İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1069
  • Toplantı No: 2008/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/013
Gündem No :58
Karar Tarihi:03.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1069
Şikayetçi:
 Şentur Turz. Taş. Akaryakıt Alım Satım San. ve Tic. Ltd. Şti., VEKİLİ: Av. Ömer Fatih ŞİMDİ, Cumhuriyet Bulvarı Kat.5 D:5 No:203 Alsancak / İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 İzmir İl Özel İdaresi Altyapı İşleri Daire Başkanlığı, Kartal Mevkii 35410 Gaziemir / İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.02.2008 / 4063
Başvuruya konu ihale:
 2007/161498 İhale Kayıt Numaralı “Araç Kiralama Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.02.2008 tarih ve 08.04.80.0167/2008-24E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İzmir İl Özel İdaresi Altyapı İşleri Daire Başkanlığı tarafından 06.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Araç Kiralama Hizmet Alımı ihalesine ilişkin olarak Şentur Turz. Taş. Akaryakıt Alım Satım San. ve Tic. Ltd. Şti. vekili Av. Ömer Fatih ŞİMDİ’nin 15.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin  24.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  06.02.2008 tarih ve 4063 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin,  ihale tarihi itibariyle bir önceki kayıtlı olduğu vergi dairelerinden vergi borcu olup olmadığının araştırılması hususunun ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan isteklinin Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesinin (d) bendine ilişkin sunmuş olduğu taahhütnamenin gerçeği yansıtmadığı, ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş vergi borcu olduğu, ayrıca, ihale üzerinde bırakılan isteklinin, İzmir Taşıtlar Vergi Dairesinde toplam 64 aracın 76.964,82 YTL vadesi geçmiş ve takipli borcu bulunduğunun kendileri tarafından öğrenildiği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

           

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün “İsteklilerden 10 uncu Maddenin Son Fıkrasına Göre İstenecek Belgeler” başlıklı IX uncu maddesinin (D) bendinde;

 

            4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (d) bendine ilişkin olarak,

            Yıllık gelir, yıllık kurumlar, katma değer, özel tüketim, özel iletişim ve banka ve sigorta muameleleri vergileri, gelir ve kurumlar vergisine ilişkin tevkifatlar ve geçici vergiye ilişkin vergi asılları ile bu vergi türlerine ait vergi ziyaı cezaları, gecikme zam ve faizleri bağlamında toplam 1.000 YTL’yi aşan tutarlardaki borçlar vergi borcu olarak kabul edilecektir.

            İsteklinin;

            a) Beyan üzerine alınan veya maktu olarak belirlenip ödemesi belirli tarihlerde yapılan vergilerde ödeme vadesi geçmiş olup ödeme yapılmamış ise kesinleşmiş vergi borcu olduğu,

            b) Resen, ikmalen veya idarece yapılan tarhiyatlara karşı dava açma süresi geçirilmediği sürece, kesinleşmiş vergi borcu olmadığı,

            c) Resen, ikmalen veya idarece yapılan tarhiyatlara karşı vergi yargısında dava açılmışsa bu dava üzerine tahsil edilebilir hale gelmiş ve süresinde ödenmemiş alacak bulunmadığı sürece kesinleşmiş vergi borcu olmadığı,

            d) Vadesi geçtiği halde ödenmemiş ancak vergi idaresi tarafından taksitlendirilmiş veya tecil edilmiş vergi borçlarının, vadesindeki ödemeler aksatılmadığı sürece, kesinleşmiş vergi borcu olmadığı,

            e) Vergi borcunun 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde cebren tahsili yolunda tesis edilen işlemlere karşı dava açılması halinde, bu dava sürecinde veya sonucunda takip ve tahsili durduracak geçici veya nihai bir karar bulunmadığı durumlarda kesinleşmiş vergi borcu olduğu,

            kabul edilecektir.

            İsteklilerin vergi borcu olmadığına ilişkin belgeyi, yıllık gelir vergisi veya kurumlar vergisi yönünden bağlı bulunulan vergi dairesinden almaları, bu belgenin; ihale tarihi itibarıyla olan durumu göstermesi ve ilgili vergi dairesince, gelir stopaj vergisi ile banka ve sigorta muameleleri vergisi açısından diğer vergi dairelerinden temin edilen bilgiler de dikkate alınarak düzenlenmesi gerekmektedir.

            İsteklinin ilgili vergi dairesinden aldığı vergi borcu olmadığına dair belgede, nakil olduğunun belirtilmesi durumunda kayıtlı olduğu bir önceki vergi dairesinden de vergi borcu olmadığına dair belge alınarak idareye ibraz edilmesi gerekmektedir.”

           

            Açıklamalarına yer verilmiştir.

 

Anılan Tebliğ hükmünde, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (d) bendine ilişkin olarak, yıllık gelir, yıllık kurumlar, katma değer, özel tüketim, özel iletişim ve banka ve sigorta muameleleri vergileri, gelir ve kurumlar vergisine ilişkin tevkifatlar ve geçici vergiye ilişkin vergi asılları ile bu vergi türlerine ait vergi ziyaı cezaları, gecikme zam ve faizleri bağlamında toplam 1.000 YTL’yi aşan tutarlardaki borçlar vergi borcu olarak kabul edileceği belirtildiğinden, yukarıda sayılan vergiler dışındaki diğer vergi ve benzeri gelirlerden olan borçların dikkate alınmaması gerektiği, bu nedenle, ihale üzerinde bırakılan isteklinin motorlu taşıtlar vergisi borcu olması ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş vergi borcu olduğu anlamına gelmediği anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmamıştır.

 

İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Çakabey Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından, ihale üzerinde bırakılan Doğanışık Turz. Taş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne yazılan 16.01.2008 tarih 2688 sayılı yazıda; Ege Vergi Dairesinin 307 002 2933 vergi numarasında kayıtlı mükellef iken, 01.07.2003 tarihinde müdürlüklerine nakillerinin yapılmış olduğu, nakil tarihinden önceki borçlarının nakil geldikleri vergi dairesinden talep edilmesi gerektiği, ayrıca, kayıtlarının tetkikinde 06.12.2007 tarih ve 16.01.2008 tarihi itibariyle, müdürlüklerinde tahakkuk eden, vadesi geçmiş vergi borcu bulunmadığı belirtilmiştir.

 

          İsteklinin ilgili vergi dairesinden aldığı vergi borcu olmadığına dair belgede, nakil olduğunun belirtilmesi durumunda kayıtlı olduğu bir önceki vergi dairesinden de ihale tarihi itibariyle vergi borcu olmadığına dair belge alınarak idareye ibraz edilmesi gerekmektedir.

 

          Söz konusu ihalede, ihale üzerinde bırakılan isteklinin ilgili vergi dairesinden aldığı ihale tarihi itibariyle vergi borcu olmadığına dair belgede, nakil olduğu belirtilmiş olmasına rağmen bir önceki vergi dairesinden vergi borcu olmadığına dair belge alınarak idareye ibraz edilmediği anlaşıldığından, idarece ihale üzerinde bırakılan isteklinin bir önceki kayıtlı olduğu vergi dairelerinden de ihale tarihi itibariyle vergi borcu olup olmadığının araştırılması gerekmektedir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

1) 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

2) İhale üzerinde bırakılan isteklinin ihale tarihi itibariyla bir önceki kayıtlı olduğu vergi dairelerinden vergi borcu olup olmadığının araştırılması hususunun ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İnceleme konusu ihalede;

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün “İsteklilerden 10 uncu Maddenin Son Fıkrasına Göre İstenecek Belgeler” başlıklı IX uncu maddesinin (D) bendinde; İsteklinin ilgili vergi dairesinden aldığı vergi borcu olmadığına dair belgede, nakil olduğunun belirtilmesi durumunda kayıtlı olduğu bir önceki vergi dairesinden de vergi borcu olmadığına dair belge alınarak idareye ibraz edilmesi gerektiği hususu açıklanmıştır.

 

            İhale konusu işin “Araç Kiralama Hizmet Alım” işi olduğu, üzerinde bırakılan Doğanışık Turz. Taş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin, ilgili vergi dairesinden aldığı ihale tarihi itibariyle vergi borcu olmadığına dair belgede, nakil olduğu hususu belirtilmiş olmasına rağmen bir önceki vergi dairesinden vergi borcu olmadığına dair belge alınarak idareye ibraz edilmediği anlaşıldığından, idarece ihale üzerinde bırakılan isteklinin bir önceki kayıtlı olduğu vergi dairesinden de, ihale tarihi itibariyle ihale konusu işle ilgili olarak vergi borcu bulunup bulunmadığı hususunun araştırılması gerekmektedir.

 

Netice itibariyle; ihale üzerinde bırakılan isteklinin bir önceki kayıtlı olduğu vergi dairelerinden de ihale tarihi itibariyle “ihale konusu işle ilgili olarak” vergi borcu olup olmadığının araştırılması hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemizle, çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul