• Karar No: 2008/UH.Z-1059
  • Toplantı No: 2008/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/013
Gündem No :45
Karar Tarihi:03.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1059
Şikayetçi:
 Partem Parlayan Temizlik Taah. İnş. Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti., Babalık Mahallesi Demirci İş Merkezi No:20/K KONYA
 İhaleyi yapan idare:
 MKE Gazi Fişek Fabrikası Müdürlüğü,Atatürk Orman Çiftliği 06562 Gazi / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.01.2008 / 1753
Başvuruya konu ihale:
 2007/169076 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik, Tahmil, Tahliye ve Bahçe Hizmetleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.02.2008 tarih ve 08.02.33.0120/2008-8E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            MKE Gazi Fişek Fabrikası Müdürlüğü’nce 27.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik, Tahmil, Tahliye ve Bahçe Hizmetleri” ihalesine ilişkin olarak Partem Parlayan Temizlik Taah. İnş. Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 17.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 16.01.2008 tarih ve 1753 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            Söz konusu ihalede kesinleşen ihale kararının bütün isteklilere 15.01.2008 tarihi itibariyle ulaşmadığı,

 

            İdari şartnamenin 26.3 maddesinde “Yemek ve yol bedeli adı altında, yol bedeli: nakdi olarak 22 gün üzerinden (1 günlük brüt tutarı 3,00 YTL) toplam ay (24 ay): 1.584,00 YTL, yemek bedeli: ayni olarak aylık 22 gün üzerinden verilecek olup bir günlük 3,40 YTL, aylık 74,80 YTL, bu tutar teklif fiyata dahil edilecektir.”,

 

            Anılan şartnamenin 56 ncı maddesinde,

 

            “56.1.a- yemek: Sözleşme süresi içerisinde, 2008 yılı için 251 iş günü, 2009 yılı için de 253 iş günü olmak üzere toplam 504 iş günü üzerinden personelin yüklenici tarafından ayni olarak karşılanacak öğle yemeği asgari 1600 kalorinin altında olmamak üzere 4 kap yemek ile ekmek ve içme suyunu kapsayacak şekilde olacaktır. Yemek bedeli olarak günlük KDV hariç 3,40 YTL/öğün bedel yüklenicinin hakedişinden kesilecektir.

 

            56.1.b- ulaşım: Sözleşme süresi içerisinde bulunan 504 iş günü üzerinden sabah işe geliş ve akşam gidişlerini sağlanması amacıyla, günlük KDV hariç 3,00 YTL esas alınacaktır.

            56.1.c- İşçilerin tek tip kıyafetleri fabrikamızca temin edilecektir. Kıyafetler temiz tutulacaktır. Yüklenici firmasını tanıtacak şekilde yaka kartı taktıracaktır. Yaka kartı bulunmayan işçiler görevlilerce iş yerine alınmayacaktır.” düzenlemeleri yer almaktadır.

 

            İdari şartnamede yapılan bu düzenlemelerin tekliflerinde ikilem yarattığı, tekliflerini idari şartnamenin 26.3 maddesine göre hazırlamaları halinde (22 gün üzerinden 24 ay toplam 528 gün yemek ve yol dahil yaka kartı hariç) 822.437,86 YTL, tekliflerini anılan şartnamenin 56 ncı maddeye göre hazırlamaları halinde ise (21 gün üzerinden 24 ay toplam 504 gün yemek ve yol dahil yaka kartı hariç) 815.777,80 YTL şeklinde iki ayrı fiyat oluştuğu, bu hesaplama şekline göre ihale üzerinde kalan firmaya idarece yemek ve yol bedeli adı altında sözleşmeye istinaden 22 gün üzerinden ödeme yapılacağı, yüklenicinin de sözleşmeye göre personeline 21 gün üzerinden ödeme yaparak KDV hariç 6.660,06 YTL haksız kazanç elde edeceği,

 

            Kaldı ki ihale üzerinde bırakılan firma yemek ve yol bedelini 22 gün üzerinden verse dahi işçilerine yaka kartı taktırmak zorunda olduğu,

 

            Yaka kartı hariç yemek ve yol bedelinin idari şartnamenin 56 ncı maddesine göre hesaplanması halinde ihale üzerinde bırakılan firmanın teklif fiyatının işçilik maliyetini karşılamadığı, ayrıca yaka kartı için bir bedel öngörmediği,

 

İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Şikayete konu ihale 38 işçi ile 24 ay süreli personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olup teklif fiyata dahil masrafların sayıldığı idari şartnamenin 26 ncı maddesinde;

 

            “26.3. Ayrıca, yüklenici tarafından çalıştıracağı personele;

            Yol bedeli;       Nakdi olarak, aylık 22 gün üzerinden, (1 günlük brüt tutarı 3,00.-YTL)

                                   Toplam (24 ay): 1.584,00.-YTL

            Yemek bedeli; Ayni olarak, aylık 22 gün üzerinden verilecek olup, bu tutarlar teklif fiyata                                  dahil edilecektir.

            Yüklenici tarafından ayni olarak karşılanacak öğle yemeği, asgari 1600 kalorinin altında olmamak üzere 4 kap yemek ile ekmek ve içme suyunu kapsayacak şekilde olacaktır.

 

            Fabrikamız personeli için verilen standartlarda Fabrikamız yemekhanesinde tabldot yemeği bedeli karşılığında verilmekte olup, verilen bu yemek hizmetinin aksamaması, düzenin bozulmaması, yeknesaklığın sağlanması ve Fabrikamızın güvenliği açısından, ayrıca Fabrikamızda başka bir yemekhane olmadığından yüklenici firma personeline de Fabrikamız yemekhanesinde verilmekte olan tabldotdan yemek yedirilmesi esastır.

 

            Her bir personel için 2008 ve 2009 yıllarında yemek bedeli olarak günlük KDV hariç 3,40.-YTL üzerinden aylık yemek tutarı olarak KDV hariç 74,80.-YTL bedel yüklenicinin hakedişinden kesilecektir.”

 

            26.5. İhale konusu işte çalıştırılacak personel için iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı %3 olup,teklif fiyata dahildir.” düzenlemesi,

 

            Anılan şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı 56 ncı maddesinde;

           

            “56.1. Hizmetin yerine getirilmesi için çalıştırılacak personelin yemek ve yol ihtiyaçları yüklenici tarafından karşılanacak olup, bu ihtiyaçların karşılanmasına ilişkin kriterler ile asgari standartlar aşağıda belirtilmiştir.

 

            a) Yemek: Sözleşme süresi içerisinde, 2008 yılı için 251 iş günü, 2009 yılı için de 253 iş günü olmak üzere toplam 504 iş günü üzerinden personelin yüklenici tarafından ayni olarak karşılanacak öğle yemeği asgari 1600 kalorinin altında olmamak üzere, 4 kap yemek ile ekmek ve içme suyunu kapsayacak şekilde olacaktır (1. kap çorba, 2. kap et yemeği veya etli yemek, 3. kap pilav, makarna, salata v.b. 4. kap 250 gr. süt, yoğurt veya meyve, tatlı v.b.). Fabrikamız personeli için yukarıda belirtilen standartlarda Fabrika yemekhanesinde tabldot yemeği, bedeli mukabili verilmekte olup, verilen bu yemek hizmetin aksamaması, düzenin bozulmaması, yeknesaklığın sağlanması ve Fabrikanın güvenliği açısından, ayrıca Fabrikamızda başka bir yemekhane olmadığından yüklenici firma işçilerine de fabrikamız yemekhanesinde verilmekte olan tabldotdan yemek yedirilmesi esastır. Yemek bedeli olarak günlük KDV hariç 3,40.-YTL/öğün bedel yüklenicinin hakedişinden kesilecektir. Çalışanlardan yemek yemeyenlerin tespiti halinde yükleniciye yemek parası ödenmeyecektir.

 

            b) Ulaşım: Sözleşme süresi içerisinde bulunan 504 iş günü üzerinden sabah işe geliş ve akşam gidişlerinin sağlanması amacıyla, günlük KDV hariç 3,00.-YTL esas alıanacaktır. Resmi ve dini bayram günlerinde işçi çalıştırılmayacaktır.

 

            c) Kıyafet: İşçilerin tek tip özel kıyafeti Fabrikamızca temin edilecektir. Kıyafetler temiz tutulacaktır. Yüklenici, firmasını tanıtacak şekilde yaka kartı taktıracaktır. Yaka kartı bulunmayan işçiler görevlilerce işyerine alınmayacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde yapılan düzenlemeler çerçevesinde; ihale konusu hizmet için yemek bedelinin ayni, yol bedelinin ise nakdi olarak ve aylık 22 gün üzerinden 24 ay toplam 528 gün üzerinden ödenecek işçilik ücreti esas alınarak yapılan hesaplamada teklif edilmesi gereken asgari tutarın 822.437,86 YTL olduğu belirlenmiştir.

 

            Aynı şartnamenin 56 ncı maddesindeki düzenlemeler doğrultusunda ise; ihale konusu hizmetin 2008 yılı için 251 ve 2009 yılı için 253 iş günü olmak üzere toplam 504 iş gününe karşılık geldiği, bu durumda yemek ve yol için ödeme yapılacak gün sayısının 21 güne (504/24 = 21) karşılık geldiği ve aynı şekilde yol bedelinin nakdi, yemek bedelinin ise ayni olarak ve aylık 21 gün üzerinden ödenecek işçilik ücreti baz alınarak yapılan hesaplama sonucunda teklif edilmesi gereken asgari maliyetin 815.777,80 YTL olduğu görülmüştür.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünde “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı XIII.G.8 maddesinde; “Yemek ve yol bedelinin nakdi olarak ödeneceği öngörülen hizmet alımı ihalelerinin idari şartnamelerinde, yemek ve yol bedelinin günlük brüt tutarları ve ayda kaç gün ödeneceği yazılacak, bu brüt tutarların nakdi olarak ödeneceği ve ücret bordrosunda gösterileceği açıkça belirtilecektir…”, XIII.G.10 maddesinde; “Çalışacak personelin yemek ve yol maliyetlerinin isteklilerce ayni olarak karşılanmasının öngörüldüğü işlerde, bu ihtiyaçların isteklilerce ayni olarak karşılanacağı idari şartnamelerin ilgili maddesinde belirtilecek ve aylık gün sayısı gösterilecek,…” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin son fıkrasında, “İhale veya ön yeterlik dokümanlarını oluşturan belgelerde idareler tarafından yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.” hükmü mevcuttur.

 

            Buna göre şikayete konu ihalede; idari şartnamenin 26 ve 56 ncı maddelerinde yemek ve yol bedeli için ayda kaç gün ödeme yapılacağı hususunda yapılan düzenlemelerin birbiri ile örtüşmediği, yemek ve yol için ayda 21 veya 22 gün dikkate alınması durumuna göre asgari işçilik maliyetinin değişeceği ve iki farklı asgari maliyet hesabı oluşacağı değerlendirilmiş olup, idarece ihale dokümanında yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olarak yapılmadığı ve bu durumun hem isteklilerin sağlıklı teklif vermesini engelleyeceği hem de ödeme konusunda sorun teşkil edeceği görüldüğünden başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmuştur.

 

            İhale üzerinde bırakılan firmanın yemek ve yol bedelini 22 gün üzerinden verse dahi işçilerine yaka kartı taktırmak zorunda olduğu ve yaka kartı için bir bedel öngörmediği iddiasına ilişkin olarak yapılan değerlendirmede, yaka kartının firmanın genel giderleri içerisinde dikkate alınması gerektiğinden bu hususun isteklinin maliyetini artırıcı bir unsur olmadığı anlaşılmıştır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul