İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1057
  • Toplantı No: 2008/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/013
Gündem No :43
Karar Tarihi:03.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1057
Şikayetçi:
 Selahattin YERKAYA Gez Mahallesi Çaykara Caddesi Yakamoz-1 Apt. No:1 ERZURUM
 İhaleyi yapan idare:
 Çat Yatılı İlköğretim Bölge Okulu Eğitim Sokak Çat / ERZURUM
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.02.2008 / 4584
Başvuruya konu ihale:
 2007/196476 İhale Kayıt Numaralı “2008 Yılı Temizlik Hizmet Alımı ” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.02.2008 tarih ve 08.05.18.0119/2008-21E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Çat Yatılı İlköğretim Bölge Okul Müdürlüğü’nce 03.01.2008 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2008 Yılı Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Selahattin YERKAYA’nın 21.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.01.2008 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  11.02.2008 tarih ve 4584 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale tarihi 03.01.2008 olmasına rağmen, ihale üzerinde bırakılan firmanın 2007 yılı asgari ücretini esas alarak teklif verdiği ve teklifin asgari maliyetin altında olduğu, ihale komisyonunca aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihalenin sonuçlandırıldığı,

 

            2) İhale sürecinde idarenin hiçbir süreye uymadığı,

 

            3) İhale sürecinde idarenin mevzuatta yer alan standart formlarla değil kendince belirlemiş olduğu formlarla yazışmaları yaptığı,

 

            4) İhaleye Selahattin Yerkaya ünvanı ile katılmalarına rağmen, idarenin kendileri ile Erzurum Yerkayalar Temizlik Şirketi ünvanı ile yazışma yaptığı, 

İddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru konusu ihalenin 15512 Karelik Alan Temizliği için 12 Kişi, Yemek Yapacak 1 Aşçı, Kalorifer Kazanlarında Çalışacak 2 Kaloriferci, 1 Teknisyen ve Bir Gece Bekçisi çalıştırılması suretiyle Temizlik İşleri Hizmet Alımı olduğu anlaşılmaktadır.

 

İdari şartnamenin 33.4. maddesinde; “2007 yılı asgari ücretine göre teklifler verilecektir. Asgari ücret üstünde teklif verenlerin farkları sabit kalacaktır. Asgari ücret ödemelerinde 2008 asgari ücreti zamları yansıtılacaktır…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Başvuru konusu ihalede, idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyet hesabında o tarihte yürürlükte olan 2007 yılı asgari ücreti esas alınmış ise de,  4857 sayılı İş Kanunu´nun 39 uncu maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 27.12.2007 tarih ve 2007/1 no’lu Karar ile 1/1/2008-30.06.2008, 1.07.2008- 31/12/2007 tarihleri arasında uygulanmak üzere asgari ücretlerin yeniden belirlendiği ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu´nca belirlenen asgari ücretlerin, Resmî Gazete´de yayımlandığı tarihi izleyen ayın ilk gününden itibaren yürürlüğe gireceği belirtildiği, konunun 29.12. 2007 tarih ve  26741 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.01.2008 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiği de göz önüne alınarak tekliflerin değerlendirilmesi işleminin ihale tarihi olan 03.01.2008 tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 2008 yılı asgari ücreti esas alınarak yapılacağı açıktır.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esasların “ Asgari ücret ve diğer işçilik maliyetlerindeki değişiklikten kaynaklanan fark” başlıklı 8  inci maddesinde;    

 

             İhale konusu hizmetin gerçekleştirilebilmesi için çalıştırılacak 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi personelin, sayı ve günlük çalışma saatinin belirtilmesi kaydıyla;

a) Asgari ücret tespit komisyonunca ihale (son teklif verme) tarihinde 16 yaşını doldurmuş işçiler için belirlenmiş asgari ücretin değiştirilmesi halinde eski ve yeni asgari ücret arasındaki fark,

b) İhale (son teklif verme) tarihi itibarıyla işveren tarafından karşılanacak olan sosyal sigorta primi ve işsizlik sigortası primine ilişkin toplam tutarda; asgari ücret değişikliği veya sigorta primi alt sınır değişikliği ile prim oranları değişikliği gibi sebeplerle meydana gelecek fark,

c) 506 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde sözleşmede öngörülen ücret ekleri nedeniyle, işveren tarafından karşılanmakta olan sosyal sigorta primi ve işsizlik sigorta primine ilişkin toplam tutarda meydana gelecek fark,

toplamı (a), (b) ve (c) bentleri toplamı), 506 sayılı Kanun gereğince işveren nâm ve hesabına Hazinece yapılacak olan ödemeler de dikkate alınmak suretiyle bu Esasların 7 nci maddesi uygulanmaksızın ödenir veya kesilir.düzenlemesine yer verilmiştir.

Yukarıda yer alan mevzuat hükmünden işveren tarafından karşılanacak olan sosyal sigorta primi ve işsizlik sigortası primine ilişkin toplam tutarda, asgari ücret değişikliği veya sigorta primi alt sınır değişikliği ile prim oranları değişikliği gibi sebeplerle meydana gelecek fark verilirken son teklif verme tarihinin esas alınacağı anlaşılmaktadır. Ancak başvuru konusu ihalede, idarece ihale dokümanında 2007 yılı asgari ücretinin esas alınarak teklif verileceği yönünde düzenleme yapıldığı, ancak ihale tarihi 03.01.2008 olduğundan mevzuat gereği 2008 yılı asgari ücretinin esas alınarak teklif verilmesi gerektiği, aksi halde fiyat farkı verilirken de sorun yaşanacağı, idarece bu konuda yapılan düzenlemenin tereddüt oluşturduğu, nitekim ihale üzerinde kalan firmanın 2007 yılı asgari ücretini baz alarak, ekonomik açıdan ikinci teklif sahibinin 2008 yılı asgari ücretini baz alarak teklif verdiği, bu bağlamda gerek asgari maliyetin belirlenmesinde gerekse tekliflerin değerlendirilmesinde çelişki oluştuğu ve verilen tekliflerin sağlıklı şekilde değerlendirilmesinin mümkün olamayacağı sonucuna varılmıştır.

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru sahibinin ihale sürecinde idarenin hiçbir süreye uymadığı yönündeki iddiasında, somut bir şekilde hangi sürelerinin kastedildiği ortaya koyulmadığından, bu iddianın değerlendirilmesi mümkün olmamıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede idarece şikayet sahibi ile yapılan yazışmaların;  kesinleşen ihale kararının bildirimi , açıklama talebine verilen cevap yazısı ve idareye yapılan şikayet başvurusuna verilen cevap yazısından ibaret olduğu görülmüştür.  Bu yazılardan bazılarının Kamu İhale Kurumunca belirlenen standart formlarla değil idarenin kendi tarafından oluşturulan formlarla oluşturulduğu belirlenmiş ise de, bu aykırılık şekli bir aykırılık olarak değerlendirilmiş ve sonuca etkili olarak görülmemiştir.

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru sahibinin ticaret ünvanının Selahattin YERKAYA olduğu ve ihaleye sunduğu teklif dosyasındaki belgelerde de bu ünvanın yer aldığı görülmüştür.

 

İdarece şikayet sahibi ile yapılan yazışmalarda “Selahattin Yerkaya” yerine Yerkayalar Temizlik Şirketi- Erzurum ünvanının kullanıldığı görülmüş olup, söz konusu işlemin uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.  

 

          B- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (ğ) bendi uyarınca ihale dokümanına süresinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulmamış ise ihale dokümanındaki aykırılıkların ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılmasına etkisi olup olmadığı yönünden tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesi;

“26.1 Ulaşım ,Sigorta,Vergi,Resim ve harçlar Yükleniciye aittir.

26.2. (26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

               26.3. Ayrıca.............................................................................. teklif fiyata dahildir.”

 

Şeklinde düzenlenmiştir.

 

İhale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı işi olduğu ve 12 temizlik İşçisi, 1 Aşçı, 2 Kaloriferci, 1 Teknisyen ile 1 Gece Bekçisi çalıştırılacağı dikkate alındığında, maliyet hesabında dikkate alınacak iş kazaları ile meslek hastalıkları sigorta prim oranı ile ilgili olarak İlgili Sigorta İl Müdürlüğünden bilgi alınmaması ve idari şartnamenin anılan maddesinde iş kazaları ile meslek hastalıkları sigorta prim oranına yer verilmemesinin mevzuata aykırı olduğu ve bu hususun teklif fiyatlarını, dolayısıyla teklif değerlendirilmesi engelleyici nitelikte olduğu sonucuna varılmıştır.

 

 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesinde; ihalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından öncelikle idareye şikayette bulunulacağı, bu şikayetlerin, sözleşme imzalanmamışsa ve yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikayete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa dikkate alınacağı hükme bağlanmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, kesinleşen ihale kararının 07.01.2008 tarihinde alındığı, başvuru sahibinin 08.01.2008 tarihinde teklifinin uygun bulunmama gerekçeleri ile ilgili açıklama talebinde bulunduğu, idarenin 10.01.2008 tarihli yazısı ile açıklama yapıldığı, idarece şikayet başvurusu için öngörülen 15 günlük süre beklenilmeden 11.01.2008 tarihinde sözleşme imzalandığı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

           Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul