İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1087
  • Toplantı No: 2008/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/013
Gündem No :79
Karar Tarihi:03.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1087
Şikayetçi:
 Alanya Ceres Peyzaj İnş. Taah. Tur. Tic. ve San. Ltd. Şti., Şekerhane Mah. Belediye İşhanı No:19/6 Alanya/ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 Oba Belediye Başkanlığı, Cami Alanı Mah. 07460 Alanya/ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.01.2008 / 2149
Başvuruya konu ihale:
 2007/188488 İhale Kayıt Numaralı “Larva ve Uçkun Mücadele Hizmeti Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.02.2008 tarih ve 08.02.95.0203/2008-11E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Oba Belediye Başkanlığı’nca 27.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Larva ve Uçkun Mücadele Hizmeti Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Alanya Ceres Peyzaj İnş. Taah. Tur. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 09.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  21.01.2008 tarih ve 2149 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin aşırı düşük olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddiasının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

 İdari şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde, işin adı “Larva ve uçkun mücadele hizmet alımı işi ”, fiziki miktar ve türü “12 ay boyunca 25 kişi ile Larva ve uçkun mücadele hizmet alımı işi” düzenlemesi,

 

“Teklif Fiyata Dahil Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde; “Personelin yemek gideri günlük 7 YTL olarak hesaplanacaktır. Yüklenici teklif fiyatına personel yemek giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir. Yüklenici çalıştırılacak personelin giyim bedelini ayni olarak karşılayacaktır. Yüklenici tarafından karşılanacak bu giderlerin aylık gün sayısı olarak 26 gün esas alınacaktır.

 

26.5 Personelin iş kazaları meslek hastalıkları sigortası prim oranı %2 olarak tespit edilmiştir.” düzenlemesi,

 

“İşe başlama ve iş bitirme  tarihi” başlıklı 49 uncu maddesinde, İşe başlama 03.01.2008, iş bitirme tarihi  31.12.2008’dir. düzenlemesi,

 

Diğer hususlar” başlıklı 56 ncı maddesinde; “İşçiler için gerekli olan giysi, ayakkabı, çizme, eldiven maske giderleri teklif fiyata dahil edilecektir. Yüklenici çalışanların sağlık ile ilgili vizite vs işlemlerini anında yapmak zorundadır. Yükleniciye idarece fatura ve hakediş karşılığı ödeme yapıldığında; yüklenici çalıştırdığı personelin ücretini aynı gün içersinde öder. Ayrıca çalışanların ücretlerinden kesilen SSK vs prim ve vergileri zamanında ilgili kurumlara öder.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari şartnamede yer alan bu düzenlemeler dikkate alınarak yapılan hesaplama neticesinde, ihale konusu hizmet alımına ilişkin olarak asgari işçilik maliyetinin 277.166,75 YTL % 3 sözleşme gideri dahil teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamının (yemek bedeli dahil, giyim bedeli hariç) 285.481,75 YTL olduğu tespit edilmiştir.

 

İdarenin 27.12.2007 tarih ve 638 sayılı yazısı ile ihale üzerinde bırakılan Basis Tur. San. Tem. Hiz. Ltd. Şti.-Görsel Tarımsal Ürt. Paz. Ltd. Şti. iş ortaklığından teklif bileşenleriyle ilgili olarak yazılı açıklama talep ettiği, ancak Basis Tur. San. Tem. Hiz. Ltd. Şti.-Görsel Tarımsal Ürt. Paz. Ltd. Şti. iş ortaklığının ise teklif bileşenlerine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadığı, 27.12.2007 tarihli yazı ile söz konusu işten maddi bir beklentilerinin bulunmadığını, iş deneyimi kazanmak amacıyla ihaleye teklif verdiklerini beyan ettikleri görülmüştür.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi, b) Hizmet Alımı İhalelerinde” başlığı altında; “Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Bu durumda, aşırı düşük teklif sorgulaması yapılan Basis Tur. San. Tem. Hiz. Ltd. Şti.-Görsel Tarımsal Ürt. Paz. Ltd. Şti. iş ortaklığının teklifinin, Kamu İhale Genel Tebliğinde yer alan asgari işçilik maliyeti üzerinden %3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan tekliflerin reddedileceğine ilişkin düzenleme dikkate alınarak değerlendirme dışı bırakılması gerekirken, ihalenin bu istekli üzerinde bırakılması mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

 

Ayrıca, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif dosyası incelendiğinde, idari şartnamede anahtar teknik personel olarak öngörülen bir adet ziraat mühendisine ait mezuniyet belgesine ve istekli bünyesinde çalıştığına dair sosyal güvenlik kurumu bildirgesine rastlanılmamıştır. 

 

Başvuru sahibinin teklif dosyasının incelenmesi neticesinde, teklif dosyası içinde geçici teminat mektubu ve bankalardan temin edilecek banka referans mektubu ve mali durum bildiriminin bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu bakımdan başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

Tokgöz Gıda Paz. Tem. Hiz. Ltd. Şti.’nin teklif dosyasının incelenmesi neticesinde, teklif dosyası içinde kalite ve standarda ilişkin belgeler ile anahtar teknik personele ilişkin belgelerin  yer almadığı görülmüştür. Bu bakımdan Tokgöz Gıda Paz. Tem. Hiz. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde de mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

Sonuç olarak başvuruya konu ihaleye teklif veren 4 istekliden Basis Tur. San. Tem. Hiz. Ltd. Şti.-Görsel Tarımsal Ürt. Paz. Ltd. Şti. iş ortaklığı, Alanya Ceres Peyzaj İnş. Taah. Tur. Tic. ve San. Ltd. Şti. ve Tokgöz Gıda Paz. Tem. Hiz. Ltd. Şti.’nin tekliflerinin geçersiz olduğu tespit edilmiştir. Başvuruya konu ihalede asgari toplam maliyetin üstünde ve geçerli tek teklif sahibinin Belga Sağlık ve Zirai Ür. San. Ltd. Şti. olduğu anlaşılmıştır.  Bu durumda, ihale üzerinde bırakılan Basis Tur. San. Tem. Hiz. Ltd. Şti.-Görsel Tarımsal Ürt. Paz. Ltd. Şti. iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak, ihalede tek geçerli teklif olan Belga Sağlık ve Zirai Ür. San. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirilerek ihalenin sonuçlandırılması gerekmektedir.

Başvuru sahibinin şikayet başvurusunu sonuçlandıran 10.01.2008 tarihli kararın, aynı gün başvuru sahibine tebliğ edildiği, bu tarihten sonra başvuru sahibinin itirazen şikayet başvurusu hakkını kullanması için tanınan 15 günlük sürenin dolması beklenmeden 16.01.2008 tarihinde sözleşme imzalandığı anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde ihale süreci içerisinde idareye yapılacak şikayet başvuruları üzerine 30 gün içinde idarece bir karar alınmaması veya alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması halinde, 30 günlük sürenin bitimini veya karar tarihini izleyen on beş gün içinde, ivedilik ve kamu yararı bulunan hallerde ihale yetkilisince ihale işlemlerine devam edilmesi kararı alınan hallerde üç gün içinde Kamu İhale Kurumuna inceleme talebinde bulunulabileceği hüküm altına alınmış, 56 ncı maddesinde ise Kurum tarafından yapılacak inceleme ve bu inceleme sonucu alınacak kararlara ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir.

Şikayet süreci; ihaleyi yapan idareler ve Kurum için ayrı ayrı ancak ihale süreci içerisinde bir bütün olarak düzenlenmiştir. İdarenin şikayet üzerine verdiği kararın uygun bulunmaması veya otuz gün içinde karar verilmemesi hallerinde, on beş gün içerisinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabileceğinden, Kuruma yapılacak başvuru için öngörülen süre içinde idarelerce sözleşme imzalanamayacaktır.

İncelenen ihalede, ihale yetkilisince şikayet başvurusunu sonuçlandıran kararın yanı sıra ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı alınmadan idarece 10.01.2008 tarihli şikayetin reddine ilişkin kararın aynı tarihte başvuru sahibine tebliğ edildiği, bu durumda Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu için öngörülen on beş günlük itirazen şikayet süresi beklenilmeden 16.01.2008 tarihinde 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleşmenin imzalandığı tespit edilmiştir.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

 

Açıklanan nedenlerle;

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul