İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1097
  • Toplantı No: 2008/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/013
Gündem No :90
Karar Tarihi:03.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1097
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Temz. İlaçlama B.İşlem İns.Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Caddesi No: 62/3 G.O.P. / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Besni Devlet Hastanesi Başhekimliği,Döner Sermaye İşletmesi 02300 Besni / ADIYAMAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.01.2008 / 1537
Başvuruya konu ihale:
 2007/194592 İhale Kayıt Numaralı “Hastane Genel Temizlik İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.02.2008 tarih ve 08.02.10.G015/2008-14E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Besni Devlet Hastanesi Başhekimliği’nce 10.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Hastane Genel Temizlik İşi ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Temz. İlaçlama B.İşlem İns.Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 27.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 15.01.2008 tarih ve 1537 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

            Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek, gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            Teknik Şartnamede resmi, dini bayram günleri ile yılbaşında yapılacak çalışma günü sayıları ve çalışacak personel sayısının belirtilmediği ss  iddia edilmektedir.

 

            Kurulun 04.02.2008 tarih ve 2008/AK.H-210.1 sayılı kararı ile iddiaların incelenmesine geçilmesine karar verilmiş olup, iddialarla sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İhale İlanının ve İdari Şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin niteliği, “Hizmet Alımı”; türü, “Genel Temizlik İşi”; miktarı, “25 Kişi ile 11 Aylık” olarak, İlanın 2 nci ve İdari Şartnamenin de 49 uncu maddesinde ise işin süresi, “01.02.2008-31.12.2008” tarihleri arası olarak gösterilmiştir. Aynı düzenlemelere Teknik Şartnamenin 1 inci maddesinde de yer verilmiştir.

 

            Teknik Şartnamenin 3 üncü maddesinin (g) bendinde; “Milli ve dini bayram günlerinde gerekli yerlerde temizlik işleri devam edecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdari Şartnamede ise, milli ve dini bayram günleri ile yılbaşında yapılacak çalışma için herhangi bir düzenleme yapılmamıştır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin “G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı düzenlemesinde;

 

            15-Yukarıda sayılan hususlardan teklif fiyatına dahil olacaklar idari şartnamede düzenlenecek, teknik şartnamede ise bunların uygulanması ilgili hükümlere yer verilecektir. Teknik şartnamede, teklife dahil olacak masraflara yer verilmeyecek, idari şartnamede yer alan hükümlerle çelişecek bir düzenleme yapılmayacaktır.

            16-İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” açıklaması yer almaktadır.

 

            Teknik Şartnamede yer alan düzenleme ile yukarıda anılan Tebliğ düzenlemesi bir arada değerlendirildiğinde, Teknik Şartnamede bu günlerde kaç kişinin çalışacağının belli olmadığı ve “gerekli görülen yerlerde” ifadesinin tam olarak anlaşılamadığı, ayrıca İdari Şartnamede yer verilmesi gereken bir hususun Teknik Şartnamede düzenlenmesinin yerinde olmadığı tespit edilmiştir.         

            Sonuç olarak, mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemler nedeniyle ihale işlemleri ve ihale kararının iptaline karar verilmesi gerekmekte ise de, iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda iptal kararı verilmesi mümkün bulunmadığından tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek, gereği yapılmak üzere  ihaleyi yapan idareye bildirilmesi gerekmektedir.

            Açıklanan nedenlerle;

            Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek, gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası;

 

“(2) Kurul , iddiaların incelenmesi sonucunda ;

 

a)      İddiaların yerinde bulunmadığı,

b)      Tespit edilen aykırılıkların değerlendirilerek  gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi,

Kararlarından birini verir…”  şeklinde düzenlenmiştir.

 

Kararın sonuç kısmında yer alan  “…yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemler, ihale işlemleri ile  ihale kararının iptaline karar verilmesini gerektirmekte ise de, iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda  iptal kararı verilmesi mümkün bulunmadığından…” kısmına katılmıyoruz. Çünkü;  Kurulun iddiaların incelenmesi sonucu verebileceği karar: iddiaların yerinde bulunmadığı veya tespit edilen aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi şeklinde olması gerekmektedir. Tespit edilen aykırılıklar çerçevesinde ihaleyi iptal edip etmeme kararı ilgili idareye aittir.

 

 

                      

  İddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda tespit edilen mevzuata aykırılıkların, idari ve/veya cezai yönleriyle gereği yapılmak üzere, Sağlık Bakanlığı’na  bildirilmesine de karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle,

 

Karara katılıyorum.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul