İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1062
  • Toplantı No: 2008/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/013
Gündem No :49
Karar Tarihi:03.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1062
Şikayetçi:
 Emin Tem. Rek. Med. Güv. Hayv. Orm. Ürn. İnş. Taah. Gıd. Öz. Eğt. Hiz. Tic. ve San. Ltd. Şti. Pazar Mahallesi Necati Efendi Sokak No: 3/1 SAMSUN
 İhaleyi yapan idare:
 Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimliği Adalet Mahallesi 100.Yıl Bulvarı 55070 SAMSUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.01.2008 / 1681
Başvuruya konu ihale:
 2007/146295 İhale Kayıt Numaralı “Bilgisayar Kullanıcı Hizmet Alım İhalesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.02.2008 tarih ve 08.0222.0148/2008-14E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimliği’nce 31.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Bilgisayar Kullanıcı Hizmet Alım ’’ ihalesine ilişkin olarak Emin Temizlik Rek. Med. Güv. Hayv. Orm. Ürn. İnş. Taah. Gıda Özel Eğt. Hizm. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 03.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 31.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  16.01.2008 tarih ve 1681 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Teknik Şartnamenin 12 nci maddesinde; “ İhale kapsamındaki personel için öncelikle halen kurumda hizmet ihalelerinde çalışan personellerden idarenin uygun gördüklerine öncelik verilecektir.’’

 

            2) Teknik Şartnamenin 14 üncü maddesinde; “Firma idarenin haberi olmadan personel alamaz ve çıkaramaz’’

 

            düzenlemelerinin yapıldığı,

 

            Teknik Şartnamede yapılan her iki düzenlemenin de İş Kanununa aykırı olduğu, gerekçesi ile ihalenin iptal edildiği, ancak iptal gerekçelerinin yerinde olmayıp asıl iptal sebebinin ihale üzerinde bırakılan firmanın yasaklı bulunması ve ikinci en avantajlı teklif sahibi durumunda bulunan ve başvuru sahibi firmalarına ihalenin verilmek istenmemesi olduğu,

 

İddia edilmektedir.

 

Söz konusu ihalenin iptaline ilişkin gerekçelerle sınırlı olarak yapılan inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yer almaktadır. 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhaleye ilişkin teklifler alındıktan sonra, 06.11.2007 tarihinde idareye yapılan şikayet başvurusu üzerine, 13.11.2007 tarihli ek komisyon kararı ile raportör değerlendirmesinin dikkate alındığı belirtilerek ihalenin iptal edildiği ve kararın da 13.11.2008 tarihinde ihale yetkilisince de onaylandığı görülmüştür.

 

Raportör inceleme raporunda; Teknik Şartnamenin 12,14 ve 17 nci maddelerinde yapılan düzenlemelerin İş Kanunun 18 inci maddesinde yapılan değişikliğe uygun bulunmadığı ve yasalara uygun olarak yeniden gözden geçirilmesi gerektiği ne ilişkin kanaat bildirildiği tespit edilmiştir.

 

            Teknik Şartnamenin 12 nci maddesinde; “ İhale kapsamındaki personel için öncelikle halen kurumda hizmet ihalelerinde çalışan personellerden idarece uygun görülenlere öncelik verilecektir.’’ ,

 

             Teknik Şartnamenin 14 üncü maddesinde; “Firma idarenin haberi olmadan personel alamaz ve çıkaramaz’’ ,

 

            Teknik Şartnamenin 17 inci maddesinde; “Kurumumuzda halen hizmet ihalelerinde çalışan görevli personelin dışında yeni alınacak olan personelin tıbbi sekreterlik mezunu olanlar tercih edilmek üzere en az lise mezunu ve bilgisayar kullanımı konusunda sertifika almış olması gerekmektedir.’’ 

 

            düzenlemeleri yapılmıştır.

 

            4857 sayılı İş Kanununda 28.07.2006 tarihli Resmi Gazete’ de yapılan değişiklik ile İş

Kanununun 2nci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

            "Kanuna veya kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kamu kurum ve kuruluşları ile bunların doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin en az yüzde ellisine sahip oldukları ortaklıklarda,4734 sayılı Kamu İhale Kanunu veya diğer kanun hükümleri çerçevesinde, hizmet alımı amacıyla yapılan sözleşmeler gereğince, yüklenici aracılığıyla çalıştırılanlar, bu şekilde

çalışmış olmalarına dayanarak;

            a) Bu kurum, kuruluş ve ortaklıklara ait kadro veya pozisyonlara atanmaya,

            b) Bu kurum, kuruluş ve ortaklıklara ait işyerlerinin kadro veya pozisyonlarında çalışanlar için toplu iş sözleşmesi, personel kanunları veya ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre belirlenen her türlü malî haklar ile sosyal yardımlardan yararlanmaya,
hakkazanamazlar.

            Sekizinci fıkrada belirtilen işyerlerinde yükleniciler dışında kalan işverenler tarafından çalıştırılanlar ile bu işyerlerinin tâbi oldukları ihale mevzuatı çerçevesinde kendi nam ve hesabına sözleşme yaparak üstlendiği ihale konusu işte doğrudan kendileri çalışanlar da aynı hükümlere tâbidir. Sekizinci fıkrada belirtilen kurum, kuruluş veya ortaklıkların sermayesine katıldıkları ortaklıkların kadro veya pozisyonlarında çalışan işçilerin, ortak durumundaki kamu kurum, kuruluş veya ortaklıkların kadro veya pozisyonlarına atanma ya da bu kurum, kuruluş veya ortaklıklarda geçerli olan malî haklar ile sosyal yardımlardan yararlanma talepleri hakkında da sekizinci fıkra hükümleri uygulanır. Hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere;

            a) İşe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması,

            b) Hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde ya da geçici işçi olarak aynı iş yerinde daha önce çalışmış olanların çalıştırılmasına devam olunması,

            yönünde hükümler konulamaz."
  hükmü bulunmaktadır.

 

Bu itibarla başvuruya konu ihalenin 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu kararı üzerine idarece 13.11.2008 tarihinde Teknik Şartnamede yapılan düzenlemelerin İş Kanunundaki hükme uygun olmadığı gerekçesiyle iptal edildiği ve iptal işleminin de yerinde olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca, Birim Bil. Tek. Ltd. Şti. yasaklı olduğu iddiasına ilişkin olarak firmanın yasaklı bulunmadığı görülmüştür.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

        


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul