İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1089
  • Toplantı No: 2008/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/013
Gündem No :81
Karar Tarihi:03.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1089
Şikayetçi:
 Zen Temz. Gıda Elek. İnş. Teks. Taah. San. Tic. Ltd. Şti., Ordu Caddesi No 36 K 2/2 Bandırma/BALIKESİR
 İhaleyi yapan idare:
 Ağrı Devlet Hastanesi Baştabipliği, Fırat Mah. Tedaş Cad. No 10 04100 AĞRI
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.02.2008 / 3950
Başvuruya konu ihale:
 2007/147426 İhale Kayıt Numaralı “Genel Temizlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.02.2008 tarih ve 08.04.69.G011/2008-10E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ağrı Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 24.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Genel Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Zen Temz. Gıda Elek. İnş. Teks. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 28.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibinin  05.02.2008 tarih ve 3950 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İdari şartnamenin 7.3.4 makine tesis ve diğer ekipmana ait belgeler başlıklı maddesinde isteklinin kendi malı olma şartının arandığı, bu düzenlemenin yönetmelik hükümlerine aykırı olduğu,

 

2) İdari şartnamenin 7.4 maddesinde, "Bu ihalede benzer iş olarak kamu veya özel hastanelerde yapılmış genel temizlik hizmetleri işi benzer iş olarak kabul edilecektir" düzenlemesine yer verildiği, benzer iş tanımının ihale konusu hizmetin adıyla birebir aynı olduğu ve ayrıca kamu ve özel hastanelerde yapılmış genel temizlik hizmetleri işinin benzer iş olarak kabul edilmesinde iş tanımının rekabeti daraltıcı nitelikte olduğu,

 

3) Standart formlar arasında bulunan birim fiyat teklif cetvelinin boş bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu,

 

4) İdarenin 04.01.2008 tarih ve 90 sayılı yazısı ile 28.12.2007 tarihinde idareye yaptıkları şikayete cevap vermek için iş bitirme belgesi, mevzuata uygun bilanço ve gelir tablosu, ticaret oda belgesi ve faaliyet belgesi, mali durum belgesi / banka referansı gibi belgelerin istenildiği, bunun mevzuata aykırı olduğu, idareye yapılan şikayete 30 gün geçmesine rağmen cevap verilmediği,

 

İddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ait belgeler” başlıklı 44 üncü maddesinde;

 

İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.

 

Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır…”

 

Hükmü yer almaktadır.

 

İhale ilanının 4.3.3 maddesi ve idari şartnamenin 7.3.4 maddesinde makine tesis ve diğer ekipmanın isteklinin kendi malı olmasının istenildiği belirlenmiştir. Anılan düzenlemede mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 2 nci maddesine göre işin adının; “730 Takvim Günü Malzeme Dahil 100 İşçi İle Temizlik Hizmeti Alımı” olduğu, işin yapılacağı yerin “Ağrı Devlet Hastanesi ve Ek Binası Olan (Eski SSK. Hastane Binası) binaları kapalı alana ilave hastane binalarının çevresi, otopark ve bahçelerinin genel temizliği, çamaşırhanesi, kalorifer yakma ve bakım işi” olarak belirlendiği anlaşılmaktadır.

    

İdari şartnamenin 7.4 üncü maddesinde, “Kamu ve özel hastanelerde yapılmış genel temizlik hizmetleri işi benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İdarece şartnamede yapılan düzenlemelere bakıldığında hastane temizliği yanında hastane binalarının çevresinin, otopark ve bahçelerin, çamaşırhanenin temizliği ile kalorifer yakma işinin de yapılacak işler arasında olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda benzer iş olarak sadece kamu ve özel hastanelerde yapılmış genel temizlik hizmetlerinin kabul edileceğine ilişkin düzenleme yapılmış olması, yaptırılması öngörülen diğer işlere ait iş deneyim belgesine sahip olanların ihaleye katılımını engelleyeceğinden anılan düzenlemede mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII.M.2 maddesinde; “…Birim fiyat üzerinden teklif alınan bütün hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir. Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir.” açıklaması bulunmakta olup, idarece hazırlanan birim fiyat teklif cetvelinin boş bırakılmasında mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 54 üncü maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Şikayet ehliyeti” başlıklı 5 inci maddesinde bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden istekli olabileceklerin şikayet başvurusunda bulunabileceği hükme bağlanmış ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmelikte başvuruya ilişkin esas ve usuller belirlenmiştir.

 

          4734 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatta bir düzenleme yok iken, idarenin 04.01.2008 tarih ve 90 sayılı yazısı ile, doküman satın alarak istekli olabilecekler konumunda bulunan şikayetçinin 28.12.2007 tarihinde idareye yaptığı şikayet başvurusuna cevap vermek için iş bitirme belgesi, mevzuata uygun bilanço ve gelir tablosu, ticaret oda belgesi ve faaliyet belgesi, mali durum belgesi / banka referansı gibi belgeleri istemesi mevzuata aykırıdır.

 

B- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (ı) bendi uyarınca ön yeterlik veya tekliflerin değerlendirilmesi aşamasındaki işlemlerde eşit muamele yapılıp yapılmadığı yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İhalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenen Yılmaz Dönmez İnş. Taah. Ticaretin teklif zarfı içerisinde idari şartnamede istenilen İSO 9001-2000 kalite belgesinin bulunmadığı ve iş deneyim belgesinin miktarının teklif etmiş olduğu bedelin %35’inden az olduğu ihale komisyonunca zarf açma ve belge kontrol tutanağında belirlenmesine karşın anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenmesi 4734 sayılı Kanunun 37 inci maddesine aykırıdır.

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde ihale süreci içerisinde idareye yapılacak şikayet başvuruları üzerine 30 gün içinde idarece bir karar alınmaması veya alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması halinde, 30 günlük sürenin bitimini veya karar tarihini izleyen on beş gün içinde, ivedilik ve kamu yararı bulunan hallerde ihale yetkilisince ihale işlemlerine devam edilmesi kararı  alınan hallerde üç gün içinde Kamu İhale Kurumuna inceleme talebinde bulunulabileceği hüküm altına alınmış, 56 ncı maddesinde ise Kurum tarafından yapılacak inceleme ve bu inceleme sonucu alınacak kararlara ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir.

 

Şikayet süreci; ihaleyi yapan idareler ve Kurum için ayrı ayrı ancak ihale süreci içerisinde bir bütün olarak düzenlenmiştir. İdarenin şikayet üzerine verdiği kararın uygun bulunmaması veya otuz gün içinde karar verilmemesi hallerinde, on beş gün içerisinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabileceğinden, Kuruma yapılacak başvuru için öngörülen süre içinde idarelerce sözleşme imzalanamayacaktır.

 

İncelenen ihalede, başvuru sahibinin 18.12.2007 tarihinde doküman satın alarak 28.12.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, ihale yetkilisince şikayet başvurusunu sonuçlandıran kararın yanı sıra ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı alınmadan ve şikayet başvurusu üzerine otuz gün içinde karar verilmeden bu sürenin bitimini izleyen günden itibaren Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu için öngörülen on beş günlük itirazen şikayet süresi beklenilmeden 31.12.2007 tarihinde 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleşmenin imzalandığı tespit edilmiştir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

İncelemeye konu ihalede 20 adet ihale dokümanının satın alındığı, 5 isteklinin teklif verdiği, yapılan inceleme sonucunda bu tekliflerden iki adedinin geçerli olduğu, ancak geçerli tekliflerden bir adedinin de yaklaşık maliyetin üzerinde bulunduğu gözönüne alındığında, anılan ihalede 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı, ihalenin bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, karara katılıyorum.

 

 

 

 

 

 

 

 

   


İşe ait idari şartnamenin 2 nci maddesine göre işin adının; “730 Takvim Günü Malzeme Dahil 100 İşçi İle Temizlik Hizmeti Alımı” olduğu ve işin yapılacağı yerin hastane olduğu anlaşılmaktadır.

    

İdari şartnamenin 7.4 üncü maddesinde, “Kamu ve özel hastanelerde yapılmış genel temizlik hizmetleri işi benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesine yer verildiği görülmektedir.

 

Hastaneler, hastalara sağlık hizmetlerinin sunulduğu alanlardır. Burada yapılacak temizlik hizmetlerinin doğrudan genel sağılığı etkileyeceği dikkate alındığında, bu alanların temizliğinin bilgi birikimi ve tecrübeyi gerektireceği açıktır. Nitekim Danıştay 13. Dairesi de 3/11/2006 tarihli ve E: 2006/1168, K: 2006/4189 sayılı kararında, hastane temizlik hizmet alımlarında benzer iş tanımının temizlik hizmetleri ile sınırlandırılabileceğine karar vermiş olduğundan, benzer iş tanımının, hastane temizliği ile sınırlandırılmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

Bu nedenle sadece hastanelerde yapılmış olan temizlik işlerinin benzer iş olarak kabul edilmesinin mevzuata aykırı bulunmadığı düşüncesiyle, benzer iş olarak sadece kamu ve özel hastanelerde yapılmış genel temizlik hizmetlerinin kabul edileceğine ilişkin düzenlemenin ihaleye katılımı engelleyeceği yönündeki çoğunluk görüşüne katılmıyoruz.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul