• Karar No: 2008/UH.Z-1056
  • Toplantı No: 2008/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/013
Gündem No :42
Karar Tarihi:03.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1056
Şikayetçi:
 Kıroğlu Gıda Turzm İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. VEKİLİ: Avukat Orhan Öngöz - Avukat Mustafa Öngün İnönü Caddesi Yoltai İşhanı Adliye Karşısı No: 8 TRABZON
 İhaleyi yapan idare:
 Bayburt Devlet Hastanesi Başhekimliği Şingah Mah. Çaykara Yolu Üzeri 69000 Merkez / BAYBURT
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.02.2008 / 3835
Başvuruya konu ihale:
 2007/157461 İhale Kayıt Numaralı “Yemek Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.02.2008 tarih ve 08.04.59.0119/2008-22E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bayburt Devlet Hastanesi Başhekimliği’nce 20.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yemek Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Kıroğlu Gıda Turzm İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 18.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 24.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  04.02.2008 tarih ve 3835 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Başvuru sahibinin geçici teminat mektubu ile ilgili iddiasının değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere konunun idarenin bağlı olduğu Sağlık Bakanlığına bildirilmesine, 

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihaleye en uygun beşinci teklif verdikleri, en uygun teklif veren ilk dört firmanın tekliflerinin çeşitli gerekçelerle değerlendirme dışı bırakıldığı, firmalarının ihale dışı bırakılma gerekçesi olarak; “ihale tarihinden bir gün sonra 21.11.2007 tarihinde her türlü doğacak haklarından feragat etmek üzere geçici teminatları kendi istekleri ile ihale dosyasından çıkarttıkları ve elden teslim aldıkları için teklifin değerlendirme dışı bırakıldığının" belirtildiği, teminat mektubu fotokopisi üzerinde bulunan, mektubun iade alındığına dair yazının, şirket kaşesi ve şirket yetkilisi adına atılan imzaların sahte olduğu, bunların hiçbirinin şirkete ve şirket yetkililerine ait olmadığı, ekte sunulan imza sirkülerinden, teminat mektubu fotokopisi üzerine şirket yetkilisi Mehmet Kıroğlu adına atılan imzanın sahte olduğunun açıkça anlaşılacağı, idarenin kimliği meçhul bir kişiye geçici teminat mektubunu teslim etmesi ve bu sebeple tekliflerinin değerlendirme dışı bırakması nedeniyle hak kaybına uğradıkları iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Başvuru sahibi Kıroğlu Gıda Tur. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 20.11.2007 tarihinde yapılan ihaleye 1.327.500-YTL ile en düşük 5 inci teklifi verdiği,  anılan isteklinin idarece Kuruma gönderilen teklif dosyası kapsamındaki imza sirküleri ve genel vekaletnameden Mehmet Kıroğlu’nun, Kıroğlu Gıda Tur. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ni münferiden temsil ve ilzama yetkili olduğu, anılan şahsın imza beyannamesinin dosya içinde mevcut olduğu, teklif dosyasındaki belgelerde anılan şahsın imzasının bulunduğu, yine teklif dosyası kapsamında yer alan ve Bank Asya tarafından düzenlenen 16.11.2007 tarihli geçici teminat mektubunun alt kısmında, “her türlü doğacak haklarından feragat etmek üzere 21.11.2007 tarihinde aslını elden aldım” ibaresinin yer aldığı, hemen altında Mehmet Kıroğlu isminin, şirket kaşesinin ve imza bulunduğu, ihale komisyonunca firmanın “ ihale gününden bir gün sonra geçici teminat mektubunu kendi isteği ile dosyasından alması ve ihale sonucunu beklememesi nedeniyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı” görülmüştür.

 

                Başvuru sahibinin idareye şikayet başvurusunda bulunması üzerine, idarece verilen 24.01.2008 tarihli cevap yazısında;

 

               20.11.2007 tarihinde yapılan yemek ihalesinde, firma yetkisinin ihale bitiminde ihale komisyon üyelerine firmanın 5 inci sırada olması  nedeniyle ihalenin üzerlerinde kalamayacağını belirttiği, Karadeniz bölgesinde yapılan ihalelere girebilmek için teminata ihtiyaçları olduğunu, bu nedenle teminatını istedikleri, ancak Komisyon tarafından teminatının verilmediği, daha sonra hastane müdürü Hüseyin KAYMAK´ı arayarak acil olarak teminata ihtiyaçları olduğunu belirttikleri…, dosyadan teminatı çekerek "Her türlü doğacak hakkımdan feragat ediyorum" diyerek teminat fotokopisini imzalayıp kaşeleyerek 21.11.2007 tarihinde teminatını geri aldıkları, ayrıca yine Gümüşhane Devlet Hastanesinde yapılan Yemek İhalesinde de aynı şeyleri ileri sürerek ihale sürecini beklemeden teminatlarını geri aldıkları,

                

                       İdarece yapılan araştırmada teminatı aldıktan bir gün sonra 22.11.2007 tarihinde teminatın Bank Asya Trabzon şubesine teslim edildiği ve risk çıkışının yapıldığının tespit edildiği, …” ifade edilmiştir.

 

                İdarenin anılan yazısında belirtildiği gibi; ihale işlem dosyası kapsamında Asya Katılım Bankası A.Ş.’ye hitaben idarece yazılan 18.01.2008 tarihli yazıda anılan geçici teminat mektubunun çözdürülüp, çözdürülmediği, çözdürüldü ise hangi tarihte kim tarafından çözdürüldüğünün bildirilmesi istenilmiştir. Bank Asya’nın idareye hitaben yazdığı 21.01.2008 tarihli yazıda; “anılan geçici teminat mektubunun aslının 22.11.2007 tarihinde bankaya iade edildiği, 22.11.2007 tarihinde söz konusu teminat mektubunun risk çıkışının yapıldığı” ifade edilmiştir.

 

                Diğer yandan, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin 5 nci fıkrasında;

İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir. İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.” hükmü yer almaktadır.

Anılan mevzuat hükmünden ihale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi belirlenmeden, dolayısıyla kesinleşen ihale kararı alınmadan önce geçici teminat mektuplarının iade edilmemesi gerektiği açıktır. Bu durumda idarece geçici teminat mektubunun iade edilmesi yönünde tesis edilen işlemde mevzuata uyarlık bulunmamıştır.

Yukarıda belirtildiği şekliyle her ne kadar anılan firmanın geçici teminat mektubunun 21.11.2007 tarihinde geri alındığı, mektubun aslının 22.11.2007 tarihinde bankaya iade edildiği, 22.11.2007 tarihinde söz konusu teminat mektubunun risk çıkışının yapıldığı anlaşılmakta ise de söz konusu geçici teminat mektubunun şirketi temsil ve ilzama yetkili Mehmet Kıroğlu tarafından alınıp alınmadığı yönündeki tespitin ihale işlem dosyası üzerinden yapılması mümkün bulunmamaktadır. Bu nedenle söz konusu iddianın değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere konunun idarenin bağlı olduğu Sağlık Bakanlığına bildirilmesi gerekmektedir.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (ğ) bendi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1- İhale ilanının 4.3.2. maddesi ile idari şartnamenin 7.3.2. maddesinde; “Şirketin demirbaşına kayıtlı olan makine ve diğer ekipmanlara ait malzeme listesi, idareye ait mutfak ve yemekhanelerdeki demirbaş ve diğer müştemilat istekliye kullandırılacak olup, istekli teslim teslim aldığı bu malzemeleri muhafaza ederek sağlam ve aynı sayıda teslim edeceğine; ayrıca yüklenici mutfak ve yemekhanede eksik bulunan ve gerektiğinde idarece talep edilen makine,malzeme ve ekipmanları temin edeceğine dair taahhütname verecek ve 1 adet Elektronik okuma cihazı ile 500 adet personel yemek kartı vereceğine dair taahhütname verilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.


            İhale komisyonunca tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında Kardeşler, Özel Zafer Gıda , Ha-Mel Yemek ile Yeniçeri Yemek firmalarının anılan düzenleme gereği şirket demirbaşına kayıtlı makine-ekipman listesi bulunmadığından ihale dışı bırakılmasına karar verilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinin ilk üç fıkrasında;

 

 İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.

 

Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.

 

Ancak isteklinin kendi malı olan  makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir...” hükmü yer almaktadır.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinde rekabet ve fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla ihale konusu işte kullanılacak makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmamasının esas olduğu hüküm altına alınmıştır. Yine anılan madde gereğince isteklinin kendi malı olan makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilmesi yeterli olduğu halde, ihaleye katılım aşamasında isteklilerden söz konusu malzeme-ekipmana ait demirbaş defterinin istenilmesi katılım şartlarını zorlaştırıcı niteliktedir. Söz konusu düzenleme nedeniyle dört isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüş olup, idarece yapılan hatalı düzenlemenin tekliflerin değerlendirilmesi işlemini de etkilediği görülmüştür.

 

             Diğer yandan bu ihaleye ilişkin olarak daha önce Kuruma yapılan bir başvuru üzerine Kurulca verilen 27.12.2007 tarih ve  2007/UH.Z-4210 sayılı Kurul kararı ile;

“…İhale konusu hizmet isteklilerin kendi iş yerinde ve/veya fabrikasında değil idarenin bünyesinde bulunan binada ve ekleri olan yerlerde gerçekleştirileceğinden; isteklilerin işyerlerindeki faaliyetlerine yönelik olarak verilen hizmet yeri yeterlik belgesinin şikayet konusu ihalede istenilmemesi gerekmektedir.

 

İdarenin kendi  hizmet binasında gerçekleştirilecek olan hizmetlerde hizmet yeri yeterlik belgesinin istenmesinin rekabeti engelleyip ve katılımı sınırlandırmasının yanı sıra yukarıda anılan mevzuat hükümlerine aykırı olduğu anlaşıldığından şikayetçinin bu hususa ilişkin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.


            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemler düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olup  ihale işlemleri ile ihale kararının iptaline karar verilmesi gerekmekte ise de, anılan mevzuat hükmü uyarınca iptal mümkün bulunmadığından tespit edilen mevzuata aykırılığın değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi gerekmektedir.

Tespit edilen mevzuata aykırılığın değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine
   Oybirliği ile karar verilmiştir .

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde ihale süreci içerisinde idareye yapılacak şikayet başvuruları üzerine 30 gün içinde idarece bir karar alınmaması veya alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması halinde, 30 günlük sürenin bitimini veya karar tarihini izleyen on beş gün içinde, ivedilik ve kamu yararı bulunan hallerde ihale yetkilisince ihale işlemlerine devam edilmesi kararı  alınan hallerde üç gün içinde Kamu İhale Kurumuna inceleme talebinde bulunulabileceği hüküm altına alınmış, 56 ncı maddesinde ise Kurum tarafından yapılacak inceleme ve bu inceleme sonucu alınacak kararlara ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir.

 

Şikayet süreci; ihaleyi yapan idareler ve Kurum için ayrı ayrı ancak ihale süreci içerisinde bir bütün olarak düzenlenmiştir. İdarenin şikayet üzerine verdiği kararın uygun bulunmaması veya otuz gün içinde karar verilmemesi hallerinde, on beş gün içerisinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabileceğinden, Kuruma yapılacak başvuru için öngörülen süre içinde idarelerce sözleşme imzalanamayacaktır.

 

İncelenen ihalede, ihale yetkilisince şikayet başvurusunu sonuçlandıran kararın yanı sıra ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı alınmadan idarece 24.01.2008 tarihli işlemle şikayetin reddine karar verildikten sonra Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu için öngörülen on beş günlük itirazen şikayet süresi beklenilmeden 25.01.2008 tarihinde 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleşmenin imzalandığı tespit edilmiştir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu anlaşıldığından, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1- 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2- Başvuru sahibinin geçici teminat mektubu ile ilgili iddiasının değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun Sağlık Bakanlığı´na bildirilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

  İddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda tespit edilen mevzuata aykırılıkların, idari ve/veya cezai yönleriyle gereği yapılmak üzere, Cumhuriyet Savcılığı’na bildirilmesine de karar verilmesi gerektiği  yönündeki düşüncemle, 

 

Karara katılıyorum.

 

 

 

1- Çoğunluk görüşünde; “Başvuru sahibi isteklinin geçici teminat mektubunun 21.11.2007 tarihinde geri alındığı, mektubun aslının 22.11.2007 tarihinde bankaya iade edildiği, 22.11.2007 tarihinde söz konusu teminat mektubunun risk çıkışının yapıldığı anlaşılmakta ise de söz konusu geçici teminat mektubunun şirketi temsil ve ilzama yetkili Mehmet Kıroğlu tarafından alınıp alınmadığı yönündeki tespitin ihale işlem dosyası üzerinden yapılması mümkün bulunmamaktadır. Bu nedenle söz konusu iddianın değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere konunun idarenin bağlı olduğu Sağlık Bakanlığına bildirilmesi gerekmektedir.” denilmiştir.

 

Ancak şikayetçi firmanın geçici teminat mektubunun firma yetkilisi tarafından alındığı kabul edilse dahi bu husus, isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasını gerektirmemektedir. Çünkü 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında idarelerin geçici teminat mektubunu iade etme yetkilileri bulunmamaktadır. Aksi bir yorum tekliflerin geri alınamayacağı kuralının ortadan kaldırılması anlamına gelecektir. 

 

Başvuru konusu ihalede, ihale komisyonunca başvuru sahibinin teklifi değerlendirme dışı bırakılmış ve buna gerekçe olarak da “ihale tarihinden bir gün sonra firmanın kendi isteği ile her türlü doğacak haklarından feragat etmek üzere geçici teminatını ihale dosyasından çıkarttığı ve elden teslim aldığı” gösterilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin beşinci fıkrasında; “İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir. İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.” hükmü yer almaktadır.

Anılan mevzuat hükmüne göre, ihale komisyonu tarafından ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin belirlendiği ihale kararı alınıp bu karar ihale yetkilisince onaylanmadan, yani kesinleşen ihale kararı alınmadan geçici teminat mektuplarının idarelerce iade edilmesi mümkün bulunmamaktadır. Kesinleşen ihale kararı alınmadan önce şikayetçinin kendi talebiyle de olsa geçici teminat mektubunun iade edilmesi yönünde idarece tesis edilen işlemin mevzuata uygun olmadığı anlaşılmaktadır.

Aksi bir yorum, isteklilerin geçici teminatını geri alarak 4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin son fıkrasındaki “Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.” hükmünün ortadan kaldırılması sonucunu doğuracaktır ki böyle bir yorumun kabul edilmesi durumunda; en düşük teklifi sunan isteklinin geçici teminatını geri alması için daha yüksek teklif veren isteklilerin baskı oluşturmalarının ya da en düşük teklif sahibi ile anlaşmalarının yolu açılmış olacaktır. Yine tek isteklinin katıldığı bir ihalede düşük teklif verdiğini anlayan istekli geçici teminatını geri alarak ihaleyi iptal ettirmek suretiyle bir sonraki ihaleye daha yüksek teklif verebilecektir. Kanundaki “verilen teklifler geri alınamaz” hükmünün, geçici teminatın geri alınması yoluyla uygulanılmaz hale getirilmesi, hem Kanuna aykırılık teşkil etmekte hem de ihalelerde olumsuz işlemlerin yolunu açmaktadır.

Şikayetçinin, ihalenin kendi üzerinde bırakılması iddiasıyla itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu dikkate alındığında, şikayetçiden yeni bir geçici teminat mektubu istenilmesi suretiyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerekmektedir.

2- Kurul Kararının (B) bölümünde yer verilen hususlardan, idari şartnamenin 7.3.2. maddesinde; “isteklilerce şirket demirbaşına kayıtlı olan makine ve diğer ekipmanlara ait malzeme listesini sunulmasının istenilmesi” ve bu çerçevede bu belgeleri sunmayan dört isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması dikkate alınarak dokümandaki bu aykırılık, ihalenin iptali gerekçeleri arasında sayılmıştır. İdari şartnamede, isteklilerce isteklinin demirbaşına kayıtlı olan makine ve diğer ekipmanlara ait malzeme listesini sunulmasının istenilmesi hususunda, ihale dokümanıyla ilgili olarak idareye yapılan herhangi bir şikayet başvurusu bulunmadığından, İhalelere Yönelik Yapılacak Şikayet Başvurularına İlişkin Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (ğ) bendinde yer alan “İhale dokümanına süresinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulmamış ise ihale dokümanındaki aykırılıkların ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılmasına etkisi olup olmadığı” hükmü uyarınca söz konusu aykırılığın ihalenin iptaline gerekçe olarak gösterilmesi mümkün değildir.

Çünkü anılan Yönetmeliğin (g) bendinde “Dokümana süresinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuş ise ilgili dokümanın Kanun ve ilgili mevzuatına  uygun olup olmadığı” hükmü yer almakta olup, itirazen şikayet konuları dışında doküman hükümlerinin incelenebilmesi ancak dokümana yönelik şikayet başvurularında söz konusu olabilecektir. Bunun istisnası ise “ihale dokümanındaki aykırılıkların ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılmasını etkilediği durumlar” olup, ihale dokümanına itirazen şikayet başvurusunda bulunulmamış ise ihale dokümanındaki aykırılıklar, tekliflerin birbirleriyle karşılaştırılmasını engelleyecek ve ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılmasını etkileyecek olması durumunda ancak iptal sebebi olabilecektir. Yukarıda iptal sebebi olarak gösterilen İdari Şartnamenin 7.3.2 maddesindeki hüküm, tekliflerin birbiriyle mukayese edilmesi engelleyecek bir husus olmadığından ve ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılmasına etkisi bulunmadığından, söz konusu aykırılığın anılan Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (ğ) bendi kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir.
Yukarıda belirtilen nedenlerle, şikayetçi firmadan yeni bir geçici teminat mektubu istenilerek tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesi gerekirken, ihale kararı ve ihale işlemlerinin iptal edilmesi yönünde verilen çoğunluk kararına katılmıyoruz.                                                                                                                      

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul