İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1084
  • Toplantı No: 2008/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/013
Gündem No :76
Karar Tarihi:03.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1084
Şikayetçi:
 Dizmirler Ticaret / Abdullah Dizmir, Rıfat Öçten Mahallesi No: 63 Altınyayla / SİVAS
 İhaleyi yapan idare:
 Altınyayla Lisesi Müdürlüğü, Rıfat Öçten Mah. Cumhuriyet Cad. No: 2 58470 Altınyayla / SİVAS
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.01.2008 / 2413
Başvuruya konu ihale:
 2007/193633 İhale Kayıt Numaralı “Yemek Yapımı ve Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.02.2008 tarih ve 08.03.17.0201/2008-15E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Altınyayla Lisesi Müdürlüğü’nce 17.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yemek Yapımı ve Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Dizmirler Ticaret / Abdullah Dizmir’in 09.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  22.01.2008 tarih ve 2413 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 25.12.2007 tarihinde ihalenin firmaları üzerinde bırakıldığının bildirildiği, akabinde  03.01.2008 tarihli yazı ile firmalarına ihalenin iptal edildiğinin bildirildiği, ihalenin iptaline ilişkin somut bir gerekçenin gösterilmediği, bu karar bir itiraz üzerine alınmış ise bu kararın tüm isteklilere bildirilmesi gerekirken böyle bir bildirim yapılmadığı, idarece alınan iptal kararının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru, 03.01.2008 tarihli ihalenin idarece iptal edilmesi işlemine ilişkin olup, inceleme iptal gerekçeleriyle sınırlı olarak yapılmıştır.

 

17.12.2007 tarihinde Altınyayla Lisesi Müdürlüğü tarafından yapılan başvuru konusu ihalenin 18.12.2007 tarihli ihale komisyonu kararı ile başvuru sahibi Dizmirler Ticaret üzerinde bırakıldığı ve kararın aynı gün ihale yetkilisince onaylandığı görülmüştür. Kesinleşen ihale kararının bildirimi üzerine ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Bir-Yol İnş. Taah. Asf. Mak. Ltd. Şti.’nin, ihale üzerinde bırakılan isteklinin belgelerinin eksik olduğu gerekçesiyle 31.12.2007 tarihli dilekçe ile şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin 03.01.2008 tarihli yazısı ile ihalenin ihale yetkisi tarafından iptal edildiğini isteklilere bildirdiği, anılan yazıda; “ihale ilanı ile idari şartnamede teknik aksaklık  bulunduğu” gerekçesine yer verildiği görülmüştür.

 

İdarece başvuru sahibinin yapmış olduğu şikayet başvurusuna verilen cevabi yazıda, Bir-Yol İnş. Taah. Asf. Mak. Ltd. Şti.’nin yapmış olduğu şikayet başvurusunun incelendiği, ilan ve şartnamede teknik aksaklıklar tespit edildiği, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin (b) bendi uyarınca ihalenin iptal edildiği, idari şartname ve ihale ilanında ihaleye katılabilmek için gerekli görülen belgeler ile yeterlik kriterleri arasında tezatlık oluşturan durumların bulunduğu belirtilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İdare Tarafından İnceleme” başlıklı 55 inci maddesinde “İhalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından öncelikle idareye şikâyette bulunulur.

Bu şikâyetler;

a) Sözleşme imzalanmamışsa,

b) Yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikâyete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa, 

İdarece dikkate alınır.

İdare, şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alır. Bu kararda, şikâyet tamamen veya kısmen haklı bulunmuşsa alınması gereken düzeltici önlemler de belirtilir. Alınan karar, bütün aday veya isteklilere karar tarihini izleyen yedi gün içinde bildirilir.

…” hükmüne,

 

          İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Alınacak Kararlar” başlıklı 12 nci maddesinde; “Şikayetin incelenmesi sonucunda idare tarafından;

          a) Düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayacak durumlarda düzeltici işlemin belirlenmesi,

          b) İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek Kanuna ve ilgili mevzuatına aykırı bir durumun tespit edilmesi halinde ihale işlemlerinin iptali,

          c) Şikayet başvurusunun uygun bulunmadığı,

          kararlarından biri alınır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

          Anılan mevzuat hükümleri uyarınca idareye şikayet başvurusunda bulunulması üzerine,  ihale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek Kanuna ve ilgili mevzuatına aykırı bir durumun tespit edilmesi halinde ihalenin iptaline karar verilmesi gerekmektedir.

 

          İncelenen ihaleye ait ilanın “İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler İle Yeterlik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler” başlıklı 4 üncü maddesinde;

          “4.1 İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

         

          4.2 Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

          4.2.1 İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu ile ilgili taahhüt altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler.

          4.3 Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

          4.3.1 İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler.

          4.4 Bu ihalede benzer iş olarak, pansiyon hizmetleri.” düzenlemesi,

 

          İdari şartnamenin “İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” başlıklı 7 nci maddesinde;

          “7.1 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

         

          o) Temizlik hizmet yeterlik belgesi (TSE).

         

          7.2 Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

          7.3 Mesleki ve teknik yeterliliğe sahip belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

          7.3.1 Aşçı olarak çalışacak kişinin aşçı belgesi olmak zorundadır.

          7.3.2 Kaloriferci olarak çalışacak kişinin yakıcılık belgesi olmak zorundadır.

          7.4 Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

          7.4.1 Temizlik veya yemek yapım ve dağıtım hizmetleri.” düzenlemesi yapılmıştır.

         

4734 sayılı Kanunun “İhale İlânlarında Bulunması Zorunlu Hususlar” başlıklı 24 üncü maddesinde, ihale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemeceği düzenlenmiş ve aynı maddenin (e) ve (f) bentlerinde, ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterlerin ihale ilanlarında belirtilmesi zorunlu kılınmıştır.

 

            Aynı Kanunun “İlânın Uygun Olmaması” başlıklı 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında;  13, 24 ve 25 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilânlar geçersizdir. Bu durumda, ilân bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz.” hükmüne,

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve ön yeterlik ilanlarının düzenlenmesi” başlıklı 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında; “İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            İhale ilanının 4.2.1 maddesinde, isteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu ile ilgili taahhüt altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler  ile 4.3.1 maddesinde, ihale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgelerin istenilmesine rağmen, idari şartnamede sözkonusu belgelere yer verilmediği anlaşılmış; ayrıca idari şartnamede ihale ilanında yer almayan yeterlik kriterlerinin düzenlendiği ve benzer iş tanımına ilişkin farklı düzenleme yapıldığı  görülmüştür.

 

            4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde, 13, 24 ve 25 inci maddelere uygun olmayan ilanlar usulüne uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihalenin yapılamayacağı düzenlenmiş olup, ihale ilanı ve idari şartnamede ihaleye katılım için istenen belgeler ve yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterlerin birbirine uygun olarak düzenlenmemesi mevzuata aykırılık teşkil ettiği gibi, ihaleye katılım için istenilen belgelerin belirsizlik arz etmesinin tekliflerin sağlıklı olarak değerlendirilmesini de etkileyeceği anlaşıldığından, idarece ihalenin iptali yönünde alınan kararda mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul