İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1060
  • Toplantı No: 2008/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/013
Gündem No :47
Karar Tarihi:03.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1060
Şikayetçi:
 Y.K. Grup Dekorasyon Mermer İnş. Tem. İlaç. Mak. San. Tic. Ltd. Şti., Samsun Yolu Ortaköy Mahallesi No:235 Mamak/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Adnan Menderes Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Efeler Mah. Hürriyet Bulv. Bergama 6 Sokak 09100 Özel İdare Binası Zemin Kat AYDIN
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.01.2008 / 2301
Başvuruya konu ihale:
 2007/161768 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.02.2008 tarih ve 08.03.03.0134/2008-11E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Adnan Menderes Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nce 06.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Y.K. Grup Dekorasyon  Mermer İnş. Tem. İlaç. Mak. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 24.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 02.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  21.01.2008 tarih ve 2301 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

            İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Adnan Menderes Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından 06.12.2007 tarihinde yapılan “Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak doküman satın aldıkları,

 

            1) İdari şartname ve teknik şartname hükümlerine göre resmi ve dini bayramlar ile yılbaşı günü çalışacak olan personel sayısının 35 kişi, gün sayısının ise 13 gün olarak belirlendiği, oysa 2008 takvim yılında firmalarınca yapılan hesaplamaya göre resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü tatil günleri toplam sayısının 13,5 gün olarak belirlendiği, sonuç olarak idarenin belirlediği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü çalışılacak olan gün sayısının 455 gün hesaplandığı, oysa firmalarının belirlediği gün sayısının ise 472,5 gün olduğu,

 

           2) İhalede götürü bedel teklif alındığı halde götürü bedel teklif mektubu ekinde maliyet kalemlerine yer verildiği, götürü bedel teklif mektubunun ekinin olamayacağı ve bunun mevzuata aykırılık oluşturduğu,

 

            3) Teknik şartnamenin “kullanılacak malzeme ve araç-gereçler” başlıklı 12 nci maddesindeki düzenlemenin teklif verme aşamasında tereddüt yaratacağı,

 

            4) Sözleşme tasarısının 22 nci maddesinin Hizmet İşleri Genel Şartnamesine aykırı olarak düzenlendiği,

 

5)  İdari şartnamenin 45.3 maddesinin idare tarafından düzenlenmeyerek boş bırakıldığı ve bunun mevzuata aykırılık oluşturduğu,

 

İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

             İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil masraflar” başlıklı 26 ıncı maddesinin 3 üncü fıkrasında “Resmi ve Dini Bayramlarda çalışacak işçi sayısı 455 (Dörtyüzellibeş) kişi olup, günlere göre dağılımı Teknik Şartnamenin 3 üncü maddesinde belirtilmiştir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            Teknik şartnamenin “Çalışma saatleri” başlıklı 3 üncü maddesinde ise; “Resmi ve dini bayramlar ile yılbaşında çalıştırılacak işçi sayılarının günlere göre dağılımı aşağıdaki gibidir (toplam 455) kişi:

 

            01.01.2008 günü                 : 35 kişi

            23.04.2008 günü                 : 35 kişi

            19.05.2008 günü                 : 35 kişi

            30.08.2008 günü                 : 35 kişi

            30.09.2008 günü                 : 35 kişi

            01.10.2008 günü                 : 35 kişi

            02.10.2008 günü                 : 35 kişi

            29.10.2008 günü                 : 35 kişi

            08.12.2008 günü                 : 35 kişi

            09.12.2008 günü                 : 35 kişi

            10.12.2008 günü                 : 35 kişi

            11.12.2008 günü                 : 35 kişi

            31.12.2008 günü                 : 35 kişi”

 

            düzenlemesi yeralmaktadır.

 

            İdarece yapılan düzenlemeye göre Resmi ve Dini Bayramlar ile Yılbaşı günü çalışacak olan işçi sayısı 35 kişi, gün sayısı olarak ise 13 gün belirlenmiştir.

 

            Yapılan inceleme sonucunda, idare tarafından şikayet üzerine verilen cevapta düzenlemede yanlışlık yapıldığı kabul edildiğinden şikayetçinin iddiası uygun bulunmuştur.

             

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

   İdari şartnamenin 19 uncu ve ilanın 9 uncu maddelerine göre; “İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir.” düzenlemesi yeralmaktadır.

 

 Bu doğrultuda isteklilere ihale dokümanı ile birlikte götürü bedel teklif mektubu ile birlikte ayrıca ek şeklinde maliyet kalemlerini içeren bir de cetvel verildiği tespit edilmiştir.

 

          İdare tarafından bu şekilde götürü bedel teklif mektubuna maliyet kalemlerini içeren bir ek cetvel verilmesi, “Götürü Bedel Teklif Mektubu Standart Formuna (KİK.O18.0/H)”  aykırı olup,  şikayetçinin iddiasının yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

             İdare tarafından hazırlanan teknik  şartnamenin “Kullanılacak malzeme ve araç-gereçler” başlıklı 12 nci maddesinde “Ek-1 malzeme listesindeki tüm temizlik malzeme araç ve gereçleri temizlik firması tarafından ücretsiz karşılanacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Ek-1’deki listede toplam 43 kalem malzeme ve araç-gereç öngörülmüştür. Ayrıca idarece hesaplanan yaklaşık maliyetinin içine “Kullanılacak malzeme ve araç-gereçlerin”  de dahil olarak hesaplandığı  görülmüştür

 

 Kamu İhale Genel Tebliğinin  “H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi”  başlıklı maddesinin “b) Hizmet Alımı İhalelerinde” bendinde;  “Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

 

            İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

 

            Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.

 

            Söz konusu ihalelere ait malzemeye ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin sözleşme giderinin de asgari işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler içinde yer aldığı kabul edildiğinden, malzeme ve diğer maliyet kalemleri için ayrıca sözleşme gideri hesaplanmayacaktır.

 

          Temizlik hizmet alımlarında amortismana tabi olmayan kova, fırça, paspas, bez, süpürge, faraş, cam sileceği gibi malzemelerin maliyetleri, temizlik malzemesi olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen cevapta bu malzemeler için öngörülen bedellerin maliyetlerini tevsik eden belgeler sunulacaktır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

          Söz konusu hüküm gereğince, amortismana tabi olmayan kova, fırça, paspas, bez, süpürge, faraş, cam sileceği gibi malzemelerin teklif fiyata dahil olması gereken bir maliyet kalemi olduğu halde “firma tarafından ücretsiz karşılanacağı” şeklinde bir düzenleme yapılmasında mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

          Ayrıca, idare tarafından isteklilere verilen standart formlar arasında bulunan götürü bedel teklif mektubu ekinde “Kullanılacak temizlik malzemeleri, kullanılacak ekipmanlar ve diğer tüm giderlerin toplamı” şeklinde bir maliyet kalemi bulunduğu görülmüş olup, bu formdaki düzenleme ile teknik şartnamenin 12 nci maddesinin birbiri ile çelişkili olduğu anlaşılmıştır.

 

           Bu çelişki nedeni ile hem 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesindeki temel ilkelere hem de  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 20 nci maddesinde yer alan “İhale veya ön yeterlik dokümanlarını oluşturan belgelerde idareler tarafından yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.”  hükmüne aykırılık oluşturulmuştur.

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

 Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinin dipnotunda; iş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde kime ait olacağı hususu ile idarenin işin nitelik ve özelliğine göre ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitlerinin bu maddede belirtilmesi gerektiğine yer verilmiştir.

 

Hizmet Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasında; “Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

            İdarece doküman içerisinde firmalara verilen sözleşme tasarısının “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinde;

“Bu konudaki her türlü giderler ve sorumluluklar Yükleniciye aittir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Anılan dipnot açıklaması ve Hizmet Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesi birlikte değerlendirildiğinde; eğer işyerini sigortalatma sorumluluğu yükleniciye ait olarak belirlenmişse sigorta türü ve teminat limitlerinin de açıkça düzenlenmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Yukarıda belirtilen düzenlemeler ile idarece yapılan sigortaya ilişkin düzenleme birlikte ele alındığında, idarece sözleşme tasarısının 22 nci maddesinin eksik düzenlendiği tespit edilmiştir.

 

 

 

 

            5) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

             Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 45.3 maddesinin 21 inci dipnotunda “İdareler, sözleşmenin notere tescil ve onayını gerekli gördükleri takdirde, bu hususa bu maddede açık olarak yer vereceklerdir.” düzenlemesi yeralmaktadır.

 

            İdare tarafından düzenlenen idari şartnamenin 45.3 maddesi boş bırakılmış dolayısıyla da idarenin sözleşmenin notere tescil ve onayını gerek görmediği anlaşılmış olup, şikayetçinin iddiası uygun bulunmamıştır.

         

          Başvuruya konu ihalenin, Kamu İhale Kurulunun 25.02.2008 tarih ve 2008/UH.Z-979 sayılı kararı ile iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

          Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptaline karar verilmesi gerekmekle birlikte incelemeye konu ihale, Kurulun 25.02.2008 tarih ve 2008/UH.Z-979  sayılı kararı ile iptal edildiğinden karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul