İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1122
  • Toplantı No: 2008/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/014
Gündem No :5
Karar Tarihi:10.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1122
Şikayetçi:
 Dervişoğlu Seyahat Tic. Ltd. Şti., Kargılı Köyü Tavşanlı / KÜTAHYA
 İhaleyi yapan idare:
 Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü, Durak Mahallesi, Etiler Caddesi, No: 22 43100 Tavşanlı / KÜTAHYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.02.2008 / 6249
Başvuruya konu ihale:
 2007/187114 İhale Kayıt Numaralı “Tunçbilek’teki Muhtelif İşyerlerinin Temizlik İşleri İçin Personel Çalıştırılması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.03.2008 tarih ve 08.06.68.G022/2008-17 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü tarafından 02.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Tunçbilek’teki Muhtelif İşyerlerinin Temizlik İşleri İçin Personel Çalıştırılması” ihalesine ilişkin olarak Dervişoğlu Seyahat Tic. Ltd. Şti.’nin 27.02.2008 tarih ve 6249 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihalede tekliflerini ilan tarihinde geçerli olan asgari ücret üzerinden hesaplayarak verdikleri, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olduklarını düşünürken idarece aşırı düşük teklif sorgulaması yapılacağının belirtildiği, idari şartnamenin 26 ncı maddesinde belirtilmeyen %3 sözleşme giderleri içinde olması gereken masrafların istenildiği, bunun mevzuata uygun olmadığı, firmalarının verdiği teklife sadık kalmak için firma kârını silerek asgari maliyetleri karşıladıkları, işçileri araçlarıyla taşıyacaklarına dair taahhüdün idarece gözardı edildiği ve tekliflerinin geçersiz sayıldığı, şartnamenin sehven yanlış yazıldığının belirttiği, idari şartnamenin 26.3 maddesinde yüklenicinin, çalışanların ulaşım, yemek, giyim ve iş güvenliği koruyucu malzemelerini ayni olarak karşılayacağının, bu bedellerin teklif fiyata dahil olacağının düzenlendiği, toplam iş güvenliği ve eğitim maliyeti, toplam ilk yardım maliyeti, toplam ilk işe giriş maliyetinin aşırı düşük teklif sorgulamasında istenilmemesi gerektiği, bunların %3 sözleşme giderleri içinde olduğu, daha önceki ihaleye ortak girişim olarak teklif verdikleri ve en avantajlı teklif sahibi oldukları halde ihalenin idarece iptal edildiği, ihalelerin bir yıl içinde beşinci kez tekrarlandığı, idarece alınan kararın iptal edilmesi gerektiği iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği,

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise, yapılan inceleme sonucunda; Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmış, 22 nci maddesinde ise iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları sayılmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, başvuru dilekçesine başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenmediği hususları tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 15 günlük itirazen şikayet süresi geçtikten sonra tamamlandığı anlaşılmıştır.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

1- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca; yapılan ön inceleme sonucunda anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilmektedir.

 

Sözkonusu başvuruda; İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi,

 

2- Şikayet dilekçesi ve eklerinin ilgisi nedeniyle Enerji ve Tabii Kaynaklar  Bakanlığı’na bildirilmesi,

 

Yönündeki düşüncemle, çoğunluk kararına katılmıyorum.  

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul