En son güncellemeler 5 Mart 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1082
  • Toplantı No: 2008/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/013
Gündem No :74
Karar Tarihi:03.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1082
Şikayetçi:
 Zara Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti., Ataç-1 Sokak No: 20/6 Kızılay / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş., İpekyolu Üzeri No: 2/10 65300 VAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.01.2008 / 3181
Başvuruya konu ihale:
 2007/174260 İhale Kayıt Numaralı “Silahlı Koruma ve Güvenlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.02.2008 tarih ve 08.04.01.0201/2008-19E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş.’nce 31.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Silahlı Koruma ve Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Zara Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.’nin 03.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 08.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  28.01.2008 tarih ve 3181 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

İddiaların İncelenmesi Esas Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale dokümanında yer alan benzer iş tanımında, sadece silahlı özel güvenlik hizmetlerinin kabul edileceğine dair düzenleme yapılmasının mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru konusu ihalede 04.02.2008 tarih ve 2008/AK.H-401.1 sayılı Kurul kararı ile iddiaların incelemesine geçilmiş olup, başvuru sahibinin iddiaları ile sınırlı yapılan inceleme ve hukuki değerlendirmeye aşağıda yer verilmiştir:

 

İncelenen ihaleye ait idari şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde işin adı; “Silahlı olarak özel güvenlik hizmet alımı” olarak tanımlanmış, miktarı ve türüne ilişkin olarak; “Sözkonusu güvenlik hizmeti toplam 126 (yüz yirmi altı) silahlı özel güvenlik görevlisi ile yapılacaktır.” açıklaması yapılmış, işin yapılacağı yer olarak Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. görev alanı içerisinde Van, Hakkari, Bitlis ve Muş illerinde ve bu illere bağlı muhtelif ilçelerde bulunan tesis, hizmet binaları, trafo merkezleri, elektrik arıza birimleri, jeneratör binaları, kapalı-açık ambar sahaları ve tahsilat vezneleri gösterilmiştir.

 

İdari şartnamenin 7.3.1 maddesinde; “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler” kapsamında, istekliler tarafından teklif edilen bedelin %40’ı oranında ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin sunulması gerektiği düzenlenmiştir.

 

İdari şartnamenin 7.4. maddesi ile ihale ilanının 4.4 maddesinde, benzer iş olarak kabul edilecek işlere ilişkin olarak, “Bu ihalede benzer iş olarak , İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik bakımından benzerlik gösteren 5188 sayılı Kanun kapsamında (silahlı) özel güvenlik hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde benzer iş, ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer inşaat usul ve tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işler şeklinde tanımlanmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğinin 42 nci maddesinin 5 inci ve 6 ncı fıkralarında ise;

“İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir.

Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilerek ihale veya ön yeterlik dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin “Faaliyet İzni ve Sona Erdirilmesi” başlıklı 10 uncu maddesinde; “Şirketler, üçüncü kişilere koruma ve güvenlik hizmeti verebilmek için Bakanlıktan faaliyet izni alır. Faaliyet izni verilebilmesi için şirket hisselerinin nama yazılı olması ve şirketin faaliyet alanının münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olması gerekir…” hükmüne,

 

            Anılan Yönetmeliğin “Özel Güvenlik Görevlisi Çalışma İzni”  başlıklı  17 nci maddesinde; “Özel güvenlik görevlisi çalışma izni için yapılacak başvurulara aşağıdaki belgeler eklenir.a) Diploma fotokopisi, b) Nüfus cüzdan fotokopisi,c) Adli sicil kaydı, d) Dört adet vesikalık fotoğraf, e) Sağlık raporu, f) Özel güvenlik temel eğitimi sertifikası.Başvuru sahiplerinden haklarında, yapılacak güvenlik soruşturması olumlu olanlara, ruhsat harcını yatırdıkları takdirde, kendilerine beş yıl süreyle geçerli, Ek-3 teki örneğe uygun olarak “Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı” verilir. Kimlik belgesinde çalışma izin süresi belirtilir. Özel güvenlik görevlilerinde aranan şartlardan herhangi birisinin kaybedildiğinin tespiti halinde çalışma izni valilikçe iptal edilir….Silahsız olarak görev yapacak özel güvenlik görevlileri hakkında sadece arşiv araştırması yapılır…” hükmüne,

 

            “Eğitim Programı” başlıklı 33 üncü maddesinde; “Özel güvenlik eğitimine alınan adaylar asgari yüz yirmi saatlik eğitime tabi tutulur. Programın otuz saati silah ve atış eğitimine ayrılır. Ateşli silah taşımayacak özel güvenlik görevlilerinin silah ve atış eğitimini alması zorunlu değildir. Bu görevlilerin temel eğitimi doksan saatten aşağı olmayacak şekilde düzenlenir…Havalimanı ve havaalanlarında istihdam edilecek özel güvenlik görevlileri alan dersleri ile Uyuşturucu Madde Bilgileri dersini, …almak zorundadır…” hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda yer alan Yönetmelik hükümleri uyarınca; şirketlerin koruma ve güvenlik hizmetlerini yerine getirebilmeleri için İçişleri Bakanlığından faaliyet izni almaları gerektiği ve bu izni almaya hak kazanan şirketler için “Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesi”nin  düzenlendiği, özel güvenlik görevlisinin çalışma izni alabilmesi için özel güvenlik temel eğitimi sertifikasına sahip olması gerektiği,  özel güvenlik temel eğitimine alınan adayların asgari 120 saatlik eğitimlerinin 30 saatinin silah ve atış eğitimine ayrıldığı, ancak ateşli silah taşımayacak özel güvenlik görevlilerinin silah ve atış eğitimi almasının zorunlu bulunmadığı, Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesine sahip olan şirketlerin gerek silahlı gerekse silahsız özel güvenlik görevlisi çalıştırarak her türlü özel güvenlik hizmetini yerine getirebilecekleri anlaşılmaktadır.

 

            İhale dokümanında yer alan benzer iş tanımı gereğince sadece silahlı olarak yapılan özel güvenlik hizmetine ilişkin iş deneyiminin benzer iş olarak değerlendirileceği görüldüğünden ve söz konusu benzer iş tanımının silahsız özel güvenlik hizmetine ilişkin iş deneyimine sahip bulunan isteklilerin ihaleye katılımına engel teşkil ettiği ve katılımı daraltıcı nitelikte olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 25 nci maddesinin ikinci fıkrası;

 

                      (2) Kurul, iddiaların incelenmesi sonucunda;

            a) İddiaların yerinde bulunmadığı,

            b) Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi,

          kararlarından birini verir.” şeklinde değiştirilmiştir.

 

          Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler, düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olup  ihale işlemleri ile ihale kararının iptaline karar verilmesini gerektirmekte ise de, iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda iptal  kararı verilmesi mümkün bulunmadığından tespit edilen mevzuata aykırılıkların ihaleyi yapan idareye bildirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası;

 

“(2) Kurul , iddiaların incelenmesi sonucunda ;

 

a)      İddiaların yerinde bulunmadığı,

b)      Tespit edilen aykırılıkların değerlendirilerek  gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi,

Kararlarından birini verir…”  şeklinde düzenlenmiştir.

 

Kararın sonuç kısmında yer alan  “…yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemler, ihale işlemleri ile  ihale kararının iptaline karar verilmesini gerektirmekte ise de, iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda  iptal kararı verilmesi mümkün bulunmadığından…” kısmına katılmıyoruz. Çünkü;  Kurulun iddiaların incelenmesi sonucu verebileceği karar: iddiaların yerinde bulunmadığı veya tespit edilen aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi şeklinde olması gerekmektedir. Tespit edilen aykırılıklar çerçevesinde ihaleyi iptal edip etmeme kararı ilgili idareye aittir.

 

 

                        

  İddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda tespit edilen mevzuata aykırılıkların, idari ve/veya cezai yönleriyle gereği yapılmak üzere, ilgili Bakanlığı’na  bildirilmesine de karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle,

 

Karara katılıyorum.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul