• Karar No: 2008/UH.Z-1064
  • Toplantı No: 2008/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/013
Gündem No :53
Karar Tarihi:03.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1064
Şikayetçi:
 Merve Temizlik Hizmet Org İnş San Tic. Ltd. Şti. İpekyol Mahallesi Hulusi Kılıçarslan Sok. Ormancı Apt. Altı Nu:1 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Bakırköy Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü Kartaltepe Mah. Koşuyolu Cad. İtfaiye Yanı Bakırköy / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.01.2008 / 2916
Başvuruya konu ihale:
 2007/160972 İhale Kayıt Numaralı “Bakırköy İlçesi Sınırları Dahilinde Çevre Temizlik Hizmet Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.02.2008 tarih ve 08.03.72.0163/2008-12E sayılı İddiaların İncelenmesi Esas Raporunda;

 

            Bakırköy Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü’nce 07.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Bakırköy İlçesi Sınırları Dahilinde Çevre Temizlik Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Merve Temizlik Hizmet Org İnş San Tic. Ltd. Şti.’nin 19.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 08.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 25.01.2008 tarih ve 2916 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

İddiaların İncelenmesi Esas Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Söz konusu ihalede kullanılacak makine ekipmanın bir bölümünün isteklinin kendi malı olması şartının getirildiği, bu düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü çalışılacağının belirlendiği ancak, çalışacak personel ve çalışılacak gün sayısının net olarak düzenlenmediği,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

25.02.2008 tarih ve 2008/AK.H-372.1 sayılı kurul kararı ile incelenmesine geçilen başvuru sahibinin “Söz konusu ihalede kullanılacak makine ekipmanın bir bölümünün isteklinin kendi malı olması şartının getirildiği, bu düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu” iddiası ile sınırlı olarak yapılan inceleme ve hukuki değerlendirmede;

 

Şikayet konusu ihaleye ait idari şartnamenin ve ilanın 2 nci maddesinde ihale konusu işin102.480 ton (12 aylık) evsel atığın toplanarak nakledilmesi, 72.744km ( 12 aylık) yolların ve çevresinin (park ve yeşil alanlar, meydanlar, umumi otoparklar, semt pazarları) elle süpürülmesi, 83.384 km (12 aylık) yolun makineyle süpürülmesi, 57.245 bin m2 (12 aylık) yolun arazözle yıkanması, 7.320 ton (12 aylık) molozun toplanarak nakledilmesi, 48.000 adet (12 aylık) çöp konteynırının yıkanması ve dezenfekte edilmesi işi olduğu anlaşılmıştır.

                     

Söz konusu ihaleye katılabilmek için istenen makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgelerin belirtildiği idari şartnamenin 7.3.2 maddesi ile ilanın 4.3.3 maddesinde;

 

Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler ;

CİNSİ

yaşı (ihale tarihi itibari ile en fazla)

Kendi malı

taahhüt ile temin

Sıkıştırmalı çöp kamyonu en az(15+1m3) kapasiteli ilaçlama tertibatlı

5yıl

5adet

8 adet

Sıkıştırmalı Çöp kamyonu en fazla(9+1m3) kapasiteli

5 yıl

1 adet

3 adet

Vakumlu Yol süpürme makinesi (en az 6m3 çöp hazne kapasiteli)

5 yıl

2 adet

--

Vakumlu yol süpürme makinesi (en fazla 3m3 çöp hazne kapasiteli)

5 yıl

2 adet

--

Damperli kamyon (en fazla 5 tonluk)

5 yıl

--

2 adet

Damperli kamyon (en fazla 15 tonluk)

5 yıl

--

1 adet

Arozöz tanker en az (azami 15 ton ) kapasiteli (özel Teknik şartnamesinde belirtildiği mevsimlerde ve sayıda vardiyalı çalıştırılmak şartıyla)

5yıl

--

1-6adet

Kombi sistemli Çöp kontenır yıkama ve dezenfekte aracı

5yıl

1 adet

--

Lastik tekerlekli Loder (yükleyici)

5yıl

--

1 adet

İsteklinin kendi malı olan makineler için fatura yada demirbaş veya amortisman defterinde kayıt olduğuna dair noter tesbit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci  mali müşavir raporunun verilmesi zorunludur.

Kira sözleşmesi ile temin edilecek makineler için Noter onaylı Kira sözleşmesi ve kiraya verene ait demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tesbit tutanağı ile yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci mali müşavir raporunun verilmesi zorunludur.

Taahhüt edilerek ve/veya kendi malı olarak iş süresince temin edilecek makineler için iş süresince hizmet yerinde bulundurulacağına dair noter onaylı taahhütname  zorunludur.

Geçici ithalle getirilmiş veya 10/06/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal kiralama Kanunu hükümlerine göre edinilmiş makinelerin kira sözleşmesi eklenmek ve ihalenin ilk ilan tarihine kadar ki kiraların ödendiğini belgelemek şartı ile isteklinin kendi malı sayılır.

İş ortaklarında pilot ve diğer ortaklara ait makinelerin ortaklık oranına bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir.” düzenlemesi yapılmıştır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinde; “İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.

 

Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.

 

Ancak isteklinin kendi malı olan  makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir...” hükmü yer almaktadır.

 

            Söz konusu ihalede idarenin ihale konusu hizmetin yürütülmesi için gerekli gördüğü toplam 11 adet Sıkıştırmalı Çöp Kamyonundan 8 adedinin, 4 adet Vakumlu Yol süpürme makinesinin tamamının ve  1 adet Kombi sistemli Çöp konteynır yıkama ve dezenfekte aracının isteklinin kendi malı olma şartı getirildiği, araçların kendi malı olduğuna ilişkin olarak idari şartnamede belirtilen belgelerin ve taahhüt edilerek temin edilecek araçlara ilişkin olarak da noter tasdikli taahhütnamenin ihaleye katılabilmek için gereken belgeler arasında istenildiği anlaşılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinde rekabet ve fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla ihale konusu işte kullanılacak makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmamasının esas olduğu hüküm altına alındığından, araçların “kendi malı” olarak istenilmesinin anılan Yönetmelik hükmüne aykırılık içerdiği anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür

 

               Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olup ihale işlemleri ve ihale kararının iptaline karar verilmesi gerekmekte ise de; iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda iptal kararı verilmesi mümkün bulunmadığından, tespit edilen mevzuata aykırılığın idareye bildirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

 

  İddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda tespit edilen mevzuata aykırılıkların, idari ve/veya cezai yönleriyle gereği yapılmak üzere, İçişleri Bakanlığı’na  bildirilmesine de karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle,

 

Karara katılıyorum.

 

 

 

 

19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası;

 

“(2) Kurul , iddiaların incelenmesi sonucunda ;

 

a)      İddiaların yerinde bulunmadığı,

b)      Tespit edilen aykırılıkların değerlendirilerek  gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi,

Kararlarından birini verir…”  şeklinde düzenlenmiştir.

 

Kararın sonuç kısmında yer alan  “…yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemler, ihale işlemleri ile  ihale kararının iptaline karar verilmesini gerektirmekte ise de, iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda  iptal kararı verilmesi mümkün bulunmadığından…” kısmına katılmıyoruz. Çünkü;  Kurulun iddiaların incelenmesi sonucu verebileceği karar: iddiaların yerinde bulunmadığı veya tespit edilen aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi şeklinde olması gerekmektedir. Tespit edilen aykırılıklar çerçevesinde ihaleyi iptal edip etmeme kararı ilgili idareye aittir.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul