İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1093
  • Toplantı No: 2008/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/013
Gündem No :86
Karar Tarihi:03.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1093
Şikayetçi:
 Merlin İletişim Cihazları Hizm. San. Ltd. Şti., Tunalıhilmi Cad. No:30/C Kavaklıdere/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 TMO Genel Müdürlüğü Teknik İşler Dairesi Başkanlığı, Müdafa Cad. No:18 06100 Kızılay Çankaya/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.01.2008 / 1992
Başvuruya konu ihale:
 2007/179273 İhale Kayıt Numaralı “7 Adet Şoförsüz Araç Kiralama Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.02.2008 tarih ve 08.02.83.G012/2008-15E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            TMO Genel Müdürlüğü Teknik İşler Dairesi Başkanlığı’nca 13.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “7 Adet Şoförsüz Araç Kiralama Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Merlin İletişim Cihazları Hizm. San. Ltd. Şti.’nin 28.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  18.01.2008 tarih ve 1992 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1- Birim fiyat teklif mektubu ve eki cetvelinde 1 adet 1600 cc’ lik binek araç ve 6 adet 1500 cc’ lik binek araç ifadesine yer verildiği, ancak teknik şartnamede ve sözleşmede araçlardan 6 tanesinin kiralama süresinin 12 ay olarak belirtildiği, 1500 cc’ lik araçlardan birinin ise kiralama süresinin 12 aylık değil 6 aylık dönem için belirlendiği, bu aracın teklif fiyatının diğer araçlar içinde yer alması nedeniyle teklif cetvelini oluşturmalarının engellendiği, bu sebeple ihale dokümanı içinde yer alan birim fiyat teklif cetvelinin yeniden düzenlenmesi gerektiği,

 

2- Teknik şartnamede kiralanacak aracın özellikleri ve diğer şartlar başlığı altında belirtilen teknik özellikler dikkate alındığında, 1600 cc’lik araca ilişkin teknik özelliklerin Volkswagen Passat markalı aracı, 1500 cc’ lik araca ilişkin teknik özelliklerinin ise Renault Megane 2 sedan Expression markalı aracı tarif ettiği dolayısıyla bu hususun 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesine aykırılık teşkil ettiği,

 

            İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale komisyon kararı ile; 1500 cc’ lik binek aracı için Bektur Turz. Yat. ve İşl. A.Ş. Granit İlan Rek. Nak. İnş. Turz. Ve Güz. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti. Paşa Ticaret Serdal Engül - Serkaner Ticaret Bedir Erişen İş ortaklığı Beyaz Operasyonel Oto Kiralama A.Ş.’nin 72 ay üzerinden verdikleri tekliflerinin re’sen 66 ay üzerinden hesaplanarak düzeltildiği, 1600 cc’lik binek aracı için Beyaz Operasyonel Oto Kiralama A.Ş.’nin 6 ay üzerinden verdiği teklifin re’sen 12 ay olarak düzeltildiği, Osman Dağ Taşımacılık firmasının 6 adet 1500 cc’lik binek aracı için verdiği teklifi 1 adet 1600 cc’lik binek aracı kaleminin karşısına yazdığı, bu durumun firmaya sorularak teyit yazısı alındığı, Genç İnş. Turz. Sey. Ac. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin 3 adet 1500 cc’lik binek aracı için teklif verdiği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, kalan ve düzeltilen tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda ihalenin 1 inci kaleminin (1 adet 1600 cc’lik binek  aracı) 14.274,00 YTL bedel ile Granit İlan Rek. Nak. İnş. Turz. Ve Güz. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, ihalenin 2 nci kaleminin de (6 adet 1500 cc lik binek aracı) 63.300,00 bedel ile, Koçbey Turz. Taş. Güv. Gıda Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde  bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

İhale ilanının 2 nci maddesinde ihale konusu hizmetin türü, miktarının; “1 (bir) adet 1600 cc benzinli veya dizel sedan tipi (2007 model ve üstü), 6 (altı) adet 1500 cc dizel sedan tipi (2007 model ve üstü)  olmak üzere toplam 7 adet şoförsüz hizmet aracı kiralama” işi olarak, işin süresinin “6 adet araç için 01.01.2008-31.12.2008 ile 1 adet araç (1500 cc) için 01.01.2008-30.06.2008” olarak belirtildiği, idari şartnamenin 49 uncu maddesinde de işin süresi ile ilgili aynı düzenlemeye yer verildiği,

 

Teknik şartnamenin 1 inci maddesinde de; “6 adet binek aracı 01.01.2008-31.12.2008 tarihleri arasında 12 ay süre ile kiralanacaktır. Ayrıca, şoförsüz 1 adet binek aracı da (1500 cc’ lik araçlardan) 01.01.2008-30.06.2008 tarihleri arasında kiralanacaktır.” düzenlemesine yer verildiği,

 

İdarece hazırlanan standart formlar arasında yer alan birim fiyat teklif mektubu eki cetvelinin;

 

“1600 cc’ lik binek araç : 1 adet

1500cc’ lik binek araç   : 6 adet” olarak düzenlendiği,

 

Teknik şartnamenin 19 uncu maddesinde “Yüklenici firma teklifini aylık kira bedeli birim fiyat olarak (KDV hariç) verecek, araç kira bedeli için teklif ettiği aylık birim fiyat teklif üzerinden ödeme yapılacaktır. Ödemeler her ay sonunda fatura karşılığı yapılacaktır.” düzenlemesine yer verildiği görülmüştür.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün “VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar” başlığının “M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” alt maddesi gereğince “… 2-…Birim fiyat üzerinden teklif alınan işlerde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir. Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici karı ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların kar dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Birim fiyat teklif cetveli teklif mektubunun eki olup, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 6 ncı maddesi uyarınca; işin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak; idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekliler tarafından teklif edilen birim fiyatlar ve bunların çarpımı sonucu bulunan toplam tutarları göstermek amacıyla düzenlenir.

 

Başvuru konusu ihalede, isteklilere verilen birim fiyat teklif mektubu eki cetvelinde kiralama sürelerinin belirtilmediği, araç tipi ve miktarı belirtilerek tekliflerin alındığı anlaşılmıştır.

 

Şikayet başvurusu üzerine idarece alınan kararda, birim fiyat mektubu eki cetvelinin, aylık kira bedelinin birim fiyat olarak belirtileceği, bu fiyatların 1 inci kalem için 12 (ay) ile çarpılarak, 2 nci kalem için ise (5X12)+(6X1)=66 (ay) ile çarpılarak doldurulacağı belirtilmiştir.

 

İstekliler tarafından sunulan teklif dosyalarının incelenmesi neticesinde;

 

Granit İlan Rek. Nak. İnş. Turz. Ve Güz. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubu eki cetvelinde 1 inci kalemde miktarın 1 adet, teklif edilen birim fiyatın 39,00 YTL, tutarının ise 14.274,00, 2 nci kalemde miktarın 6 adet, teklif edilen birim fiyatın 39,00 YTL, tutarının ise 85.644,00 YTL olduğu, buna göre her iki kalemde de iş kaleminin miktarı ile teklif edilen birim fiyatın çarpımının, karşısında yazan tutarı sağlamadığı,

 

İsteklilerden Koçbey Turz. Taş. Güv. Gıda Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti., Uygur Turz. Tic. ve San. Ltd. Şti., Ostal Otomotiv İnş. Turz. Nak. Tic. Ltd. Şti., Destina Turz. Taş. Tem. Bil. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından birim fiyat teklif mektubu eki cetvellerinin 12 aylık 1 adet 1600 cc’lik binek araç, 12 aylık 5 adet  1500 cc’lik binek araç ve 6 aylık 1 adet 1500 cc’lik binek araç olmak üzere 3 kalem olarak doldurulduğu,

 

İsteklilerden Beyaz Operasyonel Oto Kiralama A.Ş., Osman Dağ Taş. Paşa Ticaret Serdal Engül - Serkaner Ticaret Bedir Erişen iş ortaklığının ve Granit İlan Rek. Nak. İnş. Turz. ve Güz. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti. birim fiyat teklif mektubu eki cetvellerini idarece hazırlanan birim fiyat teklif mektubu eki cetveline göre oluşturdukları,

 

Anlaşılmıştır.

 

Buna göre ihale dokümanında 1500 cc’lik araçlardan 1 tanesinin kiralama süresinin 6 ay olarak belirtilmiş olmasına karşılık idarece hazırlanan birim fiyat teklif mektubu eki cetvelinde araçların kiralama süresinin belirtilmemesinin, isteklilerin tekliflerini birbirinden farklı oluşturmalarına sebebiyet verdiği, dolayısıyla isteklilerin tekliflerini hazırlarken tereddüde düşürecek nitelikte olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Diğer taraftan; idarece re’sen, Granit İlan Rek. Nak. İnş. Turz. ve Güz. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 6 adet 1500 cc’lik araç için teklif ettiği 85.644,00 YTL ’lik teklifin 66 ay üzerinden hesaplanarak 78.507,00 YTL olarak değiştirildiği,

 

Paşa Ticaret Serdal Engül - Serkaner Ticaret Bedir Erişen İş ortaklığının 6 adet 1500 cc’lik araç için teklif ettiği 104.184,00 YTL ’lik teklifin 66 ay üzerinden hesaplanarak 95.502,00 YTL olarak değiştirildiği,

Beyaz Operasyonel Oto Kiralama A.Ş.’nin 1 adet 1600 cc’lik araç için 6 ay üzerinden teklif ettiği 8.670,00 YTL ’lik bedelin 12 ay üzerinden hesaplanarak 17.340,00 YTL, 6 adet 1500 cc’lik araç için teklif ettiği 93.240,00 YTL’lik teklifin 66 ay üzerinden hesaplanarak 85.470,00 YTL olarak değiştirildiği,

 

Bektur Turz. Yat. ve İşl. A.Ş.nin birim fiyat mektubu eki cetvelinde 1 inci kalemin tutarının 1.285,00 YTL, 2 nci kaleminin tutarının 5.910,00 YTL olduğu, iki kalemin toplamı olan 7.195,00 YTL’nin 12 (ay) ile çarpılmak suretiyle 86.340,00 YTL’lik toplam teklif bedelinin oluşturulduğu, idarece 6 adet 1500 cc’lik araç için 72 (12X6 ay) ay üzerinden hesaplanan teklifin 66 ay üzerinden hesaplanarak 65.010,00 YTL olarak değiştirildiği,

 

Görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 37 nci maddesinde; “En son aşamada, isteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvelde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafından re´sen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir. İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Buna göre, istekliler tarafından verilen tekliflerin sadece teklif mektubu eki cetvelde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, idarece re’sen düzeltilebileceği hüküm altına alınmıştır.

 

Başvuruya konu ihalede, idarece isteklilerin tekliflerinde aritmetik hata bulunmadığı halde, birim fiyat teklif mektubu eki cetvelinde birim fiyatın kaç ay ile çarpılacağı hususunda istekliler açısından tereddüt hasıl olması nedeniyle hatalı olarak verilen tekliflerin düzeltilmesinin mevzuata aykırı olduğu belirlenmiştir.

                 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 1 inci maddesinde araçların teknik özellikleri ile ilgili olarak;

 

“1 adet: 1600 cc benzinli veya dizel sedan tipi (2007 model ve üstü), 4 silindir, ABS hava yastığı (en az 6adet), alarm, çelik jant,  cd-radyo, elektrikli ayna, elektrikli cam, elektrikli koltuk, ESP klima, kataliysatör, sis lambası, merkezi kilit, park pilot, hidrolik direksiyon, 6 ileri manuel veya otomatik triptonic vites, metalik koyu renk, uzunluk:4765mm genişlik:1820 mm yükseklik:1472 mm ağırlık: 1300-1556 kg aralığında,

 

6 adet 1500 cc Dizel, DCİ Sedan tipi (2007 model ve üstü), ABS, hava yastığı, merkezi kilit, yağmur sensörü, cd-radyo, uzaktan kumandayla cam kapama, far sensörü, arka ve arka yan cam perdeleri, arka koltuk kol dayaması, arka koltuk başlığı, 80hp, Türkçe uyarı ekranı, ESP, klima, sis farı kataliysatör, hız sabitleyici-sınırlayıcı, uzaktan kumanda, 4 cam otomatiği, düz vites, hidrolik direksiyon, Renk: füme,metalik gri, gümüş gri, bal köpüğü, uzunluk: 4498 mm ağırlık:1170 kg yükseklik:1460 mm” şeklinde düzenleme yapıldığı görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinde; “Gerek duyulması halinde alınacak hizmetin teknik ayrıntılarını ve şartlarını gösteren bir teknik şartname hazırlanarak ihale dokümanına dahil edilir. İdarelerce hazırlanacak teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

 

Bu çerçevede, idarelerce yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterlerin rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenmemesi gerekmektedir.

 

Teknik şartnamede araçlara ilişkin teknik özelliklerin çok detaylı olarak belirtilmesinin, özellikle araçların uzunluk, genişlik ve ağırlık değerleri için, aralık değer yerine tek bir değer verilmesinin, ihaleye katılımı daraltacak nitelikte olduğu ve istekliler açısından fırsat eşitliği sağlayacak nitelikte olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

İnceleme konusu ihalede;

 

Başvuru sahibinin 2 nci iddiasının incelenmesi sonucu, teknik şartnamenin 1 inci maddesinde kiralanacak araçlara ilişkin teknik özelliklerin çok detaylı olarak belirtilmesinin, özellikle araçların uzunluk, genişlik ve ağırlık değerleri için, aralık değer yerine tek bir değer verilmesinin, ihaleye katılımı daraltacak nitelikte olduğu ve istekliler açısından fırsat eşitliği sağlayacak nitelikte olmadığı belirlenerek, bu hususun mevzuata aykırı olduğuna karar verilmiştir.

 

Teknik şartnamedeki söz konusu düzenlemede; kiralanacak araçların uzunluk, genişlik ve ağırlık değerleri için, aralık değer yerine tek bir değer verilmesinin yanı sıra 2007 model ve üstü olması şartı getirilmesinin de mevzuata aykırı olduğu ve ihaleye katılımı daraltacak nitelikte olduğundan, bu hususun da ihalenin iptaline ilişkin aykırılık olarak belirlenmesi gerektiği yönündeki düşüncemle karara katılıyorum.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul