İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1083
  • Toplantı No: 2008/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/013
Gündem No :75
Karar Tarihi:03.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1083
Şikayetçi:
 Halil YİĞİT, Sanayi Sitesi Maden İşleri Bölümü 687 Sokak No:11 ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 T.C. Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü, Gazi Bulvarı 07108 ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.01.2008 / 2676
Başvuruya konu ihale:
 2007/174801 İhale Kayıt Numaralı “Burdur Şube Şefliği Yollarında Rutin Bakım İşlerinin Yapılması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.02.2008 tarih ve 08.03.54.0201/2008-16E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            T.C. Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü’nce 05.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Burdur Şube Şefliği Yollarında Rutin Bakım İşlerinin Yapılması” ihalesine ilişkin olarak Halil YİĞİT’in 24.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  24.01.2008 tarih ve 2676 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; firmaları tarafından sunulan iş deneyim belgesinin uygun görülmemesi nedeniyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İncelenen ihaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde, işin adının “Burdur Şube Şefliği yollarında rutin bakım işlerinin yapılması” olarak tanımlandığı, fiziki miktarı ve türünün “Rutin bakım (yol bakım onarım) işlerinin yapılması, 300 gün” olarak belirtildiği görülmüştür.

 

            Teknik şartnamenin 6 ncı maddesinde; “a)…Vasıtalara ait yedek parça temini, onarımları, vize, sigorta, vergi gibi ve damperli kamyon ve pikapta çalıştırılacak (20) yirmi adet düz işçi, (2) iki adet erbap işçi, (2) adet formen, (1) bir adet aşçı, (1) bir adet plent operatör yardımcısı, (1) adet kaldırımcı ustası, (1) adet boyacı ustasının temini ile birlikte izah edilen masraflar yükleniciye aittir.

            b) İşçiler Şube şefliği sorumluluk alanındaki yollarda Karayolları Genel Müdürlüğünün 1998 yayını Bakım El Kitabında belirtilen tüm işlerin yapılması (kar ve buz mücadelesi dahil) Şube Şefliği hizmet binaları ve yatakhaneleri gibi yerlerin temizliği vb. işleri yapacaklardır…” düzenlemesi yapılmış, birim fiyat teklif cetvelinde, “En az 10 ton kapasiteli, 1 adet çift dingilli damperli kamyon, 1 pikap ve 28 işçi ile Şube yollarında rutin bakım işlerinin yapılması” iş kaleminin birimi gün, miktarı 300 olarak belirtilmiştir.

 

            İhale ilanının 4.3.1 ve idari şartnamenin 7.3.1 maddesinde, isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi istenilmiş, ilanın 4.4 maddesinde “Bu ihalede benzer iş olarak, rutin bakım işleri, makine ve işçi çalıştırılması işleridir.” düzenlemesine, idari şartnamenin 7.4 maddesinde “Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: Rutin bakım, makine ve işçi çalıştırılması işleridir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Başvuru sahibi tarafından iş deneyiminin tevsiki amacıyla, Yapıt İnş. San. Tic. A.Ş. tarafından düzenlenen iş bitirme belgesi, 200.000 YTL tutara haiz sözleşme ve sözleşmeye ilişkin düzenlenen fatura örneklerinin sunulduğu, sözleşmenin 2 nci maddesinde işin tanımının “… otelin bünyesindeki; asfalt yolların süpürge makinesi ile süpürülmesi, yamaların yapılması ve bahçedeki fidanların arasöz ile sulanması, ağaçların çapalanması bakımlarının yapılmasıdır.” olarak belirlendiği, 4 üncü maddesinde demir doğrama işlerinin de yüklenici tarafından yapılacağının belirtildiği, sunulan fatura örneklerinde ise işin cinsine ilişkin olarak malzemeli demir doğrama, bahçe korkulukları malzeme ve işçilik, arasözle sulama, 1 pikap ve 1 işçi çalıştırılması ifadelerine yer verildiği görülmüştür. İhaleye katılan diğer altı istekli tarafından, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen rutin yol bakım işlerine dair iş deneyim belgeleri sunulmuştur.

 

            İhale komisyonunun 11.12.2007 tarihli kararında, başvuru sahibinin iş deneyim belgesinin uygun bulunmama gerekçesi olarak “…Taahhüt sözleşmesinde belirtilen dört kalem iş miktarı tutarlarının ayrı ayrı belirtilmediği, bu dört kalem içerisinde iş deneyim belgesine esas benzeri iş olarak kabul edilebilecek olan “Asfalt yolların süpürge makinesi ile süpürülmesi, yamaların yapılması” kalemleri iş tutarlarının belirtilmediği, ayrıca kanıtlayıcı belge olan faturalardaki üç kalem işin miktar ve tutarlarının da ayrı ayrı belirtilmediği, bu iş kalemlerinin içerisinde sözleşmede olmamasına rağmen iş deneyim belgesine esas benzeri iş olarak kabul edilebilecek “1 pikap ve 1 işçi çalıştırılması” kalemi tutarlarının belirtilmemesi nedeniyle sözleşme, faturalardaki kalemlerin miktarlarının anlaşılamaması ve iş deneyim belgesine esas benzeri iş belgesi sayılabilecek kalemlerin sözleşmede olanların faturalarda bulunmadığı, faturalarda bulunan ve tutarı belirtilmese bile “1 pikap ve 1 işçi çalıştırılması” kaleminin sözleşmede bulunmaması” hususlarının belirtildiği görülmüştür.

 

            Başvuru sahibi tarafından yapılan şikayet başvurusuna idarenin vermiş olduğu 28.12.2007 tarihli cevap yazısında; “…sözleşmenin tanımında bulunan ve benzeri iş olarak sayılabilecek iş kaleminin parasal miktarı ne sözleşmede ne de eki olan ve ara hakedişler yerine geçebilecek kanıtlayıcı belge niteliğindeki faturalarda belirtilmediği için işi; teklif bedelinin %50’si oranında gerçekleştirip gerçekleştirmediği tespit edilememiştir…” gerekçeleri ile şikayet başvurusu uygun bulunmamıştır.

 

            Ayrıca idarece Antalya İl Sigorta Müdürlüğüne hitaben yazılan 09.01.2008 tarihli yazı ile, başvuru sahibinin sunmuş olduğu sözleşme ve faturalarda belirtilen işe ilişkin olarak işyeri açılıp açılmadığı, çalıştırılan işçi sayısı, prim ödemeleri, yapılan işin cinsi, miktarı ve tutarına ilişkin bilgi istenilmiş, Antalya İl Sigorta Müdürlüğünün 10.01.2008 tarihli cevabi yazısında, sözkonusu işe ilişkin Kurumları bünyesinde işyeri dosyası açılmadığı belirtilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 42 nci maddesinde; “…İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 25’inden az ve % 50’sinden fazla olmamak üzere idarece belirlenecek bir oranda, ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibrazı istenir.


İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali  güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir.

Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilerek ihale veya ön yeterlik dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir...” düzenlemesine,

 

“Belge düzenlenmeyen hallerde iş deneyimi” başlıklı 56 ncı maddesinde; “Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri iş deneyimini tevsik için; sözleşme, bu sözleşme ile ilgili olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen fatura asılları veya örnekleri yada bunların noter onaylı suretlerini, serbest meslek erbabınca gerçekleştirilen işlerde serbest meslek makbuzu asılları veya nüshaları yada bunların noter onaylı suretlerini, iş mevzuatının zorunlu tuttuğu hallerde ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesini ve personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeleri, ihale veya ön yeterliğe başvuru belgelerine ekleyerek ihale komisyonuna sunarlar. Kamuya taahhüt edilen işlerin alt yüklenicileri varsa idarenin onay yazısını da eklerler.

 Sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları toplamının; yükleniciler açısından ait olduğu sözleşme bedelinin en az % 70’ inin gerçekleştirildiğini, alt yükleniciler açısından ise sözleşme bedelinin tamamının gerçekleştirildiğini göstermesi ve istenen asgari iş deneyim tutarını karşılaması gerekir. Ancak sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları toplamının sözleşme bedelini aşan kısmı dikkate alınmaz.


Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri için iş deneyim belgesi düzenlenmez. Bu kapsamda yapılan işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile bu belgeler iş deneyimini tevsik için kullanılamaz ve ihale komisyonlarınca dikkate alınmaz.” düzenlemesine,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün VIII/B-b maddesinde; “…Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesine göre özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri iş deneyimini tevsik için;

1- Sözleşme, bu sözleşme ile ilgili olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen fatura asılları veya örnekleri yada bunların noter onaylı suretleri, serbest meslek erbabınca gerçekleştirilen işlerde serbest meslek makbuzu asılları veya nüshaları yada bunların noter onaylı suretlerini,

2- İş mevzuatının zorunlu tuttuğu hallerde ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesini,

3- Personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeleri,

4- Kamuya taahhüt edilen işlerin alt yüklenicileri varsa idarenin onay yazısını,

Sunacaklardır.Sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları toplamının;

a) Yükleniciler açısından ait olduğu sözleşme bedelinin en az % 70’ inin,

b) Alt yükleniciler açısından ise sözleşme bedelinin tamamının,

Gerçekleştirildiğini göstermesi ve istenen asgari iş deneyim tutarını karşılaması gerekir. Sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları toplamının sözleşme bedelini aşan kısmı dikkate alınmayacaktır…” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibi tarafından iş deneyimini tevsik amacıyla sunulan belgelerde birden fazla iş kaleminin bulunduğu anlaşıldığından, anılan isteklinin teklif bedelinin %50 oranından az olmamak üzere iş deneyimine haiz olup olmadığının tespiti için, sunulan belgelerde ihale konusu iş ve benzer işler kapsamında bulunan iş kalemlerinin tutarının belirlenmesi gerekmektedir.

 

İş deneyiminin tevsiki amacıyla sunulan belgelerde, ihale konusu iş ve benzer işler kapsamında bulunan iş kısımlarının da bulunduğu anlaşılmakla birlikte, ağaçların çapalanması gibi bahçıvanlık hizmetlerinin ihale konusu yol bakımı işi ve benzer nitelikteki işler kapsamında değerlendirilemeyeceği anlaşılmıştır. İdarece başvuru sahibi tarafından sunulan belgeler üzerinden ihale konusu iş ve benzer işlere ilişkin iş deneyim tutarının tespit edilemediği, idare tarafından Antalya Sigorta İl Müdürlüğünden bilgi istenilmesi sonucunda da konuya ilişkin bir tespit yapılamadığı, ayrıca iş deneyiminin tevsiki amacıyla sunulan belgelerde personel çalıştırılması hususuna yer verilmesi ve Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıda anılan hükmü uyarınca personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgelerin de sunulması gerekliliğine rağmen, başvuru sahibi tarafından sunulan belgelerde işe ait sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgelerin sunulmadığı anlaşıldığından, anılan isteklinin teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul