İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1080
  • Toplantı No: 2008/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/013
Gündem No :72
Karar Tarihi:03.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1080
Şikayetçi:
 Mega Özel Güvenlik Koruma ve Eğt. Hizm. Tic. Ltd. Şti., Ahi Evran Mahallesi 738. Sokak Yağmur Apt. No: 9/1 KIRŞEHİR
 İhaleyi yapan idare:
 Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı,Terme Cad. Merkez Yerleşkesi No: 5 40100 KIRŞEHİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.01.2008 / 1931
Başvuruya konu ihale:
 2007/170675 İhale Kayıt Numaralı “Güvenlik Hizmetlerinin Yapılması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.02.2008 tarih ve 08.02.51.0196/2008-7E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’nca 30.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Güvenlik Hizmetlerinin Yapılması” ihalesine ilişkin olarak Mega Özel Güvenlik Koruma ve Eğt. Hizm. Tic. Ltd. Şti.’nin 24.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  17.01.2008 tarih ve 1931 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; tekliflerinin aşırı düşük bulunarak değerlendirme dışı bırakıldığı, halbuki aşırı düşük teklif açıklamalarının yeterli olduğu ve tüm maliyet unsurlarını karşıladığı, bu nedenle de tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin 2 nci maddesinde, ihale konusu hizmetin adının silahsız özel güvenlik hizmeti olduğu, aynı maddede ihale konusu hizmetin 31 kişi ile yapılacağı düzenlenmiştir. Anılan şartnamenin 48 inci maddesinde fiyat farkı verileceği, 49 uncu maddede ise işin süresinin 01.01.2008-31.12.2008 tarihleri arasında 365 takvim günü olduğu düzenlenmiştir.

 

            Anılan şartnamenin 26 ncı maddesinde;

 

            “26.1 KDV hariç tüm vergiler (ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri) yükleniciye aittir.

 

            26.2. (26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

 

            26.3. Ayni olarak verilecek 31 kişinin giyeceği yazlık ve kışlık tek tip elbiselerin bedeli ile 5188 sayılı Kanunun 21. maddesine göre yaptırılması zorunlu olan (özel güvenlik mali sorumluluk sigortası) teklif fiyata dahildir.

 

            26.4. 31 kişinin yol bedeli brüt en az 14.508,00 YTL (12 ay *26 gün* 1,50* 31 kişi=14.508,00) YTL olup, teklif fiyata dahildir.

 

            26.5. 31 kişinin yemek bedeli brüt en az 14.508,00 YTL (12 ay *26 gün* 1,50* 31 kişi=14.508,00) YTL olup, teklif fiyata dahildir.

 

            Yemek ve yol ücreti nakdi olarak ödenecek ve ücret bordrosunda gösterilecektir.

 

            26.6. Bununla birlikte teklif fiyatı özel güvenlik görevlileri için aylık asgari ücretin % 10 fazlası, grup şefleri için % 20 fazlası ödenecektir.

 

            26.7. İş kazaları ile meslek hastalıkları sigorta prim oranları (1 den fazla iş olması nedeniyle en yüksek tehlike sınıfı) 2 prim nispet oranı 2 olarak uygulanır.” düzenlenmesi,

 

            Teknik şartnamenin 4 üncü maddesinde;

 

            “… Giyim kuşam ücretleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. Firma personeline, aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen kıyafetleri giydirilecektir.

 

            Özel Güvenlik Görevlileri İçin (Baylar İçin): 1 TK Takım elbise (Keten), 1 TK. Takım elbise (Yünlü),1 Çift Ayakkabı (Yazlık), 1 Çift Ayakkabı (Kışlık), 2 Ad. Gömlek (Yazlık), 2 Ad. Gömlek(Kışlık), 1 Ad. Kravat, 1 Ad.  Şapka,            1 Ad.               Palto, 1 Ad. Yağmurluk; Özel Güvenlik Görevlileri İçin (Bayanlar İçin): 1 TK Tayyör (Keten), 1 TK. Tayyör (Yünlü),1 Çift Ayakkabı (Yazlık), 1 Çift Ayakkabı (Kışlık), 2 Ad. Gömlek (Yazlık), 2 Ad. Gömlek(Kışlık), 1 Ad. Kravat, 1 Ad.  Şapka,1 Ad. Palto, 1 Ad. Yağmurluk” düzenlemesi,

 

Anılan şartnamenin 5 inci maddesinde ise;

 

            “1.1 Toplam personel sayısı içinde şartnamenin 5.B maddesindeki şartları taşıyan 1 (bir) kişi güvenlik şefi olarak istihdam edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Anılan şartnamenin 5 inci maddesinde resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı gününde toplam 13,5 gün çalışılacağı düzenlenmiş olup 6 ncı maddesinde;

 

“6-1 Özel güvenlik görevlilerinin çalışma düzeni, 4857 sayılı İş Kanununda belirlenen haftalık normal çalışma saatini geçmemek üzere 7 gün ve 24 saat süreyle aralıksız üç vardiya şeklinde olacaktır.

 

6-2 Bu çalışma düzeni Resmi ve Dini Bayramlarda da üç vardiya şeklinde olacaktır. Her vardiyada 3 adet güvenlik görevlisi görev yapacaktır.

 

6-3    Yarım tatil günlerinde ise;

 

a-      12-16 saatleri arasında 4 saat 3 adet güvenlik görevlisi görev yapacaktır.

b-  16-24 saatleri arasında 3 adet güvenlik görevlisi görev yapacaktır.”  düzenlemesine yer

 verilmiştir.

 

            İhale dokümanında yer alan düzenlemeler doğrultusunda resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı gününde yapılacak çalışma maliyeti, nakdi olarak karşılanacağı düzenlenen yemek, yol gideri, % 3 sözleşme gideri dahil, ayni olarak karşılanacağı düzenlenen giyim gideri ile Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası hariç olmak üzere, 30 adet işçi için teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin 327.183,68 YTL, 1 adet güvenlik şefi için teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin 11.679,09 YTL, teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti toplamının ise 338.862,77 YTL olduğu tespit edilmiştir.

 

            Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında ihale komisyonunun 30.11.2007 tarihli kararı ile teklifi aşırı düşük olarak değerlendirilen Mega Özel Güvenlik Koruma ve Eğt. Hizm. Tic. Ltd. Şti.’nden 04.12.2007 tarihli yazısı ile teklifi ile ilgili açıklama istenildiği görülmüştür.

 

            Anılan firmanın 07.12.2007 tarihli açıklamasında yemek, yol, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı gününde yapılacak çalışma maliyeti ve % 3 sözleşme gideri dahil olmak üzere 30 güvenlik personeli için 325.886,94 YTL, 1 adet güvenlik amiri için 11.632,74 YTL, giyim bedeli için 706,80, giyim giderine ilişkin % 3 sözleşme gideri için 21,20 YTL, Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası için 651,00 YTL ve 1,21 YTL firma kârı olmak üzere toplam teklifinin 338.899,89 YTL olduğunu beyan etmiştir. Bu firma tarafından açıklaması ekinde işçilik hesaplama modülü çıktılarının, giyim giderine ilişkin 706,80 YTL’lik proforma faturanın, Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası için Anadolu Sigorta Bölge Müdürlüğü’nden teyitli 651,00 YTL’lik faturanın sunulduğu görülmüştür.

 

            11.12.2007 tarihli ihale komisyonu kararı ile başvuru sahibi firmanın aşırı düşük teklif açıklamasında teklifinin asgari işçilik maliyetinin altında kalması, giyim kuşam fiyatlarının yaklaşık maliyetin çok altında olması ve bu fiyatların hayatın olağan akışına aykırı olması gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

 

            Başvuru sahibi firma tarafından işçilik hesaplama modülünde işçilik maliyeti hesaplanırken iş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranının % 1,5 alınarak  hesaplama yapıldığı görülmüştür.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi, G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” kısmında;

 

            “6- Uygulanması gerekecek iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları, idari şartnamede yazıldığı şekilde işin niteliği ayrıntılı olarak belirtilmek suretiyle ilgili sigorta müdürlüğünden alınacak yazı ile tespit edilerek  yaklaşık maliyet hesabı buna göre yapılacak, yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı idari şartnamenin ilgili maddesinde belirtilecektir.” açıklaması yer almaktadır.

 

 İş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranlarının, idari şartnamede yazıldığı şekilde işin niteliği ayrıntılı olarak belirtilmek suretiyle ilgili sigorta müdürlüğünden alınacak yazı ile tespit edilmesi gerekirken, idare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasında ilgili sigorta müdürlüğünden alınan yazının bulunmadığı görülmüştür. İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Sigortaları Prim Tarifesine göre ihale konusu işe ilişkin iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortaları prim oranı % 1,5 olmasına rağmen, idari şartnamenin 26.7 maddesinde iş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranının % 2 olarak uygulanacağı düzenlenmiştir. İdare tarafından yapılan bu düzenlemenin isteklileri tereddüde düşürücü nitelikte olduğu, nitekim başvuru sahibi firmanın teklifini hazırlarken iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranını % 1,5 kabul ederek işçilik maliyetini hesapladığı ve bu nedenle de teklifinin idarece aşırı düşük kabul edilerek değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür. İdari şartnamede yer alan düzenleme nedeniyle isteklilerin sağlıklı teklif hazırlayamayacağı, tekliflerin değerlendirilmesinin de sağlıklı bir şekilde yapılamayacağı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

İncelemeye konu ihalede 4 adet ihale dokümanının satın alındığı, 3 isteklinin teklif verdiği, yapılan inceleme sonucunda bu tekliflerden iki adedinin geçerli olduğu gözönüne alındığında, anılan ihalede 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı, ihalenin bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, karara katılıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul