İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1061
  • Toplantı No: 2008/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/013
Gündem No :48
Karar Tarihi:03.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1061
Şikayetçi:
 Tümpa Temizlik Hizm. Turz. Tic. Ltd. Şti., Altındağ Mahallesi 154. Sokak Nilay Apt. No:3/2 ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 Adnan Menderes Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü,Efeler Mah. Hürriyet Bulv. Bergama 6 Sokak 09100 Özel İdare Binası Zemin Kat AYDIN
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.01.2008 / 2108
Başvuruya konu ihale:
 2007/161768 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.02.2008 tarih ve 08.02.66.0134/2008-10E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Adnan Menderes Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nce 06.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Tümpa Temizlik Hizm. Turz. Tic. Ltd. Şti.’nin 19.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 02.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  18.01.2008 tarih ve 2108 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan bila tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

            İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Adnan Menderes Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından 06.12.2007 tarihinde yapılan “Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak doküman satın aldıkları,

 

            1)  İdari şartnamenin 7.3.2 maddesinde düzenlenen makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgelerin mevzuata aykırı olduğu,

 

            2)  İdari şartnamenin 48 ve 49 uncu maddesinin mevzuata aykırı şekilde düzenlendiği,

 

            3)  İdari şartnamenin 52.2 ve 53 üncü maddesinin mevzuata aykırı şekilde düzenlendiği,

 

            4)  İdare tarafından verilen götürü bedel teklif mektubunun usulsüz ve mevzuata aykırı olarak düzenlenmiş olduğu, götürü teklif mektubuna ek olarak maliyet tablosu konulduğu,

 

            5) Sözleşme tasarısının 22 nci maddesinde eksik düzenleme yapılarak Hizmet İşleri Genel Şartnamesine aykırı oluşturulduğu,

 

            İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.2 maddesinin (b) bendi ile ilanın 4.3.2.b maddesinde; “İhale konusu temizlik işinde kullanacağı, ekipman ve malzemelerin cinsini, evsafını ve perakende satış fiyatlarını gösterecek şekilde düzenleyecekleri taahhütname ve ekli listeler”  isteklilerde aranacak belgelerden birisi olarak idarece istenilmiştir.

 

  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ait belgeler” başlıklı 44 üncü maddesinde; “İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.

 

 Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.

 

 Ancak isteklinin kendi malı olan  makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir.”  hükmü bulunmaktadır.

 

  Ayrıca anılan Yönetmeliğinin 35 inci maddesinde yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterlerin, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olması gerektiği hükmüne yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin  “H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi”  başlıklı maddesinin “b) Hizmet Alımı İhalelerinde” bendinde ise;  “Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

 

            Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.

 

          Söz konusu ihalelere ait malzemeye ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin sözleşme giderinin de asgari işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler içinde yer aldığı kabul edildiğinden, malzeme ve diğer maliyet kalemleri için ayrıca sözleşme gideri hesaplanmayacaktır.

 

         Hizmet alım ihalelerinde 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması durumunda idarelerce açıklama talep yazılarında, "teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler  belirtilerek"  açıklama istenecektir.

 

          Temizlik hizmet alımlarında amortismana tabi olmayan kova, fırça, paspas, bez, süpürge, faraş, cam sileceği gibi malzemelerin maliyetleri, temizlik malzemesi olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen cevapta bu malzemeler için öngörülen bedellerin maliyetlerini tevsik eden belgeler sunulacaktır.”   düzenlemesi bulunmaktadır.

 

         İdare tarafından isteklilerden teklifle birlikte bir yeterlik kriteri olarak  “İhale konusu temizlik işinde kullanacağı, ekipman ve malzemelerin cinsini, evsafını ve perakende satış fiyatlarını gösterecek şekilde düzenleyecekleri taahhütname ve ekli listeler”  istenilmesinde yukarda yer alan hükümlerine göre  mevzuata uyarlılık bulunmamakta olup, şikayetçinin iddiası yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

          İdari şartnamenin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.2 maddesinin (c) bendi ile ilanın 4.3.2.c maddesinde; “Kullanılacak iş makinelerinin istenilen teknik özelliklere haiz olduğunu gösterir belgeler (Türkçe kullanım klavuzu, teknik broşür vb. belgelerin yanı sıra bu belgelerde yer almayan özellikler için yaptırılacak ölçümleri içeren kanıtlayıcı belgeler).”  isteklilerde aranacak belgelerden birisi olarak idarece istenilmiştir.

 

            Teknik şartnamede temizlikte kullanılacak malzeme ve araç gereçlerin cinsi ve teknik özelliklerine ve  miktarlarına ilişkin düzenlemelerin yapıldığı tespit edilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesinde yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterlerin, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olması gerektiği hükmüne yer verilmiştir.

 

Bu hüküm paralelinde; ihaleye katılımda yeterlik kriterlerinin, ihale konusu hizmetin gerekleri dikkate alınarak isteklinin ihale konusu hizmeti yerine getirip getiremeyeceğine yönelik değerlendirmeye esas olacak şekilde belirlenmesi gerekmektedir.

 

Şikayete konu ihalede, ihale konusu hizmetin ana konusunun personel çalıştırılmasına dayalı olduğu (205 işçi ile 12 aylık temizlik hizmeti); hizmetin ifası sırasında kullanılacak malzeme ve araç gereçlerinin teknik özelliklerine ilişkin olarak teknik şartnamede düzenleme yapılmasının yeterli görülmesi gerektiği, malzeme ve araç gereçlere ilişkin teknik dokümanın yeterlik kriteri olarak istenilmesine gerek bulunmadığı, kullanılacak malzeme ve araç gereçlerin teknik şartnameye uygunluğunun ihale konusu hizmetin yürütülmesi aşamasında kontrol edilmesi gerektiği, kaldı ki makinelere ilişkin yeterlik kriterlerini içeren idari şartnamenin 7.3.2 maddesinde makinelerin kendi malı olma şartı aranmadığı hususları da dikkate alındığında, kullanılacak malzeme ve araç gereçlere ilişkin Türkçe kullanım kılavuzu, teknik broşür vb. gibi belgelerin istenmesinde mevzuata uyarlık bulunmamıştır.

 

Bu nedenle, 7.3.2 maddesinin (c) bendi ile ilanın 4.3.2.c maddesinde; “Kullanılacak iş makinelerinin istenilen teknik özelliklere haiz olduğunu gösterir belgeler (Türkçe kullanım klavuzu, teknik broşür vb. belgelerin yanı sıra bu belgelerde yer almayan özellikler için yaptırılacak ölçümleri içeren kanıtlayıcı belgeler).” sunulmasının yeterlik kriteri olarak belirlenmesinde mevzuata uyarlık bulunmamakta olup, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

İdari şartnamenin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.2 maddesinin (d) bendi ile ilanın 4.3.2.d maddesinde; “Yüklenici, haşerelere karşı ilaç uygulama belgesine sahipse; halk sağlığı alanında haşerelere karşı ilaçlama usul ve esasları hakkındaki Yönetmeliğe uygun olarak, yüklenici tarafından, ilaçlama yapılacağına dair taahhütname veya

 

Yüklenici, haşerelere karşı ilaç uygulama belgesine sahip değilse; yüklenici anılan izin belgesine sahip olanlara yaptıracağına dair taahhütname verecektir.” isteklilerde aranacak belgelerden birisi olarak idarece istenilmiştir.

 

           Kamu İhale Genel Tebliğinin  “M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar”  başlıklı maddesinde; “4 – İhalenin konusu hizmet sadece Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında yerine getirilen ilaçlama hizmeti ise idari şartnamenin "İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri" başlıklı maddesinin  "ihale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan  belgelere" ilişkin  alt maddesinde "Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesine" yer verilmesi gerekmektedir.

 

          İhale konusu hizmetin sadece ilaçlama olmadığı ihalelerde (temizlik  ve yemek hizmet alımı gibi); ilaçlamanın hizmetin karakteristik edimi olmaması ve rekabetin arttırılması amacıyla  bu ihalelerde idari şartnamenin  "İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri" başlıklı maddesinde "Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesinin" istenilmemesi  gerekmektedir. Bu ihalelerde, ilaçlamanın Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak gerçekleştirileceği; yüklenicinin Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesine sahip olması durumunda ilaçlamanın yüklenici tarafından;  bu izin belgesine  sahip olmaması durumunda ise ilaçlamanın anılan izin belgesine sahip olanlara  yaptırılacağına ilişkin, teknik şartnamede düzenleme yapılması gerekmektedir. İdarelerce ihale konusu hizmette alt yüklenici çalıştırılmaması öngörülüyor ise haşerelere karşı ilaçlamanın ihale konusu hizmetin karakteristik edimi olmaması nedeniyle idari şartnamenin "Alt Yükleniciler" maddesi  "İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz." şeklinde düzenlenebilecek ve her ne kadar idari şartnamede işin alt yüklenicilere yaptırılamayacağı belirtilmiş olsa da yüklenici, ilaçlama işini anılan izin belgesine sahip olanlara  yaptırabilecektir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

          İdare tarafından idari şartnamede “ilaçlama taahhütnamesi belgesi” istenilmesi şeklinde bir yeterlik kriteri belirlenmesi, anılan Kamu İhale Genel Tebliğinin düzenlemesine aykırılık oluşturmuştur. 

 

           İdari şartnamenin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.2 maddesinin (e) bendi ile ilanın 4.3.2.e maddesinde, “Teknik şartnameye uygunluk belgesi” isteklilerde aranacak belgelerden birisi olarak idarece istenilmiştir. Benzer düzenleme teknik şartnamenin 18 inci maddesinde de yeralmıştır.  İhaleye katılan isteklilerden birinin de idare tarafından “yeterlik kriteri olarak istenen teknik şartnameye uygunluk belgesinin verilmediği”  gerekçesi ile ihale dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.  

 

 Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesinde yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterlerin, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olması gerektiği hükmüne yer verilmiştir.

 

Bu hüküm paralelinde; ihaleye katılımda yeterlik kriterlerinin, ihale konusu hizmetin gerekleri dikkate alınarak isteklinin ihale konusu hizmeti yerine getirip getiremeyeceğine yönelik değerlendirmeye esas olacak şekilde belirlenmesi gerekmektedir.

 

Şikayete konu ihalede, ihale konusu hizmetin ana konusunun personel çalıştırılmasına dayalı olduğu (205 işçi ile 12 aylık temizlik hizmeti); hizmetin ifası sırasında uyulacak kurallara ilişkin olarak teknik şartnamede düzenlemeler yapılmasının yeterli görülmesi gerektiği, “Teknik şartnameye uygunluk belgesinin” yeterlik kriteri olarak istenilmesine gerek bulunmadığı, teknik şartnameye uygunluğunun ihale konusu hizmetin yürütülmesi aşamasında kontrol edilmesi gerektiği hususları  dikkate alındığında, “Teknik şartnameye uygunluk belgesi” istenmesinde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

             İdari şartnamenin “Fiyat Farkı” başlıklı 48 inci maddesi idare tarafından; “Yükleniciye fiyat farkı 31.12.2002 tarih ve 24980 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2002/5037 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre; ihale konusu hizmetin gerçekleştirilmesi için çalıştırılacak 506 sayılı S.S.K.’na tabi, sayısı ve günlük çalışma saatinin belirlenmesi kaydıyla; asgari ücret komisyonlarınca, ihale (son teklif verme) tarihinden tarım dışında ve 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan asgari ücretin arttırılması halinde, eski ve yeni asgari ücretler arasındaki fark, ayrıca bu farktan doğan ve işverence karşılanması gereken sosyal sigorta primleri ile sigorta alt sınır artışından kaynaklanan fark ve bu farklara ait işsizlik ödeneği 2002/5037 sayılı kanunun 7 inci maddesi uygulanmaksızın yükleniciye ödenir.”  şeklinde düzenlenmiştir.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esasların 01.01.2004 tarihinden itibaren geçerli olan ve 07.05.2004 tarih ile 25455 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişik 8 inci maddesine göre;

          “İhale konusu hizmetin gerçekleştirilebilmesi için çalıştırılacak 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi personelin, sayı ve günlük çalışma saatinin belirtilmesi kaydıyla;

a) Asgari ücret tespit komisyonunca ihale (son teklif verme) tarihinde 16 yaşını doldurmuş işçiler için belirlenmiş asgari ücretin değiştirilmesi halinde eski ve yeni asgari ücret arasındaki fark,

b) İhale (son teklif verme) tarihi itibarıyla işveren tarafından karşılanacak olan sosyal sigorta primi ve işsizlik sigortası primine ilişkin toplam tutarda; asgari ücret değişikliği veya sigorta primi alt sınır değişikliği ile prim oranlan değişikliği gibi sebeplerle meydana gelecek fark,

c) 506 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde sözleşmede öngörülen ücret ekleri nedeniyle, işveren tarafından karşılanmakta olan sosyal sigorta primi ve işsizlik sigorta primine ilişkin toplam tutarda meydana gelecek fark,

toplamı (a), (b) ve (c) bentleri toplamı), 506 sayılı Kanun gereğince işveren nâm ve hesabına Hazinece yapılacak olan ödemeler de dikkate alınmak suretiyle bu Esasların 7 nci maddesi uygulanmaksızın ödenir veya kesilir.”  

           Bu itibarla, idare tarafından yapılan fiyat farkına ilişkin düzenleme yürürlükte olan anılan esasların 8 inci maddesine aykırı düzenlemiştir.

 

          İdari şartnamenin  “İşe başlama ve bitirme tarihi”  başlıklı 49 uncu maddesi; “Sözleşmenin imzalandığı tarihten (Sayıştay tesciline tabi işlerde ise tescilin yapıldığının idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğinden) itibaren 01.01.2008 tarihinde işe başlanır. İşin süresi 31.12.2008 tarihine kadardır (1 yıldır).” şeklinde düzenlenmiştir.

 

           Kamu İhale Genel Tebliğinin  IV- Süreklilik Arz Eden Hizmet Alımlarında İşe Başlama Tarihi”  başlıklı maddesinde; “Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 49 uncu maddesinde sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren kaç gün içinde işe başlanacağının idari şartnamede gösterileceği ve işin süresinin de takvim günü olarak belirtileceği öngörülmüştür.

 

         Yine Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin 10 uncu maddesinde; sözleşmenin süresinin işe başlama tarihinden itibaren kaç gün olacağı ve işin başlama ve bitiş tarihleri kesin ise bu tarihlerin belirtilebileceği düzenlenmiştir.”  düzenlemesi bulunmaktadır.

 

         Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 49 uncu maddesinin 25 ve 26 ncı dipnotunda da;  “İdareler, işe başlama tarihinin, sözleşmenin imza tarihinden veya tescilin tebliğ tarihinden itibaren kaç gün olacağını belirleyerek rakam ve yazı ile yazacaktır. İdareler işin süresini takvim günü olarak belirleyerek bu maddeye rakam ve yazı ile yazacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

        İdare tarafından idari şartnamenin 49 uncu maddesinde yapılan düzenleme anılan mevzuat hükümlerine aykırı olup, şikayetçinin iddiası yerinde bulunmuştur. 

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

             İdari şartnamenin 52.2 maddesi; “Döner Sermaye Saymanlığının nakit durumu müsait olmadığı takdirde, müteahhit firma ilgili aya ait hak edişini alamasa dahi ilgili ayı takip eden on (10) gün içinde işçi maaşlarını ödemek zorundadır.

 

              Nakit durumunun uygun olması durumunda ödemenin yapıldığı aya ilişkin ücretler ise hak edişin müteahhit firma hesabına yatırıldığı günü takip eden 3 gün içinde işçi hesaplarına aktarılması zorunludur.

 

             Aksi halde; hiçbir ihtara gerek kalmaksızın geciken her gün için 1.000,00 YTL para cezası hak edişten kesilecektir.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

 

             4857 sayılı İş Kanununun 34 üncü maddesinde “Ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır. Bu işçilerin bu nedenle iş akitleri çalışmadıkları için feshedilemez ve yerine yeni işçi alınamaz, bu işler başkalarına yaptırılamaz” denilerek işçiyi koruyucu hükümler getirilmiştir. Bunun dışında, ihaleyi yapan idarenin işçi ile işveren (yüklenici) arasındaki iş akdinde ücretin ödenmesi hususunun nasıl düzenlendiğini göz önüne almaksızın sözleşme serbestisine müdahale niteliğinde ve ihale konusu işin yürütümüne ilişkin olmayan bir konuda kanundan almadığı bir yetkiyi kullanarak düzenleme yapmasının hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmıştır. Diğer taraftan işçi ücretlerinin gününde ödenmemesinden dolayı idare lehine değil, sadece işçi lehine bir hak doğmaktadır. Buna rağmen idarenin hak edişleri ödeme konusunda bir yükümlülük altına girmezken, işçiye yapılacak ödemenin tarihini re’sen belirleyerek, bu ödemenin zamanında yapılmamasından dolayı kendisine bir hak doğuracak şekilde yüklenicinin hak edişinden cezai kesinti yapması, kamu ihaleleri sonucunda imzalanacak sözleşmelerin usul ve esaslarını belirleyen 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 4 üncü maddesinde yer alan “bu kanun kapsamında yapılan kamu sözleşmelerinin tarafları, sözleşme hükümlerinin uygulanmasında eşit hak ve yetkilere sahiptir…” hükmüne aykırılık taşımaktadır.

 

             İdari şartnamenin “Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine İlişkin Şartlar” başlıklı 53 üncü maddesi; “Sözleşme konusu hizmetin denetim ve kabul işleri, sözleşme tasarısında ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde belirtilen hükümlere göre Hastane İdaresi tarafından gerçekleştirilecektir. Kısmi kabul yapılamaz.” şeklinde düzenlenmiş olup söz konusu düzenlemenin Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 53 üncü maddesine uygun olduğu anlaşılmıştır.

 

            Ancak, idare tarafından Sözleşme Tasarısının  “Teslim, Muayene ve Kabul İşlemlerine İlişkin Şartlar” başlıklı 21 inci maddesinde yapılan düzenlemenin, Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin aynı başlıklı 21 inci maddesine uygun olarak düzenlenmediği tespit edilmiştir.

            

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

 İdari şartnamenin 19 uncu ve ilanın 9 uncu maddelerine göre; “İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir.” düzenlemesi yeralmaktadır.

 

 Bu doğrultuda isteklilere ihale dokümanı ile birlikte götürü bedel teklif mektubu ile birlikte ayrıca ek şeklinde maliyet kalemlerini içeren bir de cetvel verildiği tespit edilmiştir.

 

           İdare tarafından bu şekilde götürü bedel teklif mektubuna maliyet kalemlerini içeren bir ek cetvel verilmesi, “Götürü Bedel Teklif Mektubu Standart Formuna (KİK.O18.0/H)” aykırı olup,  şikayetçinin iddiası yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

            5) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

 Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinin dipnotunda; iş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde kime ait olacağı hususu ile idarenin işin nitelik ve özelliğine göre ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitlerinin bu maddede belirtilmesi gerektiğine yer verilmiştir.

 

Hizmet Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasında; “Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

            İdarece doküman içerisinde firmalara verilen sözleşme tasarısının “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinde;

“Bu konudaki her türlü giderler ve sorumluluklar Yükleniciye aittir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

Anılan dipnot açıklaması ve Hizmet Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesi birlikte değerlendirildiğinde; eğer işyerini sigortalatma sorumluluğu yükleniciye ait olarak belirlenmişse sigorta türü ve teminat limitlerinin de açıkça düzenlenmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

           Yukarıda belirtilen düzenlemeler ile idarece yapılan sigortaya ilişkin düzenleme birlikte ele alındığında, idarece sözleşme tasarısının 22 nci maddesinin eksik düzenlendiği tespit edilmiştir.

 

          Başvuruya konu ihalenin, Kamu İhale Kurulunun 25.02.2008 tarih ve 2008/UH.Z-979 sayılı kararı ile iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

          Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptaline karar verilmesi gerekmekle birlikte incelemeye konu ihale, Kurulun 25.02.2008 tarih ve 2008/UH.Z-979 sayılı kararı ile iptal edildiğinden karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul