• Karar No: 2008/UH.Z-1094
  • Toplantı No: 2008/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/013
Gündem No :87
Karar Tarihi:03.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1094
Şikayetçi:
 Akın-Sel İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti., Adakale Sokak No:22/21 Kızılay/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Dr. Hulusi Alataş Elmadağ Devlet Hastanesi, Kemalpasa Mah. Soğukpınar Sok. No:3 06780 Elmadağ/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.01.2008 / 2906
Başvuruya konu ihale:
 2007/178668 İhale Kayıt Numaralı “Genel Temizlik ve İlaçlama İşi Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.02.2008 tarih ve 08.03.64.G012/2008-17E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Dr. Hulusi Alataş Elmadağ Devlet Hastanesi’nce 11.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Genel Temizlik ve İlaçlama İşi Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Akın-Sel  İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin 19.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  25.01.2008 tarih ve 2906 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1- İhale üzerinde bırakılan isteklinin idari şartnamede belirtilen devlet hastanesi veya özel hastanelerde bitirilmiş iş deneyim belgesinin bulunmadığı,

 

2- İdarece aşırı düşük sorgulaması dahi yapılmadan ihalenin anılan istekli üzerinde bırakıldığı, ayrıca söz konusu isteklinin teklifi, idari şartnamede ayni olarak karşılanacağı belirtilen yemek bedeli ve 24 aylık malzeme ve ilaçlama bedelini karşılayamayacağından, ihalenin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olan firmaları üzerinde bırakılması gerektiği,

 

3- İdarenin ihale tarihinden 4 gün önce zeyilname düzenleyerek idari şartnamede yer alan iş deneyim belgesi ile ilgili düzenlemeyi mevzuata aykırı olarak değiştirdiği, bu nedenle idari şartnamedeki düzenlemenin kabul edilmesi gerektiği,

 

İddia edilmektedir

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhale komisyon kararı ile, ihaleye katılan 4 isteklinin belgelerinin eksiksiz olduğu, ancak Genç Aslan Tem. İlaç. İnş. Turz. Nakl. ve Gıda Tic. Ltd. Şti.’nin ihale dosyasında ilaçlama işi ile ilgili olarak sunmuş olduğu taahhütnamede ilaçlama yapacak firmanın Sağlık Bakanlığından alınmış yetki belgesi ile birim fiyat teklif mektubunun ayrıntılı olmadığı tespit edilerek, söz konusu eksiklik tamamlatılabilecek bilgi eksikliği niteliğinde olduğundan tamamlattırılmasının istenildiği, isteklinin tamamladığı belgelerde teknik şartnamede “İstekliler tekliflerinde işçilerin yemek ihtiyaçları için bir bedel öngörmeyeceklerdir.” düzenlemesine rağmen teklifinde yemek bedelini yansıttığından değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin yaklaşık maliyetin altında ikinci avantajlı teklifi veren Eryiğit Reklam Tem. Güv. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı görülmüştür. 

 

İdari şartnamenin 2 nci maddesinde “İşin Adı: Malzemeli Genel Temizlik ve İlaçlama Hizmet Alımı” düzenlemesi ile, idari şartnamenin 7.4 maddesinde ve ihale ilanının 4.4 maddesinde benzer iş ile ilgili olarak “Kamu veya özel sektörde adı geçen genel temizlik ve ilaçlama hizmetleri benzeri iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi yer almıştır.

 

İhale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde; ihale üzerinde bırakılan Eryiğit Reklam Tem. Güv. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından ihaleye Kazan Belediye Başkanlığı tarafından verilen 13.11.2006 tarihli iş deneyim belgesinin sunulduğu, söz konusu iş deneyim belgesinde işin adının “5 Adet Park ile Ankara Caddesi Orta Refüjün Bakımı, Temizliği ve Dikili Bitkilerin Korunması İşi”, sözleşme tarihinin 27.03.2006, toplam keşif/sözleşme bedelinin 139.960,00 YTL olduğu fakat belge tutarının belirtilmediği anlaşılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin  “İş Deneyim Belgesinin Düzenlenmesi” başlıklı 53 üncü maddesinde; “Bir sözleşme kapsamında 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara gerçekleştirilen veya yapımla ilgili hizmet işleri ile sınırlı olmak üzere denetlenen veya yönetilen işler için iş deneyim belgeleri, iş sahibi tarafından düzenlenir ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanır.” hükmü,

 

59 uncu maddesinin (e) bendinde; “İş deneyimlerinin değerlendirilmesinde ihale veya ön yeterliğin ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yılda yapılan işler ve iş kısımları dikkate alınır. İş bitirme ve iş durum belgelerinde yazılı deneyim tutarlarının sözleşme bedelinin asgari % 70’i oranında, iş denetleme ve iş yönetme belgelerinde yazılı deneyim tutarlarının ise sözleşme bedelinin asgari % 50’si oranında, ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği hususu, iş deneyim belgelerinden tespit edilir. Bu tespitin iş deneyim belgeleri üzerinden yapılamadığı durumlarda o işe ait düzenlenmiş hakediş raporları ve/veya idarece onaylı hakediş ödeme cetveli esas alınır. Ancak, bu belgelerin zorunlu nedenlerle ibraz edilemediği durumlarda, son beş yılda gerçekleşen işlerin oran ve tutarları doğrusal orantı yoluyla bulunur.” hükmü yer almaktadır.

 

Bu çerçevede idari şartnamede benzer iş olarak devlet, üniversite veya özel hastanelerde gerçekleştirilen işlerin belirtilmediği, kamu veya özel sektörde adı geçen genel temizlik ve ilaçlama hizmetlerinin kabul edildiği anlaşıldığından başvuru sahibinin bu iddiası yerinde bulunmamış olmakla birlikte, Eryiğit Reklam Tem. Güv. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu işin  “5 Adet Park ile Ankara Caddesi Orta Refüjün Bakımı, Temizliği ve Dikili Bitkilerin Korunması İşi” olduğu dikkate alındığında, ihale komisyonlarının Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 61 inci maddesine göre isteklilerce sunulan iş deneyim belgelerindeki bilgileri inceleme yetkileri bulunduğu, ancak idarece, belge tutarı ve benzer işe ilişkin tutarın istenilen asgari tutarı karşılayıp karşılamadığı konusunda inceleme yapıldıktan sonra değerlendirme yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;

 

“26.3.Bu işte çalıştırılacak  13  personelin yemek gideri ayni olarak yüklenici  firma tarafından karşılanacak olup; teklif fiyata dahildir.Ayni olarak karşılanacak bu giderlerin aylık gün sayısı olarak 26 (yirmialtı) gün esas alınacaktır.Yemek günde l öğün ;en az 3(üç) çeşit ve en az 1000 (bin) kalori olacaktır.

 

26.3.1.İşçilik ücreti ve diğer işçilik ödemeleri yükleniciye ait olup; teklif fiyata dahildir.

 

26.3.2-Bu işte çalıştırılacak 13 personelin giyecek gideri ayni olarak yüklenici firma tarafından karşılanacak tır.Her personel için yılda 2 takım elbise verilecektir.

 

26.3.3.2008-2009 yılında 4857 sayılı iş kanunu 47.nci maddesi uyarınca ;Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışmalar için çalışılacak gün sayısı toplam 27 gündür.Bu resmi tatillerde çalışacak personel sayısı her gün için 2 kişidir.(19/03/1981 tarih ve 17284 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2429 sayılı "Ulusal Bayram ve Genel Tatiller hakkında Kanun" da belirtilen çalışılacak tatil sayısı 2008 yılı 13,5 Gün 2009 yılı 13,5 gün olmak üzere toplam 27 gündür Buna göre Gün sayısı :27 x Çalışacak işçi sayısı 2 =54 gündür.Bu günlerde çalışacak işçi için ödenecek ücret teklife dahildir.

 

26.3.4.İhale konusu işin yürütülmesi sırasında kullanılacak olan malzeme ve ekipmanlar teknik şartnamede belirtilmiş olup; teklif fiyata dahildir.

 

26.3.5.Halk sağlığı alanında haşerelere karşı ilaçlama usul ve esasları kapsamında toplanı 7.500 m2 kapalı alan hastane, bahçesi ve çatı boşluğunun her ay rutin olarak ilaçlaması yapılacaktır.” düzenlemesi,

 

Teknik şartnamenin İşçilerin Maaş ve Yemekleri” başlıklı 4.3 maddesinde; “… İşçilerin yemek ihtiyaçları yüklenici tarafından karşılanacaktır. Ancak yükleniciye yemek ihtiyacının karşılanması noktasında bir bedel ödenmeyecek olup, bedelin karşılığı olarak, hizmet alımı kapsamında çalıştırdığı, işçilerin yemek ihtiyaçlarını karşılaması için hastanede çıkan yemekten bedelsiz olarak faydalanması imkanı verilecektir. İstekliler tekliflerinde işçilerin yemek ihtiyaçları için bir bedel öngörmeyeceklerdir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı bölümünde;

 

“İhale konusu işte çalışacak personele ilişkin yemek, yol ve giyecek gibi maliyetlerin istekli tarafından karşılanmasının öngörüldüğü hallerde, yukarıda yapılan hesaplamalara; yol ve yemek gibi maliyetlerin brüt tutarları eklenerek işçilik maliyeti bulunacaktır.


Çalışacak personelin yemek ve yol maliyetlerinin isteklilerce ayni olarak karşılanmasının öngörüldüğü işlerde, bu ihtiyaçların isteklilerce ayni olarak karşılanacağı idari şartnamelerin ilgili maddesinde belirtilecek ve aylık gün sayısı gösterilecek, ancak buna ilişkin bir bedel öngörülmeyecek, personelin bu ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin kriterler ve asgari standartlar (yemek çeşidi, kalori vb.) ise ihale dokümanının ilgili bölümünde belirlenecektir. Bu şekilde verilen tekliflerin değerlendirilmesinde ise tekliflerin söz konusu ayni ödemeleri de içerdiği kabul edilerek değerlendirmeler buna göre yapılacaktır. İstekliler, ayni olarak karşılayacakları yemek ve yol maliyetleri için bir bedel öngörecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verdiği cevapta bu bedeli belgelendirecektir.

 

Ancak idari şartnamede çalışacak personelin yemek veya yol maliyetinin idarenin yemekhanesinden veya personel servisinden karşılanacağı ve bedelinin yüklenicinin hakedişinden kesileceğine dair bir düzenleme yapılmışsa, yemek ve yol bedelinin ayni olarak karşılanacağı kabul edilecektir. Bu durumda her bir personel için hakedişten kesilecek yemek veya yol bedelinin tutarı idari şartnamede gösterilecektir. Hakedişten kesilecek bu yemek veya yol bedelinin, idare personeli için öngörülen yemek veya yol bedelinde bir artış yapılsa bile değiştirilemeyeceği göz önünde bulundurularak, yemek ve yol bedelinin yıl içinde meydana gelecek artışları da kapsayacak şekilde tahmini bir bedel olarak belirlenmesi gerekecektir.


Yemek, yol ve giyecek gibi ihtiyaçların isteklilerce karşılanmasının öngörülmediği durumlarda ise idari şartnamelerde bunlara ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmayacak ve sözleşmenin uygulanması sırasında yükleniciden çalışanlara ait bu tür giderleri karşılaması istenmeyecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yaklaşık maliyet hesabı içinde de yemek giderine ilişkin herhangi bir bedel öngörülmediği görülmüştür.

 

İdari şartnamede yer alan düzenlemeye göre, yemek giderinin ayni olarak yüklenici  firma tarafından karşılanacağı ve teklif fiyata dahil olduğu, asgari maliyetin, asgari işçilik maliyeti (çalıştırılacak 47 işçiye ilişkin asgari ücret, resmi ve dini bayramlarda çalışma ve sözleşme giderleri dahil) ile giyim bedeli, yemek bedeli ve bu işte kullanılacak temizlik malzemeleri giderinin toplanması suretiyle bulunacağı, teknik şartnamedeki düzenlemeye göre ise, işçilerin yemek ihtiyacının hastanede çıkan yemekten karşılanacağı ve isteklilerin işçilerin yemek ihtiyacı için bir bedel öngörmemesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde;  “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.
İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

 

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

 

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü bulunmaktadır.

 

Bu çerçevede, Kanunun anılan hükmünde, tekliflerin Kanunun 37 nci maddesine göre değerlendirilmesinden sonra belgelerinde herhangi bir eksikliği bulunmadığı tespit edilen ve teklifleri diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre aşırı düşük olan isteklilerden tekliflerinin bileşenleri ile ilgili açıklama istenilebileceği belirtilmiş olsa da, idarelerin, asgari işçilik maliyetinin üzerinde olmak kaydıyla, en düşük fiyat teklifi veren isteklinin ihale konusu iş ile ilgili  giyim bedeli, yemek bedeli ve bu işte kullanılacak temizlik malzemeleri tutarını karşılayabileceği anlaşıldığı takdirde, ihaleyi bu istekli üzerinde bırakarak ihaleyi sonuçlandırma yetkisi bulunmaktadır.

 

Ancak idari şartnamede ve teknik şartnamede yemek bedelinin teklif fiyata dahil edilip edilmeyeceği konusunda net bir düzenleme yapılmadığı, nitekim Büyük Pınar Bilgi İşl. Otom. Gıda Tem. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif fiyatına yemek bedelini yansıtmasına rağmen değerlendirme dışı bırakılmazken, en düşük fiyat teklifi veren Genç Aslan Tem. İlaç. İnş. Turz. Nakl. ve Gıda Tic. Ltd. Şti.’nin teknik şartnamedeki düzenlemeye göre teklifinde yemek bedelini yansıttığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı hususu da göz önüne alındığında, ihale dokümanında çelişkili düzenlemelere yer verilmesinin tekliflerin sağlıklı bir şekilde hazırlanmasını ve değerlendirilmesini engellediği sonucuna varılmıştır.

 

3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale ilanında yeterlik kriteri olarak belirtilmiş olmamasına karşılık, idari şartnamenin isteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler başlıklı 7.3.2 maddesinde; İstekli bu ihalenin temizlik işlerinin kapsamında temizliği yapılacak yerlerin ilaçlanmasında ilaçlama işinin yapılabilmesi için 27.01.2005 tarih ve 25709 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları hakkında Yönetmelik uyarınca yapacaktır. İstekli Sağlık Bakanlığından alınmış ilaçlama yetki belgesi veya ilaçlama işini Sağlık Bakanlığı ilaçlama yetki belgesine sahip bir firmaya yaptıracağına dair taahhütname vermek zorundadır, Taahhütname, veren firmalar ilaçlama yapacak firmanın Sağlık Bakanlığından alınmış yetki belgesini taahhütname ekinde sunacaklardır. “ düzenlemesinin yer aldığı,

 

İhale ilanının 3 üncü maddesinin (b) bendinde ihale tarihinin 11.12.2007 olarak belirtildiği, idarece 07.12.2007 tarihinde ilan metni ile idari şartname arasında çelişen durumlar bulunması nedeniyle ihale düzelme metni adı altında zeyilname düzenlendiği,

 

Düzenlenen zeyilnamede iş deneyim belgeleri ve benzer iş konusunda herhangi bir değişiklik yapılmadığı, ihale ilanında yer almamakla birlikte idari şartnamenin 7.3.2 maddesindeki düzenlemenin eklendiği,

 

Anlaşılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 33 üncü maddesinde; “İlan yapıldıktan sonra ihale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur. Ancak, teklif ve başvuruların hazırlanmasını etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi ya da istekli veya adaylarca yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale ve/veya ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin zeyilname, son teklif verme veya son başvuru tarihinden en az on gün (10) öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale veya ön yeterlik dokümanı alanların tümüne yazılı olarak iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir ve son teklif verme veya ön yeterlik son başvuru tarihinden en az on (10) gün önce bilgi sahibi olmaları sağlanır. Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin veya başvuruların hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, teklif verme veya ön yeterlik son başvuru tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi (20) gün süreyle zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini vermiş veya başvurularını yapmış olan istekli veya adaylara teklif veya başvurularını geri çekerek, yeniden teklif verme veya başvuru yapma imkanı tanınır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun yukarıda anılan 29 uncu maddesi gereğince ilân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esas olmakla birlikte, ihale tarihinden önceki en az on gün (10) öncesinde ihale dokümanını alanların tamamının bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılması imkanı bulunmaktadır.

 

İncelenen ihalede, ihale ilanında yer verilmeyen düzenlemeye idari şartnamede yer verilmesinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin 5 inci fıkrasında; “İhale veya ön yeterlik dokümanlarını oluşturan belgelerde idareler tarafından yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.” hükmüne aykırılık teşkil ettiği, diğer taraftan, ihale tarihi 11.12.2007 olan ihalede Kar Tanesi İnş. Taah. Ltd. Şti. tarafından ihale dokümanının zeyilnameden önce 05.12.2007 tarihinde  satın alındığı anlaşılmakta olup, ihale dokümanında çelişki bulunması nedeniyle ihale tarihinden 4 gün önce zeyilname düzenlenmesinin mevzuata aykırı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

            B- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (ı) bendi uyarınca ön yeterlik veya tekliflerin değerlendirilmesi aşamasındaki itirazen şikayet konusu yapılan işlemler bakımından diğer aday ve isteklilere eşit muamele yapılıp yapılmadığı yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

Teklif geçerlik süresi 90 gün olan ihalede, Büyük Pınar Bilgi İşl. Otom. Gıda Tem. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulmuş olan ve geçerlik süresi 30.03.2008 tarihine kadar olan geçici teminat mektubunun süresinin yetersiz olduğu, dolayısıyla anılan isteklinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği tespit edilmiştir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul