İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2008/UH.Z-1100
  • Toplantı No: 2008/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/013
Gündem No :94
Karar Tarihi:03.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1100
Şikayetçi:
 Şafak Temizlik İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti., Demirkapı Rami Kışla Caddesi, Keresteciler Sitesi, No: 6, K:2 Eyüp / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Tekirdağ Belediye Başkanlığı, Mimar Sinan Cad., No: 59 59100 TEKİRDAĞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.02.2008 / 5572
Başvuruya konu ihale:
 2008/18342 İhale Kayıt Numaralı “Tekirdağ Belediye Sınırları İçersinde Bulunan Evsel ve İşyeri Atıklarının Tıbbi Atıkların Toplanması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.02.2008 tarih ve 08.06.13.G022/2008-14 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Tekirdağ Belediye Başkanlığı tarafından 15.02.2008 tarihinde Pazarlık Usulü ile yapılan “Tekirdağ Belediye Sınırları İçersinde Bulunan Evsel ve İşyeri Atıklarının Tıbbi Atıkların Toplanması” ihalesine ilişkin olarak Şafak Temizlik İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 20.02.2008 tarih ve 5572 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Tekirdağ Belediye Başkanlığının belediye sınırları içinde bulunan tüm katı atıkların, endüstriyel atıkların toplanması ve taşınması, cadde ve sokakların el ile süpürülmesi ve katı atıkların nakli hizmet alımı işinin yılı Aralık ayında açık ihale ile temin etmeye çalıştığı, bu işi firmalarının 2003 yılından 2007 yılına kadar başarılı bir şekilde yerine getirdiği, ihalede firmalarının en avantajlı ikinci teklifi verdiği, bu ihalenin Kamu İhale Kurumunun kararı uyarınca iptal edildiği, daha sonra ihalenin 4734 sayılı Kanunun 21/b maddesine istinaden pazarlık usulü ile temin edilmeye çalışıldığı, ileride pazarlık usulü ile yapılması düşünülen ihaleye katılmak için dilekçeler verdikleri ve Noterden düzenleme şeklinde tespit tutanağı tutturmak istedikleri, şartname istedikleri, kendilerine yardımcı olunmadığı, anılan işin 15.02.2008 tarihinde pazarlık usulü ile yapıldığı ve bu 1 aylık ihalenin Temiz iş isimli bir firmanın üzerinde bırakıldığı, anılan firmanın 2008 yılı ihalesine de katıldığı, rekabet ortamının oluşmadığı, ihaleye 3’den fazla firmanın katılmasının idareye bir zararının olmadığı, firmalarının ihaleye girmesinin engellenerek kurum zararına yol açıldığı, pazarlık usulü ile yapılan ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddia edilmektedir.

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinde; idareler ve ihale komisyonlarının, ihalelerin bu Kanunda belirtilen esas ve usullere uygun olarak yapılması hususunda yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusuna karşı da sorumlu olduğu, bu sorumlulukların ihlali sonucu bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun anılan Kanunun 55 ve 56 ncı maddelerinde belirtilen aşamaları takip ederek yazılı şikâyet suretiyle inceleme talebinde bulunabileceği hüküm altına alınmıştır. Aynı Kanunun 56 ncı maddesinde de, Kamu İhale Kurumuna yapılacak itirazen şikayet başvurusu, dava açılması öncesi tüketilmesi zorunlu bir idari başvuru yolu olarak öngörülmüştür.

 

Anılan Kanunda idareye şikayet ve Kuruma itirazen şikayet başvurularının, ihale süreci içerisindeki idari işlem veya eylemlerle hakkı muhtel olan isteklilerle sınırlı biçimde öngörüldüğü anlaşılmaktadır.

 

Bu haliyle yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun idareye şikayet ve Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilmesi için öncelikle;

 

1) İdarenin, 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslara aykırı bir işlem veya eyleminin olması,

 

2) İdarenin söz konusu işlem veya eyleminden dolayı yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun bir hak kaybına veya zarara uğraması veya zarara uğramasının muhtemel olması gerekmektedir.

 

Sonuç itibariyle, idareye şikayet, Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesi için, yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun, hukuken korunması gerekli bir hakkının veya menfaatinin olması gerektiği, ihale üzerinde kalan isteklilerin; teklifleri kapsamında sundukları belgelerle ilgili idari işlem veya eylemleri 4734 sayılı Kanunda öngörülen şikayet ve itirazen şikayet başvurularına konu edebilmeleri için hukuken korunması gerekli bir hakkının ihlal edilmesi gerekmektedir.

 

İncelenen ihalede, başvuru sahibinin idarece 4734 sayılı Kanunun 21/b maddesine istinaden pazarlık usulü ile yapılan ihaleye kendilerinin de davet edilmeleri gerektiği yolunda iddialarda bulunduğu anlaşıldığından, başvuru ehliyetini haiz olmadığı anlaşılmıştır.

 

          İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinde, yapılan ön inceleme sonucunda; başvuru ehliyeti bakımından bir aykırılığın tespiti halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükmüne, 22 nci maddesinde ise, iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarına yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

1) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesi uyarınca; kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin olarak Kuruma ulaşan yazılı başvurular veya kamuoyuna yansıyan somut ve ciddi nitelikteki ihale mevzuatına aykırılık iddiaları veyahut itirazen şikayet başvurularına ilişkin olarak anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılık bulunması ya da itirazen şikayet başvurusundan vazgeçilmesi hallerinde iddiaların incelenmesine geçilip geçilmeyeceğine Kurul tarafından karar verilmektedir.

 

Başvuru dilekçesindeki iddialar için İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 21 inci  maddesi hükümleri uyarınca iddiaların incelenmesine geçilmesi,

 

2) Şikayet dilekçesi ve eklerinin ilgisi nedeniyle İçişleri Bakanlığı’na bildirilmesi,

 

Yönündeki düşüncemle, çoğunluk kararına katılmıyorum. 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul