İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1112
  • Toplantı No: 2008/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/013
Gündem No :117
Karar Tarihi:03.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1112
Şikayetçi:
 Dokuzer Elektrik Sist. Mühendislik San. ve Tic. A.Ş., Cumhuriyet Bulv. No:141/101 Alsancak/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Afyonkarahisar İl Müdürlüğü,Dumlupınar Mah. Yüzbaşı Agah Cad. No:24 AFYONKARAHİSAR
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.02.2008 / 6245
Başvuruya konu ihale:
 2007/179216 İKN|li “Afyonkarahisar İli Merkez, İhsaniye, İscehisar, Çobanlar ve Şuhut İlçelerinin (Bunlara bağlı kasaba, köy mezra ve bağlıları dahil) Elektrik Şebekesinin Arıza Bakım Onarımı Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.02.2008 tarih ve 08.06.67.0184/2008-21 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Afyonkarahisar İl Müdürlüğü tarafından 27.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Afyonkarahisar İli Merkez, İhsaniye, İscehisar, Çobanlar ve Şuhut İlçelerinin (Bunlara bağlı kasaba, köy mezra ve bağlıları dahil) Elektrik Şebekesinin Arıza Bakım Onarımı Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Dokuzer Elektrik Sist. Mühendislik San. ve Tic. A.Ş.’nin 27.02.2008 tarih ve 6245 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; aşırı düşük teklif verdikleri gerekçesiyle tekliflerinin haksız yere değerlendirme dışı bırakıldığı iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendinde "2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentlerinde sayılan kuruluşların, ticari ve sınai faaliyetleri çerçevesinde; doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının temini için yapacakları, Hazine garantisi veya doğrudan bütçenin transfer tertibinden aktarma yapmak suretiyle finanse edilenler dışındaki yaklaşık maliyeti ve sözleşme bedeli dörtmilyondörtyüzyirmisekizbinbeşyüzotuzyedi Yeni Türk lirasını aşmayan mal veya hizmet alımları” bu Kanunun istisnaları arasında sayılmıştır. Anılan Kanunun geçici 4 üncü maddesinin (c) bendinde; bu Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamındaki mal ve hizmetlerin, ilgili kuruluşların talebi üzerine Kurum tarafından belirleneceği hükme bağlanmıştır. Kanunun Geçici 4 üncü maddesinin son fıkrasında ise, “enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren teşebbüs, işletme ve şirketler, özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar bu Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi hükmüne, bu bent kapsamında yer almayan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde ise Kanunun diğer hükümlerine tabi olurlar" düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Kurulun 09.10.2003 tarih ve 2003/DK.D-338 sayılı Kararıyla Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin  “Elektrik Dağıtım Tesislerinin İşletilmesi ve İşletilmesi ile ilgili Teçhizat” ana faaliyet konusuna ilişkin olarak yapılacak “Elektrik Dağıtım Şebekesinin Bakım ve Onarımı” işine ait hizmet alımları 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamında değerlendirilerek istisna kapsamına alınmıştır.

 

Başvurunun, istisna kapsamında yapılan bir ihaleye ilişkin olduğu tespit edilmiştir.

Kamu İhale Kurumunun görevleri 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde düzenlenmiş olup, bu görevlerin arasında anılan Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvuruları ile Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğu iddialarını inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmaktadır. İncelemeye konu ihalenin anılan Kanun kapsamında olmadığı tespit edilmiştir. Bu itibarla 4734 sayılı Kanuna tabi olmayan ihale ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

  Şikayet dilekçesi ve eklerinin ilgili Bakanlığı’na bildirilmesine karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle,  karara katılıyorum.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul