İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1063
  • Toplantı No: 2008/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/013
Gündem No :50
Karar Tarihi:03.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1063
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Temz. İlaçlama B.İşlem İns.Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Vedat Dalokay Cad. No: 62/3 G.O.P. / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Taşova Devlet Hastanesi Başhekimliği Sanayi Mahallesi Hastane Sokak AMASYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.01.2008 / 2077
Başvuruya konu ihale:
 2007/177254 İhale Kayıt Numaralı “2008 Yılı Malzeme Dahil Yemek Alım ve Dağıtım Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.02.2008 tarih ve 08.0274.0148/2008-12E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Taşova Devlet Hastanesi Başhekimliği’nce 27.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008 Yılı Malzeme Dahil Yemek Alım ve Dağıtım Hizmeti Alımı’’ ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Temiz. İlaçlama B. İşlem İns. Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 02.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  18.01.2008 tarih ve 2077 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

                4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; yapılan benzer iş tanımının mevzuata aykırı bulunduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari Şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu hizmetin adı: 2008 yılı malzeme dahil yemek alım ve dağıtım hizmeti, fiziki miktarı ve türü: 55.000 öğün öğle ve akşam yemek alım ve dağıtım hizmeti olarak belirtilmiştir.

 

           İlanın 4.4 üncü maddesinde benzer iş; kamu ya da özel sektördeki her türlü yemek alım ve dağıtım hizmeti işi olarak tanımlanmıştır.

 

            İdari Şartnamenin 7.4 üncü maddesinde ise benzer iş; kamu ya da özel sektördeki yataklı tedavi kurumlarında yapılan her türlü yemek alım ve dağıtım hizmeti şeklinde belirlenmiştir.

 

            12.12.2007 tarihli zeyilname ile de ilanın 4.4 üncü maddesindeki benzer iş tanımı ile İdari Şartnamenin 7.4 ’üncü maddelerindeki benzer iş tanımı “Kamu ya da özel sektördeki yataklı tedavi kurumlarında yapılan her türlü yemek alım ve dağıtım hizmeti’’ şeklinde düzeltilmiştir. 

 

            İhaleye ilişkin ilanın 04.12.2007 tarihli Bültende yayımlandığı, düzeltme ilanı yapılmadığı tespit edilmiştir. İlan ile idari şartnamedeki düzenlemenin birbiri ile aynı olması gerektiği halde ilan ile idari şartnamedeki düzenlemenin birbiri ile paralellik arz etmediği, bu durumun giderilmesi amacıyla zeyilname yoluna gidildiği, ancak zeyilnamenin hangi tarihte ve ne şekilde tebliğ edildiğine ilişkin dosyada açık bir bilgi ya da belgeye ratlanılmadığı gibi kaç adet ihale dokümanı satıldığına ilişkin bir bilgi de bulunamamıştır.

 

            Bir an için zeyilnamenin usulüne uygun şekilde yapıldığı düşünülse dahi Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında; “ihale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanının oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun  olması gerekir’’ düzenlemesinden hareketle süresinde düzeltme ilanı yapılmayan bir konuda zeyilname ile değişiklik yapılamayacağı ve ilan ile idari şartnamenin birbiri ile uyumsuz olduğu anlaşılmıştır. 

 

            Diğer taraftan; idarenin idari şartnamede yapmış olduğu kamu ya da özel sektördeki yataklı tedavi kurumlarında yapılan her türlü yemek alım ve dağıtım hizmeti şeklindeki benzer iş tanımı da rekabeti sınırlayıcı nitelikte bulunmuştur. 

 

            27.12.2007 tarihinde kesinleşen ihale kararının isteklilere hangi tarihte ve ne şekilde yapıldığı ihale işlem dosyasından anlaşılamamaktadır. İhaleye ilişkin sözleşme 10.01.2008 tarihinde imzalanmıştır. Başvuru sahibi firmanın ihale dokümanını 18.12.2007 tarihinde satın alarak ihale dokümanına yönelik şikayet başvurusunu 02.01.2008 tarihinde, süresi içerisinde yaptığı, idarenin ihale işlemlerine devam edilerek sözleşmenin imzalanması kararı alınmadan, şikayetin idarece 10.01.2008 tarihli işlemle reddinden sonra, Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu için öngörülen 15 günlük süre beklenmeksizin 10.01.2008 tarihinde 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleşme imzalandığı tespit edilmiştir. 

 

            4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde ihale süreci içerisinde idareye yapılacak şikayet başvuruları üzerine 30 gün içinde idarece bir karar alınmaması veya alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması halinde, 30 günlük sürenin bitimini veya karar tarihini izleyen on beş gün içinde, ivedilik ve kamu yararı bulunan hallerde ihale yetkilisince ihale işlemlerine devam edilmesi kararı  alınan hallerde üç gün içinde Kamu İhale Kurumuna inceleme talebinde bulunulabileceği hüküm altına alınmış, 56 ncı maddesinde ise Kurum tarafından yapılacak inceleme ve bu inceleme sonucu alınacak kararlara ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir.

 

Şikayet süreci; ihaleyi yapan idareler ve Kurum için ayrı ayrı ancak ihale süreci içerisinde bir bütün olarak düzenlenmiştir. İdarenin şikayet üzerine verdiği kararın uygun bulunmaması veya otuz gün içinde karar verilmemesi hallerinde, on beş gün içerisinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabileceğinden, Kuruma yapılacak başvuru için öngörülen süre içinde idarelerce sözleşme imzalanamayacaktır.

 

İncelenen ihalede, ihale yetkilisince şikayet başvurusunu sonuçlandıran kararın yanı sıra ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı alınmadan idarece 10.01.2008 tarihli işlemle şikayetin reddine karar verildikten sonra Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu için öngörülen on beş günlük itirazen şikayet süresi beklenilmeden 10.01.2008 tarihinde 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleşmenin imzalandığı anlaşılmıştır.

           

                Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, raporda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

            

Açıklanan nedenlerle;

 

                4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

İncelemeye konu ihalede 2 isteklinin teklif verdiği, yapılan inceleme sonucunda bu tekliflerden ikisinin de yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gözönüne alındığında, anılan ihalede 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı, ihalenin bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, karara katılıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul