İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1070
  • Toplantı No: 2008/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/013
Gündem No :59
Karar Tarihi:03.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1070
Şikayetçi:
 Özdilman İnşaat Mak. İth. İhrc. San. Tic. Ltd. Şti., Ziya Gökalp Mah. Yılmazlar İş Merkezi No:404 K.4 BATMAN
 İhaleyi yapan idare:
 Muş Devlet Hastanesi Baştabipliği, İstasyon Caddesi 49100 MUŞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.01.2008 / 3465
Başvuruya konu ihale:
 2007/164923 İKN|li “Malzemeli Yemek ve Sonrası Hizmetler Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.02.2008 tarih ve 08.04.34.0167/2008-23E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Muş Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 10.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzemeli Yemek ve Sonrası Hizmetler Alımı” ihalesine ilişkin olarak Özdilman İnşaat Mak. İth. İhrc. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 17.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 15.01.2008 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  31.01.2008 tarih ve 3465 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İdari şartnamenin 7.3.4 maddesinde; Tarım ve Köyişleri Bakanlığından alınmış olan Gıda Sicil Belgesi veya Noter onaylı suretinin istenildiği, bahse konu sicil sertifikasını düzenleme yetkisi Belediyelere devredildiğinden isteklilerin bu sertifikayı Tarım ve Köyişleri Bakanlığından temin etmelerinin mümkün bulunmadığı,

 

2) İdari şartnamenin 7.3.4 maddesinin ikinci fıkrasında, zehirlenme ve yangın olaylarına karşı sigorta poliçesi vereceğine dair taahhütname istenildiği, eğer işyeri sigortalama sorumluluğu yükleniciye ait olarak belirlenmiş ise sigorta türü ve teminat limitlerinin de açıkça düzenlenmesi gerektiği,

 

3) Teknik şartnamede istenilen araç-gereç ve demirbaşlarla ilgili listede bazı malzemelerin kaç adet istenildiğinin belirtilmediği, söz konusu maddede ayrıntılı açıklamalara yer verilmemesinin teklif vermelerini engellediği,

           

İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

           

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdare tarafından, idari şartnamenin 7.3.4 üncü maddesinde yapılan düzenleme ile, isteklilerden Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından alınmış olan Gıda Sicil Belgesi veya Noter onaylı suretinin teklifleri ile birlikte sunulması istenilmiştir.

 

5179 sayılı Kanunun “Üretim izni, gıda sicili ve tescil işleri” başlıklı 4 üncü maddesinde;

            Gıda maddeleri ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten işyerleri, bu konuda Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikte öngörülen asgarî teknik ve hijyenik şartlara uyarak gıda işyeri çalışma izni ve sicil numarasını almak zorundadır. Üretilecek gıda maddelerinin Türk Gıda Kodeksinde tanımı yapılmış olanların ilgili kodekse uygun üretileceğine dair yazılı beyan ile etiket örneğini ibraz etmesi üzerine söz konusu ürünlere, her ürün için izin belgesi ve numarası verilir. Türk Gıda Kodeksinde tanımlanmamış gıdaları üreten işyerleri, üretime geçmeden önce izin almak ve diğer tescil işlemlerini yaptırmak zorundadır. Alınan belgeler, alındığı şartların değişmemesi kaydıyla, miras yoluyla intikalinde geçerliliğini devam ettirir. Üretim izni, gıda sicili ve gıda işyerlerinin taşıması gereken asgarî teknik ve hijyenik şartlara ait kurallar, Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.” hükmü bulunmaktadır.

 

Diğer taraftan, 5179 sayılı Kanunun 4 ve 6 ncı maddeleri uyarınca hazırlanan  Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmeliğin “Çalışma İzni ve Gıda Sicili” başlıklı 25 inci maddesinde; “Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iş yerleri çalışma izni ve gıda sicili almadan faaliyette bulunamazlar.

          

Aynı Yönetmeliğin “Çalışma İzni ve Gıda Sicili Başvurusu” başlıklı 26 ncı maddesinde; "Çalışma izni ve gıda sicili almak isteyenler aşağıdaki bilgi ve belgelerle ilgili mercie başvururlar...”

 

 Tanımlar ” başlıklı 4 üncü maddesinde; " b) İlgili merci: Bakanlık/Tarım İl Müdürlüğü, Valilik /İl Özel İdaresi,” hükümleri yer almaktadır.

 

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce valiliklerin (81 il) il sağlık müdürlüklerine gönderilen Genelgede, 05.06.2004 tarihli ve 25483 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5179 sayılı “Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun” hükmü gereği daha önce kendileri tarafından yürütülmekte olan gıda üretim işyerlerine Çalışma İzni ve Özel Gıda Kontrol Laboratuarı Kuruluş İzni işlemlerinin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığınca yürütüleceği hususlarına yer verilmiştir.

 

            Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü’nce Valilik İl Müdürlüklerine gönderilen 12.01.2007 tarihli 2007/05 tamim nolu Gıda Üretim İzni Talimatında ise, “Çalışma izni ve gıda sicili ile ilgili işlemler yukarıda anılan Kanun ve Yönetmeliğe istinaden 05.08.2005 tarihine kadar Bakanlığımız  tarafından yürütülmüş olmakla birlikte, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun yürütme durdurmalı kararı gereği; söz konusu tarihten itibaren çalışma izni ve gıda siciline ilişkin işlemler yetki alanına göre, belediye mücavir alanı içerisinde ilgili Belediyeler, mücavir alan dışında İl Özel İdare Müdürlükleri, organize sanayi bölgelerinde ise Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri tarafından yürütülmeye başlanmıştır. Bu nedenle İl Müdürlüklerimiz işletmelerin çalışma izni ve gıda sicili ile ilgili başvurularını ilgili kurumlara yönlendireceklerdir.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

Bu nedenle, söz konusu düzenlemenin mevzuat hükümlerine aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 7.3.4 maddesinde; “İhale uhdesinde kalan firma işe başlamadan önce, hastanede meydana getirilecek zehirlenme ve yangın olaylarına karşı hastane idaresine sigorta edilecek yer ve malzemelerin sigorta poliçesini vereceklerine ve verilmediği sürece hakediş düzenlenmeyeceğini kabul ettiğine dair noter onaylı taahhütnameyi vereceklerdir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            İşin sözleşmesinin “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesi; “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde yüklenici firmaya aittir.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında “Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir.” hükmü uyarınca idarece uygulanması gerekli görülen sigorta türü veya türleri ve teminat limitlerinin günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilmesi zorunludur.

 

İdari şartnamede, ihale üzerinde kalan isteklinin hastanede meydana gelecek yangın ve zehirlenme olaylarına karşı sigorta yaptırması gerektiği, belirtilmiş iken teminat limitlerine ilişkin herhangi bir belirlemenin yapılmadığı anlaşılmıştır.

 

Bu durumun, isteklilerce sigorta için öngörülen teminat kapsam ve limitlerinin farklı belirlenmesine neden olabileceği ve tekliflerin değerlendirilmesinde sonucu etkileyebileceği, ayrıca, sözleşmenin yürütülmesi sırasında da sorunlara neden olabileceğinden, idarece yapılan düzenleme anılan mevzuat hükümlerine  aykırı bulunmuştur.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik şartnamenin “İstenilen Araç Gereç ve Sayılar” başlıklı (d) maddesi;

           

            “…..

            8- Çelik servis kaşığı, maşası, kevgiri, kepçesi gibi servis malzemesi. (Yeterli sayıda ve ebatlarda)

            9- Mutfakta kullanım için yeterli sayıda kaşık, kevgir, kaserol, kepçe, bıçak gibi mutfak malzemeleri. (Yeterli sayıda ve ebatlarda)

            …….

            16- Çelik karavana ve tencereler. (Çeşitli ebatlarda ve yeterli sayıda)

            …..

            20- Büyük boy tel süzgeçler. (Uygun sayıda)

            21- Çeşitli boylarda çırpma teli. (Uygun sayıda)

            22- Yemekhaneler için yeterli sayıda su bardağı, çay bardağı, kaşık, çatal, bıçak, tuzluk, biberlik ve bunun servis malzemeleri. (1. kalite çelik 18-10 CrNi olmalıdır)

            …….

            24- Masa örtüsü. (İdarenin tespit edeceği kadar renk desende)

            25- Çelik ekmek sepeti. (İdarenin tespit edeceği sayıda ve şekilde)

            …….

            28- Doktor ve personel yemekhanesine ısıtıcılı yemek servis sistemi. (Yeterli sayıda)

            …….

            31- Porselen yemek tabağı. (Her grup yemek için ayrı ayrı) yeterli miktarda.

            ……

            ……İdarenin talebi olması halinde yukarıda sayılamayan malzemelere ek olarak başta malzemeler istenebilir.”

 

            Şeklinde düzenlenmiştir.

 

            İşin teknik şartnamesinde, hastanenin 300 kadro yatak kapasitesinde olduğu, personel sayısının ortalama 719 olduğu, hasta ve hasta refakatçisine her sabah kahvaltı verileceği, günlük ortalama yemek ve kahvaltı sayısının tatil günleri hariç1.615 adet olduğu, nöbetçi personele ve akşam vardiyasına kalan personele isabet eden öğünde kahvaltı veya öğün yemeği verileceği, her hastaya refakatçisi ile personele yemeklerin 3’er kap olarak verileceği, ortalama günlük 101 kişilik diyet yemeği ve kahvaltısı verileceği, belirlenen yemek adetlerinin 2008 yılı için tahmini olduğu, hasta ve refakatçi sayısıyla, personel hareketlerinden doğacak eksilme ve arttırmadan dolayı yemek adedinin hastane idaresi tarafından belirlenen rakam olduğu belirtildiğinden, teknik şartnamede yer alan araç ve gereç sayısının istekliler tarafından tahmini olarak belirlenebileceği ve bu sayının net olarak belirtilmemiş olmasının ihaleye teklif vermesine engel olmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmamıştır.

 

Başvuruya konu ihalenin, Kamu İhale Kurulunun 03.03.2008 tarih ve 2008/UH.Z-1066 sayılı kararı ile iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptaline karar verilmesi gerekmekle birlikte incelemeye konu ihale, Kurulun 03.03.2008 tarih ve 2008/UH.Z-1066 sayılı kararı ile iptal edildiğinden karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul