İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1085
  • Toplantı No: 2008/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/013
Gündem No :77
Karar Tarihi:03.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1085
Şikayetçi:
 Kadir YENER, Vekili: Av. Recep KILIÇ, Selmani Pak Cad. Murathan Nu 4 K.1 Üsküdar/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Prof.Kazım İsmail Gürkan Cad. Cağaloğlu / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.01.2008 / 315
Başvuruya konu ihale:
 G315 İhale Kayıt Numaralı “2007 yılı Kasım ve Aralık Ayı İçerisinde Yapılan İhaleler”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.02.2008 tarih ve 08.00.57.0201/2008-06E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından  yapılan 2007 yılı Kasım ve Aralık Ayı İçerisinde Yapılan İhaleler”e ilişkin olarak Kadir YENER Vekili Av.Recep KILIÇ’ın  04.01.2008 tarih ve 315 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İddiaların yerinde bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

İddiaların İncelenmesi Esas Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İstanbul İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından 2007 yılı Kasım ve Aralık ayları içerisinde yapılan temizlik, ilaçlama ve özel hizmet alımı ihalelerine firmalarının davet edilmediği,

 

            2) İstanbul İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından vergi ve sigorta prim borcu bulunan MZS ve Meşe firmalarına ihalelerin verildiği,

 

            3) İhaleye davet edilen ve ihale üzerinde bırakılan Efe Tem. Sos. Hiz. Ltd. Şti.’nin Kocaeli Devlet Hastanesi tarafından yapılan temizlik ve özel hizmet ihaleleriyle ilgili sorgulama kapsamındayken, sorgulamanın sonucu beklenilmeden bu firmaya ihale verildiği,

 

            4) Meşe ve MZS firmalarının ortaklarının 2005-2006 yıllarında Ak-Pak Ltd. Şti. adı altında faaliyet gösterdiği, bu kişilerin vergi, sosyal güvenlik primi borcu olduğu ve işçi ücretlerini ödememelerine rağmen bu şirketlere ihale verildiği,

 

            5) MZS firmasının vergi, sosyal güvenlik prim borcu ve işçi borçlarının başka bir şirketin hak edişinden kesildiği,

 

6) Meşe ve MZS firmalarının yukarıda belirtilen kusurlara rağmen kanuna karşı hile yapıp 2006 yılı Aralık ayında Özcan Metal Ltd. Şti. ile ortak girişim kurarak İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne iş yaptığı ve vergi ile stopaj borcunu ödemediği, bu paraların firmalarının hak edişinden kesildiği,

 

            7) İstanbul Valiliği Muhakemat Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığının yazıları ile MZS firmasının borcunun firmalarının hak edişinden kesilmesinin hatalı olduğunun belirtilmesine rağmen İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından bu yazılara aykırı hareket edildiği ve firmalarının hak edişlerine haciz konulduğu, bu durumun Borçlar Kanununun 534 üncü maddesine aykırı olduğu ve firmalarının zarara uğratıldığı,

 

            8) MZS firmasının üçüncü kişilere borcu nedeniyle de firmalarının hak edişine haksız bir şekilde haciz işlemi yapıldığı,

 

            9) İhale ortamında MZS ve Meşe firmalarının sahipleri hakkında bir sürü soruşturma ve sabıka olduğunun söylendiği, bu konunun adres sicilinden soruşturulması gerektiği,

 

İddia edilmektedir.

 

28.01.2008 tarih ve 2008/AK.H-57.1 sayılı Kurul Kararı ile başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak iddiaların incelenmesine, diğer iddialar yönünden ise iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığından başvurunun uygun bulunmadığına karar verilmiş olup, başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak iddialarla sınırlı yapılan inceleme ve hukuki değerlendirmeye aşağıda yer verilmiştir:

 

Başvuru sahibinin ikinci iddiasında, 2007 yılı Kasım ve Aralık ayı çerisinde yapılan ihalelerde vergi ve sosyal güvenlik prim borcu olan Meşe Ltd. Şti. ve MZS Ltd. Şti.’ne ihalelerin verildiği belirtilmiş olup, konuya ilişkin İstanbul İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden bilgi istenilmesi üzerine, anılan idarenin 10.01.2008 tarih ve 23 sayılı cevabi yazısında, MZS Ltd. Şti.’nin 2007 yılı Kasım ve Aralık aylarında yapılan ihalelere iştirak etmediği, Meşe Ltd. Şti.’nin “Rehabilitasyon Merkezleri ve Çocuk Yuvaları İçin Bakım, Temizlik ve Aşçılık Hizmeti Alımı” ihalesine katıldığı ve ihalenin bu firmanın ortağı olduğu ortak girişim üzerinde bırakıldığı belirtilmiştir.

 

İstanbul İl Sosyal Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 30.10.2007 tarihinde gerçekleştirilen 2007/169582 ihale kayıt numaralı Rehabilitasyon Merkezi ve Çocuk Yuvaları İçin Bakım, Temizlik ve Aşçılık Hizmetleri Alımı ihalesinin incelenmesinden; anılan ihalenin 30.10.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin Meşe Tem. Yem. Ür. Sağ. Hiz. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. – Hanedan Ulu. Taş. İnş. Tur. Tek. Gıd. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. – Jet Tem Tem. Bil. Ver. Oto. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi üzerinde bırakıldığı, idarece ihale üzerinde bırakılan ortak girişimin 30.10.2007 tarihli yazı ile sözleşmeye davet edildiği anlaşılmıştır.

 

Bunun üzerine Meşe Tem. Yem. Ür. Sağ. Hiz. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.’nin ihale tarihi olan 30.10.2007 tarihi itibariyle kesinleşmiş vergi borcu olmadığına ilişkin olarak Kocamustafapaşa Vergi Dairesi Müdürlüğünden alınan 30.10.2007 tarihli yazıyı sunduğu, anılan yazıda “…mükellefin ( / ) yıllarına ait 30.10.2007 tarihi itibariyle vergisi borcunun bulunmadığı kayıtlarımızın tetkikinden anlaşılmıştır.” ifadesine yer verildiği görülmüş olup, mezkur yazının incelenmesinden başvuru sahibinin vergi borcuna ilişkin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

Meşe Tem. Yem. Ür. Sağ. Hiz. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.’nin kesinleşmiş sigorta prim borcuna ilişkin olarak ise Fatih Sigorta Müdürlüğünden alınan 31.10.2007 tarihli yazıyı sunduğu, anılan yazıda “…Türkiye genelinde yapılan araştırma sonucunda 26.10.2007 tarihi itibariyle Kurumumuza 9.903,18 YTL borcunuz olup, sözkonusu borcunuzun 5458 sayılı Kanun uyarınca taksitlendirildiği ve bu taksitlendirmeye ilişkin yükümlülüklerini (taksit ve cari ay prim borçlarının) düzenli olarak yerine getirildiği anlaşılmıştır…” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanunun “İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları” başlıklı 10 uncu maddesinde; “…Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır:


c) Türkiye´nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan.

d) Türkiye´nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan.


Kurum, dördüncü fıkranın; (c) bendi ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının uygun görüşünü alarak sosyal güvenlik prim borcunun kapsamı ve tutarını; (d) bendi ile ilgili olarak, Gelir İdaresi Başkanlığının uygun görüşünü alarak vergi borcu kapsamına girecek vergileri; tür ve tutar itibariyle belirlemeye yetkilidir...” hükmüne,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale dışı bırakılma” başlıklı 51 inci maddesinde;

            “…“Türkiye’de kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu”nun değerlendirilmesinde, isteklinin;

            a) İlgili mevzuatına göre tahakkuk eden prim borçlarının süresi içinde ödenmemesi halinde kesinleşmiş prim borcu olduğu,

            b) Prim borcuna karşı dava açılması halinde, bu dava sürecinde veya takip ve tahsili durduracak geçici veya nihai bir karar bulunmadığı durumlarda kesinleşmiş prim borcu olduğu,

            c) Prim borcunun 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde cebren tahsili yolunda tesis edilen işlemlere karşı dava açılması halinde, bu dava sürecinde veya sonucunda takip ve tahsili durduracak geçici veya nihai bir karar bulunmadığı durumlarda kesinleşmiş prim borcu olduğu,

            d) Vadesi geçtiği halde ödenmemiş ancak ilgili kurum tarafından belli bir vadeye bağlanarak tecil edilmiş prim borçlarının, vadesindeki ödemeler aksatılmadığı sürece, kesinleşmiş prim borcu olmadığı,

            kabul edilecektir...” düzenlemesine,

 

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün IX/C maddesinde;

“4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (c) bendi uygulamasında kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun belirlenmesinde aşağıda belirtilen hususlar esas alınacaktır:

           

            Öte yandan isteklinin Türkiye genelindeki;

            1) İlgili kanunlara göre tecil ve taksitlendirilerek ya da özel kanunlara göre yeniden yapılandırılarak ödeme planına bağlanan ve anılan kanunlar gereğince tecil ve taksitlendirmeye ya da yapılandırmaya ilişkin taksit ve/veya cari aya ilişkin ödeme yükümlükleri yerine getirilmiş olması kaydıyla, tecil ve taksitlendirmeye ya da yeniden yapılandırmaya konu sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi, kesenek, kurum karşılığı, 1479 veya 2926 sayılı Kanunlardan doğan prim borçları ile bunların fer’ileri,

           

            kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olarak değerlendirilmeyecektir…” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Yukarıda anılan mevzuat hükümleri uyarınca, sosyal güvenlik prim borcunun taksitlendirilerek ödeme planına bağlanması ve taksitlendirmeye ilişkin taksit ve/veya cari aya ilişkin ödeme yükümlüklerin yerine getirilmiş olması halinde, sözkonusu prim borcu 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (c) bendi kapsamında kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olarak değerlendirilmemektedir.

 

            Meşe Tem. Yem. Ür. Sağ. Hiz. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.’nin kesinleşmiş sigorta prim borcuna ilişkin olarak sunduğu, Fatih Sigorta Müdürlüğünden alınan 31.10.2007 tarihli yazıda, anılan firmanın 26.10.2007 tarihi itibariyle sosyal güvenlik prim borcu olduğu belirtilmekle birlikte, bu borcun taksitlendirildiği ve bu taksitlendirmeye ilişkin yükümlülüklerin (taksit ve cari ay prim borçlarının) düzenli olarak yerine getirildiği ifade edildiğinden, sözkonusu borcun 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (c) bendi kapsamında “kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu” olmadığı anlaşılmıştır.

 

Ayrıca Kamu İhale Kurumunun 25.02.2008 tarih ve 874 sayılı yazısı ile Fatih Sigorta Müdürlüğünden Meşe Tem. Yem. Ür. Sağ. Hiz. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.’nin ihale tarihi olan 30.10.2007 tarihi itibariyle kesinleşmiş sigorta prim borcunun bulunup bulunmadığı hususunda bilgi istenilmesi üzerine, Fatih Sigorta Müdürlüğü tarafından anılan firmanın borcunun bulunmadığı belirtilmiş olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

İddiaların yerinde bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul