İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1120
  • Toplantı No: 2008/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/014
Gündem No :3
Karar Tarihi:10.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1120
Şikayetçi:
 Kardiyo Spect Etlik Görüntüleme Sağlık ve Tanı Merkezi Ltd. Şti. Martı Sokak No:18/B Etlik/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Sağlık İşletmesi Kızılay Sok. No:4 Sıhhiye/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.01.2008 / 3433
Başvuruya konu ihale:
 2007/174121 İhale Kayıt Numaralı “2008-2009 Yılı 3 Kalem Yerinde Görüntüleme Hizmeti Alımı İşi İhalesi”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.02.2008 tarih ve 08.0431.G023/2008-6E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Sağlık İşletmesince 26.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008-2009 Yılı 3 Kalem Yerinde Görüntüleme Hizmeti Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Kardiyo Spect Etlik Görüntüleme Sağlık ve Tanı Merkezi Ltd. Şti.’nin 18.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin  28.01.2008 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  31.01.2008 tarih ve 3433 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan aynı tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri  incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Söz konusu ihaleye verdikleri teklifin mevzuat ve ihale dokümanına uygun olduğu halde idarece; teknik şartnamede ve idari şartnamenin 7.3.2.3 maddesinde öngörülen  Hizmet sunulurken kullanılacak  cihazların  yaşları   teknik  şartnamelerde  mevcuttur. Cihazların imalat tarihi seri numarasıyla birlikte belgelendirilecektir.” hükmü gereğince istenen belgenin mevcut olmadığı ve yine teknik şartnamede teklif ekinde sunulması öngörülen yetkili servis ile bakım onarım sözleşmesi ve periyodik bakım ve kalibrasyon belgelerinin  bulunmadığı gerekçesiyle  yetersiz görülerek değerlendirmeye alınmadığı, buna karşın ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin  mevzuat ve ihale dokümanına uygun olmadığı,

 

           İhale komisyonunca bütün katılımcılar huzurunda yapılan belgelerin eksik olup olmadığına dair incelemede, firmalarının yeterlilik kriterleri arasında sayılan belgelerinde eksik bulunduğuna dair  herhangi bir duyuru yapılmadığı, komisyonca yok denilen bilgilerin fabrika test değerleri ile birlikte ihale dosyalarında mevcut olduğu,

 

            Belgelerinde herhangi bir eksiklik bulunmadığı ancak, idarenin bu belgelerde eksik bir unsur görmesi veya tereddüt halinde ise 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 37 nci maddesi uyarınca  ilave kanıtlayıcı belgeleri firmalarından istemesi gerektiği,  idarenin bu tutumunun mevzuat hükümlerine aykırı olduğu,

 

           Cihazlarının ikinci el olmayıp 2007 yılında finansal kiralama ile temin edildiği ve demirbaş kaydına aynı şekilde alınmış, üretici garantisinde olan bir cihaz olduğu,  üretici garantisinde olduğunun gerek demirbaş defterinden ve gerekse fabrika test değerlerinden anlaşıldığı, dolayısıyla idarenin firmalarını değerlendirme dışı bırakmalarındaki ikinci gerekçesinin de yerinde olmadığı,

           

            Diğer taraftan, yetkili servis ile bakım onarım sözleşmesi ve periyodik bakım ve kalibrasyon belgelerinin teklif ekinde olması gerektiği hususuna yeterlik  kriterleri ve ihale ilanında yer verilmediği, bu durumda ihalenin 4734 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak düzenlenmediği  ve sonuçlandırılmadığı,

 

              2) Yine idari şartnamenin 7.3.2.3 maddesinde teknik şartnameye atıfta bulunularak cihazın yaşı hakkında gerekli bilginin teknik şartnamede mevcut olduğuna ver verildiği,  bu hükmün bir yeterlilik kriteri olmadığı,  bilgilendirme babında idari şartnamede yer aldığı,  teknik şartnamenin 2 nci maddesinde ise cihazın 9 yaşından büyük olmayacağı şartına yeterlilik kriteri olarak yer verildiği, bu durumda teknik şartnamenin 2 nci maddesinin idari şartnamenin ihaleye katılım şartlarını düzenleyen yeterlilik kriterlerine ilişkin 7 nci maddesi içerisinde ver alması gerektiği ve bu hususun ilanda da yer alması gerektiği, dolayısıyla  idarenin düzenlemesinin eksik ve mevzuata aykırı olduğu,

 

               Bütün bu değerlendirmelere ilave olarak, ihale dokümanını oluşturan belgelerde (şartnamelerde) yapılan düzenlemelerin açık, anlaşılır olması ve birbirinden farklı ve isteklileri tereddüde düşürecek düzenlemelere yer verilmemesi gerektiğine dair mevzuat hükmünün de ihlal edildiği,

 

              3) İhale dokümanının Sağlık Bakanlığı tarafından  yayımlanmış  olan 2007/74 ve  2003/70 sayılı Genelge hükümlerine aykırı düzenlendiği,

 

T.C. Sağlık Bakanlığınca yayımlanan 2003/70 sayılı Tıbbi Cihaz alımına ilişkin Genelgenin (a) bendinde yer alan “Hizmet satın alımına karar verilen tetkik ve tedavi maksadıyla kullanılan tıbbi cihazların ikinci el olabileceği, ancak 5 yaşından büyük olamayacağı”na dair hükmün 2007/74 sayılı Genelge ile “10 yaşından büyük olmayacaktır” şeklinde değiştirildiği,  bu düzenlemenin hizmet alımında istekliler tarafından teklif edilecek cihazların 10 yaşından büyük olmayacağı, bu sürece işin yapılacağı sürenin dahil edileceği ve idarece hizmet süresinin bu esasa göre düzenleneceği, yani bir yıllık bir hizmet alımı yapılıyorsa cihazın 9 yaşından, 2 yıllık hizmet alınıyorsa 8 yaşından büyük olamayacağı anlamına geldiği, başvuru konusu ihalede idarenin 2 yıl süreli bir hizmet alımına çıkmış olmasına rağmen cihazın 9 yaşından büyük olmayacağı şartı getirmesinin, hizmet süresinin bir yılı dolduğunda 11 yaşındaki bir cihaz sahibi yükleniciyle iş yapılıyor durumunu oluşturacağı, bunun haksız rekabet koşullarını oluşturduğu ve düzenleyici mevzuat esaslarına aykırı olduğu, dolayısıyla böylece birilerine avantaj sağlanmış olduğu,

 

         Nitekim ihale üzerinde bırakılan  Kardiyocek Görüntüleme ve Troid Ted. Merk. Tic. Ltd. Şti.’nin  2 yıllık sözleşmeye 9 yaşındaki bir cihazla iştirak ettiği, buna  teknik şartnamenin 2 inci maddesinin mevzuata aykırı bir şekilde düzenlemesinin sebep olduğu,  bu düzenlemenin hasta sağlığı açısından da risk teşkil ettiği,  anılan firmanın ihaleye Siemens Diacam cihazı ile iştirak ettiği, oysa bu cihazın 1999 yılından itibaren artık üretilmediği, dolayısıyla 10 yıllık yedek parça temin garanti süresinin dolduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru konusu ihale 3 kalem yerinde görüntüleme hizmet alımından oluşmakta olup, başvuru sahibi sadece 1 nolu kalem için teklifte bulunduğundan, inceleme ihalenin 1 nolu kalemi ile sınırlı olarak yapılmış olup, bu çerçevede başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) İdari şartnamenin 7.3.2.3 maddesinde; “Hizmet sunulurken kullanılacak  cihazların  yaşları   teknik  şartnamelerde  mevcuttur. Cihazların imalat tarihi seri numarasıyla birlikte belgelendirilecektir.” düzenlemesi,

 

            Teknik şartnamenin 2 nci maddesinde; “Cihaz 9 yaşından büyük olmayacaktır. Bu yaş imalat tarihi ve seri numarası ile belgelendirilecektir.” düzenlemesi öngörülmüştür.

 

            Başvuru sahibi tarafından teklif dosyasında cihazın seri numarası, model numarası ve imalat tarihini belirten, firmaları tarafından imzalanmış bir beyannamenin sunulduğu, ancak bu bilgileri teyit eden başka  herhangi bir belgenin teklif ekinde yer almadığı görülmüştür. İdari  ve teknik şartnamenin belirtilen maddelerinde cihazın seri numarası, model numarası ve imalat tarihine ilişkin belge sunulması şart koşulmuş olduğundan, bu hususlara ilişkin beyanda bulunulması yeterli olmayıp, belge sunulması şarttır. Beyanname ise belge niteliğini taşınmadığından,  bu gerekçeyle başvuru sahibi firmanın değerlendirme dışı bırakılmasına dair idare işleminin mevzuata uygun olduğu anlaşılmıştır. 

 

            Teknik şartnamenin 19 uncu maddesinde; “Merkezin bakım ve onarım için  yetkili servisler ile sözleşmesi olacak ve  periyodik bakım ve kalibrasyon belgeleri olacaktır.” düzenlemesi öngörülmüştür. Başvuru sahibi tarafından teknik şartnameye cevap belgesinde 19 uncu maddeye ilişkin olarak merkezlerinde kullanılan cihazın 6 aylık olduğu, garanti belgesi ve kalibrasyon belgelerinin bulunduğu yönünde cevap verilmiş, ancak teklif dosyasında yetkili servis ile bakım onarım sözleşmesi ve periyodik bakım ve kalibrasyon belgelerinin yer almadığı görülmüştür.

 

            Diğer taraftan, başvuru sahibi tarafından  ihale komisyonunca bütün katılımcılar huzurunda yapılan belgelerin eksik olup olmadığına dair incelemede, firmalarının yeterlilik kriterleri arasında sayılan belgelerinde eksik bulunduğuna dair  herhangi bir duyuru yapılmadığı ileri sürülmüş ise de, ihale komisyonunca tutulan teklif zarfı açma ve belge kontrol tutanağında firmanın söz konusu belgelerinin bulunmadığı kayıt altına alınmıştır. Açıklanan nedenlerle başvuru sahibin söz konusu iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            Başvuru sahibi tarafından yetkili servis ile bakım onarım sözleşmesi ve periyodik bakım ve kalibrasyon belgelerinin teklif ekinde olması gerektiği hususuna yeterlik  kriterleri ve ihale ilanında yer verilmediği, bu durumda ihalenin 4734 sayılı Kamu İhale  Kanunu hükümlerine uygun olarak düzenlenmediği  ve sonuçlandırılmadığı iddia edilmekte ise de ihale ilanının “Diğer hususlar” başlığı altında “İdari şartnamedeki diğer hususlar ve teknik şartnamede istenen belgeler” düzenlemesine yer verilmiştir.  Bu düzenleme dikkate alındığında başvuru sahibinin söz konusu iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            2)  İdari şartnamenin 7.3.2.3 maddesinde  kullanılacak  cihazların  yaşlarının  teknik  şartnamelerde mevcut olduğu ve cihazların imalat tarihinin seri numarasıyla birlikte belgelendirileceği düzenlemesi ile teknik şartnamenin 2 nci maddesindeki cihazın 9 yaşından büyük olamayacağına dair düzenlemenin açık olduğu ve tekliflerin hazırlanmasında herhangi bir tereddüde yol açacak nitelikte bulunmadığı anlaşılmıştır. Ayrıca teknik şartnamenin 2 nci maddesindeki belge sunma yükümlülüğüne idari şartnamenin ihaleye katılım şartlarını düzenleyen yeterlilik kriterlerine ilişkin 7 nci maddesi içerisinde zaten yer verilmiş olup, cihaz yaşının ise idari şartnamede belirtilmemesinin bir aykırılık teşkil etmediği, bunun ihalenin 3 kalem görüntüleme hizmet alımını kapsaması ve her kalemde istenilen cihaz için ayrı bir teknik şartname hazırlanmış olmasından kaynaklandığı değerlendirilmektedir.  

 

3) Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 2003/70 nolu Genelge, anılan Bakanlığın 13.08.2007 tarih ve 2007/74 sayılı Genelgesi ile aşağıdaki şekilde değiştirilerek;

 

“Bu bağlamda, mezkur Genelgenin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

 

“a) Hizmet satın alımına karar verilen tetkik ve tedavi maksadıyla kullanılan tıbbi cihazlar ikinci el olabilecektir, ancak;

1- 10 yaşından büyük olmayacaktır. Bu cihazların yaşları, imalat tarihi ve seri numarası ile belgelendirilecektir.

 

3-Bir yıldan fazla süreli sözleşmeler  yapılması söz konusu ise; sözleşme süresi cihazın yaşı 10 yılı geçmeyecek şekilde belirlenecektir…”  düzenlemesi getirilmiştir.

 

Söz konusu düzenleme uyarınca iki yıllık sözleşme öngörülmesi halinde cihazın yaşının 8 olarak belirlenmesi gerekmektedir. Teknik şartnamede cihaz için 9 yaş öngörülmesi, anılan Genelgeye uygun değildir. Dolayısıyla başvuru sahibin bu hususa ilişkin iddiası yerindedir. Ancak, ihale üzerinde bırakılan istekli 3 yaşında bir cihazla ihaleye iştirak etmiştir. Bu husus  ve söz konusu aykırılığın ihaleye katılımı kısıtlayıcı nitelikte olmadığı dikkate alındığında söz konusu aykırılığın ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılmasına etkisinin bulunmadığı anlaşılmıştır.

           

B- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

          1) Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi uyarınca zeyilnameye ilişkin işlemlerin usulüne uygun yapılıp yapılmadığı yönünden yapılan incelemede;

 

          İdari şartnamenin 2 nci maddesinin  işin fiziki miktarı ve türünü tanımlayan 2 nci fıkrasında nükleer tıp yerinde görüntüleme radyo farmosotik miktarları listesine yer verilmiş olup listede kod sayısı ile birlikte işlem adı ve işlem miktarları belirtilmiştir. Söz konusu listede yer alan işlem miktarları, yaklaşık maliyet hesabına esas alınan ve isteklilerin de tekliflerini hazırlamalarına esas almaları gereken miktarlardır. Yaklaşık maliyet hesabında da, belirtilen listede yer alan her bir işleme belli bir puan verilmiş olup, toplam puan nükleer tıp yerinde görüntüleme cihazı yönünden ihale ilanının diğer hususlar başlığı altında 848.203 olarak belirtilmiştir.

 

          Nükleer tıp yerinde görüntüleme radyo farmosotik miktarları listesinde  yer alan ve işlem miktarı 10 olan  801.541 kod nolu “Somatostatin Reseptör Tedavisi” işlemi, idarenin 14.12..2007 tarih ve 14070 sayılı 2 nolu zeyilnamesi ile, sehven istenmiş olduğu gerekçesiyle listeden çıkarılmıştır. Ancak söz konusu işlemin listeden çıkartılması isteklilerin tekliflerini hazırlamalarını etkileyebilecek bir kalem olup, isteklilerin tekliflerini oluştururken bu işlem için artık herhangi bir bedele tekliflerinde yer vermemeleri gerekmektedir. Dolayısıyla bu işlem de dikkate alınarak hesaplanan  nükleer tıp yerinde görüntüleme cihazı toplam puanının da, bu işleme öngörülen puan düşülmek suretiyle aynı zamanda düzeltilmesi gerekmektedir. Ancak, idare tarafından ilanda yer verilen toplam puan değiştirilmemiş, ‘Somatostatin Reseptör Tedavisi’ işlemi için öngörülen puan, toplamdan düşülmemiş ve sonuç olarak  ihale miktarı olan 848.203 puanda bir değişiklik  yapılmamıştır. Bu durumda zeyilname ile ilan arasında bir çelişki yaratılmıştır. Dolayısıyla zeyilname ile yapılan değişiklik, isteklileri tekliflerini tereddüde düşmeden hazırlayabilecekleri şekilde  yapılmamıştır.

            Nitekim, ihaleye katılan diğer istekliler zeyilnameyi dikkate almadan ihale ilanında yer verilen 848.203 puan üzerinden tekliflerini hazırlamış iken, ihale üzerinde bırakılan istekli, teklifini oluşturulurken, zeyilnameye uygun bir şekilde ‘Somatostatin Reseptör Tedavisi’ işlemi için öngörülen puanı, ihale miktarı olan 848.203 puandan düşürmüş, teklifini 844.843 puan üzerinden hesaplamış ve ihaleye  533.352,60 YTL bedel teklif etmiştir. Ancak, idarenin 02.01.2007 tarihli yazısı ile zeyilname ile ihale miktarı olan 848.203 puan değiştirilmediğinden, idari şartnamenin 32.2.3. maddesine dayanılarak ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifindeki 844.843 olan miktarın re’sen 848.203 olarak düzeltildiği ve bunun birim fiyatla çarpılarak ulaşılan tutarın teklif mektubuna yazıldığı belirtilmiştir. İdarenin bu işlemi ile ihale üzerinde bırakılan firmanın teklif mektubu üzerinde miktar değiştirilmiş ve  miktar ile birim fiyatın çarpımı sonucunda bulunan tutar da yeniden hesaplanmış ve böylece firmanın teklifi 534.538, 68 YTL olarak değiştirilmiştir. Firma 03.01.2008 tarihli dilekçesi ile idarenin hesapladığı bedeli kabul ettiğini beyan etmiştir. İdarenin yapmış olduğu işlem hem hatalı hem de mevzuata aykırıdır. Öncelikle ihale üzerinde bırakılan istekli zeyilnmaye uygun şekilde hareket ederek teklifini hazırlamış olduğundan, idarenin isteklinin esas aldığı miktarı yanlış kabul etmesi hatalıdır. Ayrıca idare aritmetik hata düzeltmemiş, teklifteki miktarı değiştirmiş olduğundan işlemi mevzuata aykırıdır.

Zira; 4734 sayılı Kanunun “Tekliflerin Değerlendirilmesi” başlıklı 37 nci maddesinin son fıkrasında; “En son aşamada, isteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvelde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafından re´sen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir. İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir.” hükmü yer almıştır.

            Bu durumda ihale üzerinde bırakılan firmanın  teklif mektubu eki cetvelinde  aritmetik hata bulunmadığından, firmanın esas aldığı  iş miktarı düzeltildiğinden  idare tarafından Kanunun 37 nci maddesine aykırı işlem yapılmıştır.

2) Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (ğ) bendi uyarınca ihale dokümanına süresinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulmamış ise ihale dokümanındaki aykırılıkların  ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılmasına etkisi olup olmadığı yönünden yapılan incelemede;

 

İdari şartnamenin 7.4  ve ihale ilanın 4.4 maddesinde ihalede benzer işi olarak kamu veya özel sektöre ait sağlık kuruluşlarında yapılan MR veya görüntüleme cihazı hizmeti ile ilgili işlerin kabul edileceği öngörülmüştür. Söz konusu düzenlemeye, işin %75’ni nükleer tıp yerinde görüntüleme hizmetinin oluşturduğu, nükleer tıp ile  radyoloji alanlarının birbirinden bağımsız ve makine-teçhizat, uzmanlık, ruhsatlandırma, personel ve organizasyon gerekleri bakımından birbirinden farklı alanlar olduğu gerekçesiyle Kardioçek Görüntüleme ve Tiroid Tedavi Mrk. Tic. Ltd. Şti. tarafından benzer iş tanımına itiraz edilmesi sonucunda idare tarafından 26.11.2007 tarih ve 13187 sayılı zeyilname ile ihale konusu hizmet alımının, Kamu İhale Kanunu kapsamında yeni bir hizmet türü olduğu için rekabet koşullarının sağlanması maksadıyla Hizmet Alımları Uygulama Yönetmeliğinin  36 ncı maddesinin son paragrafında dayanılarak idari şartnamenin 7.3.1 “İş deneyim belgesi” ve 7.4 maddesinde belirtilen “İş deneyim belgeleri” bölümü çıkartılmış ve 22.11.2007 tarihinde bu hususa ilişkin olarak düzeltme ilanı yayımlanmıştır.

 

            Yönetmeliğin “İstenecek belgeler” başlıklı 36 ncı maddesinin son fıkrasında; “İlk defa gerçekleştirilecek yeni bir hizmet türünün ortaya çıkması durumunda, daha önce bu hizmeti yerine getirmiş yeterli sayıda istekli bulunamaması nedeniyle rekabet koşullarının oluşmayacağı hizmet alımı ihalelerinde, idareler iş deneyimi aramayabilir.” düzenlemesi,

 

“İş deneyim belgeleri” başlıklı 42 nci maddesinin ilk fıkrasında; “Mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama hizmet alımları ile yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarına eşit veya bu tutarı aşan diğer hizmet alımı ihalelerinde; isteklinin, son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği veya yapımla ilgili hizmet işleri için geçerli olmak üzere en az % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

 

Söz konusu hükümlerden de anlaşılacağı üzere mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama hizmet alımları ile yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarına eşit veya bu tutarı aşan diğer hizmet alımı ihalelerinde idarelerin isteklilerden işle ilgili deneyim belgelerini istemesi zorunlu olup bunun istisnası ise ilk defa gerçekleştirilecek yeni bir hizmet türünün ortaya çıkması hali olarak belirlenmiştir. İhale konusu hizmet türünün  bir süredir idareler tarafından hizmet alımı ihaleleri ile karşılandığı dikkate alındığında idarenin zeyilname ve düzeltme ilanı ile iş deneyim belgesini yeterlik kriteri olmaktan çıkarması işlemi mevzuata uygun bulunmamıştır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihalenin 1 sıra nolu kalemine ilişkin ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

İncelemeye konu ihalede 7 adet ihale dokümanının satın alındığı 5 isteklinin teklif verdiği, yapılan inceleme sonucunda iki adet teklifin geçerli gözönüne alındığında, anılan ihalede 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı, ihalenin bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, karara katılıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul