İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1073
  • Toplantı No: 2008/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/013
Gündem No :64
Karar Tarihi:03.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1073
Şikayetçi:
 Bio Mühendislik Turz. Dan. Med. Mad. İth. İhrc. San. ve Tic. Ltd. Şti., Çankaya Mahallesi Silifke Cad. Alanya İşmerkezi A/1 Blok 17 K 6 İÇEL
 İhaleyi yapan idare:
 Mersin Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği, Halkkent Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 23/a İÇEL
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.01.2008 / 2332
Başvuruya konu ihale:
 2007/164285 İhale Kayıt Numaralı “Hastane Bilgi Sistemi Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.02.2008 tarih ve 08.03.12.0182/2008-16E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Mersin Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği’nce 17.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hastane Bilgi Sistemi Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Bio Mühendislik Turz. Dan. Med. Mad. İth. İhrc. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 14.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibinin  22.01.2008 tarih ve 2332 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamede TS 27001 Bilgi Güvenlik Yönetim Sistem Sertifikası istenmesine rağmen anılan bu belgenin ulusal veya uluslar arası kalite standartları arasında yer almadığı ve TS 13149  ve TS 12498 belgelerinin hizmet yeri yeterlik belgeleri olduğu ve işin idarenin binasında yapılacağı dikkate alındığında istenmemesi gerektiği,

 

            2) İdari şartnamede işin adı, türü ve miktarı belirtilmesi gerekirken işin türü ve miktarının belirtilmemiş olduğu,

 

            3) Teknik şartnamedeki “Satıcı hastanedeki verileri korumak ve veri kaybını önlemek için her türlü tedbiri almakla yükümlüdür” ifadesinin geniş kapsamlı olduğu, bu kapsama terör olayları, deprem vb. veri kaybına neden olacak olayların girebileceği, bu şartın istekliler tarafından karşılanamayacağı,

            4) Teknik şartnamede “Teklif edilen veri tabanı yönetim sistemi (VTYS) endüstri standardı olan ilişkisel mimariye dayalı olmalıdır” ifadesinin muğlak olduğu,

 

            5) Teknik şartnamedeki garanti ve bakıma ilişkin şartların kesin olarak tespit edilmediği,

 

            6) Benzer iş tanımının rekabeti kısıtladığı,

 

iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

           İdari şartnamenin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7 nci maddesinde; “7.3.5. Kapasite, araştırma, geliştirme, standart ve kaliteye ilişkin belgeler

 

7.3.5.-1 İhale konusu işi kapsayan uluslar arası akreditasyon kurumlarından aktedite edilmiş, geçerlik süresini doldurmamış aşağıda belirtilen kalite sertifikalarını (aslı veya noter tasdikli sureti) ibraz etmeleri zorunludur.

 

Sağlık Bakanlığı 2005/153 sayılı genelge ve 06/06/2007 tarihli ve 5228 sayılı yataklı tedavi kurumları tıbbi kayıt ve arşiv hizmetleri yönergesi Ek 5 maddesine istinaden istekli firmanın ISO 27001 bilgi güvenlik yönetim sistemi sertifikası, TS 12498 (Bilgisayar ve/veya çevre birimleri için kurallar standardına uygun) ve TS 13149 (Yazılım hizmetleri veren genel kurallar standardına uygun) TSE Belgesine sahip olacaktır. Bu belgelerin aslını veya noter tasdikli suretini tekliflerinde ibraz edeceklerdir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            TS ISO/IEC 27001 belgesine ilişkin olarak;

 

İdari şartnamede ISO 27001 bilgi güvenlik yönetim sistemi sertifikası istenildiği anlaşılmıştır. İnternette yapılan araştırmada (www.tse.org.tr) TS ISO/IEC 27001 belgesinin adının “Bilgi teknolojisi – Güvenlik teknikleri – Bilgi güvenliği yönetim sistemleri – Gereksinimler”, kapsamının “Bu standard, tüm kuruluş türlerini (örneğin, ticari kuruluşlar, kamu kurumları, kar amaçlı olmayan kuruluşlar) kapsar. Bu standard, dokümante edilmiş bir BGYS’yi kuruluşun tüm ticari riskleri bağlamında kurmak, gerçekleştirmek, izlemek, gözden geçirmek, sürdürmek ve iyileştirmek için gereksinimleri kapsar. Bağımsız kuruluşların ya da tarafların ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş güvenlik kontrollerinin gerçekleştirilmesi için gereksinimleri belirttiği”, uluslar arası karşılığının ise “ISO/IEC 27001; BS ISO/IEC 27001-EQV” olduğu tespit edilmiştir.  

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar L. Hizmet Alımı ve Yapım İşi İhalelerinde Kalite Belgelerine İlişkin Hususlar” başlıklı bölümünde; “İlgili idarelerin görüşleri ve yapılan başvurular çerçevesinde, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesinde yapılan değişiklikle maddenin birinci  fıkrasında yer alan “tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları yönetim sistem (HACCP) belgesi, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistem (OHSAS) belgesi, bilgi teknolojisi-bilgi güvenliği yönetim sistem belgesine…..ilişkin düzenleme yapabilir” hükmü yürürlükten kaldırılmıştır. İdarelerce anılan Yönetmeliğinin 45 inci maddesi çerçevesinde ihalelerde; tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları yönetim sistemi (HACCP), iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi  (OHSAS)  ile bilgi teknolojisi-bilgi güvenliği yönetim sistemine ilişkin belgeler  ve bu sistemlere ilişkin belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen  sertifikalar  istenmeyecektir.” açıklaması yer almaktadır.

 

            ISO 27001 bilgi güvenlik yönetim sisteminin ulusal ve uluslar arası alanda bir standart olmakla birlikte anılan belgenin istenmesinin Tebliğ hükmüne aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

TS 13149 belgesine ilişkin olarak:

 

İnternette yapılan araştırmada (www.tse.org.tr) TS 13149 belgesinin adının “İş yerleri – Yazılım hizmetleri veren – Genel kurallar”, kapsamının “Bu standard, yazılım hizmetleri veren iş yerlerinin yapısal özellikler; yazılımın geliştirilmesi; ürününün müşteriye sunulması; danışmanlık, destek, eğitim hizmetleri ve çalışanlar ile ilgili genel kurallarını kapsar. Danışmanlık, destek ve eğitim hizmetleri ile ilgili genel kurallarını kapsadığı” tespit edilmiştir.

 

          Kamu İhale Genel Tebliğinin “VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar L. Hizmet Alımı ve Yapım İşi İhalelerinde Kalite Belgelerine İlişkin Hususlar” başlıklı bölümünde; “Hizmet yeri yeterlilik belgesi, hizmet yerinin imkanlarının ilgili Türk Standardı ve/veya  Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kritere uygunluğu gösteren ve aktedilen sözleşme ile kullanılabilen belgedir. Hizmet yeri yeterlilik belgesinin kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri ve sorumluluklar göz önünde bulundurulduğunda; idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler (idarelerin hizmet binalarında, servislerce gerçekleştirilecek montaj, bakım ve onarım  hizmetleri hariç)  ile niteliği gereği hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecek hizmet ihalelerinde hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecektir. İdareler, hizmet yeri yeterlilik belgesine yönelik düzenlemelerde;  hizmet yeri yeterlilik belgesinin hizmet kapsamını ve varsa standardını açık olarak yazmalıdır.” açıklaması yer almaktadır.

 

Söz konusu hizmetin yazılım, bakım ve onarım hizmeti olduğu dikkate alındığında anılan belgenin istenmesinin mevzuata aykırı olmadığı anlaşılmıştır.

 

TS 12498 belgesine ilişkin olarak;

 

İnternette yapılan araştırmada (www.tse.org.tr) TS 12498 belgesinin adının “Yetkili Servisler – Bilgisayar ve/veya Çevre Birimleri İçin – Kurallar”, kapsamının “Bu standard, bilgisayar ve/veya çevre birimleri için merkez yetkili servis ve servislerine ait kuralları kapsadığı” ve yürürlükten kaldırıldığı belirtilmektedir. Bu itibarla yürürlükten kaldırılan bir kalite standardı istenmesinin katılımı fiilen imkansız kıldığı anlaşılmıştır.  

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

           

            İdari şartnamenin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde; “İşin adı: Bilgi sistemi (HBS) hizmet alımı, Fiziki türü ve miktarı:1 kalem” düzenlemesi,

 

            Teknik şartnamenin “Amaç, kapsam, tanımlar ve kod sistemleri” başlıklı 1 inci maddesinde; “1.3. İşin konusu HBS yazılımı, görüntü arşivleme (PACS) yazılımı, PACS sunucu ve depolama üniteleri, network ve internet güvenliği yazılımı ve donanımı, kurum içerisinde bulunan donanım ürünlerinin bakımı, onarımı ve destek hizmetlerinin sunulmasıdır.” düzenlemesi,

 

            “Bakım onarım hizmetleri (yazılım)” başlıklı 10.9 uncu maddesinin (f) bendinde; “Hastane web sitesi yazılım bileşenlerinin işletilmesi ve güncellenmesi” düzenlemesi,

            “Bakım onarım hizmetleri (donanım)” başlıklı 11 inci maddesinde; “11.1. Kurumda kullanılan tüm bilgisayarların bakımı yüklenici sorumluluğundadır. Bundan dolayı ek ücret talep etmeyecektir.” düzenlemesi,

 

            yer almaktadır.

           

4734 sayılı Kanunun “İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının İçeriği ve İdari Şartnamede Yer Alması Zorunlu Hususlar” başlıklı 27 nci maddesinde; “İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur. Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir.

 

İdari şartnamede ihale konusuna göre asgari aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

 

a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı.” hükmü yer almaktadır.

 

            İdari şartnamede işin türü ve miktarına ilişkin bir açıklama yer almadığı, anılan düzenlemelerin teknik şartnamede yer aldığı, yapılan bu düzenlemelerin anılan Kanun hükmüne aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik şartnamenin “Güvenlik ve erişim sistemi” başlıklı 6.88. maddesinde; “6.98.Satıcı, hastanedeki verileri korumak ve veri kaybını önlemek için her türlü tedbiri almakla yükümlüdür.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Buradaki düzenlemeden ihale konusu işe ilişkin olarak işin yürütülmesi sırasında gerçekleşebilecek olayları anlamak gerekmektedir. Bu itibarla başvuru sahibinin iddia ettiği gibi bu kapsama terör olayları, deprem vb. veri kaybına neden olacak olayların girmeyeceği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin “Veri tabanı yönetim sistemi” başlıklı 7 nci maddesinde; “Teklif edilen veri tabanı yönetim sistemi (VTYS) endüstri standardı olan ilişkisel mimariye dayalı olmalıdır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Söz konusu ifadenin yazılım sektöründe kullanılan bir terim olduğu, VTYS konusunda ilişkisel mimarinin uluslararası kabul gören endüstri standartların olduğu, ayrıca üniversitelerde bu konuya ilişkin derslerin verildiği anlaşıldığından bu konuya ilişkin iddiası yerinde bulunmamıştır.

           

5) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

           Teknik şartnamenin “Bakım onarım hizmetleri (yazılım)” başlıklı 10 uncu maddesinde; “10.9. Garanti kapsamında Bakım, destek, güncelleme ve eğitim hizmetleri kapsamında yer alması gereken işlerden bazıları şunlardır.

a.   Elektronik veri aktarımı yapabilecek tanı, tedavi ve diğer lojistik amaçlı laboratuar cihazların
sisteme entegrasyonu.

b.   Hastanede uygulamaya konacak sıramatik vb. uygulamaların sisteme entegrasyonu.

c.   Sistemi ilgilendiren mevzuat ve üst kurum talepleri.

d.   Verilen hizmetin kalite ve hızını artıracak diğer uygulamalar.

e. Sistem güvenliği için Antivirüs yazılımı, Firewall, IDS (saldırı tespiti), VPN bağlantı imkanı sunan donanım ve yazılım bileşenlerinin işletilmesi ve güncellenmesi.

f. Hastane web sitesi yazılım bileşenlerinin işletilmesi ve güncellenmesi.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yine anılan şartnamenin 10 uncu maddesinde yazılıma ilişkin bakım onarım hizmetleri, 11 inci maddesinde donanıma ilişkin bakım onarım hizmetleri ve 13 üncü maddesinde garanti koşulları belirtilmiştir. Tüm bu düzenlemeler bir arada ele alındığında garanti ve bakıma ilişkin şartlarda tereddüt yaratacak bir husus olmadığı anlaşılmıştır.

 

6) Başvuru sahibinin 6 ncı iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde; “İşin adı: Bilgi sistemi (HBS) hizmet alımı, Fiziki türü ve miktarı:1 kalem” düzenlemesi ile, İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” başlıklı 7 nci maddesinde benzer işe ilişkin olarak; “7 .4. Kamu veya özel sektör hastanelerinde HBS (Hastane Bilgi Sistemi) işi yapanlar benzer iş olarak kabul edilecektir. düzenlemesi yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde; benzer iş, ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetler olarak tanımlanmıştır.

 

İhale konusu işin konusunun hastane bilgi sistemi hizmeti olduğu göz önüne alındığında ihale konusu işe ait benzer işin anılan Yönetmelik hükmü gereğince farklı işlerden belirlenmesi gerektiği anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemlerinin iptali gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul