İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1114
  • Toplantı No: 2008/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/013
Gündem No :125
Karar Tarihi:03.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1114
Şikayetçi:
 İltaş Lojistik Tah. Tahl.Taşeronluk Taşımacılık İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Gazi Bulvarı Nebioğlu İşhanı K 4 D 410 Çankaya / İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Turgutlu Belediye Başkanlığı Turgutlu / MANİSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.02.2008 / 5475
Başvuruya konu ihale:
 2007/179599 İhale Kayıt Numaralı “Çöp Toplama ve Taşıma” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.02.2008 tarih ve 08.06.10.0119/2008-24 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Turgutlu Belediye Başkanlığı tarafından 10.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Çöp Toplama ve Taşıma” ihalesine ilişkin olarak İltaş Lojistik Tah. Tahl.Taşeronluk Taşımacılık İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 20.02.2008 tarih ve 5475 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale konusu işin 153 işçi ile çöp toplama, taşıma ve genel temizlik hizmet alımı olduğu, idari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;  “İş kazaları ve meslek hastalıkları primi olarak bu işte 125 işçinin %2, 28 işçinin %3 oranındaki primleri yükleniciye aittir. Bu prim oranında artış olması halinde de yüklenici fiyat farkı isteyemez.” düzenlemesine yer verildiği,   iş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranının iş yerinde en yüksek tehlike sınıfına giren işin prim haddine tabi olacağı, diğer yandan “prim oranında artış olması halinde de yüklenici fiyat farkı isteyemez” düzenlemesinin idari şartnamenin 48.1. maddesindeki; “fiyat farkı verilecektir” düzenlemesi ile çeliştiği, bu durumun teklif vermelerini engellediği, 

 

            2) Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma ile ilgili olarak ihale dokümanında düzenleme yapılmadığı,

 

 İddia edilmektedir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesinde, şikayet başvurularının, sözleşme imzalanmamışsa idarece dikkate alınacağı, 56 ncı maddesinde ise, sözleşme imzalandıktan sonra yapılan itirazen şikayet başvurularının Kurul tarafından değerlendirmeye alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Kanunda öngörülen sürelere uyulmak suretiyle sözleşme imzalandıktan sonra idareye ve bunun üzerine Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurumunca ihale işlemleri ile ilgili olarak anılan Kanunun 56 ncı maddesinde belirtilen kararlardan birisinin verilmesine yasal imkan bulunmamaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun “Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi” başlıklı 41 inci maddesinde; “İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır.

 

İhaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde, idare talep tarihini izleyen beş gün içinde yazı ile gerekçelerini bildirmek zorundadır.

 

İhale kararlarının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere aynı şekilde bildirim yapılır.” hükmü,

 

Anılan Kanunun “Sözleşmeye Davet” başlıklı 42 nci maddesinde; “41 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sürelerin bitimini veya Maliye Bakanlığının vizesi gereken hallerde bu vizenin yapıldığının bildirilmesini izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır.” hükmü yer almıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Tebliğin 4 üncü maddesinin 5, 9 ve 10 uncu bentlerinde;

 

          “(5) Kanunun 41 inci maddesi uyarınca kesinleşen ihale kararının ihale üzerinde bırakılan istekli dahil bütün isteklilere bildirilmesi üzerine, teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenler tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde idareye yazılı talepte bulunarak tekliflerinin değerlendirmeye alınmama ya da uygun görülmeme gerekçelerinin bildirilmesini isteyebilir. İdare tarafından talep tarihini izleyen beş gün içinde yazılı olarak gerekçelerin bildirilmesi zorunludur...

 

          (9) Ayrıca Kanunun 56 ncı maddesi uyarınca, itirazen şikayet başvurularının incelenebilmesi için idareye yapılan şikayet başvurusunun sözleşmenin imzalanmasından önce yapılmış olması gerekmektedir…

 

          (10) Diğer taraftan, isteklilerce açıklama talebinde bulunulmayan hallerde Kanunun 41 ve 42 nci maddelerinde öngörülen sürelere uyularak sözleşme imzalanabileceğinden, şikayet başvurularının bu sürelerin de dikkate alınarak yapılması gerekmektedir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Dolayısıyla, isteklilerce açıklama talebinde bulunulmayan hallerde Kanunun 41 ve 42 nci maddelerinde öngörülen sürelere uyularak sözleşme imzalanması mümkün bulunmaktadır.

Yapılan inceleme sonucunda, başvuru sahibinin ihale tarihi olan 10.01.2008 tarihinde ihale dokümanını satın aldığı, ancak teklif vermediği, 10.01.2008 tarihinde yapılan ihaleye iki isteklinin teklif verdiği, aynı tarihli kesinleşen ihale komisyon kararı ile en düşük teklif sahibinin ekonomik açıdan en avantajlı 1. teklif, ikinci teklif sahibinin de ekonomik açıdan en avantajlı 2. teklif olarak belirlendiği, bu durumda teklifi değerlendirme dışı bırakılan istekli bulunmadığı, idarece 15.01.2008 tarihinde sözleşmenin imzalandığı, başvuru sahibinin 21.01.2008 tarih ve 626 sayı ile idare kayıtlarına alınan dilekçesi ile şikayet başvurusunda bulunduğu, idareye yapılan şikayet başvurusunun sözleşmenin imzalanma tarihinden sonra olduğu, incelenen ihalede başvuru sahibinin istekli olabilecek sıfatına sahip olduğu ve teklifi değerlendirme dışı bırakılan istekli bulunmadığı dikkate alındığında, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Tebliğin 4 üncü maddesinin 5 nci bendi uyarınca 4734 sayılı Kanunun 41 nci maddesinde açıklama bulunulması için öngörülen sürelerin beklenilmeden sözleşme imzalanmasının herhangi bir istekli açısından hak kaybına sebebiyet vermediği görülmüştür.

 

Bu durumda sözleşme imzalanmadan önce başvuru sahibi tarafından idareye şikayet başvurusuna bulunulmadığı anlaşılmaktadır. Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri uyarınca, şikayet ve itirazen şikayet başvurularının incelenebilmesi için idareye yapılan şikayet başvurusunun sözleşmenin imzalanmasından önce yapılmış olması gerekmektedir.

 

          Diğer yandan, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine ilişkin iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları sayılmıştır.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.  

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

1- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca; yapılan ön inceleme sonucunda anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilmektedir.

 

Sözkonusu başvuruda; İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi,

 

2- Şikayet dilekçesi ve eklerinin ilgisi nedeniyle İçişleri Bakanlığı’na bildirilmesi,

 

Yönündeki düşüncemle, çoğunluk kararına katılmıyorum.  

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul