İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1096
  • Toplantı No: 2008/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/013
Gündem No :89
Karar Tarihi:03.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1096
Şikayetçi:
 Deha Grup Gıda Tem. Sağlık Hiz. İnş. ve Bilgisayar Tic. Ltd. Şti., Fatih Mahallesi E-5 Karayolu Üzeri Umut Sitesi Nu 10 D 4 Büyükçekmece / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Siyavuşpaşa Mah. Eski Londra Asfaltı Çocuk Sitesi İçi Bahçelievler / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.01.2008 / 3389
Başvuruya konu ihale:
 2007/192309 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.02.2008 tarih ve 08.04.21.G014/2008-17E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nce 14.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Deha Grup Gıda Tem. Sağlık Hiz. İnş. ve Bilgisayar Tic. Ltd. Şti.’nin 21.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.01.2008 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  30.01.2008 tarih ve 3389 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İdari şartnamede, resmi tatil ve bayram günlerinde 9.00-14.00 saatleri arasında çalışma yapılacağı,bu hizmetler karşılığı yüklenicinin ayrıca ücret talebinde bulunmayacağı, yüklenicinin bu günlerde çalışacak personelin listesini en az üç gün önceden idareye vereceğinin belirtildiği, bu düzenlemenin mevzuata uygun olmadığı ve teklif hazırlanmasında tereddüde yol açtığı,

 

           2) Kıyafetin özelliklerinin dokümanda belirtilmemesinin Kamu İhale Genel Tebliğine aykırı olduğu,

 

           3) İhale süresi içerisinde kaç defa ilaçlama yapılacağı ve ilaç maliyetinin kim tarafından karşılanacağının dokümanda belirtilmediği,

 

           4) Teknik şartnamede yer alan malzeme ve ekipmanın miktarlarının belirtilmediği, bu eksikliğin teklif hazırlanmasında tereddüde yol açtığı,

 

İddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

İdari şartnamenin 2 inci maddesinde; işin adının 9 işçi ile malzemeli 11 aylık temizlik hizmeti alımı olduğu belirtilmiştir. Teknik şartnamenin “Çalışma Saatleri ve Temizlik İşleri” başlıklı  3.1 maddesinde;

Çalışma saatleri: Yüklenici, temizlik işlerinde çalıştıracağı işçilerin, günlük çalışma süresinin İş Kanunu hükümleri uyarınca günde 7,5 saat olacak şekilde planlayacak, haftalık çalışma süresi 45 saati geçmeyecektir.

(1)Normal mesai günleri çalışma öğleden önce 08.00-12.00,öğleden sonra 13.30-17.00 saatleri arasındadır.(bu saatler idarenin isteği üzerine değiştirilebilecektir.)

(2)Hafta sonu Cumartesi veya Pazar günü çalışma 09.00-14.00 saatleri arasındadır.(hafta sonu çalışma günü, saatleri ve çalışma süresi de idarenin isteği üzerine değiştirilebilecektir.)

(3)İdarece gerekli görülmesi halinde,yüklenici, resmi tatil ve bayram günlerinde 09.00-14.00 saatleri arasında çalışma yapacaktır. Bu hizmetler için yüklenici ayrıca ücret talebinde bulunmayacaktır.

Yüklenici tatil ve bayram günlerinde yapacağı çalışmada çalıştıracağı işçilerin listesini en az üç gün önceden idareye verecektir.  düzenlemesi yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölüm/XIII/G-16 bendinde; “İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

           Bu çerçevede, ihale dokümanında resmi ve dini bayramlarda yapılacak çalışma yönünden yapılan düzenlemede gün sayısının ve bu günlerde çalışacak personel sayısının belirtilmediği, bu nedenle düzenlemenin yukarıda anılan Tebliğ düzenlemesine uygun olmadığı ve isteklilerce sağlıklı teklif verilmesini engelleyici nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

 

Yine aynı maddede yer verilen “…İdarece gerekli görülmesi halinde, yüklenici, resmi tatil ve bayram günlerinde 09.00-14.00 saatleri arasında çalışma yapacaktır. Bu hizmetler için yüklenici ayrıca ücret talebinde bulunmayacaktır…” düzenlemede, yüklenicinin resmi tatil ve bayram günlerinde gerektiğinde yaptırılacak çalışma için ücret talebinde bulunamayacağı yönündeki düzenlemenin  4857 sayılı İş Kanununun “Genel Tatil Ücreti” başlıklı 47 nci maddesi hükmüne açıkça aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 26.3 maddesinde; “Personelin yol gideri günlük brüt (3,80 YTL) olarak hesaplanacaktır. Yüklenici, teklif fiyatına personel yol giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir. Personelin yemek gideri günlük brüt (4,46 YTL) olarak hesaplanacaktır. Yüklenici, teklif fiyatına personel yemek giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir.

 

Yüklenici tarafından karşılanacak bu giderlerin aylık gün sayısı olarak 26 (YirmiAltı) gün esas alınacaktır.

Tüm personele yıllık yazlık ve kışlık olmak üzere iki takım iş elbisesi verilecektir.” düzenlemesi,

 

Teknik şartnamenin Çalıştırılacak İşçilerde Dikkat Edilecek Hususlar” başlıklı 5 inci maddesinin 4 üncü bendinde; “İşçilerin özel ve tek tip kıyafeti olacak ve arka kısmında yüklenicinin ismi yazılı olacaktır.Kıyafetler temiz olacak ve yırtık olmayacaktır.”  düzenlemesi,

 

yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölüm/XIII/G-13 bendinde; “Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir. Ancak giyecek giderleri için parasal tutar öngörülmeyecektir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

İdarece, ihale dokümanında işçilere verilecek kıyafetin özelliklerine yer verilmediği tespit edilmiştir.

 

Ancak giyimin ihale konusu işin asli maliyet unsuru olmadığı da göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu kıyafetlerin fazla özellik gerektirmediği ve piyasadan kolaylıkla temin edilebileceği değerlendirildiğinden, giyeceklerin özelliklerine yer verilmemiş olması anılan Tebliğ hükmü doğrultusunda bir eksiklik olarak değerlendirilmiş olmakla birlikte, bu durumun isteklileri tekliflerini vermelerinde tereddüde düşürecek ve idarece tekliflerin değerlendirilmesini etkileyecek nitelikte olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 4 üncü maddesinin 16 ncı bendinde; “Yapılacak ilaçlama Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak gerçekleştirilecektir. Yüklenicinin Halk Sağlığı Alanında Haşerelere  Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesine sahip olması durumunda ilaçlama yüklenici tarafından bu izin belgesine sahip olmaması durumunda ise ilaçlama anılan izin belgesine sahip olanlara yaptırılacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdare tarafından dokümanda ilaçlama hizmetinde kullanılacak ilaçların kim tarafından karşılanacağı ve kaç kez ilaçlama yapılacağı konusunda düzenlemeye yer verilmediği tespit edilmiştir.

 

            İlaçlamanın bu ihalede asli edim niteliğinde olmadığı, ilaçlama maliyetinin teklifin esasını etkileyecek nitelikte olmadığı, ilaçlamanın yetkili firmalar tarafından standart bir hizmet olarak yapıldığı göz önüne alındığında ilaçların kim tarafından karşılanacağı ve kaç kez ilaçlama yapılacağı belirtilmemesinin teklif hazırlanmasını etkilemeyeceği, zira ihale konusunun münhasıran ilaçlama hizmeti olmadığı, dolayısıyla ilaçlama hizmetinin içerisinde ilaç maliyetinin de yer alması gerektiği anlaşılmış olup, bu iddia yerinde bulunmamıştır.

 

Yine, maliyet kalemlerinden birisi olan ilaçlama hizmetine ilişkin düzenlemenin idari şartname yerine teknik şartnamede yapılmasının Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölüm/XIII/G-15 bendinde yer alan “Yukarıda sayılan hususlardan teklif fiyatına dahil olacaklar idari şartnamede düzenlenecek,  teknik şartnamede ise bunların uygulanması ilgili hükümlere yer verilecektir. Teknik şartnamede, teklife dahil olacak masraflara yer verilmeyecek, idari şartnamede yer alan hükümlerle çelişecek bir düzenleme yapılmayacaktır.” şeklindeki düzenlemeye uygun olmadığı anlaşılmakla birlikte ihale dokümanı bir bütün olarak değerlendirildiğinde bu hususun teklif verilmesini engelleyici nitelikte olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

            Teknik şartnamenin “Kullanılacak iş makineleri, ekipman ve temizlik malzemeleri” başlıklı 2 nci maddesinde;

2.1.Kullanılacak iş makineleri:  Yüklenici aşağıda cinsi ve miktarı gösterilen temizlik makinelerinin ihaleyi aldığı takdirde idarece bildirilecek mahallerde çalışır vaziyette hazır bulundurulacaktır. Bu makineler TSE veya TSEK belgeli veya imal edildiği ülkenin ilgili standardına uygun bulunacaktır.

 

(1)  Zemin yıkama makinesi                1 Adet

(2)  Elektrik Süpürgesi (sessiz)            1 Adet

(3)Kat arabası                                   2 Adet

(4)  Koltuk yıkama makinesi               1 Adet

2.2.Kullanılacak ekipman ve malzemeler:Kullanılacak temizlik maddeleri,malzemeleri,araç ve gereçleri en iyi sonuç alabilecek şekilde yüklenici tarafından karşılanacaktır. (Ek listeye göre)” düzenlemesi yer almaktadır.

Ekli liste incelendiğinde; “temizlik ekipmanları” başlığı altında yer alan halı yıkama makinesi, çift kovalı presli paspas arabası, süpürge-faraş Takımı, lavabo fırçası, WC Fırçası (Kutulu), Oto Fırça, Çek pas, Çam Takımı, Islak Paspas Modu, T Paspas Modu, Alüminyum Sap, Cila Bakım / Söküm Pedinin miktarlarının belirtilmediği; temizlik malzemeleri başlığı altında yer alan bez, eldiven ve çöp poşetinin ise miktarları yerine “yeteri kadar” şeklinde düzenleme yapıldığı görülmüştür.

İhale konusunun malzemeli temizlik hizmeti olduğu dikkate alındığında, ihale dokümanında malzeme ve ekipman miktarlarının açık ve belirli bir şekilde tespit edilmesi gerektiği anlaşılmakla birlikte, söz konusu eksikliğin sağlıklı teklif verilmesini engelleyici nitelikte olmadığı anlaşılmıştır.

 

B- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (g) bendi uyarınca dokümana süresinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuş ise ilgili dokümanın Kanun ve ilgili mevzuata uygun olup olmadığı yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

          Teknik şartnamenin 5 inci maddesinde; “Temizlik işlerinin yapılmasında kullanılacak; makine ekipman ve aylık sarf malzemeleri idarenin ihtiyaç görmesi halinde %10 oranında arttırılıp azaltılabilir.  düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhalenin götürü bedel teklif alınmak suretiyle götürü bedel üzerinden sözleşmeye bağlanacağı dikkate alındığında iş artışlı veya iş eksilişi sonucu doğuran anılan düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İncelemeye konu ihalede;        

Teknik şartnamenin “Kullanılacak iş makineleri, ekipman ve temizlik malzemeleri” başlıklı 2 nci maddesinde;

2.1.Kullanılacak iş makineleri:  Yüklenici aşağıda cinsi ve miktarı gösterilen temizlik makinelerini ihaleyi aldığı takdirde idarece bildirilecek ve mahallerde çalışır vaziyette hazır bulundurulacaktır. Bu makineler;

 

TSE veya TSEK belgeli veya imal edildiği ülkenin ilgili standardına uygun bulunacaktır.

(1)  Zemin yıkama makinesi                1 Adet

(2)  Elektrik Süpürgesi (sessiz)            1 Adet

(3)Kat arabası                                              2 Adet

(4)  Koltuk yıkama makinesi               1 Adet

2.2.Kullanılacak ekipman ve malzemeler:Kullanılacak temizlik maddeleri,malzemeleri,araç ve gereçleri en iyi sonuç alabilecek şekilde yüklenici tarafından karşılanacaktır. (Ek listeye göre)” düzenlemesi yer almaktadır.

Ekli liste incelendiğinde; “temizlik ekipmanları” başlığı altında yer alan halı yıkama makinesi, çift kovalı presli paspas arabası, süpürge-faraş Takımı, lavabo fırçası, WC Fırçası (Kutulu), Oto Fırça, Çek pas, Çam Takımı, Islak Paspas Modu, T Paspas Modu, Alüminyum Sap, Cila Bakım / Söküm Pedinin miktarlarının belirtilmediği; temizlik malzemeleri başlığı altında yer alan bez, eldiven ve çöp poşetinin ise miktarları yerine “yeteri kadar” şeklinde düzenleme yapıldığı tespit edilmiştir.

İhale konusu işin malzemeli temizlik hizmeti alımı olduğu dikkate alındığında, malzeme ve ekipman miktarlarının belirtilmemesi, yeteri kadar olacaktır şeklinde ifade edilmesi, isteklileri tekliflerin hazırlanması aşamasında teredüte düşürecek nitelikte olduğu ve sağlıklı teklif verilmesini engelleyici nitelikte görüldüğü değerlendirildiğinde, incelemeye konu ihalenin bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, karara katılıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul