İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1077
  • Toplantı No: 2008/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/013
Gündem No :69
Karar Tarihi:03.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1077
Şikayetçi:
 Paşa İlaç. Bilgi İşlem Yemek Danışmanlık Tur. Taah. ve Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Cad. No:62/4 Gaziosmanpaşa/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 H.E. Kazan Devlet Hastanesi, Atatürk Mah. F. Çakmak Cad. No:10 Kazan/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.01.2008 / 2079
Başvuruya konu ihale:
 2007/166136 İKN|li “Genel Temizlik, İlaçlama ve Kalorifer Yakma Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.02.2008 tarih ve 08.02.72.0194/2008-12E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            H.E. Kazan Devlet Hastanesi’nce 04.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Genel Temizlik, İlaçlama ve Kalorifer Yakma Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Paşa İlaç. Bilgi İşlem Yemek Danışmanlık Tur. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 16.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 17.01.2008 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  18.01.2008 tarih ve 2079 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan aynı tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; sundukları teklifin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği başvuru konusu ihalede, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin asgari işçilik maliyetini karşılamakla beraber, idari şartnameye göre verilmesi zorunlu olan giyim, temizlik malzemesi, ekipman ve ilaçlama giderlerini karşılamadığı; bu nedenle, ihalenin hayatın olağan akışına uygun teklif sunan kendi firmaları üzerinde bırakılması gerektiği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuruya konu ihalede idari şartnamenin 2 nci maddesinde işin adı, “Kalorifer yakma, ilaçlama, ve genel temizlik hizmetleri alımı”; fiziki miktarı ve türü, “Hizmet Alımı-15 kişi-2266 m2” şeklinde tarif edilerek aynı şartnamenin 49.1 maddesinde 01.01.2008 tarihinde işe başlanacağı, 49.2 maddesinde ise işin süresinin 366 (üç yüz altmış altı) takvim günü olduğu belirtilmiştir.

 

İdari şartnamenin 19 uncu maddesinde toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacağına ilişkin düzenleme yapıldığı anlaşılmıştır.

 

İdari şartnamenin teklif fiyata dahil olacak masrafların belirtildiği 26.3 maddesinde şu düzenleme yer almaktadır:

 

“- Yemek: İşçilerin yemek ihtiyaçları yüklenici tarafından karşılanacaktır. Ancak yükleniciye yemek ihtiyacının karşılanması noktasında bir bedel ödenmeyecek olup, bu bedelin karşılığı olarak, hizmet alımı kapsamında çalıştırdığı işçilerin yemek ihtiyaçlarını karşılaması için hastanede çıkan yemekten bedelsiz olarak faydalanması imkanı verilecektir. İstekliler tekliflerinde işçilerin yemek ihtiyaçları için bir bedel öngörmeyecektir.

- Yol: 52 bilet (1 aylık) 52х2,095 YTL=108,94 YTLx15= 1.634,10 YTL x12=19.609 YTL

- Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşında; 08-16 1 kişi, 16-24 1 kişi ve 24-08 1 kişi olmak üzere üç vardiya çalışılacaktır. 4857 sayılı İş Kanununun 47. maddesi gereği belirlenecek ücret teklif fiyata dahildir.

- Kalorifer yakmada çalıştırılacak olan 4 kişiye ihale günü yürürlükte olan brüt asgari ücretin %20 fazlası ek ücret verilecek olup teklif fiyata dahildir.

- Çalışanlara teknik şartnamede belirtilen özellik ve miktarlarda giyecek verilecek olup teklif fiyata dahildir.

- İş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranı  %2,5 olacaktır.”

 

Teknik şartnamenin IV. maddesinde ise,

 

“a) Toplam çalıştırılacak işçi sayısı 15 kişidir.

 b) İşçilerin dağılım ve çalışma saatleri:

Gündüz vardiyası : 10 kişi 07:30-17:00

Gece-Hafta sonu ve diğer tatillerde: 5 kişi (08:00-16:00; 16:00-24:00; 24:00-08:00 saatlerinde çalışacaklardır.)

Eksik kalan mesai saati hafta içi tamamlatılacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “XIII/G-Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyat Dahil Olacak Masraflar” başlıklı bölümünde,  “3- Vasıflı personel için ise yaptırılacak işin niteliği dikkate alınarak brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret üzerinden aynı hesaplamalar yapılacaktır. Brüt asgari ücretin işverene maliyetinin (%) fazlası olarak belirleme yapılmayacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.” açıklaması ile,

 

“16- İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” açıklaması yapılmıştır.

 

İdarece düzenlenen ve yukarıda anılan şartname hükümleri çerçevesinde, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanmasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşında 3 işçi çalıştırılacağı” yönündeki düzenlemesi ile teknik şartnamenin “gece-hafta sonu ve diğer tatillerde 5 işçi çalıştırılacağı” yönündeki düzenlemesi arasında resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü çalıştırılacak personel sayısı bakımından çelişki bulunduğu gibi, anılan günlerde çalıştırılacak 3 işçi için brüt asgari ücretin mi, yoksa bunun %20 fazlasının mı esas alınması gerektiği konusunda da belirsizlik bulunmaktadır. Bu durumun resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanmasında belirsizliğe yol açtığı değerlendirilmiştir.

 

Diğer yandan, teknik şartnamede gece, hafta sonu ve diğer tatillerde 5 işçi çalıştırılacağı düzenlenmiş olmakla birlikte, çalışmanın üç vardiya halinde yapılacağı dikkate alındığında, 5 işçinin her vardiya için mi, yoksa toplamda mı öngörüldüğü de söz konusu düzenlemeden anlaşılamamaktadır.

 

Sonuç itibarıyla, teklif maliyetinin oluşumuna etki eden unsurların belirsizlik taşıması nedeniyle isteklilerce tekliflerin oluşturulması ve idarece ihalenin sonuçlandırılması süreçlerinin sağlıklı gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı ve bu durumun ihalenin iptalini gerektirdiği sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul