İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1078
  • Toplantı No: 2008/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/013
Gündem No :70
Karar Tarihi:03.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1078
Şikayetçi:
 Çakır Lokantacılık Gıda Tur. Tic. Ltd. Şti., Gersan Sanayi Sitesi 656. Sokak Nu: 30 Ergazi Batıkent / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Gümüşhane Devlet Hastanesi Baştabipliği,Hasanbey Mah. Daltaban Semti 29000 GÜMÜŞHANE
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.01.2008 / 2303
Başvuruya konu ihale:
 2007/180377 İhale Kayıt Numaralı “Yemek Pişirme ve Sonrası Hizmetleri Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.02.2008 tarih ve 08.02.97.0196/2008-9E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Gümüşhane Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 18.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Yemek Pişirme ve Sonrası Hizmetleri Alımı ihalesine ilişkin olarak Çakır Lokantacılık Gıda Tur. Tic. Ltd. Şti.’nin 10.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 11.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  21.01.2008 tarih ve 2303 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Makine, tesis ve ekipmana ilişkin olarak noter tasdikli taahhütname sunmadıklarından tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak 7 maddeden oluşan genel bir taahhütname verdikleri, bu taahhütnamenin içerisinde makine, tesis ve ekipmana ilişkin taahhüdün de bulunduğu, bu nedenle değerlendirme dışı bırakılmalarının uygun olmadığı,

 

            2) İş ortakları Doyum Yemek Tic. Ltd. Şti.’nin iş deneyim belgesi olarak sunduğu sözleşmede işin tutarı belirtilmediğinden ve SGK hizmet dökümleri ile firma adına kesilmiş noter onaylı fatura suretlerinin incelenmesi sonucunda sigortalı çalışan sayısı ile kesilen faturaların birbiriyle uyuşmadığı görüldüğünden tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, bu nedenle değerlendirme dışı bırakılmalarının uygun olmadığı,

 

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı  7.3.3 maddesinde;

 

“Makine, tesis ve ekipmanların kendi malı olması şart değildir. Ancak isteklinin kendi malı olan makine, tesis ve ekipman; fatura yada demirbaş veya amortisman defterine kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipmanlar için ise noter onaylı taahhütname sunulması gerekir. Geçici ithalle getirilmiş veya 10.06.1985 tarihli ve 3226 sayılı finansal kiralama kanunu hükümlerine göre  edinilmiş ekipmanla kira sözleşmesi eklenmek ve ihalenin ilk ilan tarihine kadarki kiraların ödendiği belgelenmek şartıyla isteklinin kendi malı sayılır.” düzenlemesi yer verilmiş, teknik şartnamenin 2/d maddesinde ise istenilen malzemenin adı ve miktarına yer verildiği görülmüştür.

 

Çakır Lokantacılık Gıda Tur. Tic. Ltd. Şti. ile Doyum Yemek Tic. Ltd. Şti.’nin şikayete konu ihaleye iş ortaklığı olarak teklif verdiği, her iki firmanın da yeterlik belgeleri arasında 7 maddeden oluşan noter onaylı taahhütname sunduğu görülmüştür. Bu taahhütnamelerin ikinci maddesi ile şartnamede belirtilen malzeme ve ekipmanları temin edeceklerinin taahhüt edildiği görülmüştür. İdarenin başvuru sahibi firmanın şikayet başvurusuna 11.01.2008 tarih ve 249 sayılı cevap yazısında ihale ilanında ve idari şartnamenin 7.3.3 maddesinde açıkça makine, tesis ve diğer ekipmanlar için ayrı belge ya da taahhütname istenildiği belirtilmiş olmasına rağmen, ihale dokümanında her bir taahhütnamenin ayrı ayrı verileceğine dair bir düzenlemenin bulunmadığı görülmüştür. Başvuru sahibi istekli tarafından sunulan taahhütname ile şartnamede belirtilen malzeme ve ekipmanları temin edileceği taahhüt edildiğinden, anılan isteklinin teklifinin makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin fatura yada demirbaş veya amortisman defterine kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu veya taahhüt edilerek temin edilecek ekipmanlar için noter onaylı taahhütnamenin sunulmamış olması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca Kıroğlu Gıda Tic. Ltd. Şti. tarafından da makine, tesis ve ekipmana ilişkin ayrı bir taahhütname verilmeyip, 8 maddeden oluşan noter onaylı taahhütname verildiği, makine, tesis ve ekipmana ilişkin taahhüde bu taahhütnamenin 3 üncü maddesinde yer verildiği görülmüştür. İdarece başvuru sahibi istekli tarafından sunulan taahhütnamenin kabul edilmemesine rağmen, Kıroğlu Gıda Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan aynı mahiyetteki taahhütnamenin kabul edilmesinin 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan eşit muamele ilkesine aykırılık teşkil ettiği sonucuna ulaşılmıştır. 

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “İş Deneyim Belgeleri” başlıklı 7.3.1 maddesinde yeterlik belgeleri arasında;

 

“İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde, sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği veya en az %50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %50 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Çakır Lokantacılık Gıda Tur. Tic. Ltd. Şti. ile Doyum Yemek Tic. Ltd. Şti. ihaleye iş ortaklığı olarak teklif vermiş olup, bu iş ortaklığında özel ortak olan Doyum Yemek Tic. Ltd. Şti. tarafından iş deneyim belgesi olarak Akva İnş. Mad. Gıda Teks. Hay. Med. Tem Tic. Ltd. Şti. ile imzalanan sabah kahvaltı, öğlen ve akşam üç çeşit yemek verilmesi, bulaşıkların toplanıp yıkanmasına işine ilişkin noter onaylı sözleşmenin sunulduğu görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin İş deneyim belgeleri başlıklı 42 nci maddesinin üçüncü fıkrasında;

 

“İş ortaklıklarında pilot ortağın, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az  % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, asgari iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz. Konsorsiyumlarda ise, koordinatör ortak ve diğer ortakların, işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedel üzerinden istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması gerekir.” hükmü,

 

 “Belge düzenlenmeyen hallerde iş deneyimi” başlıklı 56 ncı maddesinde ise;

 

“Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri iş deneyimini tevsik için; sözleşme, bu sözleşme ile ilgili olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen fatura asılları veya örnekleri yada bunların noter onaylı suretlerini, serbest meslek erbabınca gerçekleştirilen işlerde serbest meslek makbuzu asılları veya nüshaları yada bunların noter onaylı suretlerini, iş mevzuatının zorunlu tuttuğu hallerde ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesini ve personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeleri, ihale veya ön yeterliğe başvuru belgelerine ekleyerek ihale komisyonuna sunarlar. Kamuya taahhüt edilen işlerin alt yüklenicileri varsa idarenin onay yazısını da eklerler.

 

Sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları toplamının; yükleniciler açısından ait olduğu sözleşme bedelinin en az % 70’ inin gerçekleştirildiğini, alt yükleniciler açısından ise sözleşme bedelinin tamamının gerçekleştirildiğini göstermesi ve istenen asgari iş deneyim tutarını karşılaması gerekir. Ancak sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları toplamının sözleşme bedelini aşan kısmı dikkate alınmaz.

 

İş ortaklığı tarafından gerçekleştirilen işler iş ortaklığındaki hisseleri oranında, konsorsiyumlarda ise gerçekleştirdikleri iş kısımları dikkate alınarak değerlendirilir.

 

Aday veya istekliler tarafından iş deneyimine ilişkin olarak başvuru veya teklif zarfı içinde sunulan bu belgeler, katma değer vergisi ve fiyat farkları hariç olmak üzere, gerektiğinde 60 ıncı maddeye göre güncellenmek suretiyle ihale veya ön yeterlik aşamasında ihale komisyonunca değerlendirilerek aday veya isteklinin iş deneyimine sahip olup olmadığı belirlenir. İhale komisyonu, iş deneyimine ilişkin  değerlendirmelerinden, aday veya istekli ise verdiği belge ve bilgilerin doğruluğundan sorumludur.

 

Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri için iş deneyim belgesi düzenlenmez. Bu kapsamda yapılan işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile bu belgeler iş deneyimini tevsik için kullanılamaz ve ihale komisyonlarınca dikkate alınmaz.” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün “B. İş Deneyimi Belgeleri, b) Hizmet Alımları” kısmında ise;

 

“Sözleşme bedeli yazmayan veya işin bedelsiz yapılacağı belirtilen sözleşmeler, iş deneyim tutarı içermeyeceğinden bu sözleşmeler iş deneyimini tevsik için kullanılamayacaktır.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

Doyum Yemek Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan noter onaylı sözleşmenin “Sözleşmenin Türü ve Bedeli” başlıklı 5 inci maddesinde;

 

“Götürü bedel olup sabah kahvaltısı 2.50 YTL KDV hariç öğle ve akşam yemeği 3 çeşit yemek bir kişi bir öğün 5.00 YTL KDV hariçdir.

 

Günlük ortalama 50 kişi ile 70 kişi arası olacak ve sabah kahvaltı öğle ve akşam verilecek.” düzenlemesine yer verilmiştir. Sözleşmenin 7.3 maddesinde işyeri teslimi ve işe başlama tarihi 14.11.2006, işin bitim tarihi ise 30.10.2008 olarak düzenlenmiştir. Doyum Yemek Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan sözleşmede sözleşme tutarının yer almadığı görülmüştür. Bu firma tarafından 30.11.2006-17.09.2007 dönemine ilişkin toplam tutarı KDV hariç 146.733,00 YTL olan 19 adet noter onaylı fatura sunulmuş olmasına rağmen, sözleşmede sözleşme tutarı bulunmadığından, sunulan faturalardan sözleşme bedelinin % 70’ inin gerçekleştirilmiş olup olmadığı anlaşılmamaktadır. Bu nedenle anılan firma tarafından sunulan sözleşmenin iş deneyim belgesi olarak kabul edilemeyeceği, idare tarafından başvuru sahibinin teklifinin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

 

            Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul