• Karar No: 2008/UH.Z-1076
  • Toplantı No: 2008/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/013
Gündem No :68
Karar Tarihi:03.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1076
Şikayetçi:
 Dal-Pa Gıda Temz. Bilgi İşlem Yemekç. Hizm. Tütün ve Mamül. Nak. San. Tic. ve Paz. Ltd. Şti., Ayazpaşa Mahallesi Adnan Menderes Cad. Gürcükapı İş Merkezi Nu 35 K 3 ERZURUM
 İhaleyi yapan idare:
 Bağ-Kur Erzurum İl Müdürlüğü, Kazımkarabekir Caddesi Nu 10 25200 Gürcükapı/ERZURUM
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.01.2008 / 1689
Başvuruya konu ihale:
 2007/190726 İKN|li “Temizlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.02.2008 tarih ve 08.02.24.0184/2008-5E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bağ-Kur Erzurum İl Müdürlüğü tarafından 17.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Dal-Pa Gıda Temz. Bilgi İşlem Yemekç. Hizm. Tütün ve Mamül. Nak. San. Tic. ve Paz. Ltd. Şti.’nin 31.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.01.2008 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin 16.01.2008 tarih ve 1689 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tespit edilen aykırılıkların değerlendirilmek üzere Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1- İhale üzerinde bırakılan Selahattin YERKAYA firmasının ihale dokümanında istenen “İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına Dair Taahhütnameyi” sunmadığı, bu nedenle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

2- İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif bedeline giyime ilişkin bedeli dahil etmediği, teklif edilen bu fiyatla işin gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı, 

 

3- İhaleye ait ilan ile idare tarafından verilen şartnamede işin adının, idarenin adının ve adresinin birbirini tutmadığı,

 

iddia edilmektedir.

 

 

Başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak 4734 sayılı Kanunun 41 ve 42 nci maddelerine uygun olarak 28.12.2007 tarihinde sözleşme imzalandıktan sonra 31.12.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddialarına ilişkin olarak iddiaların incelenmesine geçilmesine karar verilerek iddialar ile sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1- Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 7.1.n maddesinde; “Bu şartnamenin 7.3 maddesinde iş deneyimi istenilmesi durumunda tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname”nin sunulması istenmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci bölümünün VIII.F maddesinde;

 

“…"İş Deneyim Belgelerinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname"nin sadece, ihaleye girerken sunulan iş deneyim belgesinin ihaleye katılan tüzel kişiliğin yarıdan fazla hissesine sahip gerçek veya tüzel kişi ortak tarafından bu tüzel kişiye ihaleye girmesi amacıyla kullandırılması durumunda verilmesi gerekmekte olup ihaleye katılan isteklinin gerçek kişi olması veya sunulan iş deneyim belgesinin bizzat ihaleye giren tüzel kişi adına düzenlenmiş olması durumunda, aday veya isteklilerin bu taahhütnameyi sunmalarına gerek bulunmamaktadır.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

Bu çerçevede; anılan taahhütname, ihaleye katılan isteklinin “tüzel kişi olması” durumuna ve sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde istenmektedir.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli bir “gerçek kişi” olup, sunduğu iş deneyim belgesi kendi adına düzenlenmiştir. Bu itibarla, anılan isteklinin söz konusu taahhütnameyi sunması gerekmemektedir.

 

Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

2- Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “İhale konusu işe ait bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde ihale konusu işin adı; “Genel Temizlik ve Taşıma”, ihale konusu işin fiziki miktarı ise; “5 işçi ile hizmet binası temizliği” şeklinde belirtilmiştir.

 

İdari şartnamenin 26.3 ncı maddesinin; “Ayrıca, kişi başına bir takım elbise yüklenici tarafından ayni olarak karşılanacaktır. Yemek bedeli: Aylık 22 gün üzerinden (resmi tatil günleri hariç) nakdi olarak karşılanacak olup; aylık 22 gün üzerinden belirlenen brüt yemek bedeli 66,00 YTL’dir. (Günlük brüt 3,00 YTL’dir.) Teklife asgari bu miktar kadar bedel konulacaktır. Yol bedeli: İdaremiz tarafından aylık ortalama 26 gün üzerinden belirlenen brüt yol bedeli: 52,00 YTL’dir. İşverence çalışan personelin yol bedeli nakdi olarak ödenecek, ödemelerin (sigorta prim bordrolarında göstermek kaydıyla) varsa sigorta priminden istisna edilen tutarı düşüldükten sonra sigorta primine tabi tutulacaktır. (Günlük brüt 2,00 YTL’dir.) Bu giderlerin tümü teklif fiyata dahildir.” şeklinde düzenlendiği görülmüştür.

 

İdari şartnamenin 26.5 maddesinde; “Bu işte iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı %2’dir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İdari şartnamenin 48 inci maddesinde fiyat farkı ödeneceği, 49 uncu maddesinde ise işin süresinin 01.01.2008 - 31.12.2008 tarihleri arası olduğu belirtilmiştir.

 

Teknik şartnamenin 12 ve 13 üncü maddelerinde istenilen “Kullanılacak Temizlik Ekipmanı” ile “Kullanılacak Temizlik Maddelerine” yer verilmiştir.

 

Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; “giyim bedeli”, “temizlik malzeme ve ekipmanı” ile “firma karı” hariç teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin 52.653,60 YTL olduğu görülmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 nci maddesinde,

 

İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

 

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

 

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifi aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulmuştur. 18.12.2007 tarihli İdare yazısında, özetle; yapılacak işin malzemeli olduğu, dolayısıyla teklif bedelleri içerisinde malzeme bedeli bulunmadığı halde bu işin nasıl yapılacağının kendilerine bildirilmesi istenmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli, aşırı düşük teklif sorgulamasına verdiği yanıtta, özetle;  temizlik hizmetinde kullanılacak makineler için amortisman gideri sözleşme giderlerine dahil olduğu için ayrıca bir bedel öngörülmediği belirtilmiş, giyim bedeline ilişkin olarak ise herhangi bir açıklama yapılmamış, söz konusu giyim eşyasının verileceğine ilişkin taahhütname sunulmuştur.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XIII.H maddesinde; “Temizlik hizmet alımlarında amortismana tabi olmayan kova, fırça, paspas, bez, süpürge, faraş, cam sileceği gibi malzemelerin maliyetleri, temizlik malzemesi olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen cevapta bu malzemeler için öngörülen bedellerin maliyetlerini tevsik eden belgeler sunulacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

Oysa ihale dokümanında istenen temizlik ekipman ve malzemesi içerisinde amortismana tabi olmayan ekipman ve malzeme bulunduğu açık olup,  ihale üzerinde bırakılan isteklinin temizlik ekipman ve malzemesi için herhangi bir bedel öngörmediği anlaşılmıştır.

 

Ayrıca, yukarıda da belirtildiği üzere, idari şartnamenin 26.3 maddesinde “Ayrıca, kişi başına bir takım elbise yüklenici tarafından ayni olarak karşılanacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir. Bununla birlikte ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından giyim eşyasına ilişkin olarak da herhangi bir bedel öngörülmemiştir.

 

Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

3- Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale ilanında, ihale konusu işin adı, “Temizlik hizmet alımı işi”, idarenin adı, “Bağ-Kur Erzurum İl Müdürlüğü (Devredilen)” ve idare adresi, “Bağ-Kur Erzurum İl Müdürlüğü Gürcükapı/Erzurum” şeklinde belirtilmiştir.

 

İdari şartnamede ise, ihale konusu işin adı, “Genel Temizlik ve Taşıma”, idarenin adı, “Sosyal Güvenlik Kurumu Başk. Bağ-Kur Erzurum İl Müdür. (Devredilen)”, idarenin adresi ise, “Gürcü Kapı Erzurum” şeklinde belirtilmiştir.

 

İhale ilanında ve idari şartnamede idare adı ve adresi bakımından farklılıklar bulunmakla birlikte, söz konusu belgelerde, aynı idarenin ve aynı adresin gösterildiğinin rahatlıkla anlaşılabildiği, dolayısıyla söz konusu farklılıkların esasa etkili olmadığı, diğer taraftan, her iki belgede “işin adının” farklı belirtildiği, bununla birlikte idari şartname ile teknik şartnamede yer verilen düzenlemelerden ihale konusu işin niteliği hakkında bilgi sahibi olunabildiği, dolayısıyla bu farklılığın da esasa etkili olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 25 nci maddesinin ikinci fıkrası;

 

                      (2) Kurul, iddiaların incelenmesi sonucunda;

            a) İddiaların yerinde bulunmadığı,

            b) Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi,

          kararlarından birini verir.” şeklinde değiştirilmiştir.

 

          Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler, düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olup  düzeltici işlem belirlenmesine karar verilmesini gerektirmekte ise de, iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda düzeltici işlem kararı verilmesi mümkün bulunmadığından tespit edilen mevzuata aykırılığın ihaleyi yapan idareye bildirilmesi gerekmektedir.

 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Tespit edilen mevzuata aykırılığın değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası;

 

“(2) Kurul , iddiaların incelenmesi sonucunda ;

 

a)      İddiaların yerinde bulunmadığı,

b)      Tespit edilen aykırılıkların değerlendirilerek  gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi,

Kararlarından birini verir…”  şeklinde düzenlenmiştir.

 

Kararın sonuç kısmında yer alan  “…yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemler, düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olup düzeltici işlem belirlenmesine karar verilmesini gerektirmekte ise de, iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda düzeltici işlem kararı verilmesi mümkün bulunmadığından…” kısmına katılmıyoruz. Çünkü; Kurulun iddiaların incelenmesi sonucu verebileceği karar: iddiaların yerinde bulunmadığı veya tespit edilen aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi şeklinde olması gerekmektedir. Tespit edilen aykırılıklar çerçevesinde düzeltici işlem kararı ilgili idareye aittir.

 

 

                İddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda tespit edilen mevzuata aykırılıkların, idari ve/veya cezai yönleriyle gereği yapılmak üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na  bildirilmesine de karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle,

 

Karara katılıyorum.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul