İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-11
  • Toplantı No: 2008/001
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,07.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-11 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 03.03.2008 tarih, 2008/UH.Z-1100 olmuştur.
Toplantı No :2008/001
Gündem No :11
Karar Tarihi:07.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-11
Şikayetçi:
 Deniz Temizlik Güv. İlaç. Mak. Med. Oto. Mob. ve Ref. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti., G.M.K. Bulvarı No:77/2 Maltepe / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Kültür ve Turizm Bakanlığı Satın Alma Şube Müdürlüğü, Atatürk Bulvarı No:29 Opera Altındağ / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.12.2007 / 37015
Başvuruya konu ihale:
 2007/155787 İhale Kayıt Numaralı “Genel Temizlik İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

31.12.2007 tarih ve 07.23.48.0105/2008-71E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kültür ve Turizm Bakanlığı Satın Alma Şube Müdürlüğü’nce 23.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Genel Temizlik İşi” ihalesine ilişkin olarak Deniz Temizlik Güv. İlaç. Mak. Med. Oto. Mob. ve Ref. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 22.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 12.12.2007 tarih ve 37015 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1) İdari şartnamede yer alan çalıştırılacak personel sayısına ilişkin düzenlemelerin belirsizlik içerdiği;

 

2) İhale dokümanının bir parçası olan “Aylık Temizlik Malzemesi Listesi”nde açıkça belirli markaların isimlerinin belirtildiği;

 

3) İdari şartnamede yer alan işe alınacak personelin idare tarafından seçilmesi ve işine son verilebilmesine yönelik düzenlemelerin mevzuata aykırı olduğu;

 

4) İdari şartnamede yer alan ve idareye sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkı tanıyan düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu,

İddia edilmektedir.

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 2 nci maddesinde; işin fiziki miktarının 100 işçi ile hizmet binalarının genel temizlik işinin yapılması olduğu, 7.3.2 maddesinde; 100 adet temizlik işçisi çalıştırılacağı, 26 ncı maddesinde işçi yol bedelinin 26 gün üzerinden işçi başına günlük brüt 5,20 YTL, işçi yemek bedelinin 22 gün üzerinden günlük 3,10 YTL olduğu, her işçi için bir adet iş önlüğünün teklif fiyata dahil edileceği, 49 uncu maddesinde; işin süresinin 366 gün olduğu (01.01.2008-31.12.2008), “Diğer Hususlar” başlığı altında, idari şartnamede sayılan temizlik işleri için 100 işçi çalıştırılacağı düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

Anılan şartnamenin “Diğer Hususlar” bölümünün B/13 maddesinde ise; “Yüklenici, temizlik personelinin sevk ve idaresinden sorumlu iki adet tecrübeli müdür görevlendirecektir. Bu personelin idarece uygun görülmesi şarttır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Bu düzenlemelerden, görevlendirilmesi istenilen iki sorumlu müdürün temizlik işleri için istenilen 100 işçinin içerisine dahil olmadığı anlaşılmaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinde; “…Vasıflı personel çalıştırılacak işlerde bu personele, isteklinin asgari ücretin üzerinde bir ödeme yapması idarelerce öngörülür ise bu ücretin brüt asgari ücretin yüzde (%) kaç fazlası olacağı idari şartnamede açıkça gösterilir.” düzenlemesi yer almaktadır. Bu düzenleme uyarınca, vasıflı işlerde çalıştırılacak personele asgari ücretin üzerinde bir ödeme yapılacak olması durumunda idari şartnamede bu hususa yer verilecek, aksi takdirde bu işçilerinde asgari ücret üzerinden çalıştırılacağı kabul edilecek ve ayrıca şartnamede bu yönde bir düzenleme yapılmasına gerek bulunmayacaktır.

 

Anılan mevzuat hükümleri ve somut olay birlikte değerlendirildiğinde, çalıştırılacak personel sayısına ilişkin bir belirsizlik bulunmadığı, vasıflı personel niteliğinde olan müdürlerin ücretlerine ilişkin düzenlemelerin ihale dokümanında yer almamasının anılan personelin de asgari ücret üzerinden çalıştırılacağı anlamına geldiği  ve bu hususun sağlıklı teklif verilmesini ve objektif değerlendirme yapılmasını engelleyecek nitelikte olmadığı anlaşılmaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “Diğer Hususlar” bölümünde yer alan aylık temizlik malzemeleri listesinde “20 Kutu Koku Giderici Ernet (12’lik)”, “50 kg Sıvı Cif”, “20 kg Cam Temizleme Maddesi (Camsil)” istenileceği düzenlemesine yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde; “…Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir…” hükmü yer almaktadır.

 

Anılan Kanun hükmü ve somut olay birlikte değerlendirildiğinde, idari şartnamede “Ernet”, “Cif” ve “Camsil” gibi belirli markaların isimlerine yer verilmekle birlikte, bu markaların dilbilgisinde bir özel ismin zamanla bir türün adı yerine kullanılmasını ifade eden “anlam genelleşmesi”ne uğradığı, dolayısıyla başka markalara ait aynı türden malzemenin de kabul edileceği açık bulunmaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

 3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 52 nci maddesinde; “Yüklenici, idareye bildirdiği personel isim listesi dışında ve şartnameye muhalif işçi çalıştırması veya değiştirilmesi istenilen işçinin değiştirilmemesinin tespiti halinde kişi başına günlük 150,00-YTL ceza kesilir” düzenlemesine yer verilmiştir. 

 

4857 sayılı İş Kanununun 2 nci maddesinde; “….Hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere;

 

a) İşe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması,

b) Hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde ya da geçici işçi olarak aynı iş yerinde daha önce çalışmış olanların çalıştırılmasına devam olunması,

 

yönünde hükümler konulamaz.” hükmü yer almaktadır.

 

Başvuruya konu ihalede söz konusu düzenlemenin 4857 sayılı İş Kanunun anılan hükmünü ihlal etmediği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 52 nci maddesinde; “Yapılan temizlik sırasında günlük olarak çalıştırılması gereken bu şartnamede belirtilen işçi sayısının % 30’undan az işçi çalıştırılması halinde idare sözleşmeyi fesih etmeye ve kesin teminatı irat kaydetmeye yetkilidir. Sözleşmenin bu şekilde feshi halinde yüklenici idareden herhangi bir nam altında hak ve tazminat talebinde bulunamaz.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

4735 sayılı Kanunun “İdarenin sözleşmeyi feshetmesi” başlıklı 20 nci maddesinde;

 

Aşağıda belirtilen hallerde idare sözleşmeyi fesheder:

 

a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az yirmi gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,

b)Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 25 inci maddede sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi,

 

Hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Anılan Kanunun “Yasak Fiil ve Davranışlar” başlıklı 25 inci maddesinin (f) bendinde de; “Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek.” hususunun yasak fiil ve davranışlar arasında sayıldığı görülmüştür.

 

           İdari şartnamenin başvuruya konu maddesinde sözleşmenin tek taraflı ve idarenin lehine feshedilmesine ilişkin yapılan düzenlemelerde mevzuata herhangi bir aykırılık bulunmadığı ve ayrıca söz konusu düzenlemelerin isteklilerin tekliflerini oluşturmalarına ve ihaleye katılımlarına engel bir durum yaratmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İdari şartnamenin “Diğer Hususlar” bölümünde yer alan aylık temizlik malzemeleri listesinde “20 Kutu Koku Giderici Ernet (12’lik)”, “ 50 kg Sıvı Cif”, “ 20 kg Cam Temizleme Maddesi (Camsil)” istenileceği düzenlemesine yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde; “…Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir…” hükmü yer aldığı,

Anılan kanun hükmü ve somut olay birlikte değerlendirildiğinde, idari şartnamede açık bir şekilde “Ernet”, “Cif” ve “Camsil” gibi belirli markaların tarif edilmesinde mevzuat hükümlerine uyarlık bulunmamıştır.

 

Öte yandan İdari şartnamenin 52 nci maddesinde; “Yüklenici, idareye bildirdiği personel isim listesi dışında ve şartnameye muhalif işçi çalıştırması veya değiştirilmesi istenilen işçinin değiştirilmemesinin tespiti halinde kişi başına günlük 150,00-YTL ceza kesilir” düzenlemesine yer verildiği, 

 

4857 sayılı İş Kanununun 2 nci maddesinde, “….Hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere;

 

a) İşe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması,

b) Hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde ya da geçici işçi olarak aynı iş yerinde daha önce çalışmış olanların çalıştırılmasına devam olunması,

 

yönünde hükümler konulamaz.” hükmü yer aldığı,

 

Anılan Kanun hükmünün gerekçesinde ise, 4734 sayılı Kanun veya diğer özel kanun hükümleri çerçevesinde yapılan hizmet alımları neticesinde yükleniciler tarafından istihdam edilenlerin, hizmet alımını yapan kamu kurum ve kuruluşları ile ortaklarının, kendilerinin asıl işvereni olduğunu iddia ederek bu kurumların asli kadrolarına atanmayı talep etmekte veya bu kurumlarda uygulanmakta olan toplu iş sözleşmesi ya da personel kanunundan yararlandırılma talebinde bulundukları, yapılan düzenlemeyle, kamu kurum ve kuruluşları ile bunların ortaklarının, hizmet alımı amacıyla sözleşme yaptıkları yükleniciler veya işverenler tarafından istihdam edilenlerin asli işvereni olmadıkları hususuna açıklık getirildiği belirtilmiştir.

 

Bu itibarla, idarece idari şartnamedeki tüzel kişi yükleniciye bağlı olarak çalışan personelden değiştirilmesi istenenlerin, işe alınacak ve işten çıkarılacak kişilerin belirlenmesinin idareye bırakılması sonucunu doğurduğu dikkate alındığında, söz konusu düzenlemenin mevzuat hükümlerine aykırı olduğun anlaşılmaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle başvuru konusu ihalenin iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemizle çoğunluk kararına katılmıyorum. 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul