İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1102
  • Toplantı No: 2008/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/013
Gündem No :96
Karar Tarihi:03.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1102
Şikayetçi:
 Yılmazer Ltd. Şti. Cumhuriyet Caddesi N0: 39 GÜMÜŞHANE
 İhaleyi yapan idare:
 Torul Orman İşletme Müdürlüğü 29800 Torul/GÜMÜŞHANE
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.02.2008 / 4065
Başvuruya konu ihale:
 2007/200811 İhale Kayıt Numaralı “Torul Orman İşletme Müdürlüğü, Gümüşhane, Şiran, Alacadağ Şeflikleri İdare Binaları, Misafirhane ve Otopark Temizlik İşi Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.02.2008 tarih ve 08.0479.G023/2008-7E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Torul Orman İşletme Müdürlüğü’nce 14.01.2008 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Torul Orman İşletme Müdürlüğü, Gümüşhane, Şiran, Alacadağ Şeflikleri İdare Binaları, Misafirhane ve Otopark Temizlik İşi  Hizmet Alımı”  ihalesine ilişkin olarak Yılmazer Ltd. Şti’nin 28.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 30.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  06.02.2008 tarih ve 4065 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye ilişkin idari tip şartnamenin 48.1 maddesinde asgari ücretten kaynaklanan farkların fiyat farkı olarak ödeneceği, fiyat farkının, ihale tarihi itibariyle geçerli olan brüt asgari ücret dikkate alınarak hesaplanacağı düzenlemesine yer verilmesine rağmen ihale komisyonu tarafından tekliflerin, fiyat farkı verilmeyeceği esasına göre değerlendirildiği ve firmaları tarafından teklif edilen bedelin asgari işçilik maliyeti yönünden aşırı düşük bulunarak reddedildiği, idarenin işleminin mevzuata aykırı olduğu  iddia edilmektedir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

Söz konusu ihaleye 6 istekli katılmış olup, ihale 23.01.2008 tarihli ihale komisyon kararı ile Ceylan Veterinerlik Gd. Kırt. Nak. İnş. Mob. Hiz. İşl. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.  üzerinde bırakılmıştır.

 

            İhale komisyonu tarafından düzenlenen 15.01.2008 tarihli aşırı düşük teklif değerlendirme tutanağında; asgari maliyetin, ihalenin hazırlandığı 2007 yılı brüt asgari ücret ve KİK işçilik hesaplama modülüne göre 70.143,71 YTL olarak hesaplandığı,  teklif edilmesi gereken asgari maliyetin ise, 2007 asgari maliyetin 2008 yılı tahmini %7’lik asgari ücret artışı oranında arttırılarak hesaplandığı ve bu hesaba göre  İkizdere Turz. Nak. Gıda İnş. Tem. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Yılmazer Ltd. Şti.’nin tekliflerinin, teklif edilmesi gereken asgari maliyetin altında kaldığından aşırı düşük teklif olduklarına ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen her iki firmadan işin niteliğine göre teklifleri ile ilgili açıklama talep edilmesine karar verildiği  anlaşılmıştır.

 

            İsteklilerce aşırı düşük teklif nedeniyle verilen yazılı açıklamaların değerlendirilmesine dair 22.01.2008 tarihli tutanakta; ihale hazırlıkları ve ilanının 2007 yılı içerisinde, ihalenin ise 2008 yılı içerisinde yapıldığı, yaklaşık maliyet hesaplamasında zorunlu olarak 2007 yılı brüt asgari ücretin baz alındığı ve tip idari şartnamenin “Diğer hususlar” başlıklı 57 inci maddesinde tekliflerin ve idarece yapılacak değerlendirmenin 2007 yılı maliyetinin %7 oranında arttırılarak bulunacak maliyet üzerinden yapılacağının açıkça belirtildiği dikkate alınması gerektiği vurgulanarak,  teklifleri aşırı düşük bulunan Yılmazer Ltd. Şti.’nin vermiş olduğu 72.495,00 YTL teklifin 2008 yılı ilk altı aylık brüt asgari ücret üzerinden hesaplandığı, bu bedelin ise idarece hesaplanan asgari işçilik maliyeti üzerine %3 sözleşme ve genel gider eklenerek bulunan tutarı karşılamadığı, İkizdere Turz. Nak. Gıda İnş. Tem. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin ise vermiş olduğu teklifin 2008 yılı ilk altı aylık brüt asgari ücret üzerinden 72.153,00 YTL olarak hesaplandığı ve aynı şekilde idarece hesaplanan tutarı karşılamadığı gerekçesiyle her iki firmanın tekliflerinin reddine karar verilmiştir.

 

Başvuru konusu ihaleye ait idari şartnamenin “Fiyat Farkı Ödenmesi ve Hesaplanma Şartları” başlıklı 48 inci maddesinde; “Asgari ücretten kaynaklanan farklar fiyat farkı olarak ödenecektir. Fiyat farkı, ihale tarihi itibariyle geçerli olan brüt asgari ücret dikkate alınarak hesap edilecektir.” düzenlemesi,

 

57 nci maddesinde ise; “Yaklaşık maliyet hesaplamasının 2007 yılında, ihalenin ise 2008 yılının başında olması nedeniyle tekliflerin değerlendirilmesine esas olmak üzere; 2007 yılı brüt asgari ücret miktarı  % 7 oranında artırılmış olduğundan isteklilerin bu düzenlemeyi dikkate alarak tekliflerini hazırlayıp sunmaları gerekmektedir.” düzenlemesi öngörülmüştür.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Hizmet Alımlarında Fiyat Farkı” XII maddesinde ise; “Fiyat farkı; ihale tarihi itibarıyla geçerli olan brüt asgari ücret ile işin gerçekleştirildiği tarihte geçerli olan brüt asgari ücret dikkate alınarak hesaplanacaktır.

 

İdari şartname ve sözleşme gereği personele nakdi olarak ödenmesi öngörülen yemek ve yol bedelleri için, bu bedellerin personele nakdi olarak ödenmesi ve bu ödemelerin sigorta prim bordrosunda gözükmesi şartıyla, sigorta priminden istisna edilen yemek bedeli düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden işveren sigorta priminin hesaplanması gerekecektir. Yemek bedeli istisnası günlük brüt asgari ücretin % 6’sı üzerinden ve gün sayısı dikkate alınarak hesaplanmaktadır.

 

Fiyat Farkı Esaslarının 9 uncu maddesinin (ı) bendine göre idari şartname ve sözleşmelere bu Esasların sadece 8 inci maddesinin uygulanacağına dair hüküm konulabilecektir. Ancak gelecek yıla ilişkin olarak bir önceki yılın sonunda yapılan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, ihale aşamasında geçerli olan tekliflerin, yılın başında yapılacak asgari ücret artışı nedeniyle sözleşmenin uygulanması sırasında aşırı düşük hale gelmesinin önlenebilmesi için söz konusu ihalelerin idari şartname ve sözleşmelerinde Esasların 8 inci maddesine göre fiyat farkı hesaplanacağının belirtilmesi gerekmektedir.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

İncelen ihalede idari şartnamenin 48 inci maddesinde öngörülen fiyat farkı verileceği ve fiyat farkının, ihale tarihi itibariyle geçerli olan brüt asgari ücret dikkate alınarak hesap edileceği yönündeki düzenleme ile  57 nci maddesinde tekliflerin değerlendirilmesine esas olmak üzere; 2007 yılı brüt asgari ücret miktarı % 7 oranında artırılmış olduğundan isteklilerin bu düzenlemeyi dikkate alarak tekliflerini hazırlayıp sunmaları gerektiği yönündeki düzenlemenin birbiriyle çeliştiği, ayrıca 57 nci maddedeki düzenlemenin Kamu İhale Genel Tebliğinin fiyat farkına ilişkin yukarıda belirtilen  düzenlemesine de aykırılık teşkil ettiği anlaşılmıştır.

 

            İhale dokümanın bir bütün olduğu ve düzenlemelerin birbiriyle uyumlu olması gerektiği dikkate alındığında  idari şartnamedeki bu şekilde birbiriyle çelişen iki düzenlemenin,  tekliflerin hazırlanmasında ve değerlendirilmesinde tereddüde neden olabilecek nitelikte olduğu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 5 inci maddesinde sayılan temel ilkelerin ihlali sonucunu doğurabileceği sonucuna varılmıştır.

 

Diğer taraftan, Kamu İhale Genel Tebliğinin “Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi” başlıklı H maddesinin “Hizmet Alımı İhalelerinde” başlıklı (b) bendinde; “Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

 

          Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.

 

          Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

 

          İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

 

          Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.

 

          Söz konusu ihalelere ait malzemeye ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin sözleşme giderinin de asgari işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler içinde yer aldığı kabul edildiğinden, malzeme ve diğer maliyet kalemleri için ayrıca sözleşme gideri hesaplanmayacaktır.

 

          Hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler, sadece aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olduğundan, bu sözleşme ve genel giderler idarece hazırlanan teklif mektubu eki cetvelde ayrı bir birim fiyat kalemi olarak öngörülmeyecektir. İhale sonuçlandırıldıktan sonra ihale üzerinde kalan isteklinin ödeyeceği ihale kararı damga vergisi, sözleşme damga vergisi ile diğer sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanacaktır…” açıklamasına yer verilmiştir.

 

Söz konusu düzenleme ve ihale konusu işte fiyat farkı ödeneceği hususu dikkate alındığında idare tarafından aşırı düşük teklif sınır değeri belirlenirken; ihale tarihindeki asgari ücret dikkate alınarak  asgari işçilik maliyetinin hesaplanması ve bulunan miktar üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanarak, elde edilen toplamın aşırı düşük teklif sınır değer olarak dikkate alınması  gerekmektedir. Dolayısıyla, idarenin aşırı düşük teklif sınır değerinin, 2007 yılı asgari işçilik maliyetinin 2008 yılı tahmini %7’lik asgari ücret artışı oranında arttırılarak  hesaplanması ve aşırı düşük teklif değerlendirmesinde bu miktar sınır alınarak başvuru sahibi ile İkizdere Turz. Nak. Gıda İnş. Tem. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin  teklifinin reddedilmesinin mevzuata uygun olmadığı ve başvuru sahibinin  iddiasının yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

          Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (ı) bendi uyarınca ön yeterlik veya tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında itirazen şikayet konusu yapılan işlemler bakımından diğer aday ve isteklilere eşit muamele yapılıp yapılmadığı yönünden yapılan incelemede:

 

1) İdari şartnamenin “Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.2.2 maddesi;

            7.2.1. İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk üç ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayan istekliler iki önceki yılın belgelerini sunabilir. Bu bilanço belgelerinin yeterlilik şartını sağlamaması halinde, iki önceki yılın bilanço belgeleri ile üç önceki yılın bilanço belgeleri sunabilir ve belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Bu düzenleme serbest meslek kazanç defteri içinde geçerlidir.

 7.2.2.İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk üç ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayan istekliler iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlilik şartını sağlanmaması halinde, iki önceki yılın gelir tablosu ile üç önceki yılın gelir tablosu sunulabilir ve gelir tablosu sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.” şeklinde düzenlenmiştir.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleri” başlıklı 39 uncu maddesinde; serbest meslek kazanç defteri yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce onaylanmış olmasının gerekli olduğu, hüküm altına alınmıştır.

 

Yönetmeliğin “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 40 ıncı maddesinde, sunulan gelir tablosu veya serbest meslek kazanç defteri ile ihale konusu hizmet ile ilgili yeterliğin belirlenmesine ilişkin taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarına ilişkin gelirlerini gösteren belgelerin yeminli mali müşavirce veya serbest muhasebeci mali müşavirce ya da vergi dairesince onaylı olmasının gerekli olduğu hükme bağlanmıştır.

 

İncelenen ihalede; Ersoy CEYLAN’ın teklifi ekinde 31.12.2006 ve  30.11.2007 tarihli Engin ŞANLITÜRK tarafından imzalı işletme defteri özetlerini sunduğu ve anılan kişinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir olduğuna ilişkin bir kaşenin yer almadığı veya bilançonun vergi dairesince onaylı olmadığı anlaşılmıştır.

 

Bu durumda; anılan isteklinin teklif ekinde sunmuş olduğu ekonomik ve mali yeterliğin belirlenmesine ilişkin belgelerin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39 ve 40 ıncı maddelinde yer alan hükümler ile anılan Yönetmeliğin “belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 37 nci maddesinde yer alan düzenlemelere aykırı olması nedeniyle teklifinin 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesi hükmü uyarınca değerlendirme dışı bırakılması gerekirken, idare tarafından teklifinin geçerli teklif olarak değerlendirilmesi mevzuata uygun bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru konusu ihaleye ait idari şartnamenin 7.4 maddesinde; “Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:  Bu ihalede Resmi daireler, Otel Hizmetleri, Hastaneler, Yatılı Okullar ve Öğrenci yurtları temizliği işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi öngörülmüştür.

 

EGFA İnş. Tah. Dek. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından iş deneyim belgesi olarak,  Adalar Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenmiş olan 30.11.2006 tarihli iş bitirme belgesinin sunulmuş olduğu, söz konusu belgede işin adının “Zabıta Müdürlüğü çalışmaları için yardımcı hizmet alımı işi” şeklinde yapıldığı ve hizmetin tanımının “Zabıta Müdürlüğü çalışmaları için 25 kişi ile yardımcı hizmet alımı işi” olarak belirlendiği görülmektedir.

 

Anılan firmanın sunmuş olduğu iş deneyim belgesindeki hizmet tanımı dikkate alındığında, belge konusu iş, idarenin öngördüğü benzer işlere uymamaktadır. Bu nedenle söz konusu firmanın değerlendirme dışı bırakılması gerekirken, idare tarafından teklifinin geçerli teklif olarak değerlendirilmesi mevzuata uygun bulunmamıştır.

           

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirtilen, dokümanda birbiriyle çelişen düzenlemeye yer verilmesi, bu düzenlemenin isteklilerin tekliflerini oluştururken tereddüde yol açacak ve 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde temel ilkeler arasında sayılan eşitlik kuralını ihlal  edici nitelikte bulunması nedeniyle, belirtilen işlemin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul