• Karar No: 2008/UH.Z-1101
  • Toplantı No: 2008/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/013
Gündem No :95
Karar Tarihi:03.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1101
Şikayetçi:
 Birim Bilgi Teknolojileri Tic. A.Ş. Atatürk Caddesi N0: 380 K 7 Alsancak/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Baştabipliği Atatürk Cad. İzmir Yolu Üzeri AFYONKARAHİSAR
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.01.2008 / 3162
Başvuruya konu ihale:
 2007/182523 İhale Kayıt Numaralı “2008 Mali Yılı 50 Uygulama Elemanı ile Yazılım ve Teknik Servis Bakım (HBYS Otomasyon) Hizmet Alımı”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.02.2008 tarih ve 08.0381.G023/2008-2E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 18.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008 Mali Yılı 50 Uygulama Elemanı ile Yazılım ve Teknik Servis Bakım (HBYS Otomasyon) Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Birim Bilgi Teknolojileri Tic. A.Ş.’nin 16.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 18.01.2008 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  28.01.2008 tarih ve 3162 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan aynı tarihli   dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

Başvuru sahibinin dilekçesinde özetle; FONET  Bilgisayar yazılım San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakılan ve  firmalarının ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olduğu başvuru konusu ihalede;

           

1) Teknik şartnamenin 2.1.37  maddesinde “Yazılım, Sağlık Bakanlığının kurmayı hedeflediği Ulusal Sağlık Bilgi Sistemi Ağının gerektirdiği/gerektireceği altyapıya sahip olmalıdır. Kurulacak olan operasyon merkezine veri aktarımı yapılacağı göz önünde bulundurulmalıdır.” şartı getirildiği, ihale üzerinde bırakılan firmanın bu şartı karşılamadığı,

 

2) Teknik şartnamenin 2.1.40 maddesinde; “Hastane Bilgi Sistemi Uygulama Yazılımının Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü ile entegrasyonu konusunda İdare ve Yüklenici arasındaki işlerin ve yapılan işlere ait bedellerin tespitine tekliflerde yer verilmelidir.” koşulunun bulunduğu, ihale üzerinde bırakılan firmanın, bu bedellerin tespitine yönelik herhangi bir belgeyi teklif dosyasında sunmadığı,

 

3) Teknik şartnamenin 2.1.44 maddesinde “Teklifler, tümüyle aynı belgeleri taşıyan iki adet CD olarak teslim edilmelidir. Tekliflere şartnamede belirtilen madde numara sıralarına göre ve madde numarası belirtilip gerekli detaylı açıklamalar yapılarak yanıt verilecektir.” ifadesinin yer aldığı  ihale üzerinde bırakılan firmanın, teklif dosyasında tümüyle aynı belgeleri taşıyan 2 adet CD bulunmadığı, buna rağmen firmanın belge eksikliğinden değerlendirme dışı bırakılmadığı,

 

4) Teknik şartnamenin 2.3.10 maddesinde; "Firma bünyesinde çalıştırdığı elemanlarından en az birer kişinin yetkili firmalardan alınmış kullanacağı veritabanı, veritabanı ve ağ kontrol Server İşletim Sistemi, ve Network cihazları üreticisinden Eğitim Sertifikası olmalıdır." şartı getirildiği, ihale üzerinde bırakılan firmanın bu maddede istenen sertifikaların tümüne sahip personelinin bulunmadığı, 

 

5) İhale uhdesinde bırakılan firmanın önermiş olduğu veritabanının marka, model ve versiyon bilgilerinin kontrol edilip teknik şartname madde 4, 4.4.31 ve 4.4 maddelerini karşılayıp karşılayamadığının veritabanı firmasından teyit edilmesi gerektiği, ancak anılan  firmanın ilgili şartname maddelerini karşılayamadığı,

 

6) Teknik şartnamenin 12.6.1.9, 12.6.1.20, 12.6.4 maddelerinde sayılan koşulların  ihale uhdesinde bırakılan firma tarafından tam olarak karşılanamadığı,

 

7) Teknik şartnamenin  12.12 maddesinin Laboratuar Bilgi Sistemleri başlığı altında yer alan koşulların anılan firma  tarafından karşılanamadığı, firmanın kendisine ait bir Laboratuar Bilgi Sisteminin  bulunmadığı,

 

8) Teknik şartnamenin  12.13.6.7 maddesinde  "Teklif edilen yazılım; hastanemize veya İlimize kurulması planlanan PACS sistemine uyumlu olmalıdır.” koşulunun yer aldığı,   PACS sistemi kurulumu çalışmalarında General Electric firmasının Centricity ürün grubunun kullanılacağının taraflarından bilindiği, firmalarının GE firmasının ürün grubu ile entegrasyon çalışmalarını  gerçekleştirdiği, ancak ihale üzerinde bırakılan firmanın böyle bir entegrasyon konusunda herhangi bir çalışmasının bulunmadığı, bu nedenle ilgili firmanın bu entegrasyonu demonstrasyonda gösteremediği ve teklif dosyasında bu konuya ilişkin bir taahhütname sunduğu ancak taahhütnamede şirket yetkilisinin imzasının bulunmadığı, dolayısıyla ilgili firmanın  teknik şartnamenin yukarıda belirtilen koşulunu sağlayamadığı,

 

Teknik şartnamenin koşullarını yerine getiremeyen firmanın demonstrasyonda nasıl  yeterlik aldığının anlaşılamadığı iddia edilmektedir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1)      Başvuru sahibinin 1, 5, 6 ve 7 nci iddialarına ilişkin olarak;

 

18.12.2007 tarihinde yapılan ihaleye 3 istekli katılmış olup,  04.01.2008 tarihli ihale komisyon kararı ile ihale FONET Bilgisayar Yazılım San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmıştır.

 

Başvuru sahibi tarafından, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teknik şartnamenin (2.1.37),   (4), (4.4.31), (4.4), (12.6.1.9), (12.6.1.20), (12.6.4) ve (12.12) maddelerinde öngörülen şartları karşılamadığı ve demonstrasyonda firmanın yeterlik almasının mümkün olmadığı iddia edilmektedir.  İhale üzerinde bırakılan FONET Bilgisayar Yazılım San. Tic. Ltd. Şti. tarafından, ihale dosyası içerisinde sunulan Teknik Şartnameye Cevaplar belgesinde teknik şartnamenin belirtilen maddelerde öngörülen şartların sağlanacağı yönünde cevap verilmiştir.

 

İstekliler tarafından teklif edilen ihale konusu hizmetin teknik şartnameye uygun olup olmadığına ilişkin taahhütnamenin sunulması, tekliflerin geçerli kabul edilmesi için yeterli olacaktır. Teklif edilen hizmetin ihtiyaçlara ne ölçüde cevap verdiği yada teknik şartnameye uygun olup olmadığı hususu ise ancak demonstrasyon sonucu tespit edilebilecektir.

 

Bu durumda istekliler tarafından sunulan tekliflerin teknik şartnameye uygun olup olmadığı hususu hakkında karar verilebilmesi için idarenin ihtiyaçları ile teklif sahipleri tarafından sunulan teklifin test edilmesi gerekmektedir.

 

İdari şartnamede bu yönde bir hüküm bulunmamakla beraber ihale ilanının “Diğer hususlar” başlıklı bölümünün 2 nolu maddesinde “İsteklilerden, komisyonumuz karar verme aşamasında, önceden haber vermek üzere demo yapmalarını isteyebilir.” düzenlemesi öngörülmüştür.

 

İdare tarafından demo yapıldığına dair ihale işlem dosyasında herhangi bir belge bulunmamaktadır. Ancak idareden daha sonra edinilen “Tutanaktır” başlıklı bila tarihli faks iletisinde yukarıda yer alan düzenleme çerçevesinde, demonstrasyon işleminin yapıldığı, demonstrasyona ihale komisyon başkanı; Uz. Dr. Ediz KİREMİT, ihale komisyon üyeleri; Bilgi İşlem Sor. Bşk. Op. Dr. K. İbrahim TAYLAN, Bilgisayar Mühendisi Yard. Doç. Dr. Levent ÇELİK, Uz. Dr. Ali Rıza ÖZÇUKURLU ve  Md. Yrd. Bayram UÇAN’nın katıldığı  ve  ihalenin FONET Bilgisayar Yazılım San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı belirtilmiş olup, tutanak ihale komisyon başkanı tarafından imzalanmıştır. 

 

Söz konusu tutanaktan anlaşıldığı kadarıyla, idare tarafından demonstrasyon işleminin yapıldığı ancak, işlem sonucunda tüm üyelerin imzalarını taşıyan bir  tutanak tutulmadığı, dolayısıyla demostrasyon sırasında hangi parametrelere bakıldığı, nerede nasıl yapıldığı ve sonucunda hangi kararın alındığının belli olmadığı, demonstrasyon işleminin ihale komisyon üyelerinin tamamının katılımıyla gerçekleştirilmediği, özellikle ihale komisyonunda yer alan diğer uzman üye Yrd. Doç. Dr. Uçman ERGÜN’ün demonstrasyon işlemine katılmadığı anlaşılmaktadır. Bu haliyle yapılan  demonstrasyon işleminin usulüne uygun yapılmadığı sonucuna varılmıştır.

 

İdareler, 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen temel ilkeleri sağlamakla sorumlu olduğu gibi, ihale sürecinde yapılan işlemlerin idarelerin bu sorumluluğunu yerine getirdiğini desteklemesi de gerekmektedir.

 

Diğer taraftan, Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığının 18.09.2007 tarih ve 2007/82 sayılı Genelgesinde bilgi sistemi ihalelerinde şartnamelerde; idarenin demo isteyebileceği yönünde kesinlik ifade etmeyen maddelere yer verilmeyeceği, şayet demostrasyon isteniyorsa ne ile, nerede, nasıl, ne zaman yapılacağına, demostrasyon sırasında bakılacak parametrelerin ana hatlarının neler olacağına ve demostrasyon sonrasında nelere karar verileceğine dair açık, anlaşılır hükümlerin yer alması gerektiği öngörülmüştür. İdarenin demostrasyona ilişkin düzenlemesinin Genelgenin belirtilen hükmüne uygun olmamasına ve bu hususun dokümanda yer almamasına rağmen, dokümana zamanında itiraz edilmemiş olması dikkate alındığında, ayrıca bu husus ihaleye katılıma engel nitelikte görülmediğinden, söz konusu aykırılığın ihalenin iptalini gerektirmediği değerlendirilmektedir.

 

2)      Başvuru sahibinin 2 nci   iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 2.1.40 maddesinde; “Hastane Bilgi Sistemi Uygulama Yazılımının Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü ile entegrasyonu konusunda İdare ve Yüklenici arasındaki işlerin ve yapılan işlere ait bedellerin tespitine tekliflerde yer verilmelidir.” düzenlemesi öngörülmüştür.

 

FONET Bilgisayar Yazılım San. Tic. Ltd. Şti. tarafından, ihale dosyası içerisinde sunulan Teknik Şartnameye Cevaplar belgesinde bu maddeye ilişkin olarak, “…ihalenin uhdemizde kalması durumunda firmamız arasındaki işlerin ve yapılan işlere ait bedellerin tespitine tekliflerde yer verilmiştir.” yanıtı verilmiştir.

 

İncelenen ihalede idari şartnamenin 19 uncu maddesinde isteklilerin tekliflerini, götürü bedel üzerinden verecekleri, ihale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşmesi düzenleneceği öngörülmüş olduğundan, teknik şartnamenin anılan maddesinde belirtilen bedelin  de teklif bedelinin içinde yer alması gerektiği, ayrı bir kalem olarak gösterilmesine gerek bulunmadığı, bu yönüyle idarenin söz konusu düzenlemesinin teklif türüne uygun olmadığı, ancak bu nedenle herhangi bir istekli değerlendirme dışı bırakılmadığından sonuca bir etkisinin  bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

3)      Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru sahibi tarafından, teknik şartnamenin 2.1.44 maddesinde öngörülmüş olmasına karşın, ihale üzerinde bırakılan firmanın, teklif dosyasında  yer alan belgeleri içeren 2 adet CD bulunmadığı iddia edilmiş ise de, ihale üzerinde bırakılan firmanın teklif dosyasına ait “İçindekiler” bölümünün 24 üncü maddesinde “Teklif dosyasının iki adet CD sureti” ifadesine yer verildiği, ayrıca ihale işlem dosyasında  söz konusu firmanın teklif dosyasına ilişkin bir adet CD’nin yer aldığı görülmüştür. Bu itibarla başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.   

 

4)       Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 2.3.10 maddesinde; “Firma bünyesinde çalıştırdığı elemanlarından en az birer kişinin yetkili firmalardan alınmış kullanacağı veri tabanı, veri tabanı ve ağ kontrol server işletim sistemi ve network cihazları üreticisinden eğitim sertifikası olmalıdır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale üzerinde kalan FONET Bilgisayar Yazılım San. Tic. Ltd. Şti.’nce  Muhammed Fatih Aktaç’a ait Oracle üretici firmasından alınmış Oracle 9i veri tabanı yöneticisi sertifikasının ve onay belgesinin noter onaylı suretlerinin sunulduğu, ayrıca  A. Kerim Gazen’e uluslararası Allied Telesis Şirketinin 11 ve 12 Ekim 2006 tarihleri arasında Net Vörble gönderme açıp kapatma işlemleri ile ilgili eğitim kursuna devam ettiğine dair sertifikanın sunulmuş olduğu  anlaşıldığından başvuru sahibinin söz konusu  iddiası yerinde görülmemiştir.

 

5)      Başvuru sahibinin 8 inci  iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin  12.13.6.7 maddesinde  "Teklif edilen yazılım; hastanemize veya İlimize kurulması planlanan PACS sistemine uyumlu olmalıdır.” koşulu öngörülmüştür. İhale üzerinde bırakılan isteklinin Teknik Şartnameye Cevaplar belgesinin 12.13.6.7 maddesinde bu şartı yerine getireceğine dair taahhütte bulunduğu, söz konusu belgenin firmayı temsile yetkili olan şirket müdürü tarafından vekalet verilen Mehmet Arslan tarafından imzalandığı görülmüştür. Kaldı ki, teknik şartnamede PACS sistemi kurulumunda hangi ürünün kullanılacağı belirtilmemiş olup, sadece ileride kurulması planlanan bir sistemden bahsedilmiştir. Bu durumda teknik şartnamenin bu koşuluna taahhüt verilmesi yeterli olup kullanılacak ürün grubu ile entegrasyon çalışması yapılması mümkün görülmemektedir. Bu nedenle başvuru sahibinin bu hususa ilişkin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (ğ) bendi uyarınca ihale dokümanına süresinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulmamış ise ihale dokümanındaki aykırılıkların  ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılmasına etkisi olup olmadığı yönünden yapılan incelemede;

 

İdari şartnamenin “Kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.3 maddesinin (c) bendinde isteklilerin ihale konusu hizmetle ilgili referanslarını bir liste halinde verecekleri öngörülmüştür. 

 

İhalede yeterlik kriteri olarak, iş deneyim belgesinin yanı sıra referans listesinin istenilmesinin mevzuatla uyumlu olmadığı anlaşılmış olmakla beraber, söz konusu aykırılığın ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılmasına etkisi olmadığı değerlendirilmektedir.  

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işleminin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemlerden olduğu tespit edildiğinden, demonstrasyon işleminin usulüne uygun bir şekilde yapılarak bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi  gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Oyçokluğu  ile karar verildi.

Karşı Oy:

 

            İncelemeye konu ihalede;

 

1- İhale ilanının “Diğer hususlar” başlıklı bölümünün 2 nolu maddesinde “İsteklilerden, komisyonumuz karar verme aşamasında, önceden haber vermek üzere demo yapmalarını isteyebilir.” düzenlemesine yer verildiği anlaşılmıştır.

 

İdare tarafından anılan ihalede demonstrasyon işleminin yapıldığı ancak, işlem sonucunda tüm üyelerin imzalarını taşıyan bir  tutanak tutulmadığı, dolayısıyla demostrasyon sırasında hangi parametrelere bakıldığı, nerede nasıl yapıldığı ve sonucunda hangi kararın alındığının belli olmadığı, demonstrasyon işleminin ihale komisyon üyelerinin tamamının katılımıyla gerçekleştirilmediği, özellikle ihale komisyonunda yer alan uzman üye Yrd. Doç. Dr. Uçman ERGÜN’ün demonstrasyon işlemine katılmadığı anlaşılmaktadır. Bu haliyle yapılan  demonstrasyon işleminin usulüne uygun yağılmadığı sonucuna varılmıştır.

 

İdareler, 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen temel ilkeleri sağlamakla sorumlu olduğu gibi, ihale sürecinde yapılan işlemlerin idarelerin bu sorumluluğunu yerine getirdiğini desteklemesi de gerekmektedir. 

 

Diğer taraftan, Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığının 18.09.2007 tarih ve 2007/82 sayılı Genelgesinde bilgi sistemi ihalelerinde şartnamelerde; idarenin demo isteyebileceği yönünde kesinlik ifade etmeyen maddelere yer verilmeyeceği, şayet demostrasyon isteniyorsa ne ile, nerede, nasıl, ne zaman yapılacağına, demostrasyon sırasında bakılacak parametrelerin ana hatlarının neler olacağına ve demostrasyon sonrasında nelere karar verileceğine dair açık, anlaşılır hükümlerin yer alması gerektiği öngörülmüştür. İdarenin demostrasyona ilişkin düzenlemesi Genelgenin belirtilen hükmüne uygun olmamasına ayrıca bu hususun dokümanda yer almadığı halde ilanda düzenlenmesinin 4734 sayılı Kanunun 24 ncü maddesine aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

2- Teknik şartnamenin 2.1.40 ncı maddesinde; “Hastane Bilgi Sistemi Uygulama Yazılımının Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü ile entegrasyonu konusunda İdare ve Yüklenici arasındaki işlerin ve yapılan işlere ait bedellerin tespitine tekliflerde yer verilmelidir.” düzenlemesinin öngörüldüğü anlaşılmıştır.

 

İncelenen ihalede idari şartnamenin 19 uncu maddesinde isteklilerin tekliflerini, götürü bedel üzerinden verecekleri, ihale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşmesi düzenleneceği öngörülmüş olduğundan, teknik şartnamenin anılan maddesinde belirtilen bedelin  de teklif bedelinin içinde yer alması gerektiği, ayrı bir kalem olarak gösterilmesine gerek bulunmadığı, bu yönüyle idarenin söz konusu düzenlemesinin teklif türüne uygun olmadığı ve bu işlemin mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

3- İdari şartnamenin “Kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.3 maddesinin (c) bendinde, isteklilerin ihale konusu hizmetle ilgili referanslarını bir liste halinde verecekleri öngörülmüştür.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün “VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar, I. Deneyime İlişkin Referans” kısmında;

“…… Kamu İhale Kurulunca iş deneyim yada benzer iş belgelerinin yanı sıra referansın istenemeyeceği bu tür koşul koymanın rekabeti engellediği açıkça karar altına alındığından, idarelerce; şartnamelerin düzenlenmesi sırasında referansın yeterlik kriteri olarak düzenlenemeyeceği hususunun dikkate alınması gerekmektedir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin 4.3.1 maddesinde yeterlik belgeleri arasında iş deneyim belgesi iştenmiş olmasına rağmen ayrıca isteklilerden referans istenmesinin Kamu İhale Genel Tebliğine ve anılan Genelgeye aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Yukarıda açıklanan mevzuata aykırılıklar nedeniyle anılan ihalenin iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, çoğunluk kararına katılmıyorum. 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul