İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1095
  • Toplantı No: 2008/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/013
Gündem No :88
Karar Tarihi:03.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1095
Şikayetçi:
 İnanç Dış Tic. Paz. ve Oto. Tic. Ltd. Şti / Bereket Elekt. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi, Tekstilkent Koza Olaza B Blok K 23 D 24 088624 Esenler / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.01.2008 / 2048
Başvuruya konu ihale:
 2007/153020 İhale Kayıt Numaralı “2008 Yılı Yeşil Alanların Bakım Hizmeti Satın Alınması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.02.2008 tarih ve 08.02.88.G014/2008-18E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca 15.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008 Yılı Yeşil Alanların Bakım Hizmeti Satın Alınması” ihalesine ilişkin olarak İnanç Dış Tic. Paz. ve Oto. Tic. Ltd. Şti / Bereket Elekt. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin 02.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.01.2008 tarihli yazısı ile üzerine, başvuru sahibinin  18.01.2008 tarih ve 2048 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1- İdari şartnamede istenen Yapı Araçları Taahhütnamesi’nin noter onaylı olmaması sebebiyle kabul edilmediği, söz konusu belgenin ihale ilanı ve idari şartnameye uygun olarak verildiği, bunun asgari yeterlik kriteri olarak belirtilmemesi sebebiyle sadece imzalı ve kaşeli olarak verildiği noter tasdikinin bu sebeple yaptırılmadığı, idari şartnameye göre bu eksikliğin tamamlatılabilir bir eksiklik olduğu,

 

2- İdarenin, iş ortaklığında % 65 ortaklık oranına sahip pilot ortak olan İnanç Dış Tic. Ltd. Şti.’nin iş deneyim belgesinin sunulmadığı yönündeki değerlendirmesinin yerinde olmadığı, ihaleye İSKİ Genel Müdürlüğü’nün ihalesinde alt yüklenici olarak görülen işe ait sözleşme, sigorta belgeleri, faturalar ve idarenin alt yüklenici onay yazısının sunulduğu, komisyonun da ilk oturumda böyle bir eksikliği tespit etmediği ve kayıt altına almadığı,

 

3- İhale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin aşırı düşük olduğu, bu fiyat ile işin yapılmasının mümkün olmadığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İncelemeye konu ihaleye ilişkin ihale ilanının 4.3.3 ve idari şartnamenin 7.3.3 üncü maddelerinde; yüklenici tarafından temin edilecek iş makineleri, hizmet araçları ve sarf malzemelerine ait listenin verildiği ve çalıştırılacak iş makineleri ve hizmet araçlarının sayılarının aylara göre gösterildiği, yine ihaleye ilişkin teknik şartnamenin 12.1 inci maddesinde; hizmetin gerçekleştirilmesinde kullanılacak araçların isteklilerin kendi malı olabileceği gibi, kiralama suretiyle de temin edilebileceğinin belirtildiği, teknik şartnamenin ilgili çizelgelerinde de araçlara ilişkin teknik özelliklerin düzenlendiği anlaşılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ait belgeler” başlıklı 44 üncü maddesinde;

 

“İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.

 

Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.

 

Ancak isteklinin kendi malı olan  makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir.

 

Geçici ithalle getirilmiş veya 10/06/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre edinilmiş ekipman da, kira sözleşmesi eklenmek ve ihalenin ilk ilan tarihine kadarki kiraların ödendiği belgelenmek şartı ile isteklinin kendi malı sayılır…” hükmü yer almaktadır.

 

İdarenin ihale dokümanında yaptığı düzenlemelerden, ihale konusu hizmette kullanılacak olan makine ve ekipman listesinin idari şartnamede belirtildiği, teknik şartnamede ise bu ekipman için kendi malı olma şartının aranmadığı, kiralama yolu ile de temin edilebileceği, teknik özelliklerinin ilgili çizelgelerde belirtildiği görülmüş, ancak söz konusu ekipman için herhangi bir taahhütname istenmediği anlaşılmıştır. Her ne kadar ihale dokümanında bu yönde bir düzenleme bulunmasa da başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılmasını teşkil eden nedenlerden birisinin söz konusu ekipmana ilişkin taahhütnamenin noter onayı olmadan, yalnızca firma kaşesi ile sunulmasının oluşturduğu, başvuru sahibince söz konusu ekipman için ihaleye teklif verme aşamasında kendi malı olmayan ekipman için taahhütname sunulması gerektiğinin bilindiği, hatta bu taahhütnamenin sunulmasının bu durumu tevsik ettiği, ihaleye katılan diğer isteklilerin taahhütnamelerini noter onaylı olarak sunduğu, yukarıda anılan Yönetmelik hükmü gereğince isteklilerin teklif aşamasında kendi malı olmayan ekipman için söz konusu taahhütnamenin sunulmasının gerekli olduğu, taahhütnamede noter onayı bulunmamasının bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmaması nedeniyle bu eksikliğin tamamlatılabilir nitelikte olmadığı anlaşıldığından iddia yerinde görülmemiştir.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İncelemeye konu ihalede İnanç Dış Tic. Paz. ve Oto. Tic. Ltd. Şti ve Bereket Elekt. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin bir iş ortaklığı oluşturup ortak girişim olarak ihaleye katıldıkları görülmüştür. İhale komisyonunun 03.12.2007 tarihli kararında, İnanç Dış Tic. Paz. ve Oto. Tic. Ltd. Şti ve Bereket Elekt. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişiminin İş Deneyim Belgesinin geçersiz olduğu, başvuru sahibinin açıklama talebi üzerine idarece verilen 18.12.2007 tarihli cevapta da; İş Ortaklığı’nın %65 hisseye sahip pilot ortağı olan İnanç Dış Tic. Paz. ve Oto. Tic. Ltd. Şti.’nin iş deneyim belgesi sunmamış olduğu, sadece %35 hisseye sahip Özel Ortak Bereket Elekt. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından iş deneyim belgesi sunulduğu dolayısıyla idari şartnamenin 7.3.1 ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği 42 nci maddesi gereği teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı belirtilmiştir.

 

İdarece şikayet üzerine alınan 04.01.2008 tarihli kararda ise, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 56 ncı maddesinin son fıkrasında yer alan; “Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri için iş deneyim belgesi düzenlenmez. Bu kapsamda yapılan işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile bu belgeler iş deneyimini tevsik için kullanılamaz ve ihale komisyonlarınca dikkate alınmaz.” hükmü gereğince iş deneyim belgesinin uygun bulunmadığı ifade edilmiştir.

 

Şikayetçi firma tarafından iş deneyimini tevsik için sunulan belgeler incelendiğinde, yüklenicisi bu ihalede özel ortak olan Bereket Elekt. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.’ne  İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 07.06.2007 tarihli iş deneyim (İş Bitirme) belgesi, hak ediş raporları ve sözleşme ile işyeri bildirgesinin sunulduğu, iş deneyim belge tutarının 1.613.231,04 YTL ve işin konusunun “İçme Suyu Baraj Havzalarında Mevcut Fidanların Bakımı ve Ağaçlandırma İşi” olduğu tespit edilmiştir.

 

Pilot ortak olan İnanç Dış Tic. Paz. ve Oto. Tic. Ltd. Şti.’nin ise, Bereket Elekt. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. ile İSKİ Genel Müdürlüğü arasında imzalanan ve iş deneyim belgesinin konusunu oluşturan işin alt yüklenicisi olduğuna dair Bereket Elekt. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. ile yaptıkları 13.07.2005 tarihli sözleşme, işyeri bildirgesi, prim ödeme belgeleri ve İSKİ Genel Müdürlüğünün İnanç Dış Tic. Paz. ve Oto. Tic. Ltd. Şti.’nin alt yüklenici olduğuna dair 07.02.2007 tarihli yazısını sunduğu tespit edilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 56 ncı maddesinin 1 ve 2 nci fıkralarında; Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri iş deneyimini tevsik için; sözleşme, bu sözleşme ile ilgili olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen fatura asılları veya örnekleri yada bunların noter onaylı suretlerini, serbest meslek erbabınca gerçekleştirilen işlerde serbest meslek makbuzu asılları veya nüshaları yada bunların noter onaylı suretlerini, iş mevzuatının zorunlu tuttuğu hallerde ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesini ve personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeleri, ihale veya ön yeterliğe başvuru belgelerine ekleyerek ihale komisyonuna sunarlar. Kamuya taahhüt edilen işlerin alt yüklenicileri varsa idarenin onay yazısını da eklerler.

Sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları toplamının; yükleniciler açısından ait olduğu sözleşme bedelinin en az % 70’ inin gerçekleştirildiğini, alt yükleniciler açısından ise sözleşme bedelinin tamamının gerçekleştirildiğini göstermesi ve istenen asgari iş deneyim tutarını karşılaması gerekir. Ancak sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları toplamının sözleşme bedelini aşan kısmı dikkate alınmaz.” hükmü,

 

Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin 3 ncü fıkrasında; “Özel sektöre gerçekleştirilen işlerde iş deneyim tutarı olarak sözleşmede yazılı tutarlar esas alınır ve bu tutarlar ihale komisyonlarınca değerlendirilir.”  hükmü yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.3 üncü maddesinde;

 

“7.3.1. İş deneyim belgeleri

 

İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde, sözleşme bedelinin en az %70´i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %30 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi.

 

İş ortaklıklarında pilot ortağın, istenen asgari iş deneyim tutarının en az %70´ini, diğer ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az %10´unu sağlaması gerekir. Ancak diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, asgari iş deneyim tutarının % 30´undan az olamaz.

 

Konsorsiyumlarda ise, koordinatör ortak ve diğer ortakların, işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedel üzerinden istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması gerekir.”  düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Yukarıda belirtilen Yönetmelik ve doküman hükümleri çerçevesinde yapılan incelemede;

 

Bu ihalede İnanç-Bereket Ortak Girişiminin tekliflerinin % 30’u olan asgari 1.638.000,00 YTL’lik iş deneyim belgesi sunmaları gerektiği,

 

Bu tutarın % 70’i olan 1.146.600,00 YTL’lik kısmını pilot ortak İnanç Dış Tic. Paz. ve Oto. Tic. Ltd. Şti.nin, % 30 u olan 491.400,00 YTL’lik kısmını ise Bereket Elekt. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin sunması gerektiği anlaşılmıştır.

 

Özel ortak Bereket Elekt. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin sunduğu iş deneyim belgesinin sunması gereken asgari tutarı karşıladığı ve sunulan belgelerin mevzuata uygun olduğu anlaşılmıştır.

 

Pilot ortak İnanç Dış Tic. Paz. ve Oto. Tic. Ltd. Şti.nin kamuya taahhüt edilen hizmetin alt yüklenicisi olarak sunduğu sözleşme çerçevesinde Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 56 ncı maddesine göre işin tamamını bitirmiş olması gerektiğinden sözleşme bedeli ile sözleşme ekinde sunulan fatura tutarlarının toplamının birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Pilot ortak tarafından sunulan ve bu ihalede özel ortak olan  Bereket Elekt. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. ile yapılan sözleşmenin sözleşme bedeline ilişkin 6 ncı maddesinde; “Bu sözleşme birim fiyat olup, yüklenici tarafından belirtilen iş kalemlerinin % 30 kırımla alt yüklenici yapmayı kabul ve taahhüt eder.” hükmünün yer aldığı, sözleşme ekinde yüklenici tarafından belirtilen iş kalemlerine ve bedele ilişkin sözleşme ekinde belgelerin yer almadığı, faturaların toplam tutarının 1.217.730,49 YTL olduğu tespit edilmiş olup, sözleşme bedeli tespit edilemediğinden iş deneyimi tevsik için sunulan belgelerin değerlendirilmesi mümkün olmadığı, dolayısıyla pilot ortak tarafından sunulan anılan belgelerin mevzuata uygun olarak sunulmadığı anlaşılmıştır. Ayrıca, isteklilerce sunulan belgelerin mevzuata uygun olarak sunulup sunulmadığı ve geçerliliği konusunun 4734 sayılı Kanunun 36 ve 37 nci maddelerine göre ilk oturumda ele alınamayacağı, bu hususların ilk oturumdan sonra komisyon tarafından değerlendirileceği anlaşıldığından bu yöndeki iddia da yerinde bulunmamıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin“İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler”   başlıklı 7.3.2 maddesinde;

 

“Personel Sayıları:

 

A- 5 Adet Mühendis: 2 adet Peyzaj Mimarı, 2 adet Ziraat Mühendisi ve l adet Jeoloji Mühendisi çalıştıracaktır.

B- Ocak-Şubat aylarında 37 şer adet, Mart ayında 41 adet, Nisan-Mayıs-Haziran -Temmuz -Ağustos-Eylül-Ekim aylarında 51 er adet,Kasım -Aralık aylarında 41 er adet Şoför çalıştıracaktır,

C- 5 Adet İş Makinesi Operatörü

D- 6 Adet Teknisyen: 4 Adet Sulama, 2 Adet Elektrik Teknisyeni çalıştıracaktır,

E- Ocak-Şubat aylarında 265 er Adet, Mart-Nisan-Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim aylarında 335 er Adet, Kasım-Aralık aylarında 265 er Adet işçi çalıştıracaktır.”  düzenlemesi,

 

Aynı şartnamenin 26.3. maddesinde; “Personelin yol gideri günlük brüt (2 YTL) olarak hesaplanacaktır. Yüklenici, teklif fiyatına personel yol giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir. Personelin yemek gideri günlük brüt (3.80 YTL) olarak hesaplanacaktır. Yüklenici, teklif fiyatına personel yemek giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir. Yüklenici, çalıştırılacak personelin giyim bedelini ayni olarak karşılayacaktır.

 

Yüklenici tarafından karşılanacak bu giderlerin aylık gün sayısı olarak 26 (Yirmi Altı) gün esas alınacaktır.Bu işe ait sözleşmenin uygulanması esnasında çalıştırılacak vasıflı personele ödenecek ücretin asgari ücrete oranı aşağıdaki şekilde olacaktır.

 

            Sıra     İşçinin Pozisyonu                               Asgari Ücretten Fazlası

            1.         Mühendis                                                       100,00

            2.         Şoför                                                                50,00

            3.         Operatör                                                          50,00

            4.         Teknisyen                                                        50,00”

 

şeklinde düzenleme yer almaktadır.

 

Başvuruya konu ihalede, üç isteklinin sunduğu teklifin aşırı düşük olarak kabul edildiği ve sorgulamaya tabi tutulduğu, sorgulama sonucunda üç firmanın da açıklamalarının yeterli kabul edildiği anlaşılmıştır.

 İhale üzerinde bırakılan Açıkel firmasının sunduğu 4.618.000,00 YTL tutarındaki teklifin idarece aşırı düşük teklif olarak görüldüğü, sorgulama üzerine ilgili firmanın 28.11.2007 tarihli açıklamasını idareye sunduğu, açıklamasında 12 aylık asgari işçilik maliyetinin 4.395.599,18 YTL, diğer giderler toplamının 220.773,26 YTL olarak gösterildiği, dosyada makine ve ekipmana ilişkin araç ruhsatlarının, kendi malı olan ekipmana ilişkin fatura örneklerinin sunulduğu, 1.000.000 adet mevsimlik çiçek ve akaryakıta ilişkin proforma faturaların sunularak ilgili giderlerin belgelendirildiği görülmüştür.

 

Yapılan inceleme sonucunda; asgari işçilik maliyetinin 4.395.599,18 YTL olduğu incelemeye konu ihalede, ihale üzerinde bırakılan firmanın 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi kapsamında aşırı düşük teklif sorgulamasına verdiği açıklamalar yeterli görüldüğünden iddia yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul