. İnş. Ener. Tem. Turz. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin ihalelere katılmamasının gerektiği,

 

          2) Kamu İhale Genel Tebliğinin ”İhale Yetkilisi ve İhale Komisyonu” başlıklı maddesinde ihale yetkilisinin ihale komisyonlarında görev alamayacağının hükme bağlandığı, bu ihalede görev alan ihale komisyon üye ve üyelerinin harcama yetkilisi ve ihale yetkilisi olduğu, idarenin şikayet başvurusuna cevap yazısında "harcama birim yetkilisinin ve diğer üyelerin aynı zamanda ihale konusu işin uzmanı olmalarından dolayı ihale komisyonu üyesi olarak belirlendiğinin” belirtildiği, bu durumun mevzuata aykırı olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 7.3.1.. maddesinde; “İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %50 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi” istenildiği, anılan şartnamenin 7.4. maddesinde benzer işin; “Park, bahçe, yeşil alan temizliği, bitki bakımı, sulama, budama, çim biçme, çapalama, yabani ot temizliği, bitkilendirme işi” olarak tanımlandığı görülmüştür.

 

Başvuru konusu ihalede en düşük teklifi veren ve ihale üzerinde bırakılan Alsancak Çelik Kons. İnş. Ener. Tem. Turz. Oto San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklif dosyası kapsamında sunduğu Denizli Belediyesi tarafından düzenlenen “Denizli Belediyesine Ait Yeşil Alanların Bakım, Onarım ve Düzenlenmesi İşi” ne ait 15.03.2007 tarihli iş deneyim belgesinde yüklenici adının Ezgi İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak belirtildiği, belge tutarının 2.338.802,42-YTL olduğu görülmüştür.

 

            Anılan isteklinin teklif dosyasında yer alan 01 kasım 2007 tarihli ve 6927 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nden Ezgi İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Alsancak Çelik Kons. İnş. Ener. Tem. Turz. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak unvan değiştirdiği, aynı vergi numarası ve aynı ticaret sicil numarasına ile faaliyet gösterdiği anlaşılmaktadır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği´nin 59 ncu maddesinin (d) bendinde ;

"Şahıs şirketi ortaklarının (komandit şirketin komanditer ortağı hariç) şirketten ayrılmaları halinde, ortaklık döneminde bitirilen veya en az % 70 oranında gerçekleştirilen işlere ait, şirket adına düzenlenen, iş durum veya iş bitirme belgesi, ayrılan ortakların hisseleri oranında şahsi iş deneyimi olarak değerlendirilir. Bu belgelerin şirket adına kullanılmasında belge tutarı değerlendirilirken ayrılan ortakların hisselerine isabet eden tutar, belge toplamından düşülür." hükmü yer almaktadır.

 

         İhale üzerinde bırakılan firma Alsancak Çelik Kons. İnş. Ener. Tem. Turz. Oto. San. Ve Tic. Ltd. Şti. olup, unvan değişikliği öncesi iş deneyim belgesinin adına düzenlendiği firma Ezgi İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.´dir. Limited Şirket olan her iki firma da sermaye şirketleri arasında yer aldığından,  söz konusu iş deneyim belgesi ile ilgili olarak Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği´nin 59 ncu maddesinin (d) bendinin uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

 

        Bu itibarla, Alsancak Çelik Kons. İnş. Ener. Tem. Turz. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak isim değişikliği yapılan Ezgi İnş.San. ve Tic.Ltd. Şti.´nin değişiklikten önce sahip olduğu iş deneyim belgesinin belge tutarının ihale komisyonunca tam olarak değerlendirilmesinde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

            Diğer yandan, başvuru sahibinin Ezgi İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.´nin müdürü Cengiz Hasmer hakkında kamu davası ve yargılama süreci açıldığından ilgili şahsın ve dolayısıyla %95 hissesi olan Alsancak Çelik Kons. İnş. Ener. Tem. Turz. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin ihalelere katılmamasının gerektiği yönündeki iddia ile ilgili yapılan incelemede;

 

            İhale işlem dosyasında yer alan 08.11.2007 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’ ne göre Cengiz Hasmer’in Alsancak Çelik Kons. İnş. Ener. Tem. Turz. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin şirket ortağı ve şirket müdürü olduğu ve teklif dosyasındaki belgelerde de anılan şahsın imzalarının bulunduğu görülmüştür.

 

Konuya ilişkin olarak İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığına yazılan 22.02.2008 tarih ve 859 sayılı yazı ile; Ezgi İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. ve /veya Alsancak Çelik Konstrüksiyon İnşaat Enerji Temizlik Tur. Oto. Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. ile Cengiz HASMER hakkında yasaklama kararı olup olmadığı ve/veya kamu davası açıldığına ilişkin Cumhuriyet Savcılıklarınca Kamu İhale Kurumuna bir bildirimde bulunulup bulunulmadığı hususunda bilgi istenilmiştir.

 

             İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığının 22.02.2008 tarih ve 31 sayılı cevap yazısında; “2007 / 168256 ihale kayıt numaralı ihaleye ilişkin olarak Ezgi İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. için Kurumumuzdan yasaklılık teyidi alındığı, söz konusu firmanın 01.10.2006- 01.10.2007 tarihleri arasında 1 yıl süre ile yasaklı olduğu, ancak ihale tarihi itibariyle yasaklı olmadığı, ayrıca Alsancak Çelik Konstrüksiyon İnşaat Enerji Temizlik Tur. Oto. Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. ile Cengiz HASMER adlı şahsa ilişkin herhangi bir yasaklılık kaydı ve Hakkında Kamu Davası Açılanlar Listesinde kayda rastlanmadığı” belirtilmiştir.

 

            Bunun haricinde Ulusal Yargı Ağı Projesi web sitesinde yapılan sorgulama neticesinde (Ankara ili ile sınırlı olarak) Alsancak Çelik Konstrüksiyon İnşaat Enerji Temizlik Tur. Oto. Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. ortağı ve müdürü Cengiz Hasmer adına Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinde 12.04.2005 tarihinde açılmış ve Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinde açılmış 18.02.2002 tarihinde açılmış iki kamu davasının bulunduğu anlaşılmıştır.

           

4734 sayılı Kanunun “İhaleye Katılamayacak Olanlar” başlıklı 11 inci maddesinde;Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar: a) Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar....” hükmüne yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin XV/G maddesinde; “İhale veya son başvuru tarihi itibarıyla haklarında yasaklama kararı veya haklarında kamu davası açılmış bulunan aday veya isteklilerin;

1) İhaleye katılmaları halinde ihale dışı bırakılmaları ve geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi,

2) Bu durumlarının tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerinde ihale yapılmış ancak ihale kararı ihale yetkilisince onaylanmamış olması durumunda, bu isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi,

3) Bu durumlarının ihale kararı onaylandıktan sonra sözleşmenin imzalanmasına kadar geçen süre içinde anlaşılması durumunda ihale kararının iptali ile duruma göre kesin teminatın veya geçici teminatın gelir kaydedilmesi,

4) Bu durumlarının sözleşme yapıldıktan sonra anlaşılması halinde, sözleşmenin 4735 sayılı Kanunun 21 inci maddesi hükmü uyarınca feshedilmesi ve hesabın genel hükümlere göre tasfiyesi ile kesin teminatın ve varsa ek kesin teminatların gelir kaydedilmesi,

Gerekmektedir.

İhale veya son başvuru tarihi itibarıyla haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmayan veya haklarında kamu davası açılmamış aday veya istekliler hakkında, ihale süreci içerisinde herhangi bir idare tarafından yasaklama kararı verilmesi veya haklarında kamu davası açılması durumunda yasaklama kararının Resmi Gazete’de yayım tarihinden veya haklarında kamu davası açıldığı tarihten önce teklif vermiş olan istekliler açısından yukarıdaki hükümlerin uygulanmasına imkan bulunmamaktadır. Bu durumda olan aday veya isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları iade edilecektir. İhale sürecine göre, ihale komisyonu kararı veya ihale yetkilisinin onayı iptal edilecek ve usulüne uygun olarak verilmiş diğer teklifler değerlendirilmeye tabi tutularak ihale süreci tamamlanacaktır. Bu durum hakkında, usulüne uygun şekilde teklif vermiş olan diğer aday veya isteklilere yazılı olarak bilgi verilecektir.”,

 

XV/H maddesinde; “4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunması sebebiyle aynı Kanunun 58 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları gereğince haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilen şirket ortak veya ortaklarının;

1) Ortağı olduğu şahıs şirketi,

2) Sermayesinin yarısından fazlasına sahip olması veya sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmamakla birlikte idare ve temsile yetkili yönetim kurulu üyesi veya müdürü olması koşuluyla ortağı olduğu sermaye şirketi ,

ortak hakkında verilmiş olan yasaklılık kararı devam ettiği süre içinde 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca anılan Kanun kapsamındaki idarelerin ihalelerine katılamayacaktır.

Ayrıca, haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilen şirket ortak veya ortaklarının bu şirketlerden ayrılarak başka şirketlere ortak olması halinde, ortak oldukları şirketler de, ortak hakkında verilmiş olan yasaklılık kararı devam ettiği süre içinde yukarıda 1 ve 2 nci maddelerde belirtilen esaslar gereğince anılan Kanun kapsamındaki idarelerin ihalelerine katılamayacaktır.”,

 

XV/I maddesinde;...4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunması sebebi ile aynı kanunun 59 uncu maddesi 2 nci fıkrası gereğince haklarında kamu davası açılmasına karar verilen;

a) Gerçek kişiler,

b) Tüzel kişiler,

c) Gerçek  ve tüzel kişilerin o işteki ortakları,

d) Gerçek ve tüzel kişilerin o işteki vekilleri,

Yargılama sonuna kadar Kanun kapsamında yer alan kurum ve kuruluşların ihalelerine katılamayacaktır.

4734 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında yapılan gönderme dolayısıyla;

Türk Ceza Kanununda tüzel kişiler hakkında ceza davası açılmasının öngörüldüğü durumlarda haklarında kamu davası açılan tüzel kişilik şahıs şirketi ise bu şirketin ortaklarının tamamı; sermaye şirketi ise, sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek ve tüzel kişi ortaklar da yargılama sonuna kadar 4734 sayılı Kanun kapsamında yer alan Kurum ve kuruluşların ihalelerine anılan Kanunun 58 inci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca katılamayacaklardır.

Aynı nedenle;

Yukarıda belirtilen şekilde yargılama sonuna kadar ihalelere katılamayacak olanların ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları sermaye şirketleri de yargılama sonuna kadar Kanun kapsamında yer alan kurum ve kuruluşların ihalelerine katılamayacaklardır…. 

            3- 4734 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinin 2 nci fıkrası gereğince bu Kanun kapsamında yapılan bir ihaleden dolayı haklarında kamu davası açılanlar, kamu davası açıldığı tarihte 58 inci maddenin 2 nci fıkrasında sayılanlarla birlikte ihalelere katılamayacaktır. 58 inci maddenin 2 nci fıkrasında sayılan ve ihalelere katılamayacak olan ortak/ortaklıklar belirlenirken, kamu davası açıldığı tarihteki durum dikkate alınacaktır...” açıklamaları yer almıştır.

 

Ulusal Yargı Ağı Projesi web sitesinde yapılan sorgulamada Alsancak Çelik Konstrüksiyon İnşaat Enerji Temizlik Tur. Oto. Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. ortağı ve müdürü Cengiz Hasmer adına açılmış kamu davası bulunduğu görüldüğünden ve bu durumda anılan mevzuat hükümleri uyarınca söz konusu isteklinin ihaleye katılması mümkün olmadığından, idarece bu konudaki gerekli araştırmalar yapılmadan kesinleşen ihale kararının verildiği anlaşılmaktadır.

 

İdarece anılan isteklinin ve/veya ortakları ve/veya şirketin idare ile temsiline yetkili şahıslar hakkındaki gerekli inceleme ve araştırmanın yapılarak, inceleme ve araştırma sonucuna göre ihale işlemlerine devam edilmesi gerekmektedir.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Başvuru konusu ihaleye ilişkin 17.10.2007 tarihli ihale onay belgesinin ihale yetkilisi olarak Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Şahin tarafından onaylandığı, Harcama Birim Yetkilisi olarak ise Cengiz Akyol’un imzasının bulunduğu görülmüştür. İhale komisyonun oluşturulmasına ilişkin 28.11.2007 tarihli idare yazısında ihale komisyon üyeleri belirlenmiş olup, bunların arasında ihale yetkilisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Şahin’in yer almadığı, ancak Harcama Birim Yetkilisi olan Cengiz Akyol’un bulunduğu belirlenmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin ”İhale Yetkilisi ve İhale Komisyonu” başlıklı maddesinin 5 nci fıkrasında, ihale yetkilisinin ihale komisyonlarında görev alamayacağı hükme bağlanmıştır. Yukarıda yer verildiği üzere incelenen ihalede, ihale yetkilisi ihale komisyonunda yer almadığı anlaşıldığından, anılan mevzuat hükmüne aykırılık bulunmamıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu anlaşıldığından, idarece yukarıda yer verilen hususlar dikkate alınarak tekliflerin yeniden değerlendirilmesi suretiyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerekmektedir.

            Açıklanan nedenlerle;

 

 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul