En son güncellemeler 24 Haziran 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1071
  • Toplantı No: 2008/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/013
Gündem No :61
Karar Tarihi:03.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1071
Şikayetçi:
 Gencay İnşaat Turz. Taah. Madencilik Ltd. Şti., Babalık Mah. Çavuş Cad. Sadıkoğlu İşhanı 5/3 Selçuklu/KONYA
 İhaleyi yapan idare:
 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü, G.M.K. Bulvarı Nu:68/7 Maltepe/Çankaya/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.02.2008 / 3690
Başvuruya konu ihale:
 2007/141977 İhale Kayıt Numaralı “2. Grup Mardin İli Savur ve Merkez İlçeleri Sayısal Kadastral Harita Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.02.2008 tarih ve 08.04.41.0168/2008-13E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü’nce 13.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2. Grup Mardin İli Savur ve Merkez İlçeleri Sayısal Kadastral Harita Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Gencay İnşaat Turz. Taah. Madencilik Ltd. Şti.’nin 18.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 18.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  01.02.2008 tarih ve 3690 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; İdarece birim fiyat teklif mektubundaki teklif tutarının rakamla ifadesinin uygun olmaması ve birim fiyat teklif cetvelinde imza ve kaşenin bulunmaması sebeplerinden dolayı tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının uygun olmadığı ve bu durumun aynı zamanda kamu zararına yol açtığı iddia edilmektedir.

 

            Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İhale işlem dosyasının incelenmesinde; İhaleye 15 adet teklif verildiği, ihaleye teklif veren firmalardan 1. sırada teklif veren başvuru sahibinin birim fiyat teklif mektubunda belirtilen teklif bedelinin rakam ve yazıyla birbirine uygun olmaması ve birim fiyat teklif cetvelinin imzasız olması,

 

            10. sırada teklif veren Doruk Harita İnş. Tic. Ltd. Şti.’ne ait birim fiyat teklif mektubu eki birim fiyat teklif cetvelinde “6.5 Taşınmaz Malların Tespitlerinin Yapılması”na ilişkin iş adımının miktarının ‘15800’ olması gerekirken ‘5530’ olarak hatalı yazılması ve “7.Taşınmaz Malların Ölçülmesi İşleri” ne ilişkin iş adımının miktarının ise ‘5530 olması gerekirken ‘15800’ olarak hatalı yazılması,

 

            14. sırada teklif veren Ezgi Harita Müh. San. Tic. Ltd. Şti.’ne ait birim fiyat teklif mektubundaki teklif bedelinin rakam ve yazıyla ifadesinin birbirini tutmaması ve birim fiyat teklif cetvelinde “6.5 Taşınmaz Malların Tespitlerinin Yapılması”na ilişkin iş adımının miktarının ‘15800’ olması gerekirken ‘5530’ olarak hatalı yazılması ve “7.Taşınmaz Malların Ölçülmesi İşleri” ne ilişkin iş adımının miktarının ise ‘5530 olması gerekirken ‘15800’ olarak hatalı yazılması,

 

            sebeplerinden dolayı tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve kalan diğer firmaların tekliflerinin değerlendirilmesinde de ihalenin geçerli en düşük birinci teklifi veren Hanlar Harita İnş.Tic. A.Ş üzerinde bırakılmasına karar verildiği anlaşılmıştır.

 

            İncelenen ihalede en düşük teklifi veren başvuru sahibinin birim fiyat teklif mektubunda teklif bedelinin rakamla (499.823,50) YTL ve yazıyla ise (Dör Yüz Doksan Dokuz Bin Sekiz Yüz Yirmi Üç Yeni Türk Lirası) şeklinde ifade edildiği ve birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde de kaşenin bulunmasına karşılık şirket yetkilisinin imzasının bulunmadığı görülmüştür.

 

            Kamu İhale Kanununun “Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması” başlıklı 30 uncu maddesinin ikinci bendinde; “teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur.Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur..” hükmü bulunmaktadır.

 

            Yine Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Teklif Mektuplarının Şekli” başlıklı 63 üncü maddesinde de; “Teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlardan işin niteliğine uygun olanı esas alınarak hazırlanır.(standart formlar KİK 018.0/H ve KİK 019.0/H).

           

Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

 

Yazılı olması,

İhale dokümanının tamamen olunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

Ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle  yetkili kişilerce imzalanmış olması..

 

..Sunulan teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir.Teklif mektuplarının taşıması zorunlu özelliklerden  herhangi birini taşımayan teklif mektupları değerlendirme dışı bırakılacağından, bunların sonradan değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulmaz.Teklif mektubu reddedilen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılmış sayılır.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

Anılan Yönetmelik eki KİK 019.0/H nolu standart formda birim fiyat teklif cetvelinin alt kısmında ad ,soyad, unvan-(kaşe) ve imza yeri bulunmakta olup, imzaya ait 3 nolu dipnotta da; “Teklif vermeye yetkili kişi tarafından her sayfası ad-soyad/unvan yazılarak imzalanacaktır.Ortak girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) halinde, teklif mektubu bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.” şeklinde ifadeye yer verilmiştir.

 

Yukarıda belirtilen hükümler doğrultusunda başvuru sahibinin birim fiyat teklif mektubunda yazıyla yapılan ifadedeki eksiklik esasa etkili bulunmamış olup, diğer taraftan birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde şirket yetkilisinin imzasının bulunmamasından dolayı söz konusu teklifin idarece değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata herhangi bir aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul