• Karar No: 2008/UH.Z-1118
  • Toplantı No: 2008/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/014
Gündem No :1
Karar Tarihi:10.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1118
Şikayetçi:
 ZC İnşaat Güvenlik Turizm Gıda Tem. Otom. San. ve Tic. Ltd. Şti., Folklor Sok. No: 2/12 Seyranbağları / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, M. Rauf İnan Sokak No: 7 06410 Sıhhiye / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.02.2008 / 6071
Başvuruya konu ihale:
 2007/202234 İhale Kayıt Numaralı “Genel Temizlik ve Aşçı Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.03.2008 tarih ve 08.06.44.0157/2008-8E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünce 24.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Genel Temizlik ve Aşçı Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak ZC İnşaat Güvenlik Turizm Gıda Tem. Otom. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 11.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  25.02.2008 tarih ve 6071 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün 24.01.2008 tarihinde yapmış olduğu “Genel Temizlik ve Aşçılık Hizmet Alımı işi” ihalesinde, aşırı düşük teklif sorgulamasına yaptıkları açıklamada, teklif fiyatlarına ilişkin açıklayıcı belgeler sunmalarına karşın, idarenin tekliflerini aşırı düşük bularak değerlendirme dışı bırakmasının mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari Şartnamenin 26 ncı maddesinde; “26.1) Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta vergi, resim ve harç giderleri isteklilerce teklif edilecek fiyata dahil edilecektir.

         26.2) (26.
1 ) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin
oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

         26.3)Ayrıca,

-Yol bedeli  (62 kişi için 26 gün üzerinden kişi başı günlük brüt 3,00 YTL, brüt tutar üzerinden bordrolarda gösterilecektir)

-Yemek bedeli (62 kişi için 26 gün üzerinden kişi başı günlük brüt 4,20 YTL, brüt tutar üzerinden bordrolarda gösterilecektir),

-İş gömleği (62 personel için yıllık birer adet, ayni olarak karşılanacak),

-İhale konusu işin yürütülmesi için gereken makine, ekipman, sarf malzemesi ve  teçhizata ait gider maliyetleri ile isteklinin kar payı,

-2 aşçı için brüt asgari ücretin % 100´ ü oranında,

-60 temizlik işçisi için brüt asgari ücretin % 10 oranında bordroda gösterilmek suretiyle fark ücret verilecektir, bu ücretler teklif  fiyata dahildir.

26.4) Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

26.5) 60 temizlik işçisi için iş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranı % 2, iki aşçı için iş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranı %  1.5 ´dir” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir” hükmü yer almaktadır.

 

Anılan Kanun hükmü gereğince, aşırı düşük teklif sorgulaması yapılan isteklilerin, tekliflerini oluşturan bileşenleri belgelendirmek suretiyle açıklamaları gerekmektedir.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” bölümünün “H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi” başlıklı Hizmet Alımı İhalelerine ilişkin (b) maddesinde; “Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

 

          Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.

 

          Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

 

          İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

 

          Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.

 

          Söz konusu ihalelere ait malzemeye ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin sözleşme giderinin de asgari işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler içinde yer aldığı kabul edildiğinden, malzeme ve diğer maliyet kalemleri için ayrıca sözleşme gideri hesaplanmayacaktır.

 

          Hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler, sadece aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olduğundan, bu sözleşme ve genel giderler idarece hazırlanan teklif mektubu eki cetvelde ayrı bir birim fiyat kalemi olarak öngörülmeyecektir. İhale sonuçlandırıldıktan sonra ihale üzerinde kalan isteklinin ödeyeceği ihale kararı damga vergisi, sözleşme damga vergisi ile diğer sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanacaktır.

 

          Hizmet alım ihalelerinde 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması durumunda idarelerce açıklama talep yazılarında, "teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler  belirtilerek"  açıklama istenecektir.

 

          Temizlik hizmet alımlarında amortismana tabi olmayan kova, fırça, paspas, bez, süpürge, faraş, cam sileceği gibi malzemelerin maliyetleri, temizlik malzemesi olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen cevapta bu malzemeler için öngörülen bedellerin maliyetlerini tevsik eden belgeler sunulacaktır…” hükümlerine yer verilmiştir.

 

İnceleme konusu ihalede, ayni olarak tekliflere dahil edilecek olan giyim bedeli hariç asgari işçilik maliyeti; (35.000,64 + 641.422,20) = 676.422,84 YTL olmaktadır.

 

Başvuru sahibinin teklifi 679.391,94 YTL olup, aşırı düşük sorgulamasına yaptığı açıklamada, teklif bedelini oluşturan bileşenleri;

 

İşçilik Ücreti (yemek, yol ve % 3 sözleşme gideri dahil)

676.422,84 YTL

Giyim Bedeli (1,50 YTL x 62 işçi)

93,00 YTL

Temizlik Malzemesi

2.800,00 YTL

İlaçlama Bedeli

76,10 YTL

TOPLAM

679.391,94 YTL

 

Şeklinde açıklamış olup, teklif bileşenlerine ilişkin bütün giderleri proforma fatura, taahhütname vs. ile belgelendirmiştir. Ancak, başvuru sahibinin aşırı düşük teklif sorgulamasına yaptığı açıklamada, % 3 oranında sözleşme ve genel giderler tutarının hesaplanmasında giyim bedelini dikkate almadığı anlaşılmıştır.

 

Yukarıda anılan Kamu İhale Genel Tebliğinin “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” bölümünün “H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi” başlıklı Hizmet Alımı İhalelerine ilişkin (b) maddesinde; “% 3 oranında sözleşme ve genel giderlerin asgari işçilik maliyeti üzerinden hesaplanacağı, asgari işçilik maliyetinin de brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluştuğu” belirtilmiştir. Dolayısıyla, % 3 oranında sözleşme ve genel giderler tutarının hesaplanmasında, giyim bedelinin de dikkate alınması gerekmektedir. 

 

            Başvuru sahibinin teklif etmiş olduğu (1,50 YTL x 62 işçi) = 93,00 YTL tutarındaki giyim bedelinin, % 3 oranında sözleşme ve genel giderler tutarının hesaplanmasına dahil edilmesiyle, başvuru sahibinin teklif etmesi gereken asgari işçilik maliyetinin; (35.003,73 + 641.514,90) = 676.518,63 YTL olması gerekirken, teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini bu tutardan daha az bir tutarda;

 

İşçilik Ücreti (yemek, yol ve % 3 sözleşme gideri dahil)

676.422,84 YTL

Giyim Bedeli (1,50 YTL x 62 işçi)

93,00 YTL

Toplam

676.515,84 YTL

 

            Olarak teklifine dahil ettiği anlaşılmıştır. 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ve Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıda açıklanan hükmü gereğince, aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında isteklilerce teklif bedelini tevsik eden belgelerin sunulması durumunda, belgeye dayalı olarak yapılan açıklamaların yeterli kabul edilmesi gerektiği değerlendirilmekle birlikte, başvuru sahibinin teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini olması gerekenden daha az bir tutarda teklifine dahil etmiş olması nedeniyle, bu yöndeki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul